รูปแบบการพัฒนาครูโดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนเทศบาลตลาดแค เทศบาลตำบลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

การวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาครูโดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนเทศบาลตลาดแค เทศบาลตำบลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาการศึกษาสภาพปัจจุบัน ความต้องการในการสร้างรูปแบบการพัฒนาครูโดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนเทศบาลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 2) เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาครูโดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนเทศบาลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาครูโดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนเทศบาลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา และ 4) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจต่อรูปแบบการพัฒนาครูโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู ของโรงเรียนเทศบาลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมากลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน 2 คนครู จำนวน20 คนรวมทั้งสิ้น 22 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้นจำนวน 4 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป และวิเคราะห์เนื้อหา (Contentanalysis) สำหรับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์

ผลการวิจัย พบว่า

  • 1.สภาพปัจจุบันและความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาครูโดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนเทศบาลตลาดแค เทศบาลตำบลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ การร่วมมือกับเพื่อนครูเพื่อการเรียนรู้ รองลงมาคือ การแนะนำการปฏิบัติงาน การสร้างบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกัน ส่วนความต้องการในการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่การร่วมมือกับเพื่อนครูเพื่อการเรียนรู้รองลงมาคือการปฏิบัติที่มีเป้าหมายร่วมกันเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน การแนะนำการปฏิบัติงาน การสร้างบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกัน
  • 2.ผลการพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูโดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนเทศบาลตลาดแค เทศบาลตำบลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย 5 มิติ ดังนี้ 1)มิติด้านหนุนเสริม เติมพลัง คือ การสร้างบรรยากาศของบุคลกร การเตรียมสภาพแวดล้อมแวดล้อมภายในให้เอื้อต่อการขับเคลื่อน และการสร้างโอกาส พื้นที่ในการเรียนรู้ร่วมกัน2)มิติด้านวิสัยทัศน์เชิงศรัทธาร่วม คือ การสร้างทีมงาน สร้างความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางการปฏิบัติให้กับบุคลากรในสถานศึกษา กำหนดทิศทางการกำกับ ติดตาม นิเทศ ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงาน 3)มิติด้านระบบเปิดผนึกกำลังมุ่งสู่ผู้เรียนคือการเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากรในการพัฒนาการรู้ของผู้เรียนเป็นภาพความสำเร็จที่มุ่งหวังในการนำทางร่วมกัน4)มิติด้านนิเทศ หนุนเสริม เติมเต็ม คือ การจัดทำแผน เครื่องมือ กำกับติดตาม นิเทศ ประเมินผล ตลอดจนเร่งรัดช่วยเหลือ และ 5) มิติด้านเก็บเกี่ยวผล สร้างพลังต่อเนื่อง คือ การสรุป รายงานการดำเนินการขับเคลื่อน การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และยกย่องเชิดชู
  • 3.ผลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาครูโดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนเทศบาลตลาดแค เทศบาลตำบลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมาพบว่า ครูมีความสามารถในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงลำดับจากมากไปน้อย คือ ด้านที่ 1 มิติด้านหนุนเสริม เติมพลัง และ ด้านที่ 2 มิติด้านวิสัยทัศน์เชิงศรัทธาร่วมด้านที่ 3 มิติด้านระบบเปิดผนึกกำลังมุ่งสู่ผู้เรียน ที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด
  • 4.ผลการประเมินความพึงพอใจของครูต่อรูปแบบการพัฒนาครูโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู ของโรงเรียนเทศบาลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ของครู โดยภาพรวมพบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด ทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ รูปแบบนี้สอดคล้องกับแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ ข้อมูลที่ได้จากการดำเนินงานตามรูปแบบจะเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
31 ส.ค. 2560 10:38
0 ความเห็น
1064 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น