แนวข้อสอบ พนักงานนโยบายและแผนงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

พนักงานนโยบายและแผนงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สาระสำคัญเกี่ยวกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 — -1 ประวัติและข้อมูลทั่วไป
 — -2 อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 — -3 วิสัยทัศน์
 — -4 พันธกิจ
 — -5 ยุทธศาสตร์
 — -6 ติดต่อ
 — -7 ผังโครงสร้างหน่วยงาน
 — -8 ปภ. 4.0
ความรู้ความสามารถทั่วไปวิชาภาษาอังกฤษ
 — -1 Conversation
 — -2 Grammar and Vocabulary
 — -3 Reading Comprehension
 — -4 Subject-Verb Agreement
 — -5 Tense
 — -6 Article
ถาม-ตอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
สรุปความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติราชการ
แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การเขียนโครงการ
 — -1 ความหมายของโครงการ
 — -2 ลักษณะสำคัญของโครงการ
 — -3 ขั้นตอนการเขียนโครงการ
 — -4 เขียนโครงการต้องให้น่าอ่าน
 — -5 ส่วนประกอบของโครงการ
 — -6 ลักษณะของโครงการที่ดี
 — -7 ประเภทของโครงการ
 — -8 การใช้ถ้อยคำ สำนวนในการเขียนโครงการ
การจัดทำแผนกลยุทธ์
 — -1 ความหมายของคำต่างๆ ในองค์ประกอบของแผนกลยุทธ์
 — -2 บทนำ
 — -3 กระบวนในการจัดทำแผนกลยุทธ์
 — -4 องค์ประกอบหลักในการวางแผนกลยุทธ์
 — -5 ขั้นตอนการจัดทำแผนกลยุทธ์
 — -6 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Analysis)
 — -7 การวิเคราะห์สถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 — -8 การประเมินสภานภาพของหน่วยงาน
 — -9 การจัดวางทิศทางของหน่วยงาน
 — -10 ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และผลผลิตของหน่วยงาน
 — -11 ขั้นตอนการเขียนตัวชี้วัดความสำเร็จระดับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และผลผลิตของหน่วยงาน
 — -12 ตัวอย่างการเขียนตัวชี้วัดในระดับผลลัพธ์ และผลผลิต
 — -13 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีของหน่วยงาน
แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12
แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20ปี
แนวข้อสอบวิเคราะห์
แนวข้อสอบ Microsoft Word
แนวข้อสอบ Microsoft Excel
แนวข้อสอบ Microsoft PowerPoint
เทคนิคการเตรียมตัวเข้าสอบสัมภาษณ์
 — -1 สิ่งที่ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์คาดหวังไว้
 — -2 ผู้สัมภาษณ์คาดหวังจากผู้สมัครดังนี้
 — -3 การหาความรู้เกี่ยวกับงาน
 — -4 การเตรียมพูดถึงความสามารถของผู้สมัคร
 — -5 หัวข้อประเมินผู้เข้าสัมภาษณ์
 — -6 การปฏิบัติตัวหน้าห้องสอบ
 — -7 ภาษากายในการสอบสัมภาษณ์
 — -8 เทคนิคในการพูด
 — -9 ก่อนที่จะสิ้นสุดการสอบสัมภาษณ์
 — -10 แนวคำถามและตอบในการสอบสัมภาษณ์
แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ทั้งใน และ ต่างประเทศ
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จำนวนหน้า 233 หน้า

รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย
- แนวข้อสอบที่ออกบ่อย และแนวข้อสอบจากทีมงานมืออาชีพ
- ปรับหัวข้อแนวข้อสอบตามประกาศสอบล่าสุด หากหัวข้อไม่ครบตามประกาศสอบกรุณาแจ้งข้อเพิ่ม
- ส่งไฟล์ PDF ทางอีเมล์เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปริ้นอ่านได้ทันที วันเดียวได้ โดยไม่ต้องรอนาน
- ส่งทางอีเมลล์ (จัดส่งหลังแจ้งโอนไม่เกิน 20 นาที)
- ไม่ต้องเสียเวลาหาข้อมูล มีเวลาเตรียมตัวสอบมากขึ้น
(1). ไฟล์ (pdf) ส่งทางอีเมลล์ แถมฟรี Mp3 ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 380 บาท
(2). แบบเล่มส่ง Kerry Express ราคา 680 บาท แถม CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

Add Line : @QBK2548G (มี @ ด้วยจ้า)

12 ต.ค. 2561 15:41
0 ความเห็น
186 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น