ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยแก้ปัญหานมแพะ ด่วน..!!

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยแก้ปัญหานมแพะความเป็นมาการเลี้ยงนมแพะในประเทศไทยได้มีมาเป็นเวลาช้านานแล้ว แต่ในปัจจุบันพบว่ามีเกษตรกรบางกลุ่มมีความสนใจ และได้ดำเนินกิจการด้านเลี้ยงแพะนมอยู่กระจัดกระจายในพื้นที่ของประเทศไทย ประกอบกับปัจจุบันมีส่วนราชการให้การส่งเสริมการเลี้ยงนมแพะโดยเฉพาะกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการส่งเสริมการเลี้ยงแพะนมเพื่อเป็นการสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร เนื่องจากการเลี้ยงแพะนมเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องที่มีขนาดเล็ก กินอาหารได้หลายชนิด มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้ดี เจริญเติบโตและขยายพันธุ์ได้เร็ว จึงเป็นสัตว์ที่ง่ายต่อการเลี้ยงดู และได้ขายาพันธุ์ออกไปอย่างรวดเร็ว เหมาะแก่การส่งเสริมให้เกษตรกรรากหญ้าเลี้ยงในอำเภอกำแพงแสน เพื่อเป็นสินค้า OTOP เป็นแหล่งความรู้ ดูงาน และท่องเที่ยว ของจังหวัดนครปฐมปัญญาที่พบและต้องการแก้ไข1. เนื่องจากปัจจุบันกลุ่มเกษตรกรที่อยากเข้าร่วมทำกลุ่มผู้เลี้ยงแพะนม ยังมีปัญหาในแหล่งรับน้ำนมดิบ จะทำอย่างไรกับน้ำนมดิบ จึงคิดว่าจะทำโรงนมหรืออาคารผลิตภัณฑ์ เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์เป็นนมพลาสเจอไรซ์ ซึ่งต้องในงบประมาณในการก่อสร้างค่อนข้างสูง2. เนื่องจากยังไม่มีการส่งเสริมและรณรงค์ในการดื่มนมแพะอย่างจริงจังต่อผู้บริโภค และยังพบปัญหาทางด้านคุณภาพน้ำนมแพะ โดยเฉพาะในเรื่องกลิ่นนม พบว่า มีกลิ่นเหม็นสาบของตัวแพะในน้ำนมและส่วนจะให้ผู้บริโภคไม่มีความมั่นใจในการดื่ม ทำให้การดำเนินการตลาดน้ำนมแพะไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร จึงเห็นควรมีการวิจัยในเรื่องของการจัดการในรูปแบบต่าง ๆ ที่จะทำให้น้ำนมกลิ่นเหม็นสาบไม่มีในน้ำนมหรือลดลงให้มากที่สุด3. การจับก้อนไขมันในน้ำนมเมื่อทำการพลาสเจอไรซ์แล้ว เพื่อที่เมื่อทำการบรรจุใส่ขวดแล้ว จะได้ไม่เป็นก้อนไขมันเกาะที่ปากขวด ซึ่งน่าจะมีเครื่องมือหรือวิธีการที่ใช้ในการทำเพื่อให้ก้อนไขมันต่าง ๆ เหล่านี้รวมอยู่ในน้ำนมเป็นเนื้อเดียวกัน ซึ่งปัจจุบันมีเครื่องมือที่ตีก้อนไขมันในน้ำนมให้เป็นเนื้อเดียวกัน แต่ราคาค่อนข้างสูงมาก กลุ่มเกษตรกรจึงอยากให้มีการวิจัยใน การใช้เครื่องมือนี้4. การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนมแพะในรูปแบบต่างๆ ให้เป็นสินค้ายอมรับและราคาไม่แพงที่สามารถจัดจำหน่ายในท้องตลาดได้ เช่น ครีมบำรุงผิว แชมพูสระผม สบู่ ฯลฯดังนั้น นักวิจัยที่มีความสนใจในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับโจทย์วิจัยดังกล่าว สามารถเขียนข้อเสนอโครงการส่งมายัง ผศ.ดร. บัณฑิต อินณวงศ์

สำนักประสานงานฝ่าย SMEs

ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ. เมือง จ. นครปฐม 73000

โทรศัพท์ : โทรสาร 034-252409 , 01-3032273

Email: b_innawong@yahoo.com, runglawans@hotmail.com
26 ก.ย. 2548 11:58
0 ความเห็น
4677 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น