เอกสารประกอบการอบรม การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในแบบมีส่วยร่วม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกาา ภายใต้สถาณการณ์ความไม่สงบชายแดนใตเ

โลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในเรื่องของคุณภาพโดยเฉพาะ
ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของมนุษย์ สิ่งที่
จะทำให้มนุษย์เราอยู่รอดได้ในสังคมปัจจุบัน มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาคุณภาพ
ของมนุษย์ในทุกๆ ระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการศึกษาซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการดำเนินชีวิตของเด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชน ให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้าน

สถาบันการศึกษาเป็นสถาบันที่สองรองจากสถาบันครอบครัวที่เป็นแหล่งพัฒนาคนให้มีความรู้ออกไปใช้ชีวิตในสังคมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเป็นเรื่องจำเป็น
ที่จะต้องดำเนินการ โดยจะต้องให้การศึกษาที่มีคุณภาพแก่ประชาชนเพื่อทำให้ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่รู้จักคิดวิเคราะห์ รู้จักแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเองและสามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มีจริยธรรม คุณธรรม รู้จักพึ่งตนเองและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขซึ่งถ้าสถาบันการศึกษาหรือโรงเรียนสามารถดำเนินการตามเป้าหมายดังกล่าวได้บรรลุ คือการให้ความสำคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวจึงได้จัดทำเอกสารประกอบการอบรม เรื่อง การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในแบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบชายแดนใต้ของโรงเรียนเทศบาล ๑(ราษฎรบำรุง)เทศบาลเมือง
สุไหงโก-ลกจังหวัดนราธิวาส ขึ้นเพื่อประกอบการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553

เอกสารเล่มนี้มีเนื้อหาประกอบด้วย แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาการจัดระบบบริหารและสารสนเทศภายในสถานศึกษาการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษารายงานประจำปีของสถานศึกษาการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและการมีส่วนร่วม
ของทุกฝ่ายภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบชายแดนใต้

5 ก.ย. 2560 04:41
0 ความเห็น
137 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น