เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด กล้วยเล็บมือนาง กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

บทคัดย่อ

ชื่อผลงานรายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด กล้วยเล็บมือนาง กลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รายวิชาการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 6 รหัสวิชา ง16101

ชื่อผู้รายงานนางกฤษติญาเสือมาก

ปีการศึกษา2559

.........................................................................................................................................................

การรายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1. เพื่อสร้างเอกสารประกอบการเรียน ชุด กล้วยเล็บมือนาง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 ง16101 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/802.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด กล้วยเล็บมือนาง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 6ง16101

3.เพื่อศึกษาความพึงพอใจหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด กล้วยเล็บมือนาง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 6

ง16101

ประชากรเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูล

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 29 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 1. เอกสารประกอบการเรียน ชุด กล้วยเล็บมือนาง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่ 6รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 ง16101 จำนวน 5 เล่ม 2. คู่มือการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด กล้วยเล็บมือนาง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 6ง16101 3. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5. แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียน6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า

1.เอกสารประกอบการเรียน ชุด กล้วยเล็บมือนาง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 ง16101 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ (80 / 80) จากการนำไปทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพ พบว่า เอกสารประกอบการเรียนชุดนี้มีค่าประสิทธิภาพ 87.89/89.03 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และมีความเหมาะสมทุกองค์ประกอบ อยู่ในระดับมากที่สุด

2.การทดลองใช้เอกสารประกอบการเรียน พบว่า คะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการประเมินผลก่อนเรียนได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 12.00 คิดเป็นร้อยละ 40.00 คะแนนเฉลี่ยจากการประเมินผลหลังเรียนมีค่าเท่ากับ ได้คะแนนเฉลี่ย 24.69 คิดเป็นร้อยละ 82.30

3.นักเรียนมีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียน ชุด กล้วยเล็บมือนาง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 6ง16101 อยู่ในระดับมากที่สุด

27 ส.ค. 2560 16:16
0 ความเห็น
1050 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น