PHYS0110 47/3 ตัวอย่างเวกเตอร์ไดอแกรม

จะแสดงตัวอย่างเว็กเตอร์ไดอะแกรมที่ใช้สอนในห้องเรียนในรูปแบบต่าง ๆ

เผื่อว่า นักศึกษาจด หรือวาดตามไม่ถูกจะได้ดาวโหลดไปลองทำตามให้ถูกต้องนะครับใครจะตอบ ให้ส่งเป็น SMS ถึงผมนะครับความคิดเห็นที่ 4

44131273
3 เม.ย. 2548 22:10
 1. กำหนดมวลเท่ากันทัง3กรณี =10 นิวตันครับจากรูปทำการเขียนในกระดาษความเร่งคิดจาก การรวมแรงหารด้วยมวล 1.= 47 นิวตัน 2.= 27 นิวตัน 3.= 24นิวตัน ค่ามิวข้อ 2-3 2.= 85 3.=87

ความคิดเห็นที่ 5

6 เม.ย. 2548 20:21
 1. กำหนดให้ มวล = 5 kg เท่ากันหมด ความเร่งรูปที่ 1 เท่ากับ 5 เมตรต่อวินาทีกำลังสอง ความเร่งรูปที่ 2 เท่ากับ 0 และมีค่ามิว เท่ากับ 0.6 ความเร่งรูปที่ 3 เท่ากับ 0.6 เมตรต่อวินาทีกำลังสอง และมีค่ามิว เท่ากับ 0.8

ความคิดเห็นที่ 6

s4611410198
6 เม.ย. 2548 20:23
 1. ให้มวลเท่ากันทั้ง3รูป =10 นิวตัน จากรูปทำในกระดาษแล้ว ความเร่งได้จาก การรวมแรงหารด้วยมวล 1.= 47 นิวตัน 2.= 27 นิวตัน 3.= 24นิวตัน ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน (มิว)ข้อ 2-3 2.= 8.5 3.= 8.7

ความคิดเห็นที่ 7

7 เม.ย. 2548 20:26
 1. อ.ครับการบ้านในเน็ตต้องทำส่งไหมครับ

ความคิดเห็นที่ 8

8 เม.ย. 2548 09:17
 1. g = 9.8 m/s2 1. จงหาความเร่งในแต่ละกรณี การรวมแรงหารด้วยมวล 1.= 47 นิวตัน 2.= 27 นิวตัน 3.= 24นิวตัน 2. จงหาค่ามิว ใน 2 กรณีหลัง ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน (มิว)ข้อ 2-3 2.= 8.5 3.= 8.7

ความคิดเห็นที่ 9

44111450
8 เม.ย. 2548 21:21
 1. จากโจทย์ กำหนดให้ m= 4.5 kg

ความคิดเห็นที่ 10

44111450
8 เม.ย. 2548 21:30
 1. จากโจทย์ จะได้ค่าดังนี้

ความคิดเห็นที่ 11

44111450
8 เม.ย. 2548 21:35
 1. จากโจทย์ กำหนดให้ค่า m= 4.5 กิโลกรัม g = 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลังสอง ความเร่งรูปที่ 1 = 5.11 เมตรต่อวินาทีกำลังสอง ความเร่งรูปที่ 2 = 0.33 เมตรต่อวินาทีกำลังสอง และมีค่ามิว = 0.58 ความเร่งรูปที่ 3 = 0.54 เมตรต่อวินาทีกำลังสอง และมีค่ามิว = 0.84

ความคิดเห็นที่ 12

s45121510
8 เม.ย. 2548 22:56
 1. กำหนดให้มวลมีค่าเท่ากับ 5 kg ทำการวาดรูปเวกเตอร์เเละหาค่าความเร่ง จากการรวมเเรงทั้งหมดหารด้วยมวล รูปที่ 1 ความเร่งเท่ากับ 5 เมตรต่อวินาทีกำลังสอง รูปที่ 2 ความเร่งเท่ากับ 0 เมตรต่อวินาทีกำลังสอง รูปที่ 3 ความเร่งเท่ากับ 0.6 เมตรต่อวินาทีกำลังสอง เเละหาค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน (มิว) ในข้อ 2,3 รูปที่ 2 = 0.6 รูปที่ 3 = 0.8

ความคิดเห็นที่ 13

4611210405
8 เม.ย. 2548 23:04
 1. ให้มวล m = 5k ทั้งสามรูป รูปที่1 ความเร่ง = 5m/s^2 รูปที่2 ความเร่ง = 0 , u = 0.58 รูปที่3 ความเร่ง = 0.6 , u = 0.8 - -"

ความคิดเห็นที่ 14

8 เม.ย. 2548 23:43
 1. จากโจทย์ กำหนดให้ค่า m= 50 กิโลกรัม g = 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลังสอง ความเร่งรูปที่ 1 = 24 เมตรต่อวินาทีกำลังสอง ความเร่งรูปที่ 2 = 0 เมตรต่อวินาทีกำลังสอง และมีค่ามิว = 0.57 ความเร่งรูปที่ 3 = 0.018 เมตรต่อวินาทีกำลังสอง และมีค่ามิว = 0.83

ความคิดเห็นที่ 15

44111134
9 เม.ย. 2548 00:42
 1. กำหนด m = 5.1 kg จากโจทย์ g = 9.8 m/s^2 รูปตย.ที่ 2 มี mg = 50 N. N = 43 N. แอลฟา มีค่าเท่ากับ 15 องศา (จากการวัด) ดังนั้น มิว = 0.267 f = 11.5 N. ซิกม่าเอฟ = 14.5 N. ดังนั้นรูปในตย. ที่ 2 มีความเร่ง = 2.84 m/s^2 รูปตย.ที่ 3 มี mg = 50 N. N = 37.5 N. แอลฟา มีค่าเท่ากับ 25 องศา (จากการวัด) ดังนั้น มิว = 0.466 f = 17.5 N. ซิกม่าเอฟ = 14.5 N. ดังนั้นรูปในตย. ที่ 3 มีความเร่ง = 2.84 m/s^2 ปล. ผมมองเห็น รูปแค่ 2 รูปเท่านั้นเองครับ เลยทำไปเท่านี้

ความคิดเห็นที่ 16

44111134
9 เม.ย. 2548 00:56
 1. ขอโทษครับ ขอตอบใหม่พอดีพิมพ์ผิด ตรงคำตอบ บางส่วน ครับ รูปตย.ที่1 mg = 50 N. N = 43 N. ดังนั้นมีความเร่งเท่ากับ 25 m/s^2 กำหนด m = 5.1 kg จากโจทย์ g = 9.8 m/s^2 รูปตย.ที่ 2 มี mg = 50 N. N = 43 N. แอลฟา มีค่าเท่ากับ 15 องศา (จากการวัด) ดังนั้น มิว = 0.267 f = 11.5 N. ซิกม่าเอฟ = 13.5 N. ดังนั้นรูปในตย. ที่ 2 มีความเร่ง = 2.65 m/s^2 รูปตย.ที่ 3 มี mg = 50 N. N = 37.5 N. แอลฟา มีค่าเท่ากับ 25 องศา (จากการวัด) ดังนั้น มิว = 0.466 f = 17.5 N. ซิกม่าเอฟ = 14.5 N. ดังนั้นรูปในตย. ที่ 3 มีความเร่ง = 2.84 m/s^2

ความคิดเห็นที่ 17

9 เม.ย. 2548 01:29
 1. ให้มวล m = 5k ทั้งสามรูป รูปที่1 ความเร่ง = 5m/s^2 รูปที่2 ความเร่ง = 0 , u = 0.58 รูปที่3 ความเร่ง = 0.6 , u = 0.8 - -"

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น