บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง ผลการดำเนินงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 1 (ราษฎรบำรุง)

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่องผลการดำเนินงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 1 (ราษฎรบำรุง)

ชื่อผู้รายงานสุนทรีย์ลักษณ์วิมุตตา

หน่วยงานที่สังกัดโรงเรียนเทศบาล 1 (ราษฎรบำรุง)

สังกัดสำนักงานการศึกษาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

อำเภอเมืองสุไหงโก-ลกจังหวัดนราธิวาส

ปีที่รายงาน2559

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 1 (ราษฎรบำรุง) 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางการเรียนของโรงเรียนเทศบาล 1 (ราษฎรบำรุง) โดยมีวิธีการดำเนินการดังนี้ 1. วิธีการดำเนินการโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยมีขั้นตอนการเตรียมงาน/การวางแผนจัดกิจกรรมดังนี้ 1) เสนอโครงการ 2) ประชุมชี้แจงรายละเอียดของโครงการ 3) แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อวางแผน จัดทำเครื่องมือและจัดทำปฏิทินการดำเนินงาน ขั้นตอนการดำเนินโครงการ จัดกิจกรรมตามแผนดังนี้ 1) ครูผู้สอนสร้างแบบฝึกทักษะสาระการเรียนรู้ทั้ง 5 กลุ่มสาระ 2)จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่าน เขียนของผู้เรียน โดยเน้นผู้เรียนที่อ่านไม่คล่องในทุกระดับชั้น 3) สอนซ่อมเสริมและอธิบายให้นักเรียนอย่างละเอียดจากครูผู้สอนทุกคนในทุกระดับชั้น 4) ฝึกทำข้อสอบเก่า การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วันละ 5 ข้อ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 5) จัดกิจกรรมท่องสูตรคูณก่อนเข้าเรียนเช้าและก่อนกลับบ้าน (ยืดหยุ่นตามความเหมาะสม) ในทุกระดับชั้น 6) ฝึกทักษะแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์วันละข้อทุกระดับชั้น 7) จัดกิจกรรมฝึกคณิตคิดเร็วทุกวันๆ ละ 10 ข้อ ก่อนเข้าเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในทุกระดับชั้น 8) กิจกรรมพี่สอนน้อง 9) กิจกรรมเรียนรู้จากเพื่อน 10) ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 11) กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เช่นการสอนโดยการให้สืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 12) กิจกรรมค่ายวิชาการเช่น สอนเสริมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 13) กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละคำ เป็นกิจกรรมที่นำเสนอคำศัพท์หน้าเสาธงทุกเช้าวันจันทร์ – วันศุกร์ วันละ 1 ประโยค ขั้นการประเมินผลโครงการ 1) ประเมินจากร้อยละของคะแนนความก้าวหน้าในการทดสอบวัดผลการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 2) ประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนแล้ววิเคราะห์ร้อยละความก้าวหน้าของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียน หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนำค่าเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์

ผลการวิจัยพบว่า

1.ผลการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 1 (ราษฎรบำรุง) พบว่า ร้อยละความก้าวหน้าของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนจากผลทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระหว่างปีการศึกษา 2558 และ ปีการศึกษา 2559 โดยรวมระดับผลการคะแนนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 0.16เมื่อแยกเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีระดับผลการคะแนนเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ ภาษาไทยคิดเป็นร้อยละ 4.69 ผลการคะแนนเพิ่มขึ้นรองลงมาคือ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ 4.59 ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีระดับผลการคะแนนลดลงมากที่สุด คือ วิทยาศาสตร์คิดเป็นร้อยละ 4.26 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีระดับผลการคะแนนลดลงรองลงมาคือ ภาษาต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 4.22

2.ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากผลทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจต่อโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากผลทดสอบระดับชาติ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจในแต่ละรายการพบว่าทุกรายการต่างอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อแยกเป็นรายการประเมิน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงจากมากไปหาน้อย คือ ประโยชน์จากการจัดโครงการ ควรจัดโครงการนี้ต่อไป ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ และการมีส่วนร่วมของนักเรียน ตามลำดับ

5 ก.ย. 2560 04:33
0 ความเห็น
150 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น