การทำแฟ้มสะสมงานครู

หนูเพิ่งเป็นครูใหม่ได้ไม่นาน อยากทราบวิธีการทำแฟ้มสะสมงานครู ตลอดจนข้อแนะนำต่างๆ พี่ๆ เพื่อนๆ ท่านใดมี ช่วยแนะนำด้วยค่ะ
11 พ.ย. 2548 21:32
48 ความเห็น
152475 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1  โดย ครู...ชิต

จริงแล้วมีหลายสาขาหลายรูปแบบนะครูใหม่/ใหม่และเปลี่ยนแปลงหลายครั้งคนปฏิบัติต้องติดตามอยู่เป็นประจำดังเกณฑ์นี้ก็หลายปีที่แล้วแต่ก็คิดว่ามีประโยชน์อยู่บ้างค่อยๆติดตามไปนะครับเพราะผมไม่ได้พิมพ์แบบสัมผัส(ไม่เก่ง)Portfolio ของ ครู คือแฟ้มที่รวบรวมข้อมูลพื้นฐานส่วนตัว ประสบการณ์ และผลงาน ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถที่ปรากฎในลักษณะของผู้ชำนาญการหรือผู้เชี่ยวชาญ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนและเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งการเสนอผลงานทางวิชาการที่เจ้าของแฟ้ม ได้ดำเนินการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลดีได้อย่างเป็นระบบ โดยเนื้อหาสาระและข้อมูลที่นำเสนอใน Portfolio ควรสะท้อนให้เห็นภาพดังนี้

1.ปริมาณงานและคุณภาพของงานที่รับผิดชอบ

2.ความชำนาญการ/ความเชี่ยวชาญในการสอน ผลงานที่ปรากฏและความสามารถในการเป็นวิทยากร

3.ผลงานทางวิชาการยังมีต่อครับ
12 พ.ย. 2548 11:31


ความคิดเห็นที่ 2 โดย ครู...ชิต

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวเป็นการนำเสนอข้อมูลส่วนตัว เพื่อสะท้อนให้เห็นภาพของเจ้าของแฟ้มว่าเป็นใคร มีประวัติการศึกษา การทำงานและลักษณะส่วนตัวเป็นอย่างไร มีข้อมูลสนับสนุนให้เห็นถึงการพัฒนาตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ในแต่ละมาตรฐานเป็นอย่างไร ดังนั้น ข้อมูลที่เสนอในส่วนนี้มีดังนี้

1.1 ชื่อ - สกุล วัน เดือน ปีเกิด ที่อยู่

1.2 ประวัติการศึกษา

1.3 ประวัติการรับราชการ

1.4 ความสนใจ ความชื่นชม หรือชื่นชอบต่อผลงานๆ

1.5 ลักษณะพิเศษส่วนตัว

1.6 รายงานการพัฒนาตนตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 12 มาตรฐานผลงานท่ปรากฎในส่วนที่ 1 นี้ จะสะท้อนให้เห็นภาพของเจ้าของแฟ้ม และการพัฒนาตนสู่ความเป็น"ครูมืออาชีพ"
12 พ.ย. 2548 11:40


ความคิดเห็นที่ 3 โดย ครู...ชิต

ส่วนที่ 2 ประสบการณ์และความสำเร็จของงานในอดีตเป็นการณ์นำเสนอประสบการณ์และความสำเร็จของงานในอดีต ทั้งในด้านปริมาณ คุณภาพและความชำนาญ ดังนั้น ข้อมูลที่เสนอในส่วนนี้ควรมีดังนี้2.1 การเข้าอบรม/ประชุมสัมนา

- เรื่องที่ตรงกับความถนัด หรืองานที่รับผิดชอบ

- เรื่องทั่วไป2.2 การศึกษาดูงานด้านการศึกษา

-เรื่องท่ตรงกับความถนัด หรืองานที่รับผิดชอบ

-เรื่องทั่วไป2.3การดำเนินงานในกิจกรรม/โครงการหรือใบงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ

-การดำเนินงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ทำแล้วได้ผลดี

-การร่วมโครงการพัฒนากับผู้อื่น ทำแล้วได้ผลดี2.4 การเผยแพร่เอกสารความรู้2.5 การเป็นวิทยากร2.6 การได้รับยกย่องคำชมเชยและการได้รับรางวัลผลงานที่ปรากฎในส่วนที่ 2 นี้ จะสะท้อนให้เห็นถึงปริมาณงาน คุณภาพของงาน ความชำนาญงานหรือความเชี่ยวชาญในการสอน ผลงานที่ปรากฎและการเป็นวิทยาการ ท่านควรเสนอรายการต่างๆอย่างมีสาระโดยสรุปเอกสารประกอบต่างๆแยกเป็นประเภทเก็บเป็นแฟ้มประกอบ เพื่อการอ้างอิง
12 พ.ย. 2548 11:51


ความคิดเห็นที่ 4 โดย ครู...ชิต

ส่วนที่ 3 ผลงานทางวิชาการหรือนวัตกรรมเป็นการนำเสนอกระบวนการพัฒนาผู้เรียน เป็นผลงานชิ้นเล็กๆหรือนวัตกรรม จำนวนหลายชิ้นหรือหลายๆ Folio แต่ละ Folio จะแสดงเป็นหลักฐานร่องรอยการบันทึกการทำงานของครูที่ทำไปบันทึกไป เป็นการนำเสนอกระบวนการทำงาน และการลงมือปฎิบัติจริง (Authentic Performance)ของครูผลงานส่วนนี้จึงจะสอดคล้องกับการประเมินของครูตามสภาพจริง(Authentic Assessment) จำนวนผลงานที่จะนำเสนอขอเพื่อเลื่อนระดับ/แท่ง ต้องมีจำนวนอย่างน้อย 12 ชิ้น หรือ 12 Folio และต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ลักษณะของผลงานแต่ละชิ้นจะมีความยาวประมาณ 8 - 12 หน้าผลงานให้เขียนด้วยลายมือ หรือ พิมพ์และเอกสารประกอบ สื่อ อุปกรณ์ต่างๆของผลงานแต่ละชิ้น ให้แยกเก็บออกจากPortFolio อาจทำเป็นกล่อง หรือ รวบรวมจัดเป็นแฟ้มประกอบเพื่อใช้อ้างอิงผลงานแต่ละชิ้น
12 พ.ย. 2548 12:05


ความคิดเห็นที่ 5 โดย ครู...ชิต

การจัดทำแฟ้มพัฒนางาน Portfolio

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว1.1 ชื่อ - สกุล วัน เดือน ปีเกิด ที่อยู่

1.2 ประวัติการศึกษา (ควรเสนอเป็นตาราง)

1.3 ประวัติการรับราชการ(ควรเสนอเป็นตาราง)

1.4 ความสนใจ ความชื่นชม หรือชื่นชอบต่อผลงานๆ ควรเสนอเป็นความเรียงโดยสรุป

1.5 ลักษณะพิเศษส่วนตัวควรเสนอเป็นความเรียงโดยสรุป

1.6 รายงานการพัฒนาตนตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 12 มาตรฐาน ควรรายงานการพัฒนาตนในแต่ละมาตรฐานให้ชัดเจน แต่ละมาตรฐานมี 3 ระดับ ผลการพัฒนาแต่ละมาตรฐานต้องอยู่ในระดับที่ 3 การเขียนรายงานในแต่ละมาตรฐาน อาจนำเสนอ ติดตามต่อไป
12 พ.ย. 2548 12:11


ความคิดเห็นที่ 6 โดย ครู...ชิต

มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพิจารณาวิชาชีพครูอยู่เสมอหมายถึง การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชิพครู เช่น การศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาตนเอง การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ เช่น การประชุม อบรม สัมมนา เป็นกรรมการ วิทยากร เป็นต้น การนำเสนอผลงานอาจนำเสนอเป็นตาราง เช่น วัน เดือน ปี/ รายการ/หลักฐานที่นำเสนอ
12 พ.ย. 2548 14:11


ความคิดเห็นที่ 7 โดย ครู...ชิต

มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียนหมายถึง การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนอย่างชาญฉลาดด้วยความรัก และความหวังดีต่อผู้เรียน อาจนำเสนอเป็นความเรียงและมีข้อมูลหรือหลักฐานอ้างอิงประกอบ หรือจะนำเสนอในรูปตารางก็ได้
12 พ.ย. 2548 14:12


ความคิดเห็นที่ 8 โดย ครู...ชิต

มาตรฐานที่ 3 มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพหมายถึง การใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถของครูที่จะให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุด ตามความถนัดและสนใจ ตามความต้องการ โดยวิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหา ความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียน ปรับเปลี่ยนวิธีสอนที่จะให้ผลดีกว่าเดิม รวมทั้ง การส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนอย่างเป็นระบบ ลักษณะการนำเสนอเช่นเดียวกับมาตรฐานที่ 2
12 พ.ย. 2548 14:15


ความคิดเห็นที่ 9 โดย ครู...ชิต

มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริงหมายถึง การเลือกใช้ ปรับปรุง หรือสร้างแผนการสอนที่สามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ ควรนำเสนอให้เห็นภาพของกระบวนการจัดทำแผนการสอน โครงสร้าง องค์ประกอบ และจุดเน้นในภาพรวมของแผนการสอนที่ท่านจัดทำ และใช้ในสภาวะปกติ
12 พ.ย. 2548 14:16


ความคิดเห็นที่ 10 โดย ครู...ชิต

มาตรฐานที่ 5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอหมายถึง การประดิษฐ์คิดค้น ผลิต เลือกใช้ ปรับปรุงเครื่องมือ อุปกรณ์เอกสารการพิมพ์ เทคนิควิธีการต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง จุดประสงค์ปลายทาง นำทาง ควรนำเสนอให้เห็นภาพของการผลิต การใช้ การปรับปรุง การมีส่วนร่วมของผู้เรียนและความเหมาะสมของสื่อส่วนใหญ่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง/สำคัญ
12 พ.ย. 2548 14:17


ความคิดเห็นที่ 11 โดย ครู...ชิต

มาตรฐานที่ 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียนหมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการแสวงหาความรู้ ตามสภาพความแตกต่างของบุคคลด้วยการปฏิบัติจริง ควรนำเสนอให้เห็นภาพของการจัดการ บทบาทของผู้สอน บทบาทผู้เรียน กิจกรรมการเรียนการสอนส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบใด เช่น เน้นความรู้ความจำ ความเข้าใจ หรือความสามารถในการคิด วิเคราะห์ การลงมือปฏิบัติ เพื่อสร้างความรู้ ค้นพบความรู้เอง เป็นต้น
12 พ.ย. 2548 14:19


ความคิดเห็นที่ 12 โดย ครู...ชิต

มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างมีระบบหมายถึง การรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นกระบวนการ สะท้อนให้เห็นภาพการพัฒนาของผู้เรียน ควรนำเสนอผลการพัฒนาผู้เรียนที่ดำเนินการอย่างเป็นระบบ เป็นกระบวนการ ที่เริ่มจากการวิเคราะห์ปัญหา กระบวนการพัฒนาที่ใช้เทคนิควิธี หรือนวัตกรรม ผลการพัฒนาที่เกิดกับผู้เรียน ว่าลักษณะรายงานผลดังกล่าว เป็นรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนในภาพรวม หรือ ห้องเรียน หรือ รายงานผลที่แสดงถึงการพัฒนาผู้เรียนจำแนกเป็นกลุ่มต่างๆเช่น กลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง กลุ่มอ่อน หรือรายงานการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล
12 พ.ย. 2548 14:19


ความคิดเห็นที่ 13 โดย ครู...ชิต

มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนหมายถึง การแสดงออก การประพฤติปฏิบัติ ในด้านบุคลิกภาพทั่วไป การแต่งกาย กิริยา วาจา และจริยธรรมที่เหมาะสมกับความเป็นครูอย่างสม่ำเสมอ ที่ทำให้ผู้อื่นเลื่อมใส ศรัทธาและถือเป็นแบบอย่าง ควรนำเสนอเป็นความเรียง ให้เห็นภาพที่ชัดเจนโดยสรุป
12 พ.ย. 2548 14:21


ความคิดเห็นที่ 14 โดย ครู...ชิต

มาตรฐานที่ 9 ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์หมายถึง การตระหนักถึงความสำคัญ รับฟังความคิดเห็น ยอมรับในความรู้ความสมารถ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ของเพื่อนร่วมงานด้วยความเต็มใจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา และร่วมรับผลที่เกิดจากการกระทำนั้นอาจนำเสนอเป็นความเรียง หรือตาราง ตามความเหมาะสมของข้อมูลแต่ละท่าน
12 พ.ย. 2548 14:22


ความคิดเห็นที่ 15 โดย ครู...ชิต

มาตรฐานที่ 10 ร่วมมือกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ในชุมชนหมายถึง การตระหนักในความสำคัญ รับฟังความคิดเห็น ยอมรับในความรู้ความสามารถของบุคคลอื่นในชุมชน และร่วมมือเพื่อพัฒนางานของสถานศึกษา อาจนำเสนอเป็นความเรียง สรุปโดยย่อก็ได้
12 พ.ย. 2548 14:23


ความคิดเห็นที่ 16 โดย ครู...ชิต

มาตรฐานที่ 11 แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนาหมายถึง การค้นหา สังเกต จดจำ และรวบรวมข้อมูลข่าวสาร ตามสภาพการณ์ของสังคมทุกด้าน โดยเฉพาะสาระสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพครู สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์อย่างมีเหตุผล และใช้ข้อมูลประกอบการแก้ปัญหา พัฒนาตนเองพัฒนางาน และพัฒนาสังคมได้อย่างเหมาะสม อาจนำเสนอเป็นความเรียง สรุปโดยย่อ
12 พ.ย. 2548 14:24


ความคิดเห็นที่ 17 โดย ครู...ชิต

มาตรฐานที่ 12 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์หมายถึง การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการนำเอาปัญหาหรือความจำเป็นในการพัฒนาต่างๆที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนและการจัดกิจกรรมอื่นๆ กิจกรรการเรียนรู้ นำไปสู่การพัฒนาของผู้เรียนที่ถาวร นำวิกฤตต่างๆมาเป็นโอกาสในการพัฒนา ครูควรจัดมุมมองต่างๆของปัญหาหรือมุมมองทางบวกในสถานการณ์ กล้าเผชิญปัญหา มีสติ (ด้วยความรักและเมตตา)
12 พ.ย. 2548 14:26


ความคิดเห็นที่ 18 โดย ครู...ชิต

สุดท้ายนี้ในฐานะรุ่นพี่ ขอให้คุณครูคนใหม่ จงประสบความสมหวังในหน้าที่การงานตลอดจนจัดทำแฟ้มสะสมงานเพื่อรับการประเมินต่อไป อนึ่งควรศึกษาเพิ่มเติมเพราะมีการเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสมหวังนะครับ
12 พ.ย. 2548 14:33


ความคิดเห็นที่ 19 ครูใหม่ (Guest)

ขอบคุณ ครู...ชิต มากนะคะ ขอให้ครู..ชิตและครอบครัว โชคดี

สุขภาพแข็งแรง และประสพแต่ความสุขค่ะ
12 พ.ย. 2548 20:30


ความคิดเห็นที่ 20 โดย ครู...ชิต

ยินดีและขอบคุณครับ คุณครูคนใหม่
13 พ.ย. 2548 13:39

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น