รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำ เรื่องมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังหม้อ

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์๑. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่าน และการเขียนคำ เรื่องมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำ เรื่องมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำ เรื่องมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านวังหม้อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 8 คน เครื่องมือ ที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำ เรื่องมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านวังหม้อ รวมทั้งหมดจำนวน 9 เล่ม 2) แผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 20 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ จำนวน 20 ข้อและ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน จำนวน 10 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ความถี่ ค่าเฉลี่ย (m) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s) การอ่านและเขียนคำเรื่องมาตราตัวสะกด

ผลการศึกษาพบว่า

1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำ เรื่องมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังหม้อ มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ ที่กำหนด 80/80 ที่ตั้งไว้คือ มีค่าประสิทธิภาพ E1 /E2 = 83.84/83.75

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การอ่านและการเขียนคำ เรื่องมาตราตัวสะกดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านวังหม้อ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

3. ระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำ เรื่องมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

27 ส.ค. 2560 13:46
0 ความเห็น
241 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น