เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนางสาวศศิธร อภินันทโน ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ

รายงานการวิจัยเรื่อง : รูปแบบกระบวนการสร้างแรงจูงใจเพื่อส่งเสริมขวัญกำลังใจและ

พัฒนาคุณภาพของครูผู้สอนในโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง

ผู้รายงานการวิจัย : นางสาวศศิธร อภินันทโนตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง สังกัดเทศบาลเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

ปีที่รายงานการวิจัย : 2560

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อหารูปแบบกระบวนละใช้รูแบบการสร้างแรงจูงใจเพื่อส่งเสริมขวัญกำลังใจและพัฒนาคุณภาพของครูผู้สอนในโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 2) เพื่อทดลองใช้รูปแบบกระบวนการสร้างแรงจูงใจเพื่อส่งเสริมขวัญกำลังใจและพัฒนาคุณภาพของครูผู้สอนในโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อรูปแบบกระบวนการสร้างแรงจูงใจเพื่อส่งเสริมขวัญกำลังใจและพัฒนาคุณภาพของครูผู้สอนในโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง วิธีดำเนินการวิจัยมี 3 ขั้นตอนคือ 1) การหารูปแบบกระบวนการสร้างแรงจูงใจเพื่อส่งเสริมขวัญกำลังใจและพัฒนาคุณภาพของครูผู้สอนในโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 2) การทดลองใช้รูปแบบกระบวนการสร้างแรงจูงใจเพื่อส่งเสริมขวัญกำลังใจและพัฒนาคุณภาพของครูผู้สอนในโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 3) การประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อรูปแบบกระบวนการสร้างแรงจูงใจเพื่อส่งเสริมขวัญกำลังใจและพัฒนาคุณภาพของครูผู้สอนในโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง กลุ่มผู้ประเมินประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ ครู เครื่องมือที่ใช้ในวิจัย เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่า t-test ผลการวิจัยพบว่า

1. รูปแบบกระบวนการสร้างแรงจูงใจเพื่อส่งเสริมขวัญกำลังใจและพัฒนาคุณภาพของครูผู้สอนในโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางพบว่า มีความตรงและมีความเหมาะสมมากมีขั้นตอนวิธีการและกิจกรรมต่างๆคือขั้นตอนการวางแผน (P – Plan) มีวิธีดำเนินการคือ1) การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฯ 2) การตรวจสอบและศึกษาสภาพขวัญกำลังใจของครูผู้สอน 3) กำหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการสร้างแรงจูงใจ 4) กำหนดแนวทางวิธีการสร้างแรงจูงใจ ขั้นตอนการดำเนินการ(D–Do) โดยการสร้างแรงจูงใจด้วยกิจกรรมต่างๆ9 กิจกรรมคือ1) การใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมในการบริหารและการปฏิบัติงาน 2) การสร้างและพัฒนาทีมงาน 3) การสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในโรงเรียน 4) การบริหารงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ 5) การยกย่องเชิดชูเกียรติยศชื่อเสียง 6) การจัดสวัสดิการด้านต่าง ๆ 7) การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบประจำปี 8) การนิเทศติดตามการปฏิบัติงานด้วยกระบวนการกัลยาณมิตรนิเทศ 9) การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการตรวจสอบทบทวนประเมิน (C – Check) ใช้รูปแบบ “เปิดใจ” ของกระบวนการกัลยาณมิตรนิเทศ ขั้นตอนการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนา(A-Act) ใช้ 4 ใจกัลยาณมิตรนิเทศคือ ให้ใจ ร่วมใจ ตั้งใจและเปิดใจเพื่อแก้ไขปรับปรุงพัฒนากระบวนการ

สร้างแรงจูงใจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2. ผลการทดลองใช้รูปแบบกระบวนการสร้างแรงจูงใจเพื่อส่งเสริมขวัญกำลังใจและพัฒนาคุณภาพของครูผู้สอนในโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง พบว่า หลังการใช้รูปแบบกระบวนการสร้างแรงจูงใจเพื่อส่งเสริมขวัญกำลังใจและพัฒนาคุณภาพของครูผู้สอนในโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง สภาพขวัญกำลังใจของครูผู้สอนในโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางอยู่ในระดับมากที่สุดสูงกว่า ก่อนการใช้รูปแบบกระบวนการสร้างแรงจูงใจเพื่อส่งเสริมขวัญกำลังใจและพัฒนาคุณภาพของครูผู้สอนในโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางซึ่งอยู่ในระดับน้อย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลที่เกิดกับครู พบว่า ครูผู้สอนมีความก้าวหน้าในวิชาชีพได้รับการเลื่อนวิทยฐานะมีผลงานดีเด่นได้รับเกียรติบัตรยกย่องจากหน่วยงานต่าง ๆ จำนวนมาก ผลที่เกิดกับนักเรียน พบว่า คุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ผลที่เกิดกับโรงเรียนพบว่าโรงเรียนเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชน สังคม ท้องถิ่น หน่วยงานส่วนราชการต่างๆ

จึงเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนส่งผลให้โรงเรียนได้รับยกย่องประกาศเกียรติคุณจากหน่วยงาน ส่วนราชการและองค์กรต่างๆสร้างความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อรูปแบบกระบวนการสร้างแรงจูงใจ

เพื่อส่งเสริมขวัญกำลังใจและพัฒนาคุณภาพของครูผู้สอนในโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง พบว่าความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อรูปแบบกระบวนการสร้างแรงจูงใจเพื่อส่งเสริมขวัญกำลังใจและพัฒนาคุณภาพของผู้สอนในโรงเรียนทั้งโดยรวมและแต่ละขั้นตอนอยู่ในระดับมากขั้นตอนที่ความพึงพอใจของครูผู้สอนสูงเป็นอันดับ 1 คือขั้นตอนการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาส่วนขั้นตอนที่ความพึงพอใจของครูผู้สอนสูงเป็นอันดับสุดท้ายคือขั้นตอนการวางแผน

27 ส.ค. 2560 15:50
0 ความเห็น
1270 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น