เฉลยข้อสอบ คณิตศาสตร์ สสวท.

เฉลยข้อสอบ คณิตศาสตร์ สสวท.

ดูได้ที่

http://www.geocities.com/math4pichai/ความคิดเห็นที่ 379


10 ก.ค. 2550 22:54
 1. ไม่เปงไรหรอคับ ใครที่สอบ ไม่ผ่านไม่ต้องเสีย ใจนะคับ เราอ่านหนังสือมาดี แต่เรา อ่าจจะ ตื่นเต้นไปหน่อยก็ได้เลย จำสูตรไม่ได้ ก็ขอเปงกำลังใจให้และกานนะคับความคิดเห็นที่ 414

1 ต.ค. 2554 15:40
 1. อยากได้แนวข้อสอบค่ะวันสอบ2ต.ค.54นี้แล้วคือวันพรุ่งนี้อยากได้แนวข้อสอบเยอะๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆอ่ะได้มั้ยความคิดเห็นที่ 288

24 เม.ย. 2549 14:30
 1. สสวท.เป็นที่ให้ความรู้แก่เด็กอย่างหนูมากเลยค่ะ
  ถ้าเพื่อนๆมาเจออย่าลืมชวนเพื่อนคนอื่นให้มาดูนะคะ
  เพื่อนๆในห้องของเราจะได้มีความรู้เหมือนเราไงคะความคิดเห็นที่ 302

2 ต.ค. 2549 17:40
 1. math4pichai คิดแต่เรื่องเงินเป็นใหญ่ วิชาการเป็นวิทยาทานบ้างก็ได้ความคิดเห็นที่ 310

15 ธ.ค. 2549 20:31
 1. <img src=/shareimages/smilies/smile.gif border=0> <img src=/shareimages/smilies/shy.gif border=0> <img src=/shareimages/smilies/alarm.gif border=0> <img src=/shareimages/smilies/wink.gif border=0> <img src=/shareimages/smilies/tongue.gif border=0> ต้องการได้ข้อสอบตัวอย่างปีนี้ความคิดเห็นที่ 346

19 ก.พ. 2550 18:32
 1. 1
  ประกาศ
  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  เรื่อง ผลการแข่งขันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ
  คณิตศาสตร์ (สอบแข่งขันรอบที่ 1) เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการฯ และสอบแข่งขันรอบที่ 2
  ประจำปี พ.ศ. 2549
  -----------------------------------------
  ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ดำเนินการ
  จัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์ (สอบแข่งขันรอบที่ 1) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2549
  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการฯ และสอบแข่งขันรอบที่ 2 จำนวน 706 คน มีรายชื่อเรียงตาม
  ตัวอักษรของจังหวัด ดังต่อไปนี้
  ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
  1. ด.ช.ธนบัตร ธีระกุลพิศุทธิ์ อนุบาลกระบี่ กระบี่
  2. ด.ช.พุฒิเมธ แซ่เจียม กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร
  3. ด.ญ.วิชญา สิทธิศศิธร กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร
  4. ด.ช.ธนัท อรุณสมบัติ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
  5. ด.ช.ธนาสิน นนทิวัฒนกุล กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
  6. ด.ช.ธนิน เหรียญไพโรจน์ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
  7. ด.ช.ปฏิพล วุฒิประเสริฐ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
  8. ด.ช.พริษฐ์ พิทักษ์หิรัญพงศ์ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
  9. ด.ช.พาทิศ หริจันทนะวงศ์ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
  10. ด.ช.ศมภัทร จิตตวีระ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
  11. ด.ช.สุเจตน์ โพดาพล กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
  12. ด.ช.ภาสกร จารุเมธิตานนท์ กุหลาบวิทยา กรุงเทพมหานคร
  13. ด.ญ.กิตติ์รวี พิศาลวรวัฒน์ เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร
  14. ด.ญ.ธนภรณ์ วรรณชื่น เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร
  15. ด.ญ.ปาฏลี สมวัฒน์ เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร
  16. ด.ญ.พรจรัส เจียรรัตนสวัสดิ์ เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร
  17. ด.ญ.อภิชญา สกุลเชื้อ ชินวร กรุงเทพมหานคร
  18. ด.ญ.รดา เตชะวิจิตรไพศาล ซางตาครู้สคอนแวนท์ กรุงเทพมหานคร
  19. ด.ช.ชามิล ศรีตองอ่อน ซางตาครู้สศึกษา กรุงเทพมหานคร
  20. ด.ช.พนสธร เลิศวจนะ ซางตาครู้สศึกษา กรุงเทพมหานคร
  /21. ด.ช.จิรเมธ ลีลาอดิศร...
  2
  ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
  21. ด.ช.จิรเมธ ลีลาอดิศร เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
  22. ด.ช.จิรสิทธิ์ เจียรพรรณี เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
  23. ด.ช.ญาณพัฒน์ พัฒนแก้ว เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
  24. ด.ช.ณัฐนันท์ ว่องประพิณกุล เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
  25. ด.ช.ณัฐพงศ์ เมาะ เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
  26. ด.ช.ธนัช เลิศบุษศราคาม เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
  27. ด.ช.นิปุณ ถวิลไพบูลย์ เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
  28. ด.ช.พชร จิตอนันตวิทยา เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
  29. ด.ช.อภินันท์ เมืองเกษม เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
  30. ด.ช.วิชญ์ภัทร ชนะฤทธิชัย เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร
  31. ด.ญ.เกวลี นาคประเสริฐ เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร
  32. ด.ญ.พรตวรรณ ลิ้มเจริญ เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร
  33. ด.ญ.เพ็ญภาส ประดิษฐ์ศิลป์ เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร
  34. ด.ญ.ภาวิดา จิตราวรรณชัย เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร
  35. ด.ญ.สุทธิกานต์ เชิญศิริดำรงค์ เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร
  36. ด.ญ.ศิริน ประสิทธิเมตต์ ทรงวิทย์ศึกษา กรุงเทพมหานคร
  37. ด.ญ.อริสรา มหาชัยฤทธิพร ทิวไผ่งาม กรุงเทพมหานคร
  38. ด.ญ.พัทวรรณ มงคลศิริวัฒนา ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร
  39. ด.ช.กิตติวงศ์ วัฒนคุ้ม เทพสัมฤทธิ์วิทยา กรุงเทพมหานคร
  40. ด.ช.สรรเพชญ แจ้งกลิ่น นรรัตน์รังสฤษดิ์ กรุงเทพมหานคร
  41. ด.ช.สันติ เกียรติสุขเจริญ นฤมลทิน ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
  42. ด.ช.ธีร์ อุดมล้ำเลิศ บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร
  43. ด.ญ.ณภัทรสิริ วัฒนเสริมกิจ ประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร
  44. ด.ช.ศุภฤกษ์ จำปาเงิน ประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร
  45. ด.ญ.ศิริรัตน์ สุขผล ประถมนนทรี กรุงเทพมหานคร
  46. ด.ช.พีรพล ทรายแก้ว ประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ กรุงเทพมหานคร
  บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  47. ด.ช.ภูมิธัช อัมพรสุวรรณา ประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ กรุงเทพมหานคร
  สวนสุนันทา
  48. ด.ช.ศุภวิชญ์ จิรวัฒนาพงศ์ ประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ กรุงเทพมหานคร
  สวนสุนันทา
  49. ด.ช.ภวินท์ โฆฆานะสิน ประถมสาธิตละอออุทิศ กรุงเทพมหานคร
  50. ด.ช.วรพล เกตานนท์ ประถมสาธิตละอออุทิศ กรุงเทพมหานคร
  51. ด.ช.ศุภฤกษฎิ์ มนัสศิริวิทยา ประถมสาธิตละอออุทิศ กรุงเทพมหานคร
  52. ด.ช.สรวีย์ ฤกษ์ปฐมศักดิ์ ประถมสาธิตละอออุทิศ กรุงเทพมหานคร
  /53. ด.ช.อดิสร พนาสวัสดิ์วงศ์...
  3
  ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
  53. ด.ช.อดิสร พนาสวัสดิ์วงศ์ ประถมสาธิตละอออุทิศ กรุงเทพมหานคร
  54. ด.ช.นภสินธุ์ หงษ์เงิน ปราโมชวิทยารามอินทรา กรุงเทพมหานคร
  55. ด.ญ.จิตสุภา เพียรทอง ปัญจทรัพย์ กรุงเทพมหานคร
  56. ด.ญ.ชนิตา ทับทอง ปัญจทรัพย์ กรุงเทพมหานคร
  57. ด.ช.กิตติพงษ์ สุนทรัตน์ ปัญญาศักดิ์ กรุงเทพมหานคร
  58. ด.ญ.สุพนิต ดิษยนันท์ ปิยะจิตวิทยา กรุงเทพมหานคร
  59. ด.ญ.ขวัญกมล จิตรตระกูล ผดุงกิจวิทยา กรุงเทพมหานคร
  60. ด.ช.กษิดิศ ลาภเลิศสุข ไผทอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
  61. ด.ญ.จิตนาถ วงศ์อนันต์ศักดิ์ ไผทอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
  62. ด.ช.ชุติชัย คะชา ไผทอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
  63. ด.ช.ฐิติวัสส์ ปิ่นแก้ว ไผทอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
  64. ด.ญ.ณภัทร ว่องสินไพบูลย์ ไผทอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
  65. ด.ช.พีรณัฐ ปัสนานนท์ ไผทอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
  66. ด.ญ.ณัฐธยาน์ คำชมพู พญาไท กรุงเทพมหานคร
  67. ด.ญ.ปาณิสรา ภูษาทอง พญาไท กรุงเทพมหานคร
  68. ด.ญ.นันทนัช วิลาวัลย์จิตต์ พร้อมมิตรวิทยา กรุงเทพมหานคร
  69. ด.ญ.ณิชากร กัติยสุวรรณ พระมารดานิจจานุเคราะห์ กรุงเทพมหานคร
  70. ด.ญ.อักษราภัค โล่สกุล พระมารดานิจจานุเคราะห์ กรุงเทพมหานคร
  71. ด.ช.นันท์ธนิก ตันติวัสดาการ พระราม ๙ กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร
  72. ด.ญ.นันทนัช เกื้อสังข์ พระราม ๙ กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร
  73. ด.ช.เจษฎา พวงพุฒิ พันธะวัฒนา กรุงเทพมหานคร
  74. ด.ช.รัชพล โอสถศรี พันธะวัฒนา กรุงเทพมหานคร
  75. ด.ช.กสิณ เถกิงสุขวัฒนา พิพัฒนา กรุงเทพมหานคร
  76. ด.ญ.โยษิตา เฉิน เพ็ญสมิทธ์ กรุงเทพมหานคร
  77. ด.ญ.สริดา ถาวรวิภาส เพลินพัฒนา กรุงเทพมหานคร
  78. ด.ช.ณภัทร กุ่ยตระกูล ภารตวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
  79. ด.ญ.วิวรรณ เตชะโกศล มาแตร์เดอีวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
  80. ด.ช.ธนัฐ จันทร์วิกูล มาเรียลัย กรุงเทพมหานคร
  81. ด.ญ.สุปรียา คงอินทร์ มีนบุรี กรุงเทพมหานคร
  82. ด.ช.คุณากร วิเชียรประสิทธิ์ มีนบุรีศึกษา กรุงเทพมหานคร
  83. ด.ช.กฤษฎางค์ ศิวดำรงพงศ์ ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
  84. ด.ช.ณภัทร สงวนศักดิ์ภักดี ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
  85. ด.ญ.ตีรณา เกียรติ์สุขสถิตย์ ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
  86. ด.ช.ธนกร ค้าของ ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
  87. ด.ช.ธัชวัตถ์ ปิ่นสุวรรณ ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
  /88. ด.ช.พนาสิน พนาโรจน์วงศ์...
  4
  ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
  88. ด.ช.พนาสิน พนาโรจน์วงศ์ ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
  89. ด.ญ.พิชญา ลิขิตผลจรูญ ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
  90. ด.ญ.มณัสวี ประทุมมินทร์ ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
  91. ด.ช.สรณ์พงศ์ อัตตสมบัติ ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
  92. ด.ญ.สุเจษฎา อุดมศรีรุ่งเรือง ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
  93. ด.ญ.ณิชาภัสสร บุพพวงศ์ ราชินี กรุงเทพมหานคร
  94. ด.ญ.ปริยพัชร์ สุคนธ์พานิช ราชินี กรุงเทพมหานคร
  95. ด.ญ.พริม หิรัญบูรณะ ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
  96. ด.ช.พณิตชญช์ พงศ์รพีพร ลาซาล กรุงเทพมหานคร
  97. ด.ช.สิรดนัย ริมสาคร ลาซาล กรุงเทพมหานคร
  98. ด.ช.อภิชาตเมธี โชติรัตนพิทักษ์ ลาซาล กรุงเทพมหานคร
  99. ด.ช.ปาณัท บุณยรังค์ เลิศหล้า กรุงเทพมหานคร
  100. ด.ญ.ธนนันท์ ประเสริฐทรัพย์ เลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร
  101. ด.ช.ธนพล การุณงามพรรณ เลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร
  102. ด.ญ.ธนภรณ์ ประเสริฐทรัพย์ เลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร
  103. ด.ญ.บุญยานุช ฟุ้งไพศาลพงศ์ เลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร
  104. ด.ช.ภวิศ ธรรมวิทวัส เลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร
  105. ด.ญ.สุทัตตา สกุลนิวัฒน์ เลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร
  106. ด.ช.อนนต์ ไชยกุล วรรณสว่างจิต กรุงเทพมหานคร
  107. ด.ญ.กมลวัฒน์ ฉลาดสกุล วัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
  108. ด.ญ.ปภาณิน ยงเสถียรโชติ วัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
  109. ด.ญ.พรรณมน สุทัศนานนท์ วัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
  110. ด.ญ.หทัยภัทร ภูผานี วัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
  111. ด.ญ.ชนม์นิภา ชำนาญนา วัดดอนเมือง(ทหารอากาศอุทิศ) กรุงเทพมหานคร
  112. ด.ญ.สุพัตร จันทร์ศรี วัดตะกล่ำ กรุงเทพมหานคร
  113. ด.ช.วัชระ เจริญชัยเพชร วัดนิมมานรดี กรุงเทพมหานคร
  114. ด.ญ.สุนิชา เกตุชาติ วัดนิมมานรดี กรุงเทพมหานคร
  115. ด.ช.ศุภชัย มูลฟอง วัดพลับพลาชัย กรุงเทพมหานคร
  116. ด.ช.นัทธพงศ์ เอี่ยมสวัสดิ์ วัดลานบุญ กรุงเทพมหานคร
  117. ด.ช.ธัมม์ หอมชื่น วัดอมรินทราราม กรุงเทพมหานคร
  118. ด.ญ.ณัฐนันท์ ชนะชาญชัย ศิรินุสรณ์วิทยา กรุงเทพมหานคร
  119. ด.ช.ศุภชัย โรจน์อัศวเสถียร สมาคมสตรีไทย กรุงเทพมหานคร
  120. ด.ญ.สโรชา ทองประคำ สวนบัว กรุงเทพมหานคร
  121. ด.ญ.กัลย์สุดา ลาภบริสุทธิ์ สาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายประถม) กรุงเทพมหานคร
  122. ด.ช.ณนพล องค์วรวุฒิ สาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายประถม) กรุงเทพมหานคร
  /123. ด.ญ.นัทธมน อายุการ...
  5
  ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
  123. ด.ญ.นัทธมน อายุการ สาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายประถม) กรุงเทพมหานคร
  124. ด.ช.พฤกษ์ นิ่มสิริวังโส สาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายประถม) กรุงเทพมหานคร
  125. ด.ช.สิรภพ จิตรมีศิลป์ สาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายประถม) กรุงเทพมหานคร
  126. ด.ญ.อภิชนา นัยพัฒน์ สาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายประถม) กรุงเทพมหานคร
  127. ด.ญ.อาภาภัทร อากิโกะ วาตานาเบ้ สาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายประถม) กรุงเทพมหานคร
  128. ด.ช.เอกชาต ตอสุวพรรณ สาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายประถม) กรุงเทพมหานคร
  129. ด.ช.กฤตพงษ์ โสมาภา สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
  ฝ่ายประถม
  130. ด.ช.ชญานิน บุณยะไวโรจน์ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
  ฝ่ายประถม
  131. ด.ช.ชยุตม์ทัศน์ ธนไทยภักดี สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
  ฝ่ายประถม
  132. ด.ญ.พิมพ์ชมพู ศุภเสวต สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
  ฝ่ายประถม
  133. ด.ช.ภูมิธวัช วชิราพรพฤฒ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
  ฝ่ายประถม
  134. ด.ช.รุจิภาส ชาญวนิชย์กุลชัย สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
  ฝ่ายประถม
  135. ด.ญ.วิภาวี สุวรรณล้ำสกุล สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
  ฝ่ายประถม
  136. ด.ช.สรวิชญ์ อุนสุวรรณ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
  ฝ่ายประถม
  137. ด.ช.สิรวิชญ์ แก้วไชยะ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
  ฝ่ายประถม
  138. ด.ญ.อรจิรา ลิ้มสุขศิริ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
  ฝ่ายประถม
  139. ด.ช.ยชญ์ ชินวัตร สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร
  ฝ่ายประถม
  140. ด.ญ.กมลภรณ์ กังวานรัตนา สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
  141. ด.ช.กลวัชร ลุ่มเจริญ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
  142. ด.ญ.กานต์ชนก ชำนาญช่าง สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
  143. ด.ช.กิตตินันท์ เจริญศักดิ์ศิริ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
  144. ด.ช.ชินโชติ คันธกุลดุษฎี สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
  145. ด.ช.ฐิติพงศ์ เพ็งศรี สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
  146. ด.ช.ปนิภัทร์ วงศ์พัฒน์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
  /147. ด.ช.ปุณณกัณฐ์ ปานโต...
  6
  ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
  147. ด.ช.ปุณณกัณฐ์ ปานโต สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
  148. ด.ญ.พัชรสุภา บุตรสุวรรณ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
  149. ด.ช.พัฒน์ สินอนันต์พัฒน์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
  150. ด.ช.พีรวัส อาจาริยานนท์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
  151. ด.ญ.ภัทร์ณิชา สถิรกุล สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
  152. ด.ช.ภูริช กีรติชรินพาณิชย์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
  153. ด.ญ.รักสิริ แก้วทวี สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
  154. ด.ช.วริศ วิโรจนวัธน์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
  155. ด.ญ.ศุภาพิชญ์ สิทธิพล สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
  156. ด.ญ.สิริภัสสร แสงกิจพร สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
  157. ด.ช.อธิคม วาณิชย์กุล สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
  158. ด.ญ.อารียา โยธินารักษ์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
  159. ด.ช.ภูวนัตถ์ ดวงศศิธร สารสาสน์พิทยา กรุงเทพมหานคร
  160. ด.ช.ชัชพล ศรีเจริญสุข สารสาสน์วิเทศธนบุรี กรุงเทพมหานคร
  161. ด.ช.นภนต์ แสวงพรรค สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ กรุงเทพมหานคร
  162. ด.ช.ศิวกร สงวนหมู่ สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร
  163. ด.ญ.คคนานต์ แสคลเลี่ยน แสงโสม กรุงเทพมหานคร
  164. ด.ญ.สุภิดา อึ้งอร่าม แสงโสม กรุงเทพมหานคร
  165. ด.ญ.ไอริณ ฉิมพลิกานนท์ แสงอรุณ กรุงเทพมหานคร
  166. ด.ช.สรสิช สันติวัฒนา โสมาภาพัฒนา กรุงเทพมหานคร
  167. ด.ช.พิชญะ วิมลธรรมวัฒน์ อนุบาลพิบูลเวศม์ กรุงเทพมหานคร
  168. ด.ช.สกนธ์ ฮะมงคล อนุบาลพิบูลเวศม์ กรุงเทพมหานคร
  169. ด.ญ.กุญชรี ถนัดเดินข่าว อนุบาลวัดนางนอง กรุงเทพมหานคร
  170. ด.ญ.กรวรา ชอินทรวงศ์ อนุบาลวัดปรินายก กรุงเทพมหานคร
  171. ด.ช.อริย์ธัช รุ้งสุธีวรรณ อนุบาลวัดปรินายก กรุงเทพมหานคร
  172. ด.ญ.พิมพลอย ชีระธรรม อนุบาลสามเสนฯ กรุงเทพมหานคร
  173. ด.ญ.ธรภัทร เจียรสุทธิกุล อยู่เย็นวิทยา กรุงเทพมหานคร
  174. ด.ญ.นภัสมน สุวรรณเนตร อยู่เย็นวิทยา กรุงเทพมหานคร
  175. ด.ช.ปฏิภาณ น้อยจีน อยู่เย็นวิทยา กรุงเทพมหานคร
  176. ด.ญ.ศุภกานต์ มีสวัสดิ์ อยู่เย็นวิทยา กรุงเทพมหานคร
  177. ด.ญ.กุลสิรินทร์ รวิทัศน์ อัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม กรุงเทพมหานคร
  178. ด.ญ.วณิชยา พูนพัฒนปรีชา อัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม กรุงเทพมหานคร
  179. ด.ช.จิตรภณ เลิศประเสริฐพงศ์ อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร
  180. ด.ช.วรัญญู พักตร์ฉวี อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร
  181. ด.ช.กรวิชญ์ ดุษฎีวิจัย อัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพมหานคร
  /182. ด.ช.กฤษฏ์ วัลลีภานุวัฒน์...
  7
  ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
  182. ด.ช.กฤษฏ์ วัลลีภานุวัฒน์ อัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพมหานคร
  183. ด.ช.กวินพล นวพงศ์ อัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพมหานคร
  184. ด.ช.จิรณัฐ ฉัตรมีบุญ อัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพมหานคร
  185. ด.ช.จิรัฏฐ์ จิรวรุญ อัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพมหานคร
  186. ด.ช.ณพวัชร์ เตชะมหพันธ์ อัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพมหานคร
  187. ด.ช.ณัฐกฤษฏิ์ นวลศรี อัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพมหานคร
  188. ด.ช.ธนวัฒน์ ศรีวัชรานนท์ อัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพมหานคร
  189. ด.ช.ธีรพล กิตติศิริพรกุล อัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพมหานคร
  190. ด.ช.ปวิธ ดีโรจนวงศ์ อัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพมหานคร
  191. ด.ช.สิทธิกานต์ ธีระวัฒนชัย อัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพมหานคร
  192. ด.ช.วศิน มีสวย เอกบูรพาวิเทศศึกษา กรุงเทพมหานคร
  193. ด.ญ.สาธิดา พรมมา เอกบูรพาวิเทศศึกษา กรุงเทพมหานคร
  194. ด.ช.ณัชชานน ทองรวย ยู่เฉียวเซียะเสี้ยว กาญจนบุรี
  195. ด.ช.กิตติธัธ สุวรรณรัตน์ วีรศิลป์ กาญจนบุรี
  196. ด.ญ.ชาญดา เอ่งฉ้วน วีรศิลป์ กาญจนบุรี
  197. ด.ญ.มนัสวี หอมจันทร์ วีรศิลป์ กาญจนบุรี
  198. ด.ช.สิรวิชญ์ ลาภพิเศษพันธุ์ เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
  199. ด.ช.ยุธิษฐิระ สุขสวัสดิ์ นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ ๒ กาฬสินธุ์
  200. ด.ช.สิรภพ สรรพเลิศ นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ ๒ กาฬสินธุ์
  201. ด.ญ.ชริดา เรืองศรี วรรณวัฒน์ศึกษา กำแพงเพชร
  202. ด.ช.ณัฐกฤต อ่อนอุทัย สาธิตฯ กำแพงเพชร
  203. ด.ช.เนติกร เมืองเหนือ กรุณาศึกษา ขอนแก่น
  204. ด.ญ.รัตติยากร สุภกรรม กรุณาศึกษา ขอนแก่น
  205. ด.ญ.ชนิกานต์ ฉัตรเวทิน เทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
  206. ด.ญ.อวัสฎา นิติวิสิฏฐากร เทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
  207. ด.ช.รชต ไชยเชษฐ์ มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น
  208. ด.ช.สุเกษม ดาวดี สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น
  (มอดินแดง)
  209. ด.ช.ธนวิชญ์ อัครวิเชียร สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น
  (ศึกษาศาสตร์)
  210. ด.ช.นันตชัย ยืนนาน สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น
  (ศึกษาศาสตร์)
  211. ด.ช.ธดากรณ์ นาระคล อนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น
  212. ด.ญ.ธัญลักษณ์ รัตนอัมพา อนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น
  213. ด.ญ.พัชรีรัตน์ พัฒน์มะณี อนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น
  /214. ด.ช.พัทธดนย์ จริตซื่อ...
  8
  ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
  214. ด.ช.พัทธดนย์ จริตซื่อ สตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรี
  215. ด.ช.รัชพล มาศผล สตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรี
  216. ด.ช.กรวิชญ์ ตรีรัตนกุลวงศ์ สฤษดิเดช จันทบุรี
  217. ด.ช.ชวัลวิทย์ พะโยม สฤษดิเดช จันทบุรี
  218. ด.ญ.ปาณิศา ธารไพศาลสมุทร สฤษดิเดช จันทบุรี
  219. ด.ญ.ณิชากร พิชญวณิชย์ อนุบาลจันทบุรี จันทบุรี
  220. ด.ญ.เมธาวี รัชตวิจิน อนุบาลจันทบุรี จันทบุรี
  221. ด.ช.ชุติมันต์ จันทร์สนอง วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา
  (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)
  222. ด.ญ.ภัทรวดี ขำเหม วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา
  (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)
  223. ด.ช.กิตติพล ประทุมทอง อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
  224. ด.ช.ฐิรวัฒน์ วิสุทธินันท์ อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
  225. ด.ญ.ณัฐวรรณ กระแสร์สุนทร อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
  226. ด.ญ.อริสรา ทับทิมย้อย อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
  227. ด.ญ.กชกร อินเขาย้อย ธัมมสิริศึกษาสัตหีบ ชลบุรี
  228. ด.ญ.ปาณิสรา พงษ์เภตรา ธัมมสิริศึกษาสัตหีบ ชลบุรี
  229. ด.ญ.สิริญาโณบล โชติวงศ์พิพัฒน์ ธัมมสิริศึกษาสัตหีบ ชลบุรี
  230. ด.ญ.นันทิกานต์ อัมพวัน ปรีชานุศาสน์ ชลบุรี
  231. ด.ช.พงศธร รัตนปริยานุช ปรีชานุศาสน์ ชลบุรี
  232. ด.ช.รัชชานนท์ ใจเด็ด มารีย์วิทย์ สัตหีบ ชลบุรี
  233. ด.ช.คมชิต ทวีทรัพย์ล้ำเลิศ เมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ ชลบุรี
  234. ด.ญ.ชณิกา ดียิ่ง วัฒนานุศาสน์ ชลบุรี
  235. ด.ช.พชร กิตินิรันดร์กูล สาธิต"พิบูลบำเพ็ญ"มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
  236. ด.ช.สิรภพ ขวัญขจรเกียรติ สาธิแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชลบุรี
  โครงการการศึกษาพหุภาษา
  237. ด.ช.กิตติภูมิ มั่งคั่ง อนุบาลชลบุรี ชลบุรี
  238. ด.ญ.เกณิกา เพชรจตุรงค์ อนุบาลชลบุรี ชลบุรี
  239. ด.ญ.นรมน ลิ้มตระกูล อนุบาลชลบุรี ชลบุรี
  240. ด.ช.สรวิชญ์ วัฒนเพ็ญไพบูลย์ อนุบาลชลบุรี ชลบุรี
  241. ด.ญ.ธมลวรรณ อินทรเกษตร อนุบาลชัยนาท ชัยนาท
  242. ด.ญ.นิพิษฐา เกิดรัตนศักดิ์ อนุบาลชัยนาท ชัยนาท
  243. ด.ญ.กัณฑิมา เชื้อมีแรง บ้านโนนคร้อ ชัยภูมิ
  244. ด.ญ.นิรมล ใจจันทึก มารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ชัยภูมิ
  245. ด.ช.ธนกร เลิศนิทัศน์ อนุบาลชัยภูมิ ชัยภูมิ
  /246. ด.ช.กิตติพงศ์ ลิ่มชูเชื้อ...
  9
  ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
  246. ด.ช.กิตติพงศ์ ลิ่มชูเชื้อ นิรมลชุมพร ชุมพร
  247. ด.ช.ปวริส วิภาสวัชรโยธิน นิรมลชุมพร ชุมพร
  248. ด.ญ.วณิชยากร บัวสุวรรณ นิรมลชุมพร ชุมพร
  249. ด.ญ.ญาณิศา นวลหนูปล้อง หลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ชุมพร
  250. ด.ช.นันธวรรธน์ เสฏฐวิวรรธน์ หลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ชุมพร
  251. ด.ญ.ศุจิรดา บัวอินทร์ หลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ชุมพร
  252. ด.ญ.รสสุคนธ์ จอมมงคล เด็กดีพิทยาคม เชียงราย
  253. ด.ญ.ธนาภา คหบดีกนกกุล ศิริมาตย์เทวี เชียงราย
  254. ด.ช.วัฒนา จันทร์หีบ อนุบาลกฤษณา เชียงราย
  255. ด.ช.สุรฉันท์ เหลี่ยววงค์ภูธร ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เชียงใหม่
  256. ด.ญ.จิรัชยา เฉลิมมงคล ดาราวิทยาลัย เชียงใหม่
  257. ด.ช.ภูชนะ นำปุ๊ด ดาราวิทยาลัย เชียงใหม่
  258. ด.ญ.ศิรินัทธ์ ศิริติกุล ดาราวิทยาลัย เชียงใหม่
  259. ด.ช.กิตติพงศ์ ยะแสน บ้านแจ่งกู่เรือง เชียงใหม่
  260. ด.ช.พงศ์ปณต สวะกิจ บ้านแจ่งกู่เรือง เชียงใหม่
  261. ด.ช.ชินดนัย ลีเจี๊ย บ้านเปียงหลวง เชียงใหม่
  262. ด.ช.ก้องภพ ดาวสดใส ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่
  263. ด.ญ.ศิรดา ลิ้มจีระจรัส ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่
  264. ด.ญ.อรนาถ วงศ์น้อย พุทธิโศภน เชียงใหม่
  265. ด.ช.กฤษฎิ์ จินาวัฒน์ มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม เชียงใหม่
  266. ด.ช.ฉัตริน มณีเฑียร มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม เชียงใหม่
  267. ด.ช.ณัฐดนัย หารตันกูล มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม เชียงใหม่
  268. ด.ช.เอกวัชร สอนจีน รังษีวิทยา เชียงใหม่
  269. ด.ญ.นริศา โกวิทยา เรยีนาเชลีวิทยาลัย เชียงใหม่
  270. ด.ญ.สนฤน ประดิษฐนิยกูล วิชัยวิทยา เชียงใหม่
  271. ด.ช.สุรักษ์ สุรินทร์คำ วิชัยวิทยา เชียงใหม่
  272. ด.ญ.ประไพศรี อิทธิเกษมสันต์ อนุบาลเชียงใหม่ เชียงใหม่
  273. ด.ช.ปุริม ศรศักดา อนุบาลเชียงใหม่ เชียงใหม่
  274. ด.ญ.วสุมา จันทร์กวีกูล จินตรังษี ตรัง
  275. ด.ช.ณัชดิษฐ์ เชื้อเพช็ร จุ๋งฮัวโซะเซียว ตรัง
  276. ด.ช.ทฤษฎี พรมบังเกิด ดรุโณทัย ตรัง
  277. ด.ช.รังสิมันตุ์ ฤทธิ์โรจนกุล ดรุโณทัย ตรัง
  278. ด.ช.วรวัชร โภคาวัฒนา ดรุโณทัย ตรัง
  279. ด.ญ.พิมพ์พิมล สาครินทร์ บูรณะรำลึก ตรัง
  280. ด.ช.ศุภณัฐ วงศ์ธนวิจิต บูรณะรำลึก ตรัง
  /281. ด.ญ.สิริสุดา จิโรจน์กุล...
  10
  ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
  281. ด.ญ.สิริสุดา จิโรจน์กุล บูรณะรำลึก ตรัง
  282. ด.ญ.อภิษฎา สวัสดิรักษ์ บูรณะรำลึก ตรัง
  283. ด.ญ.พรรณราย คชาภรณ์วงศกร พรศิริกุล ตรัง
  284. ด.ช.ภัทรชนน หลงละเลิง พรศิริกุล ตรัง
  285. ด.ช.ศรันย์ สลิลปราโมทย์ พรศิริกุล ตรัง
  286. ด.ช.ไชโย อุดมคณารัตน์ อนุบาลตรัง ตรัง
  287. ด.ญ.พิมพกานต์ แต้มประสิทธิ์ อนุบาลตรัง ตรัง
  288. ด.ช.อาทินันท์ ขันตี อนุบาลตรัง ตรัง
  289. ด.ญ.อรภาณี สิทธิโสภน ภัทรวิทยา ตาก
  290. ด.ญ.ญาดา พลลา ราษฎร์วิทยา ตาก
  291. ด.ญ.จิตรเลขา ทับสุริ อนุบาลตาก ตาก
  292. ด.ช.เตชสิทธิ์ สาระสิทธิ์ อนุบาลนครนายก นครนายก
  293. ด.ช.กฤษณะ ภิรมย์อยู่ นาคประสิทธิ์ นครปฐม
  294. ด.ญ.ชนิกานต์ ตานะโก นาคประสิทธิ์ นครปฐม
  295. ด.ช.พชร กาญจนวาหะ นาคประสิทธิ์ นครปฐม
  296. ด.ช.อรรถกุล จันทร์ทอง นาคประสิทธิ์ นครปฐม
  297. ด.ช.อารักษ์ นาคประยูร นาคประสิทธิ์ นครปฐม
  298. ด.ญ.ชนกนันท์ แจ้งการ ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม
  299. ด.ญ.กนกพร เพ็ญจันทร์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นครปฐม
  กำแพงแสน
  300. ด.ช.พชรพล นิตย์แสวง สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นครปฐม
  กำแพงแสน
  301. ด.ญ.มณินทร์เชวง เหล่าโมราพร สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นครปฐม
  กำแพงแสน
  302. ด.ช.กวิน ตระกูลสุนทร อนุบาลนครปฐม นครปฐม
  303. ด.ช.ณัฐพจน์ ชัยศิลปีชีวะ อนุบาลนครปฐม นครปฐม
  304. ด.ญ.ณัฐวรา อัจฉริยวนิช อนุบาลนครปฐม นครปฐม
  305. ด.ช.ธีราทร ชังเก อนุบาลนครปฐม นครปฐม
  306. ด.ช.นันทวัฒน์ โชติมณีรัตน์ อนุบาลนครปฐม นครปฐม
  307. ด.ช.ปุรชัย จันทรวิบูลย์ อนุบาลนครปฐม นครปฐม
  308. ด.ญ.พิชชาภา ธนวิโรจน์กุล อนุบาลนครปฐม นครปฐม
  309. ด.ญ.พินรีน เสถียรปกิรณกรณ์ อนุบาลนครปฐม นครปฐม
  310. ด.ช.ภัคพล รอดผล อนุบาลนครปฐม นครปฐม
  311. ด.ญ.ภิญธิรา กาญจนสินธุ อนุบาลนครปฐม นครปฐม
  312. ด.ช.ศิระกร ลำใย อนุบาลนครปฐม นครปฐม
  /313. ด.ช.สรสิช ศักดิ์ศรีสกุล...
  11
  ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
  313. ด.ช.สรสิช ศักดิ์ศรีสกุล อนุบาลนครปฐม นครปฐม
  314. ด.ช.กษิดิศ ขันธควร อนุบาลสุธีธร นครปฐม
  315. ด.ญ.กัญญาณัฐ กัลยาธนทรัพย์ อนุบาลสุธีธร นครปฐม
  316. ด.ญ.กานต์ธีรา ประพฤติ อนุบาลสุธีธร นครปฐม
  317. ด.ช.กุลธร ชีวอารี อนุบาลสุธีธร นครปฐม
  318. ด.ญ.กุลภรณ์ จุ้ยเจริญ อนุบาลสุธีธร นครปฐม
  319. ด.ช.จักรกฤษณ์ พึ่งไร่ทอง อนุบาลสุธีธร นครปฐม
  320. ด.ญ.ฉัตรชยา จำปาศรี อนุบาลสุธีธร นครปฐม
  321. ด.ช.ชนกันต์ งามเจริญ อนุบาลสุธีธร นครปฐม
  322. ด.ญ.ฐิติกานต์ ใจงาม อนุบาลสุธีธร นครปฐม
  323. ด.ญ.ณัชชา กรุดทิม อนุบาลสุธีธร นครปฐม
  324. ด.ช.ณัฐกิตติ ถาวรเศรษฐ์วัฒน์ อนุบาลสุธีธร นครปฐม
  325. ด.ช.ธนกร ศรีสุข อนุบาลสุธีธร นครปฐม
  326. ด.ญ.ธนภรณ์ วรพันธ์ อนุบาลสุธีธร นครปฐม
  327. ด.ช.ธนาธิป เถลิงศักดาเดช อนุบาลสุธีธร นครปฐม
  328. ด.ญ.ธัญพิชชา เกตุชัยมงคล อนุบาลสุธีธร นครปฐม
  329. ด.ญ.นภสร หวังสุข อนุบาลสุธีธร นครปฐม
  330. ด.ช.ปฏิภาณ ลีนะเปสนันท์ อนุบาลสุธีธร นครปฐม
  331. ด.ญ.ปาณิศา วงศ์สานุภา อนุบาลสุธีธร นครปฐม
  332. ด.ญ.พิมลนาฏ รามัญ อนุบาลสุธีธร นครปฐม
  333. ด.ญ.ภัคจิรา วัฒนวงศ์วิบูลย์ อนุบาลสุธีธร นครปฐม
  334. ด.ญ.รินรดา กรีแสง อนุบาลสุธีธร นครปฐม
  335. ด.ญ.วาสินา ถวิลวิสาร อนุบาลสุธีธร นครปฐม
  336. ด.ช.ศุภวิชญ์ อมรชัยยาพิทักษ์ อนุบาลสุธีธร นครปฐม
  337. ด.ช.เตชสิทธิ์ สิทธิกานต์ ชุมชนเทศบาล ๓ นครพนม
  338. ด.ช.ปรินทร์ แก้วดีวงษ์ ชุมชนเทศบาล ๓ นครพนม
  339. ด.ช.ชาตรี เลิศจะบก ครบุรีวิทยา นครราชสีมา
  340. ด.ช.อภิสิทธิ์ มูลจันทร์ บ้านสมบัติเจริญ นครราชสีมา
  341. ด.ช.ธนภัทร์ เศรษฐการุณย์ มารีย์วิทยา นครราชสีมา
  342. ด.ช.ชนะ มือขุนทด สุขานารี นครราชสีมา
  343. ด.ช.จุลจักร พันธุรักษ์ อนุบาลนครราชสีมา นครราชสีมา
  344. ด.ญ.ทองส่องแสง จันทรโณทัย อนุบาลนครราชสีมา นครราชสีมา
  345. ด.ญ.ธนาวรรณ กุลนา อนุบาลนครราชสีมา นครราชสีมา
  346. ด.ญ.ธัญญารัก คำทวี อนุบาลนครราชสีมา นครราชสีมา
  347. ด.ช.รฐนนท์ หะรินเดช อนุบาลนครราชสีมา นครราชสีมา
  /348. ด.ญ.ลิปิการ์ อูปแก้ว...
  12
  ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
  348. ด.ญ.ลิปิการ์ อูปแก้ว อนุบาลนครราชสีมา นครราชสีมา
  349. ด.ญ.อรอนงค์ ทองมี อนุบาลนครราชสีมา นครราชสีมา
  350. ด.ช.พูลเพิ่ม ธานีรัตน์ กาญจนศึกษา นครศรีธรรมราช
  351. ด.ญ.จิตชญา สังข์ดวง เจริญวิทย์ นครศรีธรรมราช
  352. ด.ญ.กิตติมา จริยะวัฒนา ชุมชนบ้านบางโหนด นครศรีธรรมราช
  353. ด.ญ.ศศิวิมล สุขสม ชุมชนบ้านบางโหนด นครศรีธรรมราช
  354. ด.ช.กฤตเมธ ล้วนศิริ เทศบาลวัดมเหยงคณ์ นครศรีธรรมราช
  355. ด.ช.กิตติพัฒน์ ทองสลัก เทศบาลวัดมเหยงคณ์ นครศรีธรรมราช
  356. ด.ช.จักรี ดลกิตติกุล เทศบาลวัดมเหยงคณ์ นครศรีธรรมราช
  357. ด.ช.ณัฐสิทธิ์ จิตสำรวย เทศบาลวัดมเหยงคณ์ นครศรีธรรมราช
  358. ด.ญ.นิโลบล เจียรมาศ เทศบาลวัดมเหยงคณ์ นครศรีธรรมราช
  359. ด.ญ.นุสลิน อิสลาม เทศบาลวัดมเหยงคณ์ นครศรีธรรมราช
  360. ด.ญ.พัณจุฑา หนูเหมือน เทศบาลวัดมเหยงคณ์ นครศรีธรรมราช
  361. ด.ญ.เพชรชมพู สุขบำเพ็ญ เทศบาลวัดมเหยงคณ์ นครศรีธรรมราช
  362. ด.ญ.ภัสวาท วัชรกาฬ เทศบาลวัดมเหยงคณ์ นครศรีธรรมราช
  363. ด.ช.ศตวรรษ หมื่นรักษ์ เทศบาลวัดมเหยงคณ์ นครศรีธรรมราช
  364. ด.ญ.สวรรค์พธู คงคาไหว เทศบาลวัดมเหยงคณ์ นครศรีธรรมราช
  365. ด.ญ.อัญชลีลักษณ์ กูลพิมาย เทศบาลวัดมเหยงคณ์ นครศรีธรรมราช
  366. ด.ช.เอกราช จินดานิล เทศบาลวัดมเหยงคณ์ นครศรีธรรมราช
  367. ด.ญ.ฌานนาถ ศรีเมือง เทศบาลวัดศาลามีชัย นครศรีธรรมราช
  368. ด.ญ.กัญญุตา พรหมรัตน์ เทศบาลวัดเสมาเมือง นครศรีธรรมราช
  369. ด.ช.เขตธนะ ถนนทิพย์ เทศบาลวัดเสมาเมือง นครศรีธรรมราช
  370. ด.ญ.ชญานิษฐ์ ขาวล้วน เทศบาลวัดเสมาเมือง นครศรีธรรมราช
  371. ด.ญ.ชนัญธิดา สุประวัติตระกูล เทศบาลวัดเสมาเมือง นครศรีธรรมราช
  372. ด.ช.ชนัสนันท์ การัยภูมิ เทศบาลวัดเสมาเมือง นครศรีธรรมราช
  373. ด.ญ.ณัฐกาญจน์ ศิริสมบัติ เทศบาลวัดเสมาเมือง นครศรีธรรมราช
  374. ด.ช.ณัฐพงศ์ ช่วยพิทักษ์ เทศบาลวัดเสมาเมือง นครศรีธรรมราช
  375. ด.ช.ณัฐศักย์ ศิลปเจริญ เทศบาลวัดเสมาเมือง นครศรีธรรมราช
  376. ด.ญ.เณศรา ศรีใส เทศบาลวัดเสมาเมือง นครศรีธรรมราช
  377. ด.ญ.ตรีชฎา ส่องสุข เทศบาลวัดเสมาเมือง นครศรีธรรมราช
  378. ด.ญ.ธัญชนก รัตนพร เทศบาลวัดเสมาเมือง นครศรีธรรมราช
  379. ด.ญ.ธัญสินี ศรีทองคำ เทศบาลวัดเสมาเมือง นครศรีธรรมราช
  380. ด.ญ.นิจสิรี จันทร์แก้ว เทศบาลวัดเสมาเมือง นครศรีธรรมราช
  381. ด.ญ.เบญญานี โกษาพงศ์ เทศบาลวัดเสมาเมือง นครศรีธรรมราช
  382. ด.ญ.ปณัชยา สมอารีย์ เทศบาลวัดเสมาเมือง นครศรีธรรมราช
  /383. ด.ญ.พิชญ์สินี ศักดิ์ศิริ...
  13
  ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
  383. ด.ญ.พิชญ์สินี ศักดิ์ศิริ เทศบาลวัดเสมาเมือง นครศรีธรรมราช
  384. ด.ช.ภัทรภณ กวีวงศ์ประวัติ เทศบาลวัดเสมาเมือง นครศรีธรรมราช
  385. ด.ญ.รัตติยา มิตรเมือง เทศบาลวัดเสมาเมือง นครศรีธรรมราช
  386. ด.ญ.วรดา ธรรมสังวาลย์ เทศบาลวัดเสมาเมือง นครศรีธรรมราช
  387. ด.ญ.ศุภสิตางศ์ ตามสีวัน เทศบาลวัดเสมาเมือง นครศรีธรรมราช
  388. ด.ญ.ส.สุรภา สุขคำ เทศบาลวัดเสมาเมือง นครศรีธรรมราช
  389. ด.ญ.สุธัญญา คงปาน เทศบาลวัดเสมาเมือง นครศรีธรรมราช
  390. ด.ญ.อัชฌาริกา ทองจันทร์ เทศบาลวัดเสมาเมือง นครศรีธรรมราช
  391. ด.ญ.อารียา คงกิ่ง เทศบาลวัดเสมาเมือง นครศรีธรรมราช
  392. ด.ญ.บารมี บุญทนาวงศ์ เทศบาลวัดใหญ่ นครศรีธรรมราช
  393. ด.ช.ธนาธิป ขวัญทอง บ้านชะอวด นครศรีธรรมราช
  394. ด.ช.เจษฎา ชุมจิตต์ บ้านทวดทอง นครศรีธรรมราช
  395. ด.ญ.วิชญาดา นวลนก ปทุมานุกูล นครศรีธรรมราช
  396. ด.ช.กานต์ดนัย อิงประภานนท์ ไพบูลย์วิทยา นครศรีธรรมราช
  397. ด.ช.ธีร์ธวัช เกิดขุมทรัพย์ รัตนศึกษา นครศรีธรรมราช
  398. ด.ญ.เบญญาภา บุญวงศ์ รัตนศึกษา นครศรีธรรมราช
  399. ด.ช.ศุภความคิดเห็นที่ 320

16 ม.ค. 2550 12:38
 1. ประกาศผลสอบ สสวท. ปี 2549 เมื่อไหร่คะ
  อยากได้เฉลยคณิตศาสตร์ ป.3 สสวท.ความคิดเห็นที่ 380

13 ก.ค. 2550 07:52
 1. ดีมากความคิดเห็นที่ 362

16 มี.ค. 2550 01:16
 1. ก็ไม่ยากนะความคิดเห็นที่ 291

22 ก.ค. 2549 10:39
 1. love สสวท. มากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆคับความคิดเห็นที่ 378

10 ก.ค. 2550 14:17
 1. สอบแล้วไม่ผ่านเลยค่ะ ทั้งๆที่อ่านหนังสือมาอย่างดีแล้วความคิดเห็นที่ 377

4 ก.ค. 2550 12:53
 1. อยากรู้ข้อสอบความคิดเห็นที่ 293

5 ก.ย. 2549 12:53
 1. อยากได้เฉลยข้อสอบของ สสวท. ป.6 จังเลยความคิดเห็นที่ 337

6 ก.พ. 2550 07:39
 1. ไม่เข้าเรื่อง พาย เลยครับ ช่วยอธิบายหน่อยความคิดเห็นที่ 307

6 พ.ย. 2549 15:54
 1. อยากได้แนวหรือเฉลยข้อสอบ สสวท(คณิตศาสตร์) ของ ป.3 มากเลยค่ะ โปรดส่งมาที่ sujinc@tot.co.thความคิดเห็นที่ 413

18 ก.ย. 2554 08:06
 1. อยากได้ข้อสอบทุกวิชาของสสวท ปี2551-2554 พร้อมเฉลยได้ไหมครับความคิดเห็นที่ 313

30 ธ.ค. 2549 14:16
 1. อยากได้เฉลยข้อสอบวิทยฃ์ป.6คะความคิดเห็นที่ 355

26 ก.พ. 2550 15:16
 1. อยากสอบทำคะเเนนให้ดีความคิดเห็นที่ 356

26 ก.พ. 2550 15:23
 1. อยากสอบให้ได้คะเเนนดี
  สอบเอ็นทีครั้งนั้น สอบคณิตข้อได้ ข้อไม่ได้
  ดงหลวงความคิดเห็นที่ 344

19 ก.พ. 2550 12:22
 1. อยากทราบว่าผลการสอบ สสวท. ออกหรือยัง

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น