การทำแฟ้มสะสมงานครู

หนูเพิ่งเป็นครูใหม่ได้ไม่นาน อยากทราบวิธีการทำแฟ้มสะสมงานครู ตลอดจนข้อแนะนำต่างๆ พี่ๆ เพื่อนๆ ท่านใดมี ช่วยแนะนำด้วยค่ะ


ความคิดเห็นที่ 1 

ครู...ชิต vcharkarn veditor
12 พ.ย. 2548 11:31
 1. จริงแล้วมีหลายสาขาหลายรูปแบบนะครูใหม่/ใหม่และเปลี่ยนแปลงหลายครั้งคนปฏิบัติต้องติดตามอยู่เป็นประจำดังเกณฑ์นี้ก็หลายปีที่แล้วแต่ก็คิดว่ามีประโยชน์อยู่บ้างค่อยๆติดตามไปนะครับเพราะผมไม่ได้พิมพ์แบบสัมผัส(ไม่เก่ง)  Portfolio ของ ครู คือแฟ้มที่รวบรวมข้อมูลพื้นฐานส่วนตัว ประสบการณ์ และผลงาน ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถที่ปรากฎในลักษณะของผู้ชำนาญการหรือผู้เชี่ยวชาญ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนและเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งการเสนอผลงานทางวิชาการที่เจ้าของแฟ้ม ได้ดำเนินการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลดีได้อย่างเป็นระบบ โดยเนื้อหาสาระและข้อมูลที่นำเสนอใน Portfolio ควรสะท้อนให้เห็นภาพดังนี้

  1.ปริมาณงานและคุณภาพของงานที่รับผิดชอบ

  2.ความชำนาญการ/ความเชี่ยวชาญในการสอน ผลงานที่ปรากฏและความสามารถในการเป็นวิทยากร

  3.ผลงานทางวิชาการ  ยังมีต่อครับความคิดเห็นที่ 2

ครู...ชิต vcharkarn veditor
12 พ.ย. 2548 11:40
 1. ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว  เป็นการนำเสนอข้อมูลส่วนตัว เพื่อสะท้อนให้เห็นภาพของเจ้าของแฟ้มว่าเป็นใคร มีประวัติการศึกษา การทำงานและลักษณะส่วนตัวเป็นอย่างไร มีข้อมูลสนับสนุนให้เห็นถึงการพัฒนาตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ในแต่ละมาตรฐานเป็นอย่างไร ดังนั้น ข้อมูลที่เสนอในส่วนนี้มีดังนี้

  1.1 ชื่อ - สกุล วัน เดือน ปีเกิด ที่อยู่

  1.2 ประวัติการศึกษา

  1.3 ประวัติการรับราชการ

  1.4 ความสนใจ ความชื่นชม หรือชื่นชอบต่อผลงานๆ

  1.5 ลักษณะพิเศษส่วนตัว

  1.6 รายงานการพัฒนาตนตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 12 มาตรฐาน  ผลงานท่ปรากฎในส่วนที่ 1 นี้ จะสะท้อนให้เห็นภาพของเจ้าของแฟ้ม และการพัฒนาตนสู่ความเป็น"ครูมืออาชีพ"ความคิดเห็นที่ 3

ครู...ชิต vcharkarn veditor
12 พ.ย. 2548 11:51
 1. ส่วนที่ 2 ประสบการณ์และความสำเร็จของงานในอดีต  เป็นการณ์นำเสนอประสบการณ์และความสำเร็จของงานในอดีต ทั้งในด้านปริมาณ คุณภาพและความชำนาญ ดังนั้น ข้อมูลที่เสนอในส่วนนี้ควรมีดังนี้  2.1 การเข้าอบรม/ประชุมสัมนา

  - เรื่องที่ตรงกับความถนัด หรืองานที่รับผิดชอบ

  - เรื่องทั่วไป  2.2 การศึกษาดูงานด้านการศึกษา

  -เรื่องท่ตรงกับความถนัด หรืองานที่รับผิดชอบ

  -เรื่องทั่วไป  2.3การดำเนินงานในกิจกรรม/โครงการหรือใบงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ

  -การดำเนินงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ทำแล้วได้ผลดี

  -การร่วมโครงการพัฒนากับผู้อื่น ทำแล้วได้ผลดี  2.4 การเผยแพร่เอกสารความรู้  2.5 การเป็นวิทยากร  2.6 การได้รับยกย่องคำชมเชยและการได้รับรางวัล  ผลงานที่ปรากฎในส่วนที่ 2 นี้ จะสะท้อนให้เห็นถึงปริมาณงาน คุณภาพของงาน ความชำนาญงานหรือความเชี่ยวชาญในการสอน ผลงานที่ปรากฎและการเป็นวิทยาการ ท่านควรเสนอรายการต่างๆอย่างมีสาระโดยสรุปเอกสารประกอบต่างๆแยกเป็นประเภทเก็บเป็นแฟ้มประกอบ เพื่อการอ้างอิงความคิดเห็นที่ 4

ครู...ชิต vcharkarn veditor
12 พ.ย. 2548 12:05
 1. ส่วนที่ 3 ผลงานทางวิชาการหรือนวัตกรรม  เป็นการนำเสนอกระบวนการพัฒนาผู้เรียน เป็นผลงานชิ้นเล็กๆหรือนวัตกรรม จำนวนหลายชิ้นหรือหลายๆ Folio แต่ละ Folio จะแสดงเป็นหลักฐานร่องรอยการบันทึกการทำงานของครูที่ทำไปบันทึกไป เป็นการนำเสนอกระบวนการทำงาน และการลงมือปฎิบัติจริง (Authentic Performance)ของครูผลงานส่วนนี้จึงจะสอดคล้องกับการประเมินของครูตามสภาพจริง(Authentic Assessment) จำนวนผลงานที่จะนำเสนอขอเพื่อเลื่อนระดับ/แท่ง ต้องมีจำนวนอย่างน้อย 12 ชิ้น หรือ 12 Folio และต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ลักษณะของผลงานแต่ละชิ้นจะมีความยาวประมาณ 8 - 12 หน้า  ผลงานให้เขียนด้วยลายมือ หรือ พิมพ์และเอกสารประกอบ สื่อ อุปกรณ์ต่างๆของผลงานแต่ละชิ้น ให้แยกเก็บออกจากPortFolio อาจทำเป็นกล่อง หรือ รวบรวมจัดเป็นแฟ้มประกอบเพื่อใช้อ้างอิงผลงานแต่ละชิ้นความคิดเห็นที่ 5

ครู...ชิต vcharkarn veditor
12 พ.ย. 2548 12:11
 1. การจัดทำแฟ้มพัฒนางาน Portfolio

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว  1.1 ชื่อ - สกุล วัน เดือน ปีเกิด ที่อยู่

  1.2 ประวัติการศึกษา (ควรเสนอเป็นตาราง)

  1.3 ประวัติการรับราชการ(ควรเสนอเป็นตาราง)

  1.4 ความสนใจ ความชื่นชม หรือชื่นชอบต่อผลงานๆ ควรเสนอเป็นความเรียงโดยสรุป

  1.5 ลักษณะพิเศษส่วนตัวควรเสนอเป็นความเรียงโดยสรุป

  1.6 รายงานการพัฒนาตนตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 12 มาตรฐาน ควรรายงานการพัฒนาตนในแต่ละมาตรฐานให้ชัดเจน แต่ละมาตรฐานมี 3 ระดับ ผลการพัฒนาแต่ละมาตรฐานต้องอยู่ในระดับที่ 3 การเขียนรายงานในแต่ละมาตรฐาน อาจนำเสนอ ติดตามต่อไปความคิดเห็นที่ 6

ครู...ชิต vcharkarn veditor
12 พ.ย. 2548 14:11
 1. มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพิจารณาวิชาชีพครูอยู่เสมอ  หมายถึง การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชิพครู เช่น การศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาตนเอง การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ เช่น การประชุม อบรม สัมมนา เป็นกรรมการ วิทยากร เป็นต้น การนำเสนอผลงานอาจนำเสนอเป็นตาราง เช่น วัน เดือน ปี/ รายการ/หลักฐานที่นำเสนอความคิดเห็นที่ 7

ครู...ชิต vcharkarn veditor
12 พ.ย. 2548 14:12
 1. มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียน  หมายถึง การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนอย่างชาญฉลาดด้วยความรัก และความหวังดีต่อผู้เรียน อาจนำเสนอเป็นความเรียงและมีข้อมูลหรือหลักฐานอ้างอิงประกอบ หรือจะนำเสนอในรูปตารางก็ได้ความคิดเห็นที่ 8

ครู...ชิต vcharkarn veditor
12 พ.ย. 2548 14:15
 1. มาตรฐานที่ 3 มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ  หมายถึง การใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถของครูที่จะให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุด ตามความถนัดและสนใจ ตามความต้องการ โดยวิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหา ความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียน ปรับเปลี่ยนวิธีสอนที่จะให้ผลดีกว่าเดิม รวมทั้ง การส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนอย่างเป็นระบบ ลักษณะการนำเสนอเช่นเดียวกับมาตรฐานที่ 2ความคิดเห็นที่ 9

ครู...ชิต vcharkarn veditor
12 พ.ย. 2548 14:16
 1. มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง  หมายถึง การเลือกใช้ ปรับปรุง หรือสร้างแผนการสอนที่สามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ ควรนำเสนอให้เห็นภาพของกระบวนการจัดทำแผนการสอน โครงสร้าง องค์ประกอบ และจุดเน้นในภาพรวมของแผนการสอนที่ท่านจัดทำ และใช้ในสภาวะปกติความคิดเห็นที่ 10

ครู...ชิต vcharkarn veditor
12 พ.ย. 2548 14:17
 1. มาตรฐานที่ 5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ  หมายถึง การประดิษฐ์คิดค้น ผลิต เลือกใช้ ปรับปรุงเครื่องมือ อุปกรณ์เอกสารการพิมพ์ เทคนิควิธีการต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง จุดประสงค์ปลายทาง นำทาง ควรนำเสนอให้เห็นภาพของการผลิต การใช้ การปรับปรุง การมีส่วนร่วมของผู้เรียนและความเหมาะสมของสื่อส่วนใหญ่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง/สำคัญความคิดเห็นที่ 11

ครู...ชิต vcharkarn veditor
12 พ.ย. 2548 14:19
 1. มาตรฐานที่ 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน  หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการแสวงหาความรู้ ตามสภาพความแตกต่างของบุคคลด้วยการปฏิบัติจริง ควรนำเสนอให้เห็นภาพของการจัดการ บทบาทของผู้สอน บทบาทผู้เรียน กิจกรรมการเรียนการสอนส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบใด เช่น เน้นความรู้ความจำ ความเข้าใจ หรือความสามารถในการคิด วิเคราะห์ การลงมือปฏิบัติ เพื่อสร้างความรู้ ค้นพบความรู้เอง เป็นต้นความคิดเห็นที่ 12

ครู...ชิต vcharkarn veditor
12 พ.ย. 2548 14:19
 1. มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างมีระบบ  หมายถึง การรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นกระบวนการ สะท้อนให้เห็นภาพการพัฒนาของผู้เรียน ควรนำเสนอผลการพัฒนาผู้เรียนที่ดำเนินการอย่างเป็นระบบ เป็นกระบวนการ ที่เริ่มจากการวิเคราะห์ปัญหา กระบวนการพัฒนาที่ใช้เทคนิควิธี หรือนวัตกรรม ผลการพัฒนาที่เกิดกับผู้เรียน ว่าลักษณะรายงานผลดังกล่าว เป็นรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนในภาพรวม หรือ ห้องเรียน หรือ รายงานผลที่แสดงถึงการพัฒนาผู้เรียนจำแนกเป็นกลุ่มต่างๆเช่น กลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง กลุ่มอ่อน หรือรายงานการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลความคิดเห็นที่ 13

ครู...ชิต vcharkarn veditor
12 พ.ย. 2548 14:21
 1. มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน  หมายถึง การแสดงออก การประพฤติปฏิบัติ ในด้านบุคลิกภาพทั่วไป การแต่งกาย กิริยา วาจา และจริยธรรมที่เหมาะสมกับความเป็นครูอย่างสม่ำเสมอ ที่ทำให้ผู้อื่นเลื่อมใส ศรัทธาและถือเป็นแบบอย่าง ควรนำเสนอเป็นความเรียง ให้เห็นภาพที่ชัดเจนโดยสรุปความคิดเห็นที่ 14

ครู...ชิต vcharkarn veditor
12 พ.ย. 2548 14:22
 1. มาตรฐานที่ 9 ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์  หมายถึง การตระหนักถึงความสำคัญ รับฟังความคิดเห็น ยอมรับในความรู้ความสมารถ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ของเพื่อนร่วมงานด้วยความเต็มใจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา และร่วมรับผลที่เกิดจากการกระทำนั้นอาจนำเสนอเป็นความเรียง หรือตาราง ตามความเหมาะสมของข้อมูลแต่ละท่านความคิดเห็นที่ 15

ครู...ชิต vcharkarn veditor
12 พ.ย. 2548 14:23
 1. มาตรฐานที่ 10 ร่วมมือกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ในชุมชน  หมายถึง การตระหนักในความสำคัญ รับฟังความคิดเห็น ยอมรับในความรู้ความสามารถของบุคคลอื่นในชุมชน และร่วมมือเพื่อพัฒนางานของสถานศึกษา อาจนำเสนอเป็นความเรียง สรุปโดยย่อก็ได้ความคิดเห็นที่ 16

ครู...ชิต vcharkarn veditor
12 พ.ย. 2548 14:24
 1. มาตรฐานที่ 11 แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา  หมายถึง การค้นหา สังเกต จดจำ และรวบรวมข้อมูลข่าวสาร ตามสภาพการณ์ของสังคมทุกด้าน โดยเฉพาะสาระสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพครู สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์อย่างมีเหตุผล และใช้ข้อมูลประกอบการแก้ปัญหา พัฒนาตนเองพัฒนางาน และพัฒนาสังคมได้อย่างเหมาะสม อาจนำเสนอเป็นความเรียง สรุปโดยย่อความคิดเห็นที่ 17

ครู...ชิต vcharkarn veditor
12 พ.ย. 2548 14:26
 1. มาตรฐานที่ 12 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์  หมายถึง การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการนำเอาปัญหาหรือความจำเป็นในการพัฒนาต่างๆที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนและการจัดกิจกรรมอื่นๆ กิจกรรการเรียนรู้ นำไปสู่การพัฒนาของผู้เรียนที่ถาวร นำวิกฤตต่างๆมาเป็นโอกาสในการพัฒนา ครูควรจัดมุมมองต่างๆของปัญหาหรือมุมมองทางบวกในสถานการณ์ กล้าเผชิญปัญหา มีสติ (ด้วยความรักและเมตตา)ความคิดเห็นที่ 18

ครู...ชิต vcharkarn veditor
12 พ.ย. 2548 14:33
 1. สุดท้ายนี้ในฐานะรุ่นพี่ ขอให้คุณครูคนใหม่ จงประสบความสมหวังในหน้าที่การงานตลอดจนจัดทำแฟ้มสะสมงานเพื่อรับการประเมินต่อไป อนึ่งควรศึกษาเพิ่มเติมเพราะมีการเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  สมหวังนะครับความคิดเห็นที่ 19

ครูใหม่ (Guest)
12 พ.ย. 2548 20:30
 1. ขอบคุณ ครู...ชิต มากนะคะ ขอให้ครู..ชิตและครอบครัว โชคดี

  สุขภาพแข็งแรง และประสพแต่ความสุขค่ะความคิดเห็นที่ 20

ครู...ชิต vcharkarn veditor
13 พ.ย. 2548 13:39
 1. ยินดีและขอบคุณครับ คุณครูคนใหม่

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น