แบบรูปและความสัมพันธ์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เล่มที่ 1 แบบรูปและความสัมพันธ์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจากง่ายไปหายากทีละขั้นตอน

มุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทางด้านความรู้ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ ส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างคงทน มีประสิทธิภาพ มีความคิดสร้างสรรค์

รวมทั้งนักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ผู้จัดทำหวังว่า ครู ผู้สนใจ และผู้เกี่ยวข้องคงใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เล่มนี้ ให้เป็น

ประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต่อไป

ขอขอบคุณ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะ และ

ให้กำลังใจ ในการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ด้วยดีตลอดมา จนการพัฒนาบรรลุเป้าหมาย

ตามที่กำหนดไว้

อัชฌาพัชญ์ แก้วแกมกาญจน์

เพิ่มเติม

https://drive.google.com/file/d/17mdbtL4tBecUxD6D2...

2 มิ.ย. 2561 01:18
0 ความเห็น
959 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น