การประเมินหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านตลาดเหนือ(วันครู2502)

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษามุ่งที่จะประเมินหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ประเมินบริบท 2) ประเมินปัจจัยเบื้องต้น 3) ประเมินกระบวนการ 4) ประเมินผลผลิต ของหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) โดยมีผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู กรรมการสถานศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2–3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5–6 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แบบสอบถาม สัมภาษณ์ แบบสำรวจข้อมูล ข้อมูลที่รวบรวมจากแบบสอบถาม และแบบสำรวจข้อมูล ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ คือ ความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ใช้การวิเคราะห์สรุปพรรณนา เป็นความเรียง

ผลการศึกษา

ผลการศึกษาพบว่า 1) ผลประเมินบริบทของหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษา ภาพรวมพบว่า มีความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด 2) ผลประเมินปัจจัยนำเข้าในการใช้หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษา ภาพรวมพบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 3) ผลประเมินกระบวนการในการใช้หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษา ภาพรวมพบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 4) ผลประเมินผลผลิตของหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษา พบว่า ด้านคุณภาพผู้เรียน ซึ่งประกอบด้วย ความรู้พื้นฐาน การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้าน ความรู้พื้นฐาน ภาพรวมพบว่า ไม่ผ่านเกณฑ์ เมื่อพิจารณาเป็นรายวิชาพบว่ารายวิชา ภาษาอังกฤษการท่องเที่ยว 1 มีผู้เรียนผ่านเกณฑ์ต่ำที่สุด(ร้อยละ 50) ด้านการอ่านการคิดวิเคราะห์และเขียน โดยภาพรวม พบว่า ผ่านเกณฑ์ทุกระดับชั้นเรียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน พบว่า ผ่านเกณฑ์ทุกระดับชั้นเรียน ด้านผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้สอน และกรรมการสถานศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ในขณะที่ ความพึงพอใจของผู้ใช้หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาของผู้เรียนอยู่ในระดับมาก

Abstract

In this study aimed to evaluate the school curriculum of secondary education, foreign language department, P.P.A.O. Bantaladnua School (Wankroo 2502), under the jurisdiction of the Phuket Provincial Administrative Organization (P.P.A.O). The objectives are to evaluate the: 1) the context, 2) input factors, 3) process and 4) output of the school curriculum of secondary education, foreign language department. The target group consisted of P.P.A.O. Bantaladnua School (Wankroo 2502). The key informants were school administrators, teachers, school boards, Mathayomsuksa 2-3 and 5-6 students. The instruments used in this study are included with the questionnaire, the interview form, and the survey information form. The data were analyzed by using the computer program for statistical analysis the frequency, percent, mean, and Standard Deviation (S.D.). The data obtained from the interview were analyzed by using descriptive analysis in narrative form.

The findings:

This study found that: 1) context of the school curriculum of secondary education, foreign language department, in overall, was in “Very High” level of congruence, 2) the appropriateness of input factors of using school curriculum of secondary education, foreign language department, was in “very High” level, 3) the appropriateness of using school curriculum of secondary education, foreign language department, in overall, was in “Very High” level, and 4) the quality that comprised of basic knowledge, analytical thinking, and writing, and students’ desirable characteristics evaluation of product from school curriculum of secondary education, foreign language department, the basic knowledge didn’t pass criterion. Whereas considering in each subject, the English for tourism subject has the lowest student’s percentage that passed the criterion. The students‘analytical thinking and writing were passed criterion for all classes. The students’ desirable characteristics were passed the criterion for all classes. The satisfaction of the user of the school curriculum of secondary education, foreign language department was “Very High” level for the school administrators, teachers, and school boards and was “High” level for students, respectively.

10 ม.ค. 2561 19:02
0 ความเห็น
116 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น