รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสื่อประสม เรื่องมหัศจรรย์เศษวัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์)

ชื่อเรื่องรายงานผลการพัฒนาบทเรียนสื่อประสม เรื่องมหัศจรรย์เศษวัสดุ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์)

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3

ผู้วิจัยนางศิริพรสิงห์ไกรหาญ

ปีที่วิจัยปีการศึกษา 2559

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อพัฒนาบทเรียนสื่อประสม เรื่องมหัศจรรย์เศษวัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์)ชั้นประถมศึกษาปีที่3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสื่อประสม เรื่องมหัศจรรย์เศษวัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์)ชั้นประถมศึกษาปีที่3 (3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนสื่อประสม เรื่องมหัศจรรย์เศษวัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน (4) ศึกษาระดับความพึงพอใจในการบทเรียนสื่อประสม เรื่องมหัศจรรย์เศษวัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์)ชั้นประถมศึกษาปีที่3 (4) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของครูที่มีต่อบทเรียนสื่อประสม เรื่องมหัศจรรย์เศษวัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (5) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสื่อประสม เรื่องมหัศจรรย์เศษวัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา เทศบาลเมืองหนองคาย โดยปีการศึกษา 2559

มีนักเรียนจำนวน 30 คนซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน2) บทเรียนสื่อประสม เรื่องมหัศจรรย์เศษวัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 3)แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้กับบทเรียนสื่อประสม เรื่องมหัศจรรย์เศษวัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่มีต่อบทเรียนสื่อประสม 5)แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสื่อประสมวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกต่างโดยการทดสอบที (t–test) คำนวณด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS for Windowsผลการวิจัยพบว่า

1.บทเรียนสื่อประสม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี(งานประดิษฐ์)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3ที่พัฒนาขึ้น หน่วยที่4มหัศจรรย์เศษวัสดุมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 93.22/90.97 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

2.บทเรียนสื่อประสม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่พัฒนาขึ้น หน่วยที่ 4 มหัศจรรย์เศษวัสดุ มีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.7762 แสดงว่าบทเรียนสื่อประสมทำให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 77.62

3.นักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนสื่อประสมในปีการศึกษา 2559มีผลสัมฤทธิ์ทาง

การเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4.การศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อบทเรียนสื่อประสม พบว่าครูผู้สอนให้ระดับ

ความคิดเห็นมากที่สุด และระดับมากทุกรายการ โดยเฉพาะข้อ 1 ลักษณะรูปเล่มเหมาะสมข้อ 2 รายละเอียดของกิจกรรมเหมาะสม ซึ่งครูมีความคิดเห็นระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ข้อ 13 นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกขั้นตอน นักเรียนมีความคิดเห็นระดับมากที่สุด ส่วนประเด็นอื่นๆ ครูส่วนมากมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุดเช่นเดียวกัน แต่ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแตกต่างกัน

5.การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสื่อประสม พบว่า นักเรียนให้

ระดับความคิดเห็นระดับมากที่สุดและระดับมากทุกรายการ โดยเฉพาะข้อ 1 สื่อประสมมีประโยชน์มีคุณค่า ข้อ 2 รูปเล่มสวยงาม ข้อ 3 ตัวอักษรชัดเจน อ่านง่ายข้อ 4 เนื้อหาน่าสนใจข้อ 5 ภาพประกอบน่าสนใจข้อ 6 เนื้อหาในบทเรียนอ่านเข้าใจง่าย ข้อ 7 นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ข้อ 11 นักเรียนได้รับความรู้ และมีทักษะเพิ่มขึ้นข้อ 14ทุกคนได้ศึกษาด้วยตนเองและข้อ 15นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้งานประดิษฐ์ซึ่งนักเรียนมีระดับความคิดเห็นมากที่สุด

2 ก.ย. 2560 22:40
0 ความเห็น
175 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น