รศ.ดร.คุณหญิง วินิตา ดิถียนต์ (ว.วินิจฉัยกุล, แก้วเก้า)

ขอน้อมคารวะ ปรมาจารย์ด้านวรรณกรรม ระดับ ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ท่านนี้ค่ะเพิ่งได้มีโอกาสเห็นความงามของศิลปะแขนงนี้ เมื่อไม่นานมานี้เองค่ะ ตัวเองไม่ค่อยจะชอบอ่านนิยาย (จริงๆแล้วเพราะแทบไม่มีเวลาให้อ่าน) แต่พอได้อ่าน "เรือนมยุรา" ก็ติดใจวางไม่ลง สวยงาม และเต็มไปด้วยกลิ่นไอของความเป็นไทย ผสมผสานได้อย่างลงตัว เพื่อนๆและคุณแม่บอกว่าผลงานของท่าน มีอีกเยอะและมีมานานแล้ว กำลังไล่ตามอ่านผลงานของท่านอาจารย์อยู่ค่ะ ใครมีข้อมูลใดที่เกี่ยวข้อง ช่วยแลกเปลี่ยนกันนะคะ"แต่ปางก่อน" ที่กำลังฉายอยู่บนจอแก้วเมืองไทย อีกหนึ่งในผลงานจากปลายปากกาของท่าน ก็สวยงาม ไร้ที่ติ (แม่บอกว่า มากี่รอบก็ยังดูไม่เคยเบื่อ)ว.วินิจฉัยกุล และ แก้วเก้า นามปากกาของ รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิง วินิตา ดิถียนต์ ป.ม., ท.ช., ต.จ., จ.ภ.เกิดเมื่อ 14 มีนาคม. 2492 ที่กรุงเทพฯ เป็นบุตรคนเดียวของนายวัลลภและนางกาญจนี วินิจฉัยกุล และต่อมาสมรสกับนายสมพันธ์ ดิถียนต์ มีบุตรสาว 2 คนเธอจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย มัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จบปริญญาตรีจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต ซึ่งหลังจากนั้นได้บรรจุเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม และได้ไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา จนจบปริญญาเอกสาขาหลักสูตรและการสอนวรรณคดีจาก University of Northern Colorado แล้วกลับมารับราชการ ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรอยู่ถึง 25 ปีกระทั่งลาออกมาเป็นข้าราชการบำนาญ มีตำแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์ระดับ 9 ปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษ สาขาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและการพัฒนา สอนนักศึกษาปริญญาโทของสถาบันวิจัยภาษาฯ มหาวิทยาลัยมหิดลคุณหญิงวินิตามีผลงานด้านการเขียนมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ด้านนวนิยาย เรื่องแปล บทวิจารณ์ บทความทางวิชาการ อย่างเรื่อง สองฝั่งคลอง มณีร้าว ละครคน เยี่ยมวิมาน ซึ่งบางเรื่องกลายมาเป็นละครโทรทัศน์โด่งดัง ซึ่งทำให้ได้รับรางวัลวรรณกรรมจากภาครัฐและภาคเอกชนตั้งแต่ปี 2528 จนปัจจุบัน คุณหญิงวินิตาได้รับรางวัลมากมาย ดังบางส่วนที่ปรากฏด้านล่างนี้รางวัลจากงานประพันธ์

ผลงานนวนิยาย และสารคดีที่ได้รับรางวัลจากภาครัฐและเอกชน ๑๗ รางวัล

๑ รัตนโกสินทร์ ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทนวนิยาย จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือในคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๓๑ และได้รับคัดเลือกเป็นหนังสืออ่านนอกเวลาวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อพ.ศ. ๒๕๓๒

๒ สองฝั่งคลอง ได้รับรางวัลชมเชยจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๓๔

๓ เส้นไหมสีเงิน ได้รับรางวัลชมเชย จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือ พ.ศ. ๒๕๓๓

๔ มณีร้าว ได้รับรางวัลชมเชย จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือ พ.ศ. ๒๕๓๒

๕ ละครคน ได้รับรางวัลชมเชยประเภทนวนิยาย จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๒๙

๖ บ้านพิลึก ได้รับรางวัลชมเชยประเภทหนังสือสำหรับเด็กก่อนวัยรุ่น ( อายุ ๑๒-๑๔ ขวบ) ประเภทบันเทิงคดี ประจำปีพ.ศ. ๒๕๒๙

๗ เศรษฐีตีนเปล่า ได้รับรางวัลปากกาทองจากนิตยสารเดลิเมล์วันจันทร์ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๒๕

๘ วัฏจักร รางวัลชนะเลิศเรื่องสั้นวิทยาศาสตร์ จากวารสารมิติที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๒๘

๙ ลินลาน่ารัก ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทหนังสือสำหรับเด็กก่อนวัยรุ่นจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำพ.ศ. ๒๕๓๕

๑๐ เมืองโพล้เพล้ ได้รับรางวัลชมเชยประเภทนวนิยาย จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๓๕

๑๑ ผ้าทอง ได้รับรางวัลชมเชยประเภทนวนิยาย จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๓๖

๑๒ สาวกับสวยไปอเมริกา ได้รับรางวัลชมเชยประเภทสารคดีสำหรับเด็กก่อนวัยรุ่น(๑๒-๑๔ ปี)จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๓๗

๑๓ คุณชาย ได้รับรางวัลชมเชยประเภทนวนิยาย จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๓๘

๑๔ นิรมิต ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทนวนิยาย จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๓๙

๑๕ ทานตะวัน ได้รับรางวัลชมเชยประเภทนวนิยาย จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๔๐

๑๖ ราตรีประดับดาว ได้รับรางวัลชมเชยประเภทนวนิยาย จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๔๒

๑๗ บูรพา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๒ จาก เซเว่นบุ๊ค อวอร์ด ประจำปีพ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๔๗ ประเภทนวนิยายเครื่องราชอิสริยาภรณ์

๑. ประถมาภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๘

๒. ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. ๒๕๓๔

๓. จตุตถจุลจอมเกล้า พ.ศ. ๒๕๔๑

๔. ตติยจุลจอมเกล้า พ.ศ. ๒๕๔๔

๕. จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๙เกียรติคุณ

๑. บุคคลดีเด่นทางด้านอนุรักษ์มรดกไทยสาขาภาษาและวรรณกรรม เนื่องในปีอนุรักษ์มรดกไทย สาขาภาษาและวรรณกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ (The Thai National Heritage Preservation Award)

๒.บุคคลดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาวรรณศิลป์ ของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๐(The Thai National Culture Award)

๓.รางวัลพระเกี้ยวทองคำ นิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๔

๔. รางวัลเกียรติคุณเซอร์เวียม(Angela Award) ของชมรมศิษย์อุร์สุลินแห่งประเทศไทย ในฐานะศิษย์เก่าโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ที่ได้รับใช้สังคมอย่างมีคุณภาพ พ.ศ. ๒๕๔๗

๕. ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พ.ศ. ๒๕๔๗

๖. ครอบครัวประชาธิปไตยตัวอย่าง(ครอบครัว'ดิถียนต์' สมพันธ์-คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์) ประจำปี ๒๕๔๘ จากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ

๗. เป็นคนต่างชาติคนแรกที่ได้รับปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (Doctor of Humane Letters)

จาก สภามหาวิทยาลัย (Board of Trustees) ของUniversity of Northern Colorado U.S.A. เมื่อพ.ศ. 2548

ในฐานะศิษย์เก่าที่มีผลงานทางด้านอักษรศาสตร์เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และนำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัย

สำหรับการทำงานของนักเขียนชื่อดัง เจ้าตัวกล่าวว่า ไม่เคยเลือกเวลาเขียนหนังสือ ซึ่งเมื่อก่อนจะใช้การวางพล็อตเรื่อง หลายพล็อตในเรื่องเดียวกัน ส่วนการเขียนก็จะเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆ อย่างเรื่องรัตนโกสินทร์เธอใช้เวลาเก็บข้อมูลถึง 10 ปี ส่วนช่วงนี้ก็จะเน้นการเขียนนวนิยายที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทยเพื่อให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน เพื่อคนไทยจะได้หันมามองคุณค่าของชาติเราเองผลงานนวนิยายเรื่องใหม่ 2 เรื่องได้แก่ ราตรีประดับดาว และเรือนนพเก้า
นวนิยายที่พิมพ์รวมเล่มแล้ว
ในนามปากกา ว.วินิจฉัยกุล ในนามปากกา แก้วเก้า ละครโทรทัศน์
๑ กะไหล่ทอง

๒ แก้วตา (วรรณกรรมเยาวชน)

๓ ของขวัญวันวาน

๔ คลื่นกระทบฝั่ง

๕ ความลับของดาวมรกต (วรรณกรรมเยาวชน)

๖ คุณชาย

๗ ทะเลแปร

๘ ทางรัตติกาล

๙ ทางไร้ดอกไม้

๑๐ ทานตะวัน

๑๑ เทวาพาคู่ฝัน

๑๒ น้ำใสใจจริง

๑๓ บทเพลงแห่งคิมหันต์

๑๔ บ้านของพรุ่งนี้

๑๕ บ้านบุญหล่น

๑๖ บ้านพิลึก

๑๗ บูรพา

๑๘ เบญจรงค์ห้าสี

๑๙ ใบไม้ร่วง

๒๐ ปัญญาชนก้นครัว

๒๑ ปาก

๒๒ เพลงพรหม

๒๓ ฟ้าต่ำ

๒๔ มณีร้าว

๒๕ มายา

๒๖ มิถิลา – เวสาลี

๒๗ เมืองโพล้เพล้

๒๘ แม่พลอยหุง

๒๙ เยี่ยมวิมาน

๓๐ รัตนโกสินทร์

๓๑ ราตรีประดับดาว

๓๒ เรือนไม้สีเบจ

๓๓ ไร้เสน่หา

๓๔ ละครคน

๓๕ ลินลาน่ารัก

๓๖ วงศาคณาญาติ

๓๗ วังดอกหญ้า

๓๘ เศรษฐีตีนเปล่า

๓๙ เศรษฐีใหม่

๔๐ สงครามเงิน

๔๑ สองฝั่งคลอง

๔๒ เส้นไหมสีเงิน

๔๓ โสดสโมสร

๔๔ หลงเงา

๔๕ อยู่ฟ้าเดียวกัน

๔๖ สุดหัวใจที่ปลายรุ้ง

๔๗ หญ้าแพรก ดอกมะเขือและเรือน้อย

๔๘ กลิ่นกุหลาบ

๔๙ ระหว่าง ดอกไม้…กับต้นข้าว

๕๐ ทางเทวดา -เทวาวาด
งานประพันธ์ จำนวนทั้งหมด ๒๖ เรื่อง คือ

๑ แก้วราหู

๒ คนเหนือดวง

๓ จอมนาง

๔ จากฝันสู่…นิรันดร

๕ ดอกแก้วการะบุหนิง

๖ แดนดาว

๗ แต่ปางก่อน

๘ นาคราช

๙ นางทิพย์

๑๐ มนตรา

๑๑ นิรมิต

๑๒ ปลายเทียน

๑๓ ผ้าทอง

๑๔ พญาปลา

๑๕ พิมมาลา

๑๖ เรือนนพเก้า

๑๗ เรือนมยุรา

๑๘ วสันต์ลีลา

๑๙ วิมานมะพร้าว

๒๐ หน้ากากดอกซ่อนกลิ่น

๒๑ หนุ่มทิพย์

๒๒ อธิษฐาน

๒๓ คุณป้ามาธูร ตอน คดีเจ้าสาวหาย

๒๔ คุณป้ามาธูร ตอน ศึกวังน้ำร้อน

๒๕ บารมีพระแม่ป้อง ปกพื้นธรณิน

๒๖ นิยายนิรภัยหนังสือรวมเรื่องสั้น เฉพาะที่รวมเล่ม

๑. คืนสว่าง

๒. วัสสิกา

๓. หัวหน้าของเจ้าหล่อน

๔ พลอยเก้าสีเรื่องแปล (แปลร่วมกับ นิลกังขา)

๑ ตำนานพระเจ้าชาลมาญ เล่ม ๑


๑ แก้วราหู

๒ คนเหนือดวง

๓ คุณชาย

๔ เคหาสน์ภูต

๕ จากฝัน สู่นิรันดร

๖ ดอกแก้ว การะบุหนิง

๗ แต่ปางก่อน

๘ ทะเลแปร

๙ ทานตะวัน

๑๐ นาคราช

๑๑ นางทิพย์

๑๒ น้ำใสใจจริง

๑๓ นิรมิต

๑๔ บ้านพิลึก

๑๕ เบญจรงค์ห้าสี

๑๖ บ้านของพรุ่งนี้

๑๗ ปัญญาชนก้นครัว

๑๘ ปาก

๑๙ ผ้าทอง

๒๐ เพลงพรหม

๒๑ ฟ้าต่ำ

๒๒ มณีร้าว

๒๓ มายา

๒๔ เมืองโพล้เพล้

๒๕ แม่พลอยหุง

๒๖ เยี่ยมวิมาน

๒๗ รัตนโกสินทร์

๒๘ เรือนนพเก้า

๒๙ เรือนมยุรา

๓๐ ไร้เสน่หา

๓๑ ละครคน

๓๒ วงศาคณาญาติ

๓๓ วิมานมะพร้าว

๓๔ เศรษฐีตีนเปล่า

๓๕ เศรษฐีใหม่ (ภาพยนตร์

๓๖ สงครามเงิน

๓๘ สองฝั่งคลอง

๓๙ เส้นไหมสีเงิน

๔๐ หน้ากากดอกซ่อนกลิ่น

๔๑ หนุ่มทิพย์

๔๒ เรือนไม้สีเบจ

๔๓ โสดสโมสร
     

อ้างอิง

+ มติชน ออนไลน์ คอลัมน์ รู้ไปโม้ด โดย น้าชาติ ประชาชื่น http://www.matichon.co.th/

+ คุณ ** ความเห็นที่ 50, 51, 52 กระทู้
http://www.pantip.com/cafe/chalermthai/topic/A4428257/A4428257.html

+ คุณเทาชมพู ความเห็นที่ 7 จากกระทู้ http://www.vcharkarn.com/include/vcafe/showkratoo.php?Cid=151&Pid=31627อ่านประวัติอาจารย์ แล้วต้องขอคารวะอีกครั้งค่ะ อยากโตขึ้น เป็นคนที่มีผลงาน ทำประโยชน์ให้ประเทศไทย ได้มากมายขนาดนี้มั่งจัง
1 มิ.ย. 2548 11:40
93 ความเห็น
87394 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1 โดย คำฝอย

ขอน้อมคารวะด้วยคนและสวัสดีค่ะคุณแพร

คำถามถูกใจมากค่ะ ดิฉันติดตามผลงานของท่านอาจารย์มานานแล้ว อ่านที่ลงในนิตยสารสกุลไทย และ หญิงไทย เป็นประจำ ตั้งแต่สมัยคุณแม่มาจนถึงลูก ชื่นชมงานของท่านอาจารย์มาก เหมาะกับทุกวัย เรื่องราวสอนใจ ให้เกร็ดความรู้ ตัวละครไม่มีบุคลิกลักษณะสุดโต่ง เหมือนคนธรรมดาเดินดินทั่วไป และเรื่องราวนั้นรู้สึกว่า เกิดขึ้นได้ในชีวิตจริง คิดเอาเองว่างานของอาจารย์นั้นเขียนเรียบๆ ง่ายๆ แต่ได้อรรถรสเต็มอิ่ม ก็ความเห็นส่วนตัวนะคะ ไม่ทราบท่านผู้ใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือเปล่า อ้อ ท่านอาจารย์ท่านมีงานแปลด้วยนะคะ

แนะนำให้ไปอ่านเลยแล้วกันนะคะสองฝั่งคลอง นี่อ่านตั้งกะอยู่ประถมน่ะค่ะ

รัตนโกสิทร์

น้ำใสใจจริง

วสันต์ลีลา

อมตะ

บูรพา

เส้นไหมสีเงิน

มณีร้าว

ของขวัญวันวาน

สุดหัวใจที่ปลายรุ้ง

หลงเงา

หลังๆ มาอยู่ต่างประเทศเลยไม่ได้อ่านมากค่ะ หนังสือหนัก ขนมาด้วยลำบาก เลยเลือกอ่านภาษาต่างประเทศแทน
2 มิ.ย. 2548 17:17


ความคิดเห็นที่ 2 โดย แพร

เคยดูเรื่อง เส้นไหมสีเงิน ก่อนไปเรียนค่ะ ชอบมากๆ ได้ข่าวว่าเรื่อง โสดสโมสร จะลงจอเมืองไทยเร็วๆนี้ค่ะ

มีใครพอจะทราบมั้ยค่ะ ว่าวรรณกรรมของอาจารย์ได้ถูกนำมาถ่ายทอดลงบนจอแล้วกี่เรื่อง เรื่องอะไรบ้าง อยากรู้ค่ะ ?
10 มิ.ย. 2548 10:17


ความคิดเห็นที่ 3 โดย คำฝอย

เท่าที่จำได้นะคะ

นำใสใจจริง

เรือนไม้สีเบจ

เส้นไหมสีเงิน

แต่ปางก่อน

นิรมิตร

สองฝั่งคลอง

รัตนโกสินทร์

วิมานมะพร้าว

มณีร้าว

เรือนนพเก้า

โสดสโมสรก็ได้ยินข่าวว่ากำลังลงจอ ดิฉันก็อดดูเหมือนกันเพราะต้องมาเรียนคุณแพรอ่านเรื่องบูรพาหรือยัง แนะนำมากๆ ค่ะ
14 มิ.ย. 2548 17:37


ความคิดเห็นที่ 4 โดย แพร

บังเอิญไปเจอเว็บไซท์แฟนคลับของอาจารย์ค่ะ http://www.kaewkao.comยังไม่เคยอ่าน บูรพา เลยค่ะ แต่ถ้าคุณคำฝอยแนะนำขนาดนี้หล่ะก็ จะลองหามาอ่านดูค่ะ ขอบคุณมากนะคะใครมีข้อมูลอื่นๆ ช่วยส่งเข้ามาแลกเปลี่ยนกันหน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ
17 มิ.ย. 2548 10:26


ความคิดเห็นที่ 5 โดย แฟนพันธุ์แท้สี่แผ่นดิน

ชื่นชมผลงานของอาจารย์วินิตามากอ่านทุกเรื่องเลยค่ะ ชอบเรื่องสองฝั่งคลองมากที่สุด ให้คติแง่คิดดีมาก ส่วนเรื่องบูรพาอ่านแล้วกินใจมาก ของขวัญวันวานก็น่ารักมาก เรื่องใหม่ๆก็มีพิมมาลา ปลายเทียน
29 มิ.ย. 2548 20:02


ความคิดเห็นที่ 6 โดย แพร

ว.วินิจฉัยกุล และ แก้วเก้า นามปากกาของรองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิง วินิตา ดิถียนต์ ป.ม., ท.ช., ต.จ., จ.ภ.เกิดเมื่อ 14 มีนาคม. 2492 ที่กรุงเทพฯ เป็นบุตรคนเดียวของนายวัลลภและนางกาญจนี วินิจฉัยกุล และต่อมาสมรสกับนายสมพันธ์ ดิถียนต์ มีบุตรสาว 2 คนเธอจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย มัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จบปริญญาตรีจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต ซึ่งหลังจากนั้นได้บรรจุเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม และได้ไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา จนจบปริญญาเอกสาขาหลักสูตรและการสอนจาก University of Northern Colorado แล้วกลับมารับราชการ ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรอยู่ถึง 25 ปีกระทั่งลาออกมาเป็นข้าราชการบำนาญ มีตำแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์ระดับ 9 ปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษ สาขาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและการพัฒนา สอนนักศึกษาปริญญาโทของสถาบันวิจัยภาษาฯ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลคุณหญิงวินิตามีผลงานด้านการเขียนมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ด้านนวนิยาย เรื่องแปล บทวิจารณ์ บทความทางวิชาการ อย่างเรื่อง สองฝั่งคลอง มณีร้าว ละครคน เยี่ยมวิมาน ซึ่งบางเรื่องกลายมาเป็นละครโทรทัศน์โด่งดัง ซึ่งทำให้ได้รับรางวัลวรรณกรรมจากภาครัฐและภาคเอกชนตั้งแต่ปี 2528 จนปัจจุบัน (2548) รวมแล้ว 17 รางวัล รวมทั้งรางวัลดีเด่นจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติจากนิยายเรื่องรัตนโกสินทร์และนิรมิต และรางวัลดีเด่นจากบันเทิงคดีสำหรับเด็กก่อนวัยรุ่นเรื่องลินลาน่ารักสำหรับการทำงานของนักเขียนชื่อดัง เจ้าตัวกล่าวว่า ไม่เคยเลือกเวลาเขียนหนังสือ ซึ่งเมื่อก่อนจะใช้การวางพล็อตเรื่อง หลายพล็อตในเรื่องเดียวกัน ส่วนการเขียนก็จะเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆ อย่างเรื่องรัตนโกสินทร์เธอใช้เวลาเก็บข้อมูลถึง 10 ปี ส่วนช่วงนี้ก็จะเน้นการเขียนนวนิยายที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทยเพื่อให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน เพื่อคนไทยจะได้หันมามองคุณค่าของชาติเราเองผลงานนวนิยายเรื่องใหม่ 2 เรื่องได้แก่ ราตรีประดับดาว และเรือนนพเก้า
อ้างอิงบางส่วนจาก มติชน ออนไลน์ คอลัมน์ รู้ไปโม้ด โดย น้าชาติ ประชาชื่น
http://www.matichon.co.th/

ขอบคุณน้าชาติค่ะอ่านประวัติอาจารย์ แล้วต้องขอคารวะอีกครั้งค่ะ
อยากโตขึ้น เป็นคนที่มีผลงาน ทำประโยชน์ให้ประเทศไทย ได้มากมายขนาดนี้มั่งจัง
6 ก.ค. 2548 18:26


ความคิดเห็นที่ 7 โดย เทาชมพู

update ข้อมูล ให้คุณแพรค่ะรางวัลจากงานประพันธ์

ผลงานนวนิยาย และสารคดีที่ได้รับรางวัลจากภาครัฐและเอกชน ๑๗ รางวัล

๑ รัตนโกสินทร์ ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทนวนิยาย จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือในคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๓๑ และได้รับคัดเลือกเป็นหนังสืออ่านนอกเวลาวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อพ.ศ. ๒๕๓๒

๒ สองฝั่งคลอง ได้รับรางวัลชมเชยจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๓๔

๓ เส้นไหมสีเงิน ได้รับรางวัลชมเชย จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือ พ.ศ. ๒๕๓๓

๔ มณีร้าว ได้รับรางวัลชมเชย จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือ พ.ศ. ๒๕๓๒

๕ ละครคน ได้รับรางวัลชมเชยประเภทนวนิยาย จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๒๙

๖ บ้านพิลึก ได้รับรางวัลชมเชยประเภทหนังสือสำหรับเด็กก่อนวัยรุ่น ( อายุ ๑๒-๑๔ ขวบ) ประเภทบันเทิงคดี ประจำปีพ.ศ. ๒๕๒๙

๗ เศรษฐีตีนเปล่า ได้รับรางวัลปากกาทองจากนิตยสารเดลิเมล์วันจันทร์ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๒๕

๘ วัฏจักร รางวัลชนะเลิศเรื่องสั้นวิทยาศาสตร์ จากวารสารมิติที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๒๘

๙ ลินลาน่ารัก ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทหนังสือสำหรับเด็กก่อนวัยรุ่นจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำพ.ศ. ๒๕๓๕

๑๐ เมืองโพล้เพล้ ได้รับรางวัลชมเชยประเภทนวนิยาย จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๓๕

๑๑ ผ้าทอง ได้รับรางวัลชมเชยประเภทนวนิยาย จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๓๖

๑๒ สาวกับสวยไปอเมริกา ได้รับรางวัลชมเชยประเภทสารคดีสำหรับเด็กก่อนวัยรุ่น(๑๒-๑๔ ปี)จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๓๗

๑๓ คุณชาย ได้รับรางวัลชมเชยประเภทนวนิยาย จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๓๘

๑๔ นิรมิต ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทนวนิยาย จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๓๙

๑๕ ทานตะวัน ได้รับรางวัลชมเชยประเภทนวนิยาย จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๔๐

๑๖ ราตรีประดับดาว ได้รับรางวัลชมเชยประเภทนวนิยาย จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๔๒

๑๗ บูรพา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๒ จาก เซเว่นบุ๊ค อวอร์ด ประจำปีพ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๔๗ ประเภทนวนิยายเครื่องราชอิสริยาภรณ์

๑. ประถมาภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ. ๒๔๓๘

๒. ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ.

๓. จตุตถจุลจอมเกล้า พ.ศ. ๒๕๔๑

๔. ตติยจุลจอมเกล้า พ.ศ. ๒๕๔๔

๕. จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๙
เกียรติคุณ

๑. บุคคลดีเด่นทางด้านอนุรักษ์มรดกไทยสาขาภาษาและวรรณกรรม เนื่องในปีอนุรักษ์มรดกไทย สาขาภาษาและวรรณกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ (The Thai National Heritage Preservation Award)

๒.บุคคลดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาวรรณศิลป์ ของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๐(The Thai National Culture Award)

๓.รางวัลพระเกี้ยวทองคำ นิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๔

๔. รางวัลเกียรติคุณเซอร์เวียม(Angela Award) ของชมรมศิษย์อุร์สุลินแห่งประเทศไทย ในฐานะศิษย์เก่าโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ที่ได้รับใช้สังคมอย่างมีคุณภาพ พ.ศ. ๒๕๔๗

๕. ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พ.ศ. ๒๕๔๗

๖. ครอบครัวประชาธิปไตยตัวอย่าง(ครอบครัว'ดิถียนต์' สมพันธ์-คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์) ประจำปี ๒๕๔๘ จากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ

๗. เป็นคนต่างชาติคนแรกที่ได้รับปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (Doctor of Humane Letters)


จาก สภามหาวิทยาลัย (Board of Trustees) ของUniversity of Northern Colorado U.S.A. เมื่อพ.ศ. 2548

ในฐานะศิษย์เก่าที่มีผลงานทางด้านอักษรศาสตร์เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และนำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัย

นวนิยายที่นำไปทำภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ มี ๔๘ เรื่อง แต่จำนวนครั้งมากกว่านั้นเพราะบางเรื่องทำซ้ำหลายครั้ง
20 ก.ค. 2548 09:48


ความคิดเห็นที่ 8 โดย แพร

ขอบคุณค่ะ คุณเทาชมพู
21 ก.ค. 2548 21:51


ความคิดเห็นที่ 13 ไหม (Guest)

ก้อเคยอ่านหลายเรื่องนะค่ะแต่ที่ชอบอ่านมากคือ

1รัตนโกสินทร์

2.สองฝั่งคลอง

3.ราตรีประดับดาว

4.แต่ปางก่อน

5.เรื่อนนพเก้า

6.ปลายเทียน

7.ทางเทวดา

8.เทวาพาคู่ฝัน

9.บูรพา

10.นาคราช

11.นิรมิต

12.วงศาคณาญาติ

13.ผ้าทอง

14.เรือนมยุรา

ทั้ง14เรื่องแนะนำให้หามาอ่านนะค่ะ
1 พ.ย. 2548 19:21


ความคิดเห็นที่ 14 โดย samongi

ชอบเรื่องลินลาน่ารัก มากที่สุดค่ะ
28 พ.ย. 2548 10:30


ความคิดเห็นที่ 15 โดย samongi

มันทำให้เรารู้สึกว่า ไม่มีคำว่า ท้อ ในชีวิต

ขอบคุณค่ะ ที่ทำให้นำตา หาไปจากตาได้

แล้วลุกขึ้นมาสู้ใหม่ได้ด้วยตัวเองค่ะ
28 พ.ย. 2548 10:32


ความคิดเห็นที่ 16 พิมพ์เพียงเพชร (Guest)

อยากให้แต่งปลายเทียนต่อ
7 ธ.ค. 2548 10:42


ความคิดเห็นที่ 17 โดย samongi

ใช้ค่ะ ฝันถึงปลายเทียน ยังคลั่งไม่จบเลยค่ะ
7 ธ.ค. 2548 14:04


ความคิดเห็นที่ 18 yui (Guest)

อยากอ่านเรื่อง "อมตะ" อ่ะค่ะ

คาดว่าสนุกมาก

กำลังจะไปซื้อมาอ่านค่ะ
16 ธ.ค. 2548 20:49


ความคิดเห็นที่ 19 JJ_mints@hotmail.com (Guest)

ขอขอบคุณมากๆนะคะที่ทำให้รู้ว่า แก้วเก้าคือใครใช้นามแฝงว่าอะไรบ้าง และอยากให้คุณแก้วเก้ารู้ว่าขอขอบคุณที่คุณมีจินตภาพมากมายที่สร้างเป็นหนังสือให้คนที่สนใจอ่าน ขอบคุณที่มีหนังสือเกี่ยวกับอดึตที่สวยงาม ปัจจุบันทีดีที่สุด อนาคตที่สมควรเกิดขึ้นมากมาย เมื่อไหร่ที่คุณแก้วเก้ามาที่ลำพูน มิ้นท์จะพาไปไหว้พระธาตุหริภุญชัยของจังหวัดลำพูน ขอขอบคุณคุณแก้วเก้าที่ทำให้ประชาชนชาวไทยรู้ว่า นวนิยายไม่มีแต่เรื่องความรักเน่า ๆ แต่ว่ามีสิ่งที่น่าติดตามชวนค้นหาและ น่าสนใจมากกว่าความรักอย่างเดียว ไม่สัญญา ไม่สาบาน แต่จะให้คำสัตย์ปฏิญาณว่า จะติดตามหนังสือของคุณตลอดไปจนกว่าจะมีชีวิตที่สามารถอยู่ในโลกนี้ได้ นู๋มิ้นท์065869009 ปี 2549 ขอให้คุณมีชีวิตที่ยืนยาว มีความสุขตามอัตภาพ เขียนนวนิยายให้รุ่นดิฉันอ่านมาก ๆ รักคุณมากค่ะ พี่สาวที่ไม่เคยแม้แต่จะอาจเอื้อมหาโอกาสเจอ
1 ม.ค. 2549 02:17


ความคิดเห็นที่ 20 โดย paracetamol

ชอบราตรีประดับดาว ชอบแม่เกด เรียบง่าย อดทน มีชีวิตที่พอเพียง อีกเรื่องคือ อมตะ ตัวเอกเรียนรู้ทุกเรื่องราว ศาสตร์ต่างๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จนเก่งทุกเรื่อง
ชอบความงดงามของภาษาเขียนมาก มากกว่าให้ไปจัดทำละคร มันคล้ายขาด ๆ อะไรไปสักอย่าง
5 ม.ค. 2549 09:51


ความคิดเห็นที่ 21 detdieo@hotmail.com (Guest)

สวัสดีครับ แฟนๆท่านอาจารย์ทุกๆ คน

คือผมเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่ง

ตอนนี้ผมกำลังทำสารนิพนธ์อยู่ หัวข้อเรื่อง การศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการประพันธ์ เรื่อง "ราตรีประดับดาว" ของท่านอาจารย์ ว.วินิจฉัยกุล ผมมีปัญหาอยากจะเรียนถามและอยากให้ท่านที่เคยอ่านช่วยแนะนำให้แนวทางความคิดผมนิดนึ่งว่า กลวิธีการตั้งชื่อเรื่องนี้ (ราตรีประดับดาว) มีที่มาอย่างไรทำไมถึงเป็นชื่อนี้ และอีกเรื่องหนึ่งคือ ในความคิดเห็นของแต่ละท่านแก่นเรื่องของเรื่องนี้มีลักษณะเป็นอย่างไร

รบกวนช่วยแสดงความคิดเห็นหน่อยนะคับ

ขอบคุณครับ
6 ม.ค. 2549 15:50


ความคิดเห็นที่ 22 โดย เทาชมพู

สารนิพนธ์ คืองานวิจัยฉบับเล็กสำหรับระดับปริญญาตรี

การทำวิจัย จะต้อง

๑)อ่านหนังสือให้ถี่ถ้วน

ถ้าหากว่าคุณอ่าน"ราตรีประดับดาว"ให้ครบทุกหน้า คุณจะพบคำว่า "ราตรีประดับดาว"?อยู่หลายหน้าในนิยายเรื่องนี้

นำไปสู่คำคอบว่าทำไมนิยายถึงมีชื่อนี้คำถามของคุณแสดงว่ายังอ่านหนังสือไม่จบ หรืออ่านแบบคร่าวๆ ถึงจับความหมายไม่ได้๒)แก่นเรื่อง จะพบได้เองถ้าหากว่าอ่านหนังสือด้วยความเอาใจใส่ตั้งแต่ต้นจนจบ

ไม่ต้องมาถามคนอื่นๆ ให้ช่วยหาคำตอบให้ถ้าคุณอ่านเท่าไรก็ยังไม่เข้าใจนิยาย ขอแนะนำให้เอาคำถามของคุณไปถามอาจารย์ที่ปรึกษาทำสารนิพนธ์

อาจารย์มีหน้าที่ช่วยเหลือคุณโดยตรงอยู่แล้วทำสารนิพนธ์จากหนังสือนิยายเล่มเดียว ไม่ยากเลย หนังสือเล่มนี้ก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรด้วย
6 ม.ค. 2549 23:16


ความคิดเห็นที่ 23 detdieo@hotmail.com (Guest)

ขอบคุณ คุณเทาชมพูครับ สำหรับคำตอบ

ผมจะตั้งใจให้มากกว่านี้ครับ
10 ม.ค. 2549 16:20


ความคิดเห็นที่ 26 ชมพูพันทิป (Guest)

ชอบรัตนโกสินทร์ และราตรีประดับดาวมากที่สุดค่ะ
19 ม.ค. 2549 12:18

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น