การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย

ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อผู้วิจัย จุฑาทิพย์การดี

โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีที่วิจัย 2558

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความต้องการการนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย2) เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีต่อรูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 4) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน8กลุ่มสาระการเรียนรู้ ก่อนและหลังใช้รูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัยประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นผู้บริหารและครูผู้สอนของโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัยอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558จำนวน 56 คนวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ (%) ค่าคะแนนเฉลี่ย (X) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการวิจัยพบว่า

1.ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความต้องการการนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัยโดยรวมอยู่ในระดับมาก

2.รูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัยประกอบด้วยขั้นตอนกระบวนการของการดำเนินงานนิเทศภายใน 4 ขั้น คือ การวางแผนการนิเทศภายในการจัดองค์กรนิเทศภายใน การปฏิบัติ การนิเทศภายใน และการประเมินผลการนิเทศภายใน ซึ่งในแต่ละขั้นประกอบด้วยประเด็นย่อย13 ประเด็น ดังนี้

1.ด้านการวางแผนการนิเทศภายใน มีประเด็นย่อย 3 ประเด็น ได้แก่

1.1การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการนิเทศภายใน

1.2กำหนดกิจกรรมการวางแผน

1.3การจัดทำโครงการนิเทศภายใน

2.การจัดองค์กรนิเทศภายในโรงเรียน มีประเด็นย่อย 3 ประเด็น ได้แก่

2.1การกำหนดโครงสร้างในการนิเทศภายใน

2.2การกำหนดและแต่งตั้งบุคคลที่รับผิดชอบ

2.3การกำหนดบทบาทผู้เกี่ยวข้องกับการนิเทศภายใน

3.การปฏิบัติการนิเทศภายใน มีประเด็นย่อย 4 ประเด็น ได้แก่

3.1การเตรียมการก่อนการนิเทศ

3.2การปฏิบัติการนิเทศภายใน

3.3การควบคุมการปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศ

3.4การสร้างขวัญและกำลังใจ

4.การประเมินผลการนิเทศภายใน มีประเด็นย่อย 3 ประเด็น ได้แก่

4.1การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการนิเทศ

4.2การประเมินผลความคิดเห็นและความพึงพอใจ

4.3การสรุปผลการดำเนินการเพื่อการปรับปรุง

3.ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

4.คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1- 6หลังใช้รูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัยเพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

23 ส.ค. 2560 22:06
0 ความเห็น
989 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น