การทำแฟ้มสะสมงานครู

หนูเพิ่งเป็นครูใหม่ได้ไม่นาน อยากทราบวิธีการทำแฟ้มสะสมงานครู ตลอดจนข้อแนะนำต่างๆ พี่ๆ เพื่อนๆ ท่านใดมี ช่วยแนะนำด้วยค่ะ


ความคิดเห็นที่ 1

ครู...ชิต
12 พ.ย. 2548 11:31
 1. จริงแล้วมีหลายสาขาหลายรูปแบบนะครูใหม่/ใหม่และเปลี่ยนแปลงหลายครั้งคนปฏิบัติต้องติดตามอยู่เป็นประจำดังเกณฑ์นี้ก็หลายปีที่แล้วแต่ก็คิดว่ามีประโยชน์อยู่บ้างค่อยๆติดตามไปนะครับเพราะผมไม่ได้พิมพ์แบบสัมผัส(ไม่เก่ง) Portfolio ของ ครู คือแฟ้มที่รวบรวมข้อมูลพื้นฐานส่วนตัว ประสบการณ์ และผลงาน ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถที่ปรากฎในลักษณะของผู้ชำนาญการหรือผู้เชี่ยวชาญ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนและเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งการเสนอผลงานทางวิชาการที่เจ้าของแฟ้ม ได้ดำเนินการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลดีได้อย่างเป็นระบบ โดยเนื้อหาสาระและข้อมูลที่นำเสนอใน Portfolio ควรสะท้อนให้เห็นภาพดังนี้ 1.ปริมาณงานและคุณภาพของงานที่รับผิดชอบ 2.ความชำนาญการ/ความเชี่ยวชาญในการสอน ผลงานที่ปรากฏและความสามารถในการเป็นวิทยากร 3.ผลงานทางวิชาการ ยังมีต่อครับ

ความคิดเห็นที่ 2

ครู...ชิต
12 พ.ย. 2548 11:40
 1. ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว เป็นการนำเสนอข้อมูลส่วนตัว เพื่อสะท้อนให้เห็นภาพของเจ้าของแฟ้มว่าเป็นใคร มีประวัติการศึกษา การทำงานและลักษณะส่วนตัวเป็นอย่างไร มีข้อมูลสนับสนุนให้เห็นถึงการพัฒนาตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ในแต่ละมาตรฐานเป็นอย่างไร ดังนั้น ข้อมูลที่เสนอในส่วนนี้มีดังนี้ 1.1 ชื่อ - สกุล วัน เดือน ปีเกิด ที่อยู่ 1.2 ประวัติการศึกษา 1.3 ประวัติการรับราชการ 1.4 ความสนใจ ความชื่นชม หรือชื่นชอบต่อผลงานๆ 1.5 ลักษณะพิเศษส่วนตัว 1.6 รายงานการพัฒนาตนตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 12 มาตรฐาน ผลงานท่ปรากฎในส่วนที่ 1 นี้ จะสะท้อนให้เห็นภาพของเจ้าของแฟ้ม และการพัฒนาตนสู่ความเป็น"ครูมืออาชีพ"

ความคิดเห็นที่ 3

ครู...ชิต
12 พ.ย. 2548 11:51
 1. ส่วนที่ 2 ประสบการณ์และความสำเร็จของงานในอดีต เป็นการณ์นำเสนอประสบการณ์และความสำเร็จของงานในอดีต ทั้งในด้านปริมาณ คุณภาพและความชำนาญ ดังนั้น ข้อมูลที่เสนอในส่วนนี้ควรมีดังนี้ 2.1 การเข้าอบรม/ประชุมสัมนา - เรื่องที่ตรงกับความถนัด หรืองานที่รับผิดชอบ - เรื่องทั่วไป 2.2 การศึกษาดูงานด้านการศึกษา -เรื่องท่ตรงกับความถนัด หรืองานที่รับผิดชอบ -เรื่องทั่วไป 2.3การดำเนินงานในกิจกรรม/โครงการหรือใบงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ -การดำเนินงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ทำแล้วได้ผลดี -การร่วมโครงการพัฒนากับผู้อื่น ทำแล้วได้ผลดี 2.4 การเผยแพร่เอกสารความรู้ 2.5 การเป็นวิทยากร 2.6 การได้รับยกย่องคำชมเชยและการได้รับรางวัล ผลงานที่ปรากฎในส่วนที่ 2 นี้ จะสะท้อนให้เห็นถึงปริมาณงาน คุณภาพของงาน ความชำนาญงานหรือความเชี่ยวชาญในการสอน ผลงานที่ปรากฎและการเป็นวิทยาการ ท่านควรเสนอรายการต่างๆอย่างมีสาระโดยสรุปเอกสารประกอบต่างๆแยกเป็นประเภทเก็บเป็นแฟ้มประกอบ เพื่อการอ้างอิง

ความคิดเห็นที่ 4

ครู...ชิต
12 พ.ย. 2548 12:05
 1. ส่วนที่ 3 ผลงานทางวิชาการหรือนวัตกรรม เป็นการนำเสนอกระบวนการพัฒนาผู้เรียน เป็นผลงานชิ้นเล็กๆหรือนวัตกรรม จำนวนหลายชิ้นหรือหลายๆ Folio แต่ละ Folio จะแสดงเป็นหลักฐานร่องรอยการบันทึกการทำงานของครูที่ทำไปบันทึกไป เป็นการนำเสนอกระบวนการทำงาน และการลงมือปฎิบัติจริง (Authentic Performance)ของครูผลงานส่วนนี้จึงจะสอดคล้องกับการประเมินของครูตามสภาพจริง(Authentic Assessment) จำนวนผลงานที่จะนำเสนอขอเพื่อเลื่อนระดับ/แท่ง ต้องมีจำนวนอย่างน้อย 12 ชิ้น หรือ 12 Folio และต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ลักษณะของผลงานแต่ละชิ้นจะมีความยาวประมาณ 8 - 12 หน้า ผลงานให้เขียนด้วยลายมือ หรือ พิมพ์และเอกสารประกอบ สื่อ อุปกรณ์ต่างๆของผลงานแต่ละชิ้น ให้แยกเก็บออกจากPortFolio อาจทำเป็นกล่อง หรือ รวบรวมจัดเป็นแฟ้มประกอบเพื่อใช้อ้างอิงผลงานแต่ละชิ้น

ความคิดเห็นที่ 5

ครู...ชิต
12 พ.ย. 2548 12:11
 1. การจัดทำแฟ้มพัฒนางาน Portfolio ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว 1.1 ชื่อ - สกุล วัน เดือน ปีเกิด ที่อยู่ 1.2 ประวัติการศึกษา (ควรเสนอเป็นตาราง) 1.3 ประวัติการรับราชการ(ควรเสนอเป็นตาราง) 1.4 ความสนใจ ความชื่นชม หรือชื่นชอบต่อผลงานๆ ควรเสนอเป็นความเรียงโดยสรุป 1.5 ลักษณะพิเศษส่วนตัวควรเสนอเป็นความเรียงโดยสรุป 1.6 รายงานการพัฒนาตนตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 12 มาตรฐาน ควรรายงานการพัฒนาตนในแต่ละมาตรฐานให้ชัดเจน แต่ละมาตรฐานมี 3 ระดับ ผลการพัฒนาแต่ละมาตรฐานต้องอยู่ในระดับที่ 3 การเขียนรายงานในแต่ละมาตรฐาน อาจนำเสนอ ติดตามต่อไป

ความคิดเห็นที่ 6

ครู...ชิต
12 พ.ย. 2548 14:11
 1. มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพิจารณาวิชาชีพครูอยู่เสมอ หมายถึง การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชิพครู เช่น การศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาตนเอง การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ เช่น การประชุม อบรม สัมมนา เป็นกรรมการ วิทยากร เป็นต้น การนำเสนอผลงานอาจนำเสนอเป็นตาราง เช่น วัน เดือน ปี/ รายการ/หลักฐานที่นำเสนอ

ความคิดเห็นที่ 7

ครู...ชิต
12 พ.ย. 2548 14:12
 1. มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียน หมายถึง การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนอย่างชาญฉลาดด้วยความรัก และความหวังดีต่อผู้เรียน อาจนำเสนอเป็นความเรียงและมีข้อมูลหรือหลักฐานอ้างอิงประกอบ หรือจะนำเสนอในรูปตารางก็ได้

ความคิดเห็นที่ 8

ครู...ชิต
12 พ.ย. 2548 14:15
 1. มาตรฐานที่ 3 มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ หมายถึง การใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถของครูที่จะให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุด ตามความถนัดและสนใจ ตามความต้องการ โดยวิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหา ความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียน ปรับเปลี่ยนวิธีสอนที่จะให้ผลดีกว่าเดิม รวมทั้ง การส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนอย่างเป็นระบบ ลักษณะการนำเสนอเช่นเดียวกับมาตรฐานที่ 2

ความคิดเห็นที่ 9

ครู...ชิต
12 พ.ย. 2548 14:16
 1. มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง หมายถึง การเลือกใช้ ปรับปรุง หรือสร้างแผนการสอนที่สามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ ควรนำเสนอให้เห็นภาพของกระบวนการจัดทำแผนการสอน โครงสร้าง องค์ประกอบ และจุดเน้นในภาพรวมของแผนการสอนที่ท่านจัดทำ และใช้ในสภาวะปกติ

ความคิดเห็นที่ 10

ครู...ชิต
12 พ.ย. 2548 14:17
 1. มาตรฐานที่ 5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ หมายถึง การประดิษฐ์คิดค้น ผลิต เลือกใช้ ปรับปรุงเครื่องมือ อุปกรณ์เอกสารการพิมพ์ เทคนิควิธีการต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง จุดประสงค์ปลายทาง นำทาง ควรนำเสนอให้เห็นภาพของการผลิต การใช้ การปรับปรุง การมีส่วนร่วมของผู้เรียนและความเหมาะสมของสื่อส่วนใหญ่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง/สำคัญ

ความคิดเห็นที่ 11

ครู...ชิต
12 พ.ย. 2548 14:19
 1. มาตรฐานที่ 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการแสวงหาความรู้ ตามสภาพความแตกต่างของบุคคลด้วยการปฏิบัติจริง ควรนำเสนอให้เห็นภาพของการจัดการ บทบาทของผู้สอน บทบาทผู้เรียน กิจกรรมการเรียนการสอนส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบใด เช่น เน้นความรู้ความจำ ความเข้าใจ หรือความสามารถในการคิด วิเคราะห์ การลงมือปฏิบัติ เพื่อสร้างความรู้ ค้นพบความรู้เอง เป็นต้น

ความคิดเห็นที่ 12

ครู...ชิต
12 พ.ย. 2548 14:19
 1. มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างมีระบบ หมายถึง การรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นกระบวนการ สะท้อนให้เห็นภาพการพัฒนาของผู้เรียน ควรนำเสนอผลการพัฒนาผู้เรียนที่ดำเนินการอย่างเป็นระบบ เป็นกระบวนการ ที่เริ่มจากการวิเคราะห์ปัญหา กระบวนการพัฒนาที่ใช้เทคนิควิธี หรือนวัตกรรม ผลการพัฒนาที่เกิดกับผู้เรียน ว่าลักษณะรายงานผลดังกล่าว เป็นรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนในภาพรวม หรือ ห้องเรียน หรือ รายงานผลที่แสดงถึงการพัฒนาผู้เรียนจำแนกเป็นกลุ่มต่างๆเช่น กลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง กลุ่มอ่อน หรือรายงานการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล

ความคิดเห็นที่ 13

ครู...ชิต
12 พ.ย. 2548 14:21
 1. มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน หมายถึง การแสดงออก การประพฤติปฏิบัติ ในด้านบุคลิกภาพทั่วไป การแต่งกาย กิริยา วาจา และจริยธรรมที่เหมาะสมกับความเป็นครูอย่างสม่ำเสมอ ที่ทำให้ผู้อื่นเลื่อมใส ศรัทธาและถือเป็นแบบอย่าง ควรนำเสนอเป็นความเรียง ให้เห็นภาพที่ชัดเจนโดยสรุป

ความคิดเห็นที่ 14

ครู...ชิต
12 พ.ย. 2548 14:22
 1. มาตรฐานที่ 9 ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การตระหนักถึงความสำคัญ รับฟังความคิดเห็น ยอมรับในความรู้ความสมารถ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ของเพื่อนร่วมงานด้วยความเต็มใจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา และร่วมรับผลที่เกิดจากการกระทำนั้นอาจนำเสนอเป็นความเรียง หรือตาราง ตามความเหมาะสมของข้อมูลแต่ละท่าน

ความคิดเห็นที่ 15

ครู...ชิต
12 พ.ย. 2548 14:23
 1. มาตรฐานที่ 10 ร่วมมือกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ในชุมชน หมายถึง การตระหนักในความสำคัญ รับฟังความคิดเห็น ยอมรับในความรู้ความสามารถของบุคคลอื่นในชุมชน และร่วมมือเพื่อพัฒนางานของสถานศึกษา อาจนำเสนอเป็นความเรียง สรุปโดยย่อก็ได้

ความคิดเห็นที่ 16

ครู...ชิต
12 พ.ย. 2548 14:24
 1. มาตรฐานที่ 11 แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา หมายถึง การค้นหา สังเกต จดจำ และรวบรวมข้อมูลข่าวสาร ตามสภาพการณ์ของสังคมทุกด้าน โดยเฉพาะสาระสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพครู สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์อย่างมีเหตุผล และใช้ข้อมูลประกอบการแก้ปัญหา พัฒนาตนเองพัฒนางาน และพัฒนาสังคมได้อย่างเหมาะสม อาจนำเสนอเป็นความเรียง สรุปโดยย่อ

ความคิดเห็นที่ 17

ครู...ชิต
12 พ.ย. 2548 14:26
 1. มาตรฐานที่ 12 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ หมายถึง การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการนำเอาปัญหาหรือความจำเป็นในการพัฒนาต่างๆที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนและการจัดกิจกรรมอื่นๆ กิจกรรการเรียนรู้ นำไปสู่การพัฒนาของผู้เรียนที่ถาวร นำวิกฤตต่างๆมาเป็นโอกาสในการพัฒนา ครูควรจัดมุมมองต่างๆของปัญหาหรือมุมมองทางบวกในสถานการณ์ กล้าเผชิญปัญหา มีสติ (ด้วยความรักและเมตตา)

ความคิดเห็นที่ 18

ครู...ชิต
12 พ.ย. 2548 14:33
 1. สุดท้ายนี้ในฐานะรุ่นพี่ ขอให้คุณครูคนใหม่ จงประสบความสมหวังในหน้าที่การงานตลอดจนจัดทำแฟ้มสะสมงานเพื่อรับการประเมินต่อไป อนึ่งควรศึกษาเพิ่มเติมเพราะมีการเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สมหวังนะครับ

ความคิดเห็นที่ 19

12 พ.ย. 2548 20:30
 1. ขอบคุณ ครู...ชิต มากนะคะ ขอให้ครู..ชิตและครอบครัว โชคดี สุขภาพแข็งแรง และประสพแต่ความสุขค่ะ

ความคิดเห็นที่ 20

ครู...ชิต
13 พ.ย. 2548 13:39
 1. ยินดีและขอบคุณครับ คุณครูคนใหม่

ความคิดเห็นที่ 24

19 ม.ค. 2552 22:32
 1. ดีมากครับเป็นประโยชน์ทางวิชาการในแนวทางหนึ่งวิลาศ� คำมีแก่น walt1978@hotmail.com


ความคิดเห็นที่ 25

26 ก.พ. 2552 13:32
 1. ขอขอบคุณ สำหรับข้อมูลค่ะ 


ความคิดเห็นที่ 26

7 พ.ค. 2552 15:52
 1. ขอบคุณค่ะ ได้รับความรู้เติมเต็มขึ้นเยอะเลย

  จะรอติดตามต่อไปค่ะ

   


ความคิดเห็นที่ 27

12 ก.ค. 2552 20:19
 1. ขอขอบคุณคุณครูคนใหม่และคุณครูชิตเป็นอย่างสูงค่ะ ค้นหาการทำแฟ้มผลงานได้มาเจอพอดี เลยขออนุญาตนำไปใช้เลยค่ะ ขอบคุณมากค่ะครูพิมพ์


ความคิดเห็นที่ 28

16 ส.ค. 2552 13:54
 1. ขอบคุณครับ ผมก็พึ่งเป้นครุใหม่ได้ไม่นาน ได้รับสาระความรู้เพื่อนำไปพัฒนาตัวเอง และเพื่อเป็นร่องรอยการพัฒนาตนเองเพื่อรอการประเมิณอย่างดีเลยทีเดียวเชียวครับ ขอบคุณจากใจจริงๆ

ความคิดเห็นที่ 29

9 ต.ค. 2552 14:51
 1. อยากทราบวิธีการทำแฟ้มสะสมงานครู ตลอดจนข้อแนะนำต่างๆ พี่ๆ เพื่อนๆ ท่านใดมี ช่วยแนะนำด้วยค่ะ และอยากดูตัวอย่างการทำแฟ้มคะ

ความคิดเห็นที่ 33

18 พ.ค. 2553 19:21
 1. มีประโยชน์มากเลยค่ะ ... ขอบคุณมากนะคะ

ความคิดเห็นที่ 34

3 ส.ค. 2553 08:37
 1. ประเทศไทยจงเจริญครูมุ่งแต่งานเอกสาร ไม่เห็นมุ่งเน้นเรื่องการสอน ผมก็เป็นครูเหมือนกันเบื่อมาก วันทำแต่เอกสารประเมินตนเอง เอกสารผลงานทางวิชาต่างๆ และเอกสารอื่นๆทั้งในโรงเรียนและหน่วยงานอื่นต้องการ และเอกสารที่ต้องเตรียมให้ท่านผู้ตรวจทั้งหลาย(มีแต่ท่านผู้ตรวจเยอะแยะแต่ผู้ปฏิบัติมีน้อย)และอื่นๆ เยอะแยอะ ไม่ได้เอาสมองมาคิดเรื่องเตรียมการสอนเลย สงสารเด็กนักเรียน ว่าแล้วต้องขอตัว(มีชั่วโมงสอน)ไปเตรียมเอกสารแฟัมพัฒนาตนเองไปเขียนก่อนท่านผู้บริหารเขาทวงแล้ว 555555555555

ความคิดเห็นที่ 35

2 ก.ย. 2553 10:27
 1. อยากจะขอตัวอย่างแฟ้มสะสมงานครูจากรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์ด้วยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 36

24 ก.ย. 2553 11:27
 1. ขอบคุณมากนะค่ะสำหรับวิธีการทำแฟ้มสะสมงาน

ความคิดเห็นที่ 37

2 พ.ย. 2553 10:38
 1. ขอแฟ้มสะสมงานล่าสุดได้ไหมคะ กำลังต้องการไปเป็นตัวอย่างให้อีกหลายคนน่ะค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะคะ ^^

ความคิดเห็นที่ 39

13 ธ.ค. 2553 09:59
 1. จะทำ ค.ศ.2 แล้วคะ เกณฑ์หใม่เนี้ยต้องทำแฟ้มเหมือนอันเดิมไหมคะ

ความคิดเห็นที่ 40

14 มิ.ย. 2555 21:53
 1. ข้อตัวอย่างการจัดทำแฟ้มประเมินครูผู้ช่วยด้วยครับ

ความคิดเห็นที่ 41

10 ก.ย. 2555 18:46
 1. ครั้งแรกที่เข้าชม ขอบคุณมากค่ะ รบกวนขอตัวอย่างการจัดทำเอกสารแฟ้มประเมินครูผู้ดูแล ประเมินอย่างเข้มด้วยคะ่ะ

ความคิดเห็นที่ 42

10 ก.ย. 2555 18:48
 1. ครั้งแรกที่เข้าชม ขอบคุณมากค่ะ รบกวนขอตัวอย่างการจัดทำเอกสารแฟ้มประเมินครูผู้ดูแลเด็ก แบบประเมินอย่างเข้มด้วยคะ่

ความคิดเห็นที่ 43

15 พ.ค. 2556 07:18
 1. ขอตัวอย่างการจัดทำแฟ้มประเมินครูผู้ช่วยด้วยนะคะ

ความคิดเห็นที่ 44

15 พ.ค. 2556 07:21
 1. ขอตัวอย่างการจัดทำแฟ้มมาตรฐานด้านการปฏิบัติงานของครูด้วยนะคะ มาตรฐานที่ 1 - มาตรฐานที่ 12 ค่ะ ขอบคุณมากนะคะที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ยิ่ง

ความคิดเห็นที่ 45

10 มิ.ย. 2556 18:33
 1. ขอบคุณมากค่ะ ได้รับข้อมูลการทำแฟ้มมาตรฐานที่เป็นประโยชน์มากเลย ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 46

9 ก.ค. 2556 15:41
 1. ขอบคุณมากนะคะ ขอตัวอย่างการจัดทำเอกสารแฟ้มประเมินครูผู้ดูแลเด็ก แบบประเมินอย่างเข้มด้วยคะ่

ความคิดเห็นที่ 47

11 ต.ค. 2556 05:19
 1. ขอบคุณมากค่ะ สำหรับข้อมูลดีๆ ที่มีสาะต่อการพัฒนาตนเองและการพัฒนาอาชีพที่มีเกียรติ....

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น