การประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาลวัดพวกช้าง เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาลวัดพวกช้าง เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการประเมินโครงการตามรูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน ครูผู้สอน จำนวน 16 คน รวมทั้งหมด 17 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาลวัดพวกช้าง เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้แบบ Rating Scale 5ระดับ ของ Likert ผู้ประเมินได้รับข้อมูลกลับคืนมาร้อยละ 100 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ใช้วิธีหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนำผลการประเมินนำเสนอในรูปตารางพร้อมคำอธิบายประกอบ

สรุปผลการศึกษา

1.ผลการประเมินด้านบริบท พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกรายการประเมิน เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า โครงการตอบสนองความต้องการของผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วนวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาของเทศบาลนครเชียงใหม่ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด

2.ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกรายการประเมิน เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีการวางแผนการดำเนินโครงการอย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วนงบประมาณในการดำเนินโครงการมีเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด

3.ผลการประเมินด้านกระบวนการ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกรายการประเมิน เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและมอบหมายงานอย่างเหมาะสม มีการปรึกษาหารือกันระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศ และการวิเคราะห์และนำผลการประเมินมาพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากัน ส่วนมีรูปแบบวิธีการนิเทศภายในที่เหมาะสม มีศึกษานิเทศก์ จากหน่วยงานต้นสังกัดมาเยี่ยมเยียนและให้คำแนะนำด้านการนิเทศภายใน และการนิเทศติดตามกำกับการดำเนินโครงการตามขั้นตอนที่กำหนดทุกระยะ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดเท่ากัน

4.ผลการประเมินด้านผลผลิต พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกรายการประเมิน เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ครูมีความสามารถและพัฒนาตนเองในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยความสนใจและตั้งใจ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากัน ส่วนครูมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนโดยละเอียดและผ่านการตรวจรับรองจากผู้บริหารโรงเรียน มีใช้สื่ออุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีความเหมาะสมโรงเรียนมีการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดเท่ากัน

21 ส.ค. 2560 20:34
0 ความเห็น
1346 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น