รศ.ดร.คุณหญิง วินิตา ดิถียนต์ (ว.วินิจฉัยกุล, แก้วเก้า)

ขอน้อมคารวะ ปรมาจารย์ด้านวรรณกรรม ระดับ ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ท่านนี้ค่ะเพิ่งได้มีโอกาสเห็นความงามของศิลปะแขนงนี้ เมื่อไม่นานมานี้เองค่ะ ตัวเองไม่ค่อยจะชอบอ่านนิยาย (จริงๆแล้วเพราะแทบไม่มีเวลาให้อ่าน) แต่พอได้อ่าน "เรือนมยุรา" ก็ติดใจวางไม่ลง สวยงาม และเต็มไปด้วยกลิ่นไอของความเป็นไทย ผสมผสานได้อย่างลงตัว เพื่อนๆและคุณแม่บอกว่าผลงานของท่าน มีอีกเยอะและมีมานานแล้ว กำลังไล่ตามอ่านผลงานของท่านอาจารย์อยู่ค่ะ ใครมีข้อมูลใดที่เกี่ยวข้อง ช่วยแลกเปลี่ยนกันนะคะ"แต่ปางก่อน" ที่กำลังฉายอยู่บนจอแก้วเมืองไทย อีกหนึ่งในผลงานจากปลายปากกาของท่าน ก็สวยงาม ไร้ที่ติ (แม่บอกว่า มากี่รอบก็ยังดูไม่เคยเบื่อ)ว.วินิจฉัยกุล และ แก้วเก้า นามปากกาของ รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิง วินิตา ดิถียนต์ ป.ม., ท.ช., ต.จ., จ.ภ.เกิดเมื่อ 14 มีนาคม. 2492 ที่กรุงเทพฯ เป็นบุตรคนเดียวของนายวัลลภและนางกาญจนี วินิจฉัยกุล และต่อมาสมรสกับนายสมพันธ์ ดิถียนต์ มีบุตรสาว 2 คนเธอจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย มัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จบปริญญาตรีจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต ซึ่งหลังจากนั้นได้บรรจุเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม และได้ไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา จนจบปริญญาเอกสาขาหลักสูตรและการสอนวรรณคดีจาก University of Northern Colorado แล้วกลับมารับราชการ ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรอยู่ถึง 25 ปีกระทั่งลาออกมาเป็นข้าราชการบำนาญ มีตำแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์ระดับ 9 ปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษ สาขาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและการพัฒนา สอนนักศึกษาปริญญาโทของสถาบันวิจัยภาษาฯ มหาวิทยาลัยมหิดลคุณหญิงวินิตามีผลงานด้านการเขียนมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ด้านนวนิยาย เรื่องแปล บทวิจารณ์ บทความทางวิชาการ อย่างเรื่อง สองฝั่งคลอง มณีร้าว ละครคน เยี่ยมวิมาน ซึ่งบางเรื่องกลายมาเป็นละครโทรทัศน์โด่งดัง ซึ่งทำให้ได้รับรางวัลวรรณกรรมจากภาครัฐและภาคเอกชนตั้งแต่ปี 2528 จนปัจจุบัน คุณหญิงวินิตาได้รับรางวัลมากมาย ดังบางส่วนที่ปรากฏด้านล่างนี้รางวัลจากงานประพันธ์

ผลงานนวนิยาย และสารคดีที่ได้รับรางวัลจากภาครัฐและเอกชน ๑๗ รางวัล

๑ รัตนโกสินทร์ ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทนวนิยาย จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือในคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๓๑ และได้รับคัดเลือกเป็นหนังสืออ่านนอกเวลาวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อพ.ศ. ๒๕๓๒

๒ สองฝั่งคลอง ได้รับรางวัลชมเชยจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๓๔

๓ เส้นไหมสีเงิน ได้รับรางวัลชมเชย จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือ พ.ศ. ๒๕๓๓

๔ มณีร้าว ได้รับรางวัลชมเชย จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือ พ.ศ. ๒๕๓๒

๕ ละครคน ได้รับรางวัลชมเชยประเภทนวนิยาย จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๒๙

๖ บ้านพิลึก ได้รับรางวัลชมเชยประเภทหนังสือสำหรับเด็กก่อนวัยรุ่น ( อายุ ๑๒-๑๔ ขวบ) ประเภทบันเทิงคดี ประจำปีพ.ศ. ๒๕๒๙

๗ เศรษฐีตีนเปล่า ได้รับรางวัลปากกาทองจากนิตยสารเดลิเมล์วันจันทร์ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๒๕

๘ วัฏจักร รางวัลชนะเลิศเรื่องสั้นวิทยาศาสตร์ จากวารสารมิติที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๒๘

๙ ลินลาน่ารัก ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทหนังสือสำหรับเด็กก่อนวัยรุ่นจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำพ.ศ. ๒๕๓๕

๑๐ เมืองโพล้เพล้ ได้รับรางวัลชมเชยประเภทนวนิยาย จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๓๕

๑๑ ผ้าทอง ได้รับรางวัลชมเชยประเภทนวนิยาย จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๓๖

๑๒ สาวกับสวยไปอเมริกา ได้รับรางวัลชมเชยประเภทสารคดีสำหรับเด็กก่อนวัยรุ่น(๑๒-๑๔ ปี)จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๓๗

๑๓ คุณชาย ได้รับรางวัลชมเชยประเภทนวนิยาย จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๓๘

๑๔ นิรมิต ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทนวนิยาย จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๓๙

๑๕ ทานตะวัน ได้รับรางวัลชมเชยประเภทนวนิยาย จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๔๐

๑๖ ราตรีประดับดาว ได้รับรางวัลชมเชยประเภทนวนิยาย จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๔๒

๑๗ บูรพา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๒ จาก เซเว่นบุ๊ค อวอร์ด ประจำปีพ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๔๗ ประเภทนวนิยายเครื่องราชอิสริยาภรณ์

๑. ประถมาภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๘

๒. ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. ๒๕๓๔

๓. จตุตถจุลจอมเกล้า พ.ศ. ๒๕๔๑

๔. ตติยจุลจอมเกล้า พ.ศ. ๒๕๔๔

๕. จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๙เกียรติคุณ

๑. บุคคลดีเด่นทางด้านอนุรักษ์มรดกไทยสาขาภาษาและวรรณกรรม เนื่องในปีอนุรักษ์มรดกไทย สาขาภาษาและวรรณกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ (The Thai National Heritage Preservation Award)

๒.บุคคลดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาวรรณศิลป์ ของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๐(The Thai National Culture Award)

๓.รางวัลพระเกี้ยวทองคำ นิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๔

๔. รางวัลเกียรติคุณเซอร์เวียม(Angela Award) ของชมรมศิษย์อุร์สุลินแห่งประเทศไทย ในฐานะศิษย์เก่าโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ที่ได้รับใช้สังคมอย่างมีคุณภาพ พ.ศ. ๒๕๔๗

๕. ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พ.ศ. ๒๕๔๗

๖. ครอบครัวประชาธิปไตยตัวอย่าง(ครอบครัว'ดิถียนต์' สมพันธ์-คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์) ประจำปี ๒๕๔๘ จากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ

๗. เป็นคนต่างชาติคนแรกที่ได้รับปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (Doctor of Humane Letters)

จาก สภามหาวิทยาลัย (Board of Trustees) ของUniversity of Northern Colorado U.S.A. เมื่อพ.ศ. 2548

ในฐานะศิษย์เก่าที่มีผลงานทางด้านอักษรศาสตร์เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และนำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัย

สำหรับการทำงานของนักเขียนชื่อดัง เจ้าตัวกล่าวว่า ไม่เคยเลือกเวลาเขียนหนังสือ ซึ่งเมื่อก่อนจะใช้การวางพล็อตเรื่อง หลายพล็อตในเรื่องเดียวกัน ส่วนการเขียนก็จะเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆ อย่างเรื่องรัตนโกสินทร์เธอใช้เวลาเก็บข้อมูลถึง 10 ปี ส่วนช่วงนี้ก็จะเน้นการเขียนนวนิยายที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทยเพื่อให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน เพื่อคนไทยจะได้หันมามองคุณค่าของชาติเราเองผลงานนวนิยายเรื่องใหม่ 2 เรื่องได้แก่ ราตรีประดับดาว และเรือนนพเก้า
นวนิยายที่พิมพ์รวมเล่มแล้ว
ในนามปากกา ว.วินิจฉัยกุล ในนามปากกา แก้วเก้า ละครโทรทัศน์
๑ กะไหล่ทอง

๒ แก้วตา (วรรณกรรมเยาวชน)

๓ ของขวัญวันวาน

๔ คลื่นกระทบฝั่ง

๕ ความลับของดาวมรกต (วรรณกรรมเยาวชน)

๖ คุณชาย

๗ ทะเลแปร

๘ ทางรัตติกาล

๙ ทางไร้ดอกไม้

๑๐ ทานตะวัน

๑๑ เทวาพาคู่ฝัน

๑๒ น้ำใสใจจริง

๑๓ บทเพลงแห่งคิมหันต์

๑๔ บ้านของพรุ่งนี้

๑๕ บ้านบุญหล่น

๑๖ บ้านพิลึก

๑๗ บูรพา

๑๘ เบญจรงค์ห้าสี

๑๙ ใบไม้ร่วง

๒๐ ปัญญาชนก้นครัว

๒๑ ปาก

๒๒ เพลงพรหม

๒๓ ฟ้าต่ำ

๒๔ มณีร้าว

๒๕ มายา

๒๖ มิถิลา – เวสาลี

๒๗ เมืองโพล้เพล้

๒๘ แม่พลอยหุง

๒๙ เยี่ยมวิมาน

๓๐ รัตนโกสินทร์

๓๑ ราตรีประดับดาว

๓๒ เรือนไม้สีเบจ

๓๓ ไร้เสน่หา

๓๔ ละครคน

๓๕ ลินลาน่ารัก

๓๖ วงศาคณาญาติ

๓๗ วังดอกหญ้า

๓๘ เศรษฐีตีนเปล่า

๓๙ เศรษฐีใหม่

๔๐ สงครามเงิน

๔๑ สองฝั่งคลอง

๔๒ เส้นไหมสีเงิน

๔๓ โสดสโมสร

๔๔ หลงเงา

๔๕ อยู่ฟ้าเดียวกัน

๔๖ สุดหัวใจที่ปลายรุ้ง

๔๗ หญ้าแพรก ดอกมะเขือและเรือน้อย

๔๘ กลิ่นกุหลาบ

๔๙ ระหว่าง ดอกไม้…กับต้นข้าว

๕๐ ทางเทวดา -เทวาวาด
งานประพันธ์ จำนวนทั้งหมด ๒๖ เรื่อง คือ

๑ แก้วราหู

๒ คนเหนือดวง

๓ จอมนาง

๔ จากฝันสู่…นิรันดร

๕ ดอกแก้วการะบุหนิง

๖ แดนดาว

๗ แต่ปางก่อน

๘ นาคราช

๙ นางทิพย์

๑๐ มนตรา

๑๑ นิรมิต

๑๒ ปลายเทียน

๑๓ ผ้าทอง

๑๔ พญาปลา

๑๕ พิมมาลา

๑๖ เรือนนพเก้า

๑๗ เรือนมยุรา

๑๘ วสันต์ลีลา

๑๙ วิมานมะพร้าว

๒๐ หน้ากากดอกซ่อนกลิ่น

๒๑ หนุ่มทิพย์

๒๒ อธิษฐาน

๒๓ คุณป้ามาธูร ตอน คดีเจ้าสาวหาย

๒๔ คุณป้ามาธูร ตอน ศึกวังน้ำร้อน

๒๕ บารมีพระแม่ป้อง ปกพื้นธรณิน

๒๖ นิยายนิรภัยหนังสือรวมเรื่องสั้น เฉพาะที่รวมเล่ม

๑. คืนสว่าง

๒. วัสสิกา

๓. หัวหน้าของเจ้าหล่อน

๔ พลอยเก้าสีเรื่องแปล (แปลร่วมกับ นิลกังขา)

๑ ตำนานพระเจ้าชาลมาญ เล่ม ๑


๑ แก้วราหู

๒ คนเหนือดวง

๓ คุณชาย

๔ เคหาสน์ภูต

๕ จากฝัน สู่นิรันดร

๖ ดอกแก้ว การะบุหนิง

๗ แต่ปางก่อน

๘ ทะเลแปร

๙ ทานตะวัน

๑๐ นาคราช

๑๑ นางทิพย์

๑๒ น้ำใสใจจริง

๑๓ นิรมิต

๑๔ บ้านพิลึก

๑๕ เบญจรงค์ห้าสี

๑๖ บ้านของพรุ่งนี้

๑๗ ปัญญาชนก้นครัว

๑๘ ปาก

๑๙ ผ้าทอง

๒๐ เพลงพรหม

๒๑ ฟ้าต่ำ

๒๒ มณีร้าว

๒๓ มายา

๒๔ เมืองโพล้เพล้

๒๕ แม่พลอยหุง

๒๖ เยี่ยมวิมาน

๒๗ รัตนโกสินทร์

๒๘ เรือนนพเก้า

๒๙ เรือนมยุรา

๓๐ ไร้เสน่หา

๓๑ ละครคน

๓๒ วงศาคณาญาติ

๓๓ วิมานมะพร้าว

๓๔ เศรษฐีตีนเปล่า

๓๕ เศรษฐีใหม่ (ภาพยนตร์

๓๖ สงครามเงิน

๓๘ สองฝั่งคลอง

๓๙ เส้นไหมสีเงิน

๔๐ หน้ากากดอกซ่อนกลิ่น

๔๑ หนุ่มทิพย์

๔๒ เรือนไม้สีเบจ

๔๓ โสดสโมสร
     

อ้างอิง

+ มติชน ออนไลน์ คอลัมน์ รู้ไปโม้ด โดย น้าชาติ ประชาชื่น http://www.matichon.co.th/

+ คุณ ** ความเห็นที่ 50, 51, 52 กระทู้
http://www.pantip.com/cafe/chalermthai/topic/A4428257/A4428257.html

+ คุณเทาชมพู ความเห็นที่ 7 จากกระทู้ http://www.vcharkarn.com/include/vcafe/showkratoo.php?Cid=151&Pid=31627อ่านประวัติอาจารย์ แล้วต้องขอคารวะอีกครั้งค่ะ อยากโตขึ้น เป็นคนที่มีผลงาน ทำประโยชน์ให้ประเทศไทย ได้มากมายขนาดนี้มั่งจัง


ความคิดเห็นที่ 1

คำฝอย
2 มิ.ย. 2548 17:17
 1. ขอน้อมคารวะด้วยคนและสวัสดีค่ะคุณแพร คำถามถูกใจมากค่ะ ดิฉันติดตามผลงานของท่านอาจารย์มานานแล้ว อ่านที่ลงในนิตยสารสกุลไทย และ หญิงไทย เป็นประจำ ตั้งแต่สมัยคุณแม่มาจนถึงลูก ชื่นชมงานของท่านอาจารย์มาก เหมาะกับทุกวัย เรื่องราวสอนใจ ให้เกร็ดความรู้ ตัวละครไม่มีบุคลิกลักษณะสุดโต่ง เหมือนคนธรรมดาเดินดินทั่วไป และเรื่องราวนั้นรู้สึกว่า เกิดขึ้นได้ในชีวิตจริง คิดเอาเองว่างานของอาจารย์นั้นเขียนเรียบๆ ง่ายๆ แต่ได้อรรถรสเต็มอิ่ม ก็ความเห็นส่วนตัวนะคะ ไม่ทราบท่านผู้ใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือเปล่า อ้อ ท่านอาจารย์ท่านมีงานแปลด้วยนะคะ แนะนำให้ไปอ่านเลยแล้วกันนะคะ สองฝั่งคลอง นี่อ่านตั้งกะอยู่ประถมน่ะค่ะ รัตนโกสิทร์ น้ำใสใจจริง วสันต์ลีลา อมตะ บูรพา เส้นไหมสีเงิน มณีร้าว ของขวัญวันวาน สุดหัวใจที่ปลายรุ้ง หลงเงา หลังๆ มาอยู่ต่างประเทศเลยไม่ได้อ่านมากค่ะ หนังสือหนัก ขนมาด้วยลำบาก เลยเลือกอ่านภาษาต่างประเทศแทน

ความคิดเห็นที่ 2

แพร
10 มิ.ย. 2548 10:17
 1. เคยดูเรื่อง เส้นไหมสีเงิน ก่อนไปเรียนค่ะ ชอบมากๆ ได้ข่าวว่าเรื่อง โสดสโมสร จะลงจอเมืองไทยเร็วๆนี้ค่ะ มีใครพอจะทราบมั้ยค่ะ ว่าวรรณกรรมของอาจารย์ได้ถูกนำมาถ่ายทอดลงบนจอแล้วกี่เรื่อง เรื่องอะไรบ้าง อยากรู้ค่ะ ?

ความคิดเห็นที่ 3

คำฝอย
14 มิ.ย. 2548 17:37
 1. เท่าที่จำได้นะคะ นำใสใจจริง เรือนไม้สีเบจ เส้นไหมสีเงิน แต่ปางก่อน นิรมิตร สองฝั่งคลอง รัตนโกสินทร์ วิมานมะพร้าว มณีร้าว เรือนนพเก้า โสดสโมสรก็ได้ยินข่าวว่ากำลังลงจอ ดิฉันก็อดดูเหมือนกันเพราะต้องมาเรียน คุณแพรอ่านเรื่องบูรพาหรือยัง แนะนำมากๆ ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 4

แพร
17 มิ.ย. 2548 10:26
 1. บังเอิญไปเจอเว็บไซท์แฟนคลับของอาจารย์ค่ะ http://www.kaewkao.com ยังไม่เคยอ่าน บูรพา เลยค่ะ แต่ถ้าคุณคำฝอยแนะนำขนาดนี้หล่ะก็ จะลองหามาอ่านดูค่ะ ขอบคุณมากนะคะใครมีข้อมูลอื่นๆ ช่วยส่งเข้ามาแลกเปลี่ยนกันหน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 5

แฟนพันธุ์แท้สี่แผ่นดิน
29 มิ.ย. 2548 20:02
 1. ชื่นชมผลงานของอาจารย์วินิตามากอ่านทุกเรื่องเลยค่ะ ชอบเรื่องสองฝั่งคลองมากที่สุด ให้คติแง่คิดดีมาก ส่วนเรื่องบูรพาอ่านแล้วกินใจมาก ของขวัญวันวานก็น่ารักมาก เรื่องใหม่ๆก็มีพิมมาลา ปลายเทียน

ความคิดเห็นที่ 6

แพร
6 ก.ค. 2548 18:26
 1. ว.วินิจฉัยกุล และ แก้วเก้า นามปากกาของรองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิง วินิตา ดิถียนต์ ป.ม., ท.ช., ต.จ., จ.ภ. เกิดเมื่อ 14 มีนาคม. 2492 ที่กรุงเทพฯ เป็นบุตรคนเดียวของนายวัลลภและนางกาญจนี วินิจฉัยกุล และต่อมาสมรสกับนายสมพันธ์ ดิถียนต์ มีบุตรสาว 2 คน เธอจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย มัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จบปริญญาตรีจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต ซึ่งหลังจากนั้นได้บรรจุเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม และได้ไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา จนจบปริญญาเอกสาขาหลักสูตรและการสอนจาก University of Northern Colorado แล้วกลับมารับราชการ ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรอยู่ถึง 25 ปี กระทั่งลาออกมาเป็นข้าราชการบำนาญ มีตำแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์ระดับ 9 ปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษ สาขาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและการพัฒนา สอนนักศึกษาปริญญาโทของสถาบันวิจัยภาษาฯ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล คุณหญิงวินิตามีผลงานด้านการเขียนมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ด้านนวนิยาย เรื่องแปล บทวิจารณ์ บทความทางวิชาการ อย่างเรื่อง สองฝั่งคลอง มณีร้าว ละครคน เยี่ยมวิมาน ซึ่งบางเรื่องกลายมาเป็นละครโทรทัศน์โด่งดัง ซึ่งทำให้ได้รับรางวัลวรรณกรรมจากภาครัฐและภาคเอกชน ตั้งแต่ปี 2528 จนปัจจุบัน (2548) รวมแล้ว 17 รางวัล รวมทั้งรางวัลดีเด่นจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติจากนิยายเรื่องรัตนโกสินทร์และนิรมิต และรางวัลดีเด่นจากบันเทิงคดีสำหรับเด็กก่อนวัยรุ่นเรื่องลินลาน่ารัก สำหรับการทำงานของนักเขียนชื่อดัง เจ้าตัวกล่าวว่า ไม่เคยเลือกเวลาเขียนหนังสือ ซึ่งเมื่อก่อนจะใช้การวางพล็อตเรื่อง หลายพล็อตในเรื่องเดียวกัน ส่วนการเขียนก็จะเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆ อย่างเรื่องรัตนโกสินทร์เธอใช้เวลาเก็บข้อมูลถึง 10 ปี ส่วนช่วงนี้ก็จะเน้นการเขียนนวนิยายที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทยเพื่อให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน เพื่อคนไทยจะได้หันมามองคุณค่าของชาติเราเอง ผลงานนวนิยายเรื่องใหม่ 2 เรื่องได้แก่ ราตรีประดับดาว และเรือนนพเก้า อ้างอิงบางส่วนจาก มติชน ออนไลน์ คอลัมน์ รู้ไปโม้ด โดย น้าชาติ ประชาชื่น http://www.matichon.co.th/ ขอบคุณน้าชาติค่ะ อ่านประวัติอาจารย์ แล้วต้องขอคารวะอีกครั้งค่ะ อยากโตขึ้น เป็นคนที่มีผลงาน ทำประโยชน์ให้ประเทศไทย ได้มากมายขนาดนี้มั่งจัง

ความคิดเห็นที่ 7

เทาชมพู
20 ก.ค. 2548 09:48
 1. update ข้อมูล ให้คุณแพรค่ะ รางวัลจากงานประพันธ์ ผลงานนวนิยาย และสารคดีที่ได้รับรางวัลจากภาครัฐและเอกชน ๑๗ รางวัล ๑ รัตนโกสินทร์ ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทนวนิยาย จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือในคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๓๑ และได้รับคัดเลือกเป็นหนังสืออ่านนอกเวลาวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อพ.ศ. ๒๕๓๒ ๒ สองฝั่งคลอง ได้รับรางวัลชมเชยจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ๓ เส้นไหมสีเงิน ได้รับรางวัลชมเชย จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือ พ.ศ. ๒๕๓๓ ๔ มณีร้าว ได้รับรางวัลชมเชย จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือ พ.ศ. ๒๕๓๒ ๕ ละครคน ได้รับรางวัลชมเชยประเภทนวนิยาย จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ๖ บ้านพิลึก ได้รับรางวัลชมเชยประเภทหนังสือสำหรับเด็กก่อนวัยรุ่น ( อายุ ๑๒-๑๔ ขวบ) ประเภทบันเทิงคดี ประจำปีพ.ศ. ๒๕๒๙ ๗ เศรษฐีตีนเปล่า ได้รับรางวัลปากกาทองจากนิตยสารเดลิเมล์วันจันทร์ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๒๕ ๘ วัฏจักร รางวัลชนะเลิศเรื่องสั้นวิทยาศาสตร์ จากวารสารมิติที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๒๘ ๙ ลินลาน่ารัก ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทหนังสือสำหรับเด็กก่อนวัยรุ่นจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำพ.ศ. ๒๕๓๕ ๑๐ เมืองโพล้เพล้ ได้รับรางวัลชมเชยประเภทนวนิยาย จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๓๕ ๑๑ ผ้าทอง ได้รับรางวัลชมเชยประเภทนวนิยาย จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๓๖ ๑๒ สาวกับสวยไปอเมริกา ได้รับรางวัลชมเชยประเภทสารคดีสำหรับเด็กก่อนวัยรุ่น(๑๒-๑๔ ปี)จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๓๗ ๑๓ คุณชาย ได้รับรางวัลชมเชยประเภทนวนิยาย จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๓๘ ๑๔ นิรมิต ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทนวนิยาย จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๓๙ ๑๕ ทานตะวัน ได้รับรางวัลชมเชยประเภทนวนิยาย จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๔๐ ๑๖ ราตรีประดับดาว ได้รับรางวัลชมเชยประเภทนวนิยาย จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๔๒ ๑๗ บูรพา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๒ จาก เซเว่นบุ๊ค อวอร์ด ประจำปีพ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๔๗ ประเภทนวนิยาย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ๑. ประถมาภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ. ๒๔๓๘ ๒. ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. ๓. จตุตถจุลจอมเกล้า พ.ศ. ๒๕๔๑ ๔. ตติยจุลจอมเกล้า พ.ศ. ๒๕๔๔ ๕. จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ เกียรติคุณ ๑. บุคคลดีเด่นทางด้านอนุรักษ์มรดกไทยสาขาภาษาและวรรณกรรม เนื่องในปีอนุรักษ์มรดกไทย สาขาภาษาและวรรณกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ (The Thai National Heritage Preservation Award) ๒.บุคคลดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาวรรณศิลป์ ของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๐(The Thai National Culture Award) ๓.รางวัลพระเกี้ยวทองคำ นิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ๔. รางวัลเกียรติคุณเซอร์เวียม(Angela Award) ของชมรมศิษย์อุร์สุลินแห่งประเทศไทย ในฐานะศิษย์เก่าโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ที่ได้รับใช้สังคมอย่างมีคุณภาพ พ.ศ. ๒๕๔๗ ๕. ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พ.ศ. ๒๕๔๗ ๖. ครอบครัวประชาธิปไตยตัวอย่าง(ครอบครัว'ดิถียนต์' สมพันธ์-คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์) ประจำปี ๒๕๔๘ จากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ๗. เป็นคนต่างชาติคนแรกที่ได้รับปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (Doctor of Humane Letters) จาก สภามหาวิทยาลัย (Board of Trustees) ของUniversity of Northern Colorado U.S.A. เมื่อพ.ศ. 2548 ในฐานะศิษย์เก่าที่มีผลงานทางด้านอักษรศาสตร์เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และนำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัย นวนิยายที่นำไปทำภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ มี ๔๘ เรื่อง แต่จำนวนครั้งมากกว่านั้นเพราะบางเรื่องทำซ้ำหลายครั้ง

ความคิดเห็นที่ 8

แพร
21 ก.ค. 2548 21:51
 1. ขอบคุณค่ะ คุณเทาชมพู

ความคิดเห็นที่ 13

1 พ.ย. 2548 19:21
 1. ก้อเคยอ่านหลายเรื่องนะค่ะแต่ที่ชอบอ่านมากคือ 1รัตนโกสินทร์ 2.สองฝั่งคลอง 3.ราตรีประดับดาว 4.แต่ปางก่อน 5.เรื่อนนพเก้า 6.ปลายเทียน 7.ทางเทวดา 8.เทวาพาคู่ฝัน 9.บูรพา 10.นาคราช 11.นิรมิต 12.วงศาคณาญาติ 13.ผ้าทอง 14.เรือนมยุรา ทั้ง14เรื่องแนะนำให้หามาอ่านนะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 14

samongi
28 พ.ย. 2548 10:30
 1. ชอบเรื่องลินลาน่ารัก มากที่สุดค่ะ

ความคิดเห็นที่ 15

samongi
28 พ.ย. 2548 10:32
 1. มันทำให้เรารู้สึกว่า ไม่มีคำว่า ท้อ ในชีวิต ขอบคุณค่ะ ที่ทำให้นำตา หาไปจากตาได้ แล้วลุกขึ้นมาสู้ใหม่ได้ด้วยตัวเองค่ะ

ความคิดเห็นที่ 16

7 ธ.ค. 2548 10:42
 1. อยากให้แต่งปลายเทียนต่อ

ความคิดเห็นที่ 17

samongi
7 ธ.ค. 2548 14:04
 1. ใช้ค่ะ ฝันถึงปลายเทียน ยังคลั่งไม่จบเลยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 18

16 ธ.ค. 2548 20:49
 1. อยากอ่านเรื่อง "อมตะ" อ่ะค่ะ คาดว่าสนุกมาก กำลังจะไปซื้อมาอ่านค่ะ

ความคิดเห็นที่ 19

1 ม.ค. 2549 02:17
 1. ขอขอบคุณมากๆนะคะที่ทำให้รู้ว่า แก้วเก้าคือใครใช้นามแฝงว่าอะไรบ้าง และอยากให้คุณแก้วเก้ารู้ว่าขอขอบคุณที่คุณมีจินตภาพมากมายที่สร้างเป็นหนังสือให้คนที่สนใจอ่าน ขอบคุณที่มีหนังสือเกี่ยวกับอดึตที่สวยงาม ปัจจุบันทีดีที่สุด อนาคตที่สมควรเกิดขึ้นมากมาย เมื่อไหร่ที่คุณแก้วเก้ามาที่ลำพูน มิ้นท์จะพาไปไหว้พระธาตุหริภุญชัยของจังหวัดลำพูน ขอขอบคุณคุณแก้วเก้าที่ทำให้ประชาชนชาวไทยรู้ว่า นวนิยายไม่มีแต่เรื่องความรักเน่า ๆ แต่ว่ามีสิ่งที่น่าติดตามชวนค้นหาและ น่าสนใจมากกว่าความรักอย่างเดียว ไม่สัญญา ไม่สาบาน แต่จะให้คำสัตย์ปฏิญาณว่า จะติดตามหนังสือของคุณตลอดไปจนกว่าจะมีชีวิตที่สามารถอยู่ในโลกนี้ได้ นู๋มิ้นท์065869009 ปี 2549 ขอให้คุณมีชีวิตที่ยืนยาว มีความสุขตามอัตภาพ เขียนนวนิยายให้รุ่นดิฉันอ่านมาก ๆ รักคุณมากค่ะ พี่สาวที่ไม่เคยแม้แต่จะอาจเอื้อมหาโอกาสเจอ

ความคิดเห็นที่ 20

paracetamol
5 ม.ค. 2549 09:51
 1. ชอบราตรีประดับดาว ชอบแม่เกด เรียบง่าย อดทน มีชีวิตที่พอเพียง อีกเรื่องคือ อมตะ ตัวเอกเรียนรู้ทุกเรื่องราว ศาสตร์ต่างๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จนเก่งทุกเรื่อง ชอบความงดงามของภาษาเขียนมาก มากกว่าให้ไปจัดทำละคร มันคล้ายขาด ๆ อะไรไปสักอย่าง [[22805]]

ความคิดเห็นที่ 21

6 ม.ค. 2549 15:50
 1. สวัสดีครับ แฟนๆท่านอาจารย์ทุกๆ คน คือผมเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่ง ตอนนี้ผมกำลังทำสารนิพนธ์อยู่ หัวข้อเรื่อง การศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการประพันธ์ เรื่อง "ราตรีประดับดาว" ของท่านอาจารย์ ว.วินิจฉัยกุล ผมมีปัญหาอยากจะเรียนถามและอยากให้ท่านที่เคยอ่านช่วยแนะนำให้แนวทางความคิดผมนิดนึ่งว่า กลวิธีการตั้งชื่อเรื่องนี้ (ราตรีประดับดาว) มีที่มาอย่างไรทำไมถึงเป็นชื่อนี้ และอีกเรื่องหนึ่งคือ ในความคิดเห็นของแต่ละท่านแก่นเรื่องของเรื่องนี้มีลักษณะเป็นอย่างไร รบกวนช่วยแสดงความคิดเห็นหน่อยนะคับ ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 22

เทาชมพู
6 ม.ค. 2549 23:16
 1. สารนิพนธ์ คืองานวิจัยฉบับเล็กสำหรับระดับปริญญาตรี การทำวิจัย จะต้อง ๑)อ่านหนังสือให้ถี่ถ้วน ถ้าหากว่าคุณอ่าน"ราตรีประดับดาว"ให้ครบทุกหน้า คุณจะพบคำว่า "ราตรีประดับดาว"?อยู่หลายหน้าในนิยายเรื่องนี้ นำไปสู่คำคอบว่าทำไมนิยายถึงมีชื่อนี้ คำถามของคุณแสดงว่ายังอ่านหนังสือไม่จบ หรืออ่านแบบคร่าวๆ ถึงจับความหมายไม่ได้ ๒)แก่นเรื่อง จะพบได้เองถ้าหากว่าอ่านหนังสือด้วยความเอาใจใส่ตั้งแต่ต้นจนจบ ไม่ต้องมาถามคนอื่นๆ ให้ช่วยหาคำตอบให้ ถ้าคุณอ่านเท่าไรก็ยังไม่เข้าใจนิยาย ขอแนะนำให้เอาคำถามของคุณไปถามอาจารย์ที่ปรึกษาทำสารนิพนธ์ อาจารย์มีหน้าที่ช่วยเหลือคุณโดยตรงอยู่แล้ว ทำสารนิพนธ์จากหนังสือนิยายเล่มเดียว ไม่ยากเลย หนังสือเล่มนี้ก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรด้วย

ความคิดเห็นที่ 23

10 ม.ค. 2549 16:20
 1. ขอบคุณ คุณเทาชมพูครับ สำหรับคำตอบ ผมจะตั้งใจให้มากกว่านี้ครับ

ความคิดเห็นที่ 26

19 ม.ค. 2549 12:18
 1. ชอบรัตนโกสินทร์ และราตรีประดับดาวมากที่สุดค่ะ

ความคิดเห็นที่ 29

อ๊อฟ
20 ม.ค. 2549 11:38
 1. คำถามของคุณ ชอสเซอร์ ได้ถูกย้ายไปที่ http://www.vcharkarn.com/include/vcafe/showkratoo.php?Cid=19&Pid=44103 ห้องเรือนไทยนะครับ คาดว่าจะได้รับคำตอบที่ถูกต้องจากที่นั่นครับ

ความคิดเห็นที่ 30

วรรณวรรธน์
22 ม.ค. 2549 14:44
 1. เข้ามาปลื้ม อาจารย์คุณหญิง วินิตา ด้วยคนค่ะ... :)

ความคิดเห็นที่ 31

1 ก.พ. 2549 22:32
 1. ขอปลื้มด้วยอีกคนครับ อ่านหนังสือของอาจารย์ไปก็ตั้งหลายเล่ม พึ่งรู้ประวัติของอาจารย์ละเอียดๆก็ในกระทู้นี้ล่ะครับ

ความคิดเห็นที่ 32

10 ก.พ. 2549 01:37
 1. อาจารย์น่ารักครับ

ความคิดเห็นที่ 33

15 ก.พ. 2549 02:19
 1. เห็นด้วยครับ

ความคิดเห็นที่ 36

เฟื่องแก้ว
28 ก.พ. 2549 18:21
 1. เพิ่งเห็นกระทู้นี้ค่ะ (เชยตามเคย ยายเฟื่อง) เข้ามาปลื้มด้วยอีกคนค่ะ ขอยืดอีกนิดหน่อย เพราะเป็นลูกศิษย์ท่านด้วยค่ะ (แต่มิได้อยู่ก้นกุฏินะคะ อยู่ขอบ ๆข้างวัดค่ะ) ติดตามอ่านผลงานท่านมาหลายเรื่องแล้วเช่นกัน ตั้งแต่เด็กๆ จะอ่านในขวัญเรือน สกุลไทย ตอนนี้ ไล่ล่าหาหนังสือที่ท่านเขียนมาครอบครองเป็นสมบัติ ขณะนี้ อ่านเรื่อง มณีร้าว อยู่ค่ะ เฟื่องชอบอ่านที่ท่านเขียนในนามปากกา ว.วินิจฉัยกุลนะคะ ที่ประทับใจมากๆ คือ บ้านพิลึก บูรพา และรัตนโกสินทร์ค่ะ ส่วนแก้วเก้า มีบางเรื่องเท่านั้นที่อ่านแล้วไม่ค่อยชอบนัก แต่บางเรื่องก็ชอบมากๆ อย่างทางเทวดา พิมมาลา ผ้าทอง ท่านเป็นนักเขียนมีฝีมือที่สุดคนหนึ่งแห่งยุคจริงๆ ค่ะ [[22806]]

ความคิดเห็นที่ 37

10 มี.ค. 2549 14:32
 1. ลองอ่าน "มาลัยสามชาย" ในพลอยแกมเพชรดูสิครับ เป็นอีกเรื่องหนึ่งท่อาจารย์เขียนได้สนุกและน่าติดตามมาก สำหรับคนที่ชอบ ทางเทวดา แนะนำให้อ่าน "เทวาวาด" ภาคต่อ (ที่ตัวละครเอกไม่เกี่ยวเนื่องกันแต่ประเด็นหลักเหมือนกัน) ครับ

ความคิดเห็นที่ 38

15 มี.ค. 2549 12:04
 1. อยากอ่าน เรื่อง อมตะ มากครับ แต่ไม่รู้ว่าจะหาอ่านได้ที่ไหน ที่มหาวิทยาลัยก็ไม่มี เพราะได้อ่านบทตอนที่พรรณาไว้ว่า ภาณพก้าวลงจากรถ...จากหนังสือการใช้ภาษาไ ทยเป็นตอนที่ใช้ภาษาในการพรรณนาซึ่งในการพรรณรานี้เป็นการใช้ภาษาที่สวยงามมาก เลยอยากอ่านครับแต่ไม่รู้ว่าจะหาได้ที่ไหน เลยคิดว่าจะไปซื้อที่งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ แต่ไม่รู้ว่าจะมีไหน

ความคิดเห็นที่ 42

คุโ ชินอิจิ
5 เม.ย. 2549 20:08
 1. ชอบเรื่อง น้ำใสใจจริง มากค่ะ โดยปกติแล้วบุ้งเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือ แต่เรื่องนี้พิเศษหน่อย คือ ได้ดุทีวีก่อนได้มาอ่านหนังสือ ตอนที่ดูทีวีเนี่ย ไม่ได้ดูทุกตอน เลยพยายามหาหนัีงสือมาอ่าน เพื่อนเห็นว่าชอบมาก เลยซื้อมาให้ซะเลย อิิิอิ

ความคิดเห็นที่ 44

16 เม.ย. 2549 07:53
 1. เคยอ่านหนังสือของอาจารย์ ว.จากห้องสมุดที่ท้องฟ้าจำลอง (ชั้น 3) มีเกือบทุกเล่ม เป็นสมาชิกฟรี ยืมฟรี บางวันเรานั่งอ่านหนังสือที่นั่นทั้งวัน บรรยากาศดีค่ะ

ความคิดเห็นที่ 45

24 เม.ย. 2549 09:46
 1. พอดีตอนนี้กำลังจะทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับ นวนิยายเรื่อง มายา ของคุณ ว.วินิจฉัยกุลค่ะ เลยอยากทราบว่าเรื่องนี้พิมพ์รวมเล่มครั้งแรกเมื่อไหร่คะ มีใครพอทราบไหมคะ

ความคิดเห็นที่ 46

เทาชมพู
26 เม.ย. 2549 08:57
 1. มายา พิมพ์รวมเล่มครั้งแรก พ.ศ. 2523 ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 47

ดาวกระพริบ
1 พ.ค. 2549 14:28
 1. ถ้าชอบ มาลัยสามชาย แนะนำให้อ่าน มาลัยลายครามด้วยค่ะ กำลังพิมพ์ใน หญิงไทยค่ะ จากความคิดของคน 20 กว่าๆนะคะ เรื่องนี้ อ่านแล้วได้แง่คืดในการเลือกคู่ครอง โดยเฉพาะ ตอนที่เกี่ยวกับตัวละครชื่อ ประพิณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 48

6 พ.ค. 2549 09:23
 1. เล่มแรกที่อ่านของอาจารย์เลยคือแต่ปางก่อนค่ะ ตอนนั้นอ่านตั้งแต่สมัยยังเด็กมากๆ และตั้งแต่นั้นมาก็ติดตามงานของอาจารย์มาตลอดเลยค่ะ ที่ชอบมากอีกเรื่องหนึ่งคือ อมตะ เรื่องนี้พระเอกหล่อมาก เป็นชายในดวงใจเลย(ภาพศรุตที่วาดโดยฟารุต สมัครไทยตอนที่รวมเล่มโดยดอกหญ้า ตอนนี้เป็นของเพื่อนดีรูปศรุตไม่หล่อเลย) แล้วก็อีกหลายเรื่อง เรือนมยุรา วสันต์ลีลา เราชอบมากๆ ผ้าทอง อธิษฐาน(เรื่องนี้หาอ่านยากมากๆ)

ความคิดเห็นที่ 49

6 พ.ค. 2549 13:28
 1. อยากทราัปจำนวนหนังสือที่อาจารย์แต่งทั้งหมด อยากซื้อสะสมไว้ อยากทราับว่ามีเรื่องอะไรบ้าง และหาซื้อได้ที่ไหนค่ะ ใครรู้ข้อมูลช่วยหน่อยนะคะ

ความคิดเห็นที่ 50

เทาชมพู
6 พ.ค. 2549 16:25
 1. ลองเข้าไปค้นที่ http://www.puendee.com นะคะ อาจจะได้คำตอบ ไม่สามารถจะบอกมากกว่านี้ได้ เพราะวิชาการดอทคอมเป็นเว็บบริการทางวิชาการ ไม่ใช่เว็บโฆษณา

ความคิดเห็นที่ 51

เทาชมพู
16 มิ.ย. 2549 17:49
 1. http://www.pantip.com/cafe/chalermthai/topic/A4428257/A4428257.html

ความคิดเห็นที่ 52

แพร
16 มิ.ย. 2549 21:53
 1. ขอบพระคุณ คุณเทาชมพูสำหรับ ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ

ความคิดเห็นที่ 54

เทาชมพู
1 ก.ค. 2549 11:08
 1. อ่านการวิเคราะห์เรื่อง "นาคราช"ได้ที่นี่ค่ะ http://www.arts.chula.ac.th/~complit/studentclub/academic/panadda.htm กระทู้ที่พูดถึงเรื่องนี้ http://www.pantip.com/cafe/chalermthai/topic/A4498071/A4498071.html

ความคิดเห็นที่ 56

24 ก.ค. 2549 19:02
 1. ชอบสุดๆ อ่าน 5 รอบทุกเรื่องเป็นอย่างน้อย เรือนไม้สีเบจ วสันตลีลา ของขวัญวันวาน ภาค 2 เรื่อง ปลายทางสายรุ้ง ไม่อยากให้แพรมนเป็นตัวอิจฉาเลยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 57

27 ก.ค. 2549 15:28
 1. อ่านหนังสือของอาจารย์ ทุกนามปากกา อ่านจนเกือบครบทุกเล่มแล้ว ซื้อบ้าง จากห้องสมุดบ้าง จากร้านเช่าบ้าง อ่านมาตั้งแต่เป็นวัยรุ่น จนปัจจุบัน อายุ 41 แล้วก็ยังติดตามงานของอาจารย์อยู่ตลอด ชอบมากถึงมากที่สุดค่ะ เรียกว่าแฟนพันธ์แท้ได้เลย ตอนนี้รอหนังสือใหม่อยู่ ได้ยินว่ากำลังจะพิมพ์มาลัยสามชายและมาลัยลายครามในเร็ว ๆ นี้

ความคิดเห็นที่ 58

7 ส.ค. 2549 16:14
 1. เรื่องเทวาวาดนี่ เป็นภาคต่อของทางเทวดาหรือเปล่าคะ พึ่งทราบว่ามีเรื่องนี้ จะได้ไปหามาอ่านค่ะ

ความคิดเห็นที่ 59

เทาชมพู
8 ส.ค. 2549 11:41
 1. ไม่ใช่ภาคต่อค่ะ แต่มีตัวละครประกอบร่วมกัน คือพวกเทวดา

ความคิดเห็นที่ 60

9 ส.ค. 2549 13:52
 1. ชอบทุกเรื่องเลยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 63

เทาชมพู
10 ส.ค. 2549 23:15
 1. อาชีพนักเขียน หรือเมื่อก่อนเรียกว่านักประพันธ์ เป็นอาชีพที่มีรายได้น้อย ก็เลยเรียกกันอย่างเวทนา( อาจจะแกมดูถูกด้วย)มาแต่รุ่นคุณปู่คุณตาว่า "นักเขียนไส้แห้ง" แปลว่ายากจนจนแทบจะไม่มีเงินซื้อข้าวกิน ลำไส้เลยแห้งเพราะขาดอาหาร นับเป็นอาชีพอาภัพ อันดับต้นๆของไทย เดี๋ยวนี้พอจะเลี้ยงตัวได้ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 66

25 ส.ค. 2549 21:17
 1. ชอบเรื่องที่อาจารย์เขียนมากเลยค่ะ โดยเฉพาะของขวัญวันวาน กับ วสันต์ลีลา

ความคิดเห็นที่ 88

ManGaShorn
12 พ.ค. 2551 13:42
 1. อ่านมาตั้งแต่เด็ก จำละครหนุ่มทิพย์ที่คุณปัญญาเล่นได้ดีเลยค่ะ อีกหน่อยก็จะเอามาอ่านให้หลานอาฟังด้วยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 89

Karine!!
24 ก.ค. 2551 23:24
 1. 555+ เพิ่งรู้จริงๆนะเนี่ย

   

   

  ชอบรัตนโกสินทร์ กับสองฝั่งคลองมากๆ แต่ตอนนี้หาสองฝั่งคลองไม่ได้เลย ได้อ่านตอนเรียนมัธยม อยากอ่านอีกจัง


แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น