เผยแพร่ผลงานวิชาการ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ4R เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์

ชื่อรายงาน : การศึกษาผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ4R เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง

ชื่อผู้ศึกษา : นางชวนพิศ วีระวงศ์

ปีที่ศึกษา : ปีการศึกษา 2560

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนและหลังใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ4R เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนหลังการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ4R เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจเป็นนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2560 จำนวน 32 คน ได้มาด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ4R เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test)

ผลการวิจัย พบว่า

1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ4R เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัย สำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

2.นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ4R เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับมากที่สุด  

27 ส.ค. 2560 11:33
0 ความเห็น
242 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1 โดย

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น