รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด ชนิดและหน้าที่ของคำในภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ชื่อเรื่อง : รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด ชนิดและหน้าที่ของคำในภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ผู้รายงาน: นางสาวศุกภลักษณ์ พุดตาเต

________________________________________________

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า

๑.เพื่อสร้างบทเรียนสำเร็จรูป ชุด ชนิดและหน้าที่ของคำในภาษาไทย สำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

๒.เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป ชุด ชนิดและหน้าที่ของคำใน

ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

๓.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป ชุด ชนิดและ

หน้าที่ของคำในภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

วิธีดำเนินการ

ประชากรที่นำมาใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ของโรงเรียนโนนแดงวิทยาคม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวน ๓๘ คน (ประชากรทั้งหมด)

เครื่องมือที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการวิจัยครั้งนี้

๑.บทเรียนสำเร็จรูป ชุด ชนิดและหน้าที่ของคำในภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

๒.แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน เรื่องชนิดและหน้าที่ของคำในภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

๓.แบบสอบถามเพื่อวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูปและผู้สอน จำนวน ๑๐ ข้อ เพื่อนำมาวัดกับนักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

๑. บทเรียนสำเร็จรูป มีประสิทธิภาพเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐ ที่ตั้งไว้ คือ ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๘๒.๔๑ และมีค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์หลังเรียน(E2) คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๘๒.๐๓

๒. คะแนนเฉลี่ยจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย จากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕

๓. นักเรียนมีความพึงพอใจในบทเรียนสำเร็จรูป ชุด ชนิดและหน้าที่ของคำในภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีความพึงพอใจต่อบทเรียนสำเร็จรูปและผู้สอนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

6 ก.ย. 2560 10:33
0 ความเห็น
234 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น