รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาลตลาดแค เทศบาลตำบลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

บทคัดย่อ

การรายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาลตลาดแค เทศบาลตำบลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยใช้แหล่งเรียนรู้โรงเรียนเทศบาลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ทั้งด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ซึ่งได้แก่ ด้านผลกระทบ ด้านการประเมินประสิทธิผล ประเมินความยั่งยืน และด้านประเมินการถ่ายทอดส่งต่อ และประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมิน CIPIEST Model ได้แก่การประเมินด้านบริบทที่เกี่ยวข้องกับด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product) ซึ่งได้แก่ ด้านผลกระทบ (Impact Evaluation) ด้านการประเมินประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) ด้านประเมินความยั่งยืน (Sustainability Evaluation) และด้านประเมินการถ่ายทอดส่งต่อ (Transportability Evaluation) รวมทั้งการประเมินความพึงพอใจ ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการในครั้งนี้กลุ่มเป้าหมายจำนวนทั้งสิ้น274 คนประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน 2 คนครู จำนวน20 คนผู้เรียนจำนวน 120 คนกรรมการสถานศึกษา จำนวน12คนและผู้ปกครองของผู้เรียนจำนวน 120 คนเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการได้แก่แบบประเมินโครงการที่มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า5ระดับ (rating scale) จำนวน 5 ฉบับได้แก่ฉบับที่1 แบบสอบถามด้านบริบท (Context Evaluation) ฉบับที่2 แบบสอบถามด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ฉบับที่3แบบสอบถามด้านกระบวนการ (Process Evaluation)ที่ 4 แบบสอบถามด้านผลผลิต (ProductEvaluation) เพื่อสอบถามผลการดำเนินงานตามโครงการ ประกอบด้วย 4.1) ด้านผลกระทบ (Impact Evaluation) 4.2) ด้านการประเมินประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) 4.3) ด้านประเมินความยั่งยืน (Sustainability Evaluation) 4.4) ด้านประเมินการถ่ายทอดส่งต่อ (Transportability Evaluation) ฉบับที่5แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ และฉบับที่6เป็นแบบสัมภาษณ์โครงการ สำหรับผู้บริหารครูกรรมการสถานศึกษา ผู้เรียนและผู้ปกครองของผู้เรียนดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนเริ่มดำเนินโครงการระหว่างดำเนินโครงการ และหลังสิ้นสุดโครงการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป และวิเคราะห์เนื้อหา (Contentanalysis) สำหรับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์

ผลการวิจัย พบว่า

  • 1.ภาพรวมการประเมินโครงพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยใช้แหล่งเรียนรู้โรงเรียนเทศบาลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิเคราะห์ โดยภาพรวมมีค่าอยู่ในระดับมากที่สุดโดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามลำดับแรกได้แก่ด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ด้านบริบท (Context Evaluation) และด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ตามลำดับ
  • 2.การประเมินด้านบริบท (Context Evaluation ของโครงพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยใช้แหล่งเรียนรู้โรงเรียนเทศบาลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา พบว่า มีค่าอยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามลำดับแรกได้แก่วัตถุประสงค์ของโครงการไปสู่การปฏิบัติได้จริง มีการกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย และโครงการมีการกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับนโยบายของเทศบาลตลาดแคตามลำดับ
  • 3.การประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ของโครงพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยใช้แหล่งเรียนรู้โรงเรียนเทศบาลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา พบว่ามีค่าอยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามลำดับแรกได้แก่ อาคารสถานที่ ชุมชนแวดล้อมสำหรับกิจกรรมตามโครงการมีความสอดคล้องเหมาะสมและเพียงพอ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินโครงการมีเพียงพอ และ บุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลควบคุมกิจกรรมในการดำเนินโครงการมีจำนวนเพียงพอตามลำดับ
  • 4.การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ของโครงพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยใช้แหล่งเรียนรู้โรงเรียนเทศบาลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา) พบว่า มีค่าอยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามลำดับแรกได้แก่ มีการนิเทศ ติดตาม และควบคุมระหว่างการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ มีการปรับปรุงระหว่างการดำเนินงานตามโครงการอย่างเหมาะสม มีการดำเนินกิจกรรมตามขั้นตอนต่างๆตามโครงการตามลำดับ
  • 5.การประเมินด้านผลผลิต (ProductEvaluation) ของโครงการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยใช้แหล่งเรียนรู้โรงเรียนเทศบาลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา จำแนกเป็น
  • 5.1ด้านผลกระทบ (ImpactEvaluation) พบว่ามีค่าอยู่ในระดับมากโดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามลำดับแรกได้แก่ผู้เรียนเห็นความสำคัญในการเข้าร่วมกิจกรรม ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น และผู้เรียนมีพัฒนาการการเรียนรู้ที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนมากขึ้น
  • 5.2ด้านประสิทธิผล (EffectivenessEvaluation) พบว่าภาพรวม มีค่าอยู่ในระดับมากโดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามลำดับแรกได้แก่ผู้เรียนใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ได้เหมาะสมผู้เรียนมีพัฒนาการการเรียนรู้ที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นผู้เรียนมีความสนใจแหล่งเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและชุมชนและ ผู้เรียนเป็นผู้ที่ดูแลรักษา หวงแหนสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ชุมชนมากขึ้น
  • 5.3ด้านความยั่งยืน (SustainabilityEvaluation) พบว่าภาพรวม มีค่าอยู่ในระดับมากโดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามลำดับแรกได้แก่ ผู้เรียนเป็นผู้ที่ดูแลรักษา สิ่งแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเทศบาลตำบลตลาดแคเป็นประจำผู้เรียนรู้จักแหล่งเรียนรู้จากที่มีอยู่อย่างเป็นประโยชน์อยู่เสมอ และ ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้กับการเรียนได้หลากหลายวิชาและสม่ำเสมอ
  • 5.4ด้านการถ่ายโอน(TransportabilityEvaluation) ภาพรวมพบว่า มีค่าอยู่ในระดับมากโดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามลำดับแรกได้แก่ ผู้เรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขผู้เรียนสามารถเชิญชวนผู้ปกครองชุมชนเทศบาลตำบลตลาดแคเข้าร่วมอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นได้ และผู้เรียนมีความรัก หวงแหนแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม
  • 6.การประเมินความพึงพอใจต่อโครงพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยใช้แหล่งเรียนรู้โรงเรียนเทศบาลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ภาพรวมพบว่าระดับความพึงพอใจมีค่าอยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามลำดับแรกได้แก่สื่อต่างๆ มีความเหมาะสมและเพียงพอควรมีการดำเนินโครงการนี้ต่อไป และ สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมบรรยากาศในการจัดกิจกรรมมีความสนุกสนานน่าสนใจ
31 ส.ค. 2560 10:37
0 ความเห็น
1348 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น