รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้

ชื่อเรื่องรายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการสื่อสาร

วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้วิจัยจุฑาทิพย์การดี

โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีที่วิจัย2558

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาด้านทักษะการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6(2)สร้างและพัฒนาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรื่องทักษะการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ตามเกณฑ์ 80/80(3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6และ (4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558จำนวน 5 ห้องเรียน มีนักเรียน243คนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 จำนวน47 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งได้รับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาอังกฤษโดยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ผู้วิจัยจัดทำขึ้น

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย (1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรื่องทักษะการสื่อสาร จำนวน4เล่ม(2) แผนการจัดการเรียนรู้ (คู่มือครู) ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ จำนวน 12แผนเวลา 12 ชั่วโมง(3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จำนวน 40 ข้อ แบบปรนัย มี4ตัวเลือก และ (4) แบบประเมินความพึงพอใจ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญและผ่านการทดสอบจนมีประสิทธิภาพก่อนนำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (X)ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การหาประสิทธิภาพ 80/80 (E1/E2)และการทดสอบทีกรณีกลุ่มตัวอย่างมีกลุ่มเดียว (T-Test Dependent)

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

1. ผลจากการศึกษาสภาพปัจจุบัน และปัญหาด้านทักษะการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 2) นักเรียนมีเจตคติที่ไม่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ไม่สนใจเรียน สาเหตุหนึ่งมาจากการอ่านหนังสือไม่ออก/ อ่านไม่คล่องและเขียนไม่ถูกต้อง 3) ครูสอนบรรยายมากเกินไป นักเรียนไม่ได้ฝึกทักษะการปฏิบัติจากการทำงานกลุ่มร่วมกัน ทำให้ขาดปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 4) ครูไม่ใช้สื่อการเรียนการสอน แต่ใช้หนังสือเสริมของสำนักพิมพ์ต่างๆ เป็นกรอบในการจัดการเรียนการสอน 5)ครูใช้วิธีการวัดผลด้วยแบบทดสอบเพียงอย่างเดียว เพื่อนำมาตัดสินผลการเรียน ไม่เน้นทักษะกระบวนการหรือชิ้นงานของนักเรียน 6)ความสามารถด้านทักษะการสื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากผลการทดสอบวัดความรู้ ปีการศึกษา 2558 พบว่าทักษะการสื่อสาร อยู่ในระดับดี ร้อยละ 50.12ระดับปานกลาง ร้อยละ 40.50 และอ่านไม่ออกเขียนไม่ถูกต้อง ร้อยละ 9.38 เพราะนโยบายของทางเทศบาลซึ่งเน้นความเป็นเลิศด้านวิชาการ ทำให้ครูทุกคนมุ่งสอนให้จบเพื่อการสอบแข่งขันเพียงอย่างเดียว

2. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรื่องทักษะการสื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3เท่ากับ 80.2/81.7ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80

3. ผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการสื่อสารโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 6 พบว่าหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01

4. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก( X= 4.44,S.D. = 0.67 )

ดังนั้นชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องทักษะการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6จึงทำให้มั่นใจได้ว่าเป็นสื่อที่สามารถนำไปจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการสื่อสารของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

23 ส.ค. 2560 22:04
0 ความเห็น
280 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น