การพัฒนากีฬาคริกเก็ต เพื่อความเป็นเลิศของโรงเรียนโคกก่อพิทยาคม

ชื่อเรื่อง การพัฒนากีฬาคริกเก็ต เพื่อความเป็นเลิศของโรงเรียนโคกก่อพิทยาคม

ผู้ศึกษา ทรงศักดิ์ กะตารัตน์

สถานที่ศึกษา โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม ตำบลโคกก่อ จังหวัดมหาสารคาม

ปีที่ศึกษา 2559

บทคัดย่อ

การพัฒนากีฬาคริกเก็ต เพื่อความเป็นเลิศของโรงเรียนโคกก่อพิทยาคม มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการการพัฒนากีฬาคริกเก็ต เพื่อความเป็นเลิศ ของโรงเรียนโคกก่อพิทยาคม2) เพื่อพัฒนากีฬาคริกเก็ตของนักเรียนโรงเรียนโคกก่อพิทยาคม 3) เพื่อศึกษา ความพึงพอใจต่อการพัฒนากีฬาคริกเก็ต เพื่อความเป็นเลิศของโรงเรียนโคกก่อพิทยาคม กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่นักกีฬาคริกเก็ต 24 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1)แบบสอบถามสภาพปัญหาและ ความต้องการการพัฒนากีฬาคริกเก็ต เพื่อความเป็นเลิศจำนวน 3 ฉบับประกอบด้วย ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน2) ตารางการฝึกซ้อมและตารางการแข็งขัน 3) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการพัฒนากีฬาคริกเก็ต เพื่อความเป็นเลิศของโรงเรียนโคกก่อพิทยาคม จำนวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย ครู ผู้ปกครอง และนักกีฬา สถิติที่ใช้ ค่าเฉลี่ย (mu) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)

ผลการศึกษา

1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการการพัฒนากีฬาคริกเก็ต เพื่อความเป็นเลิศโรงเรียนโคกก่อพิทยาคม พบว่า

1.1 สภาพปัจจุบันและความต้องการการพัฒนากีฬาคริกเก็ต เพื่อความเป็นเลิศ จากความคิดเห็นของครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (mu=4.41)

1.2 สภาพปัจจุบันและความต้องการการพัฒนากีฬาคริกเก็ต เพื่อความเป็นเลิศ จากความคิดเห็นของผู้ปกครอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (mu=4.60)

1.3 สภาพปัจจุบันและความต้องการการพัฒนากีฬาคริกเก็ต เพื่อความเป็นเลิศ จากความคิดเห็นของนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด (mu=4.70)

2. ผลการพัฒนาการพัฒนากีฬาคริกเก็ต เพื่อความเป็นเลิศของโรงเรียนโคกก่อพิทยาคม พบว่านักกีฬาทุกรุ่นอายุเข้าร่วมการแข่งขันได้รับความสำเร็จทุกรุ่น ได้แก่

2.1 รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีชาย

2.2. รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีหญิง

2.3 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีชาย

2.4 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีหญิง

2.5 รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปีชาย

2.6 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการพัฒนากีฬาคริกเก็ต เพื่อความเป็นเลิศของโรงเรียน โคกก่อพิทยาคม พบว่า

3.1 ผลการการศึกษาความพึงพอใจต่อการพัฒนากีฬาคริกเก็ต เพื่อความเป็นเลิศ จากความคิดเห็นของครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด (mu=4.65)

3.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการพัฒนากีฬาคริกเก็ต เพื่อความเป็นเลิศ จากความคิดเห็นของผู้ปกครอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด (mu=4.80)

3.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการพัฒนากีฬาคริกเก็ต เพื่อความเป็นเลิศ จากความคิดเห็นของนักกีฬาคริกเก็ต โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด (mu=4.84) 

24 ส.ค. 2560 15:37
0 ความเห็น
1068 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น