การประเมินโครงการพัฒนาความสามารถการใชภาษาอังกฤษสื่อสารของนักเรียนใน โครงการการจัดหลักสูตรมินิอิงลิชโปรแกรม MEP

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

โครงการการจัดหลักสูตรมินิอิงลิชโปรแกรม : MEP ของ โรงเรียนเทศบาล ๒ ชำนาญอนุเคราะห์ซึ่งเป็นโครงการที่ผ่านการประเมินด้าน ความพร้อมในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรโดยใช้ภาษาอังกฤษ และ เป้าประสงค์ของโครงการคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้บริหารโรงเรียนได้ร่วมกันวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามโครงการดังกล่าวให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้จึง ได้จัดทำโครงการการจัดหลักสูตรมินิอิงลิชโปรแกรม : MEP ขึ้น และเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงได้ดำเนินการประเมินโครงการการจัดหลักสูตรมินิอิงลิชโปรแกรม : MEP ขึ้น โดยการประเมินโครงการครั้งนี้อาศัยรูปแบบการประเมินโครงการของ ดาเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม (Danial L. Stufflebeam) หรือแบบจำลองซิปป์ (CIPP Model) โดยมีจุดมุ่งหมายของการประเมินประกอบด้วย

1.เพื่อประเมินความเหมาะสมของสภาวะแวดล้อมของโครงการการจัดหลักสูตรมินิอิงลิชโปรแกรม : MEP โรงเรียนเทศบาล ๒ ชำนาญอนุเคราะห์

2.เพื่อประเมินความพร้อมของปัจจัย เบื้องต้นในการดำเนินงานของโครงการการจัดหลักสูตรมินิอิงลิชโปรแกรม :MEP โรงเรียนเทศบาล ๒ ชำนาญอนุเคราะห์

3.เพื่อประเมินความเหมาะสมของกระบวนการดำเนินงานของโครงการการจัดหลักสูตรมินิอิงลิชโปรแกรม :MEP โรงเรียนเทศบาล ๒ ชำนาญอนุเคราะห์

4.เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการการจัดหลักสูตรมินิอิงลิชโปรแกรม :MEP โรงเรียนเทศบาล ๒ ชำนาญอนุเคราะห์

สรุปผลการประเมินโครงการพัฒนาความสามารถการใชภาษาอังกฤษสื่อสารของนักเรียนใน โครงการการจัดหลักสูตรมินิอิงลิชโปรแกรม MEP โรงเรียนเทศบาล ๒ ชำนาญอนุเคราะห์ ไดดังนี้

1. ผลการประเมินบริบทของโครงการซึ่งมี 1 ตัวชี้วัด คือ ความเหมาะสมของสภาวะแวดลอมพบวาอยูในระดับมากและผานเกณฑการประเมินเมื่อพิจารณาแตละรายการ พบวา ความเหมาะสมกับความตองการของนักเรียนมีความเหมาะสมเปนอันดับ 1 สวนรายการที่มีความเหมาะสมเปนอันดับสุดทายคือชวงเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมและเพียงพอ

2. ผลการประเมินปจจัยนําเขาของโครงการซึ่งมี 1 วชี้วัดคือความพรอมของปจจัยในการดําเนินงานตามโครงการ พบวา อยูในระดับมากและผานเกณฑการประเมิน เมื่อพิจารณาแตละ รายการ พบวา ความพรอมของครูผูรับผิดชอบแตละกิจกรรมมีความพรอมเปนอันดับ 1 สวนรายการที่มีพรอมเปนอันดับสุดทาย คือ ผูมีสวนไดสวนเสียใหการสนับสนุนเปนอันดับสุดทาย

3. การประเมินกระบวนการของโครงการพบวาอยูในระดับมากซึ่งผานเกณฑการ ประเมินทั้ง 7 ตัวชี้วัด คือ

3.1 ขั้นเตรียมการดําเนินการตามโครงการมีผลการประเมินโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละรายการ พบวา วัตถุประสงคของกิจกรรมมีความสอดคลองกับ วัตถุประสงคของโครงการมีความเหมาะสมมากเปนอันดับ 1 และรายการที่มีความเหมาะสมเปนอันดับสุดทายคือมีแหลงเรียนรูเพียงพอ

3.2 ขั้นการดําเนินกิจกรรม Multi Skill Record มีผลการประเมินโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละรายการ พบวา แรงจูงใจใหรวมกิจกรรมมีความเหมาะสมมากที่สุด เปนอันดับ 1 และรายการที่มีความเหมาะสมเปนอันดับสุดทาย คือ มีแหลงเรียนรูเพียงพอ

3.3 ขั้นการดําเนินกิจกรรม General English Proficiency Test มีผลการประเมินโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละรายการ พบวา กิจกรรมสงเสริมความสามารถ ในการใชภาษาอังกฤษมีความเหมาะสมมากเปนอันดับ 1และรายการที่มีความเหมาะสมเปนอันดับสุดทาย คือ เวลาในการทําแบบทดสอบ

3.4 ขั้นดําเนินกิจกรรม Cultural & English Camp มีผลการประเมินโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละรายการพบวาเรียนรูในบริบทของความเปนไทยผสมผสาน ความเปนสากลมีความเหมาะสมมากเปนอันดับ 1 และรายการที่มีความเหมาะสมเปนอันดับ สุดทายคือมีการดําเนิงานตามโครงการทุกกิจกรรม

3.5 ขั้นดําเนินกิจกรรมAcademic Enrichment Course มีผลการ ประเมินโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละรายการ พบวา มีทักษะการจัดการและ แกปญหามีความเหมาะสมมากที่สุดเปนอันดับ 1 และรายการที่มีความเหมาะสมเปนอันดับสุดทาย คือ มีการดําเนินงานตามโครงการทุกกิจกรรม

3.6 ขั้นดําเนินงานจัดกิจกรรม Open House มีผลการประเมินโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละรายการ พบวา มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนภาษา และวัฒนธรรมมีความเหมาะสมเปนอันดับ1 และรายการที่มีความเหมาะสมเปนอันดับสุดทาย คือ มีกิจกรรมทัศนศึกษา

3.7 ขั้นประเมินผล และรายงานผลโครงการมีผลการประเมินโดยรวมอยูในระดับมากและผานเกณฑการประเมินเชนกัน เมื่อพิจารณาแตละรายการ พบวา มีการนําผลการ ประเมินไปปรับและพัฒนาใหกาวหนความเหมาะสมมากเปนอันดับ 1 และรายการที่มีความเหมาะสมเปนอันดับสุดทาย คือ มีเครื่องมือการประเมินแตละกิจกรรม

4. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการพบวาอยูในระดับมากซึ่งผานเกณฑการประเมิน ทั้ง 6 ตัวชี้วัด คือ

4.1 ผลการปฏิบัติงานของครูในโครงการมีผลการประเมินโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาแตละรายการ พบวา ครูมีสวนรวมในการวางแผนการดําเนินงานของโครงการ มีผลการปฏิบัติมากเปนอันดับ 1 และรายการที่มีผลการปฏิบัติเปนอันดับสุดทาย คือ ครูมีบทบาทในการติดตามกํากับ ดูแลกระบวนการทํางานของนักเรียน

4.2 ความพึงพอใจของครูที่มีตอโครงการมีผลการประเมินโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละรายการ พบวา ไดรับความสะดวกในการเขารวมกิจกรรมเปนความพึง พอใจมากที่สุดอันดับ 1 และรายการที่เปนความพึงพอใจอันดับสุดทาย คือ ขั้นตอนกิจกรรมในโครงการเปนไปตามกําหนด

.4.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอโครงการมีผลการประเมินโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละรายการ พบวา มีโอกาสไดใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพิ่มขึ้นเปน ความพึงพอใจมากที่สุดเปนอันดับ 1 และรายการที่เปนความพึงพอใจเปนอันดับสุดทาย คือผูปกครองใหความสําคัญ และใหการสนับสนุนมากขึ้น

4.4 ความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียที่มีตอโครงการมีผลการประเมินโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละรายการพบวามีการรายงานความกาวหนาของโครงการอยาง ตอเนื่องเปนความพึงพอใจมากที่สุดเปนอันดับ 1 และรายการที่มีความพึงพอใจเปนอันดับสุดทายคือ โครงการมีการวางแผนตามกิจกรรมที่วางไว

5. ผลการสอบวัดความรูภาษาอังกฤษของนักเรียนมีผลการสอบโดยรวมผานเกณฑ กําหนด เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการสนทนา (Conversation) มีผลการสอบมากที่สุด และดานที่มีผลการสอบต่ำที่สุดคือดานไวยากรณ (Grammar) และเมื่อพิจารณาในแตละระดับ ชั้นพบวานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ผลการสอบมากที่สุด 3 มีและะดับชั้นที่มีผลการสอบต่ำที่สุด คือ ระดับชั้นอนุบาล

6. ผลการสัมภาษณการใชภาษาอังกฤษสื่อสารมีผลการสัมภาษณโดยรวมผานเกณฑกําหนด เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานการออกเสียง (Pronunciation) มีผลการสัมภาษณมากที่สุดและดานที่มีผลการสัมภาษณต่ำที่สุด คือ ดานความคลองแคลว(Fluency) ซึ่งไมผานเกณฑและ เมื่อพิจารณาในแตละระดับชั้น พบวา นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีผลการสัมภาษณ มากที่สุด คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และระดับชั้นที่มีผลการสัมภาษณที่สุด คือ ระดับชั้นอนุบาล

2 ก.ย. 2560 22:45
0 ความเห็น
174 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น