รายงานผลการใช้ชุดแบบฝึกทักษะ เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิค Active Learning สำหรับนักเรียนชั้น ป.6 รร.เทศบาลวัดป้อมแก้ว(อัครพงศ์ชนูปถัมภ์)

ชื่อเรื่อง    รายงานผลการใช้ชุดแบบฝึกทักษะ เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคActive Learning สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์)

ผู้ศึกษา     นางสาวสุกัญญา สว่างรัตน์

ปีที่ศึกษา   2560

บทคัดย่อ

       รายงานผลการใช้ชุดแบบฝึกทักษะ เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิค Active Learning สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) สร้างและหาประสิทธิภาพชุดแบบฝึกทักษะ เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิค Active Learning สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนู ปถัมภ์) ให้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนและหลังเรียนด้วยชุดแบบฝึกทักษะ เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิค Active Learning สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดแบบฝึกทักษะ เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้ เทคนิค Active Learning สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) สังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จำนวน 32 คน ได้มาโดยการลุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) ชุดแบบ ฝึกทักษะ เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิค Active Learning 2) แบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิค Active Learning 3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดแบบฝึกทักษะ เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิค Active Learning สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าสถิติ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

  • ผลการศึกษาพบว่า
  1. ประสิทธิภาพชุดแบบฝึกทักษะ เรื่อง รูปลี่เหลี่ยม วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิค Active Learningสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ (E1/E2) คือ มีประสิทธิภาพ 80.28/87.81 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ไว้ที่กำหนดไว้ 80/80
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดแบบฝึกทักษะ เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิค Active Learning สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่า ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01
  3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดแบบฝึกทักษะ เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิค Active Learning อยู่ในระดับมาก
10 ก.ค. 2561 22:49
0 ความเห็น
193 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น