วิชาการดอทคอม ptt logo

การทำแฟ้มสะสมงานครู

โพสต์เมื่อ: 21:32 วันที่ 11 พ.ย. 2548         ชมแล้ว: 144,963 ตอบแล้ว: 48
วิชาการ >> กระทู้ >> ทั่วไป
หนูเพิ่งเป็นครูใหม่ได้ไม่นาน อยากทราบวิธีการทำแฟ้มสะสมงานครู ตลอดจนข้อแนะนำต่างๆ พี่ๆ เพื่อนๆ ท่านใดมี ช่วยแนะนำด้วยค่ะ


ครูใหม่(203.147.59.196,,)

จำนวน 47 ความเห็น, หน้าที่ | -1-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 1 12 พ.ย. 2548 (11:31)
จริงแล้วมีหลายสาขาหลายรูปแบบนะครูใหม่/ใหม่และเปลี่ยนแปลงหลายครั้งคนปฏิบัติต้องติดตามอยู่เป็นประจำดังเกณฑ์นี้ก็หลายปีที่แล้วแต่ก็คิดว่ามีประโยชน์อยู่บ้างค่อยๆติดตามไปนะครับเพราะผมไม่ได้พิมพ์แบบสัมผัส(ไม่เก่ง)Portfolio ของ ครู คือแฟ้มที่รวบรวมข้อมูลพื้นฐานส่วนตัว ประสบการณ์ และผลงาน ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถที่ปรากฎในลักษณะของผู้ชำนาญการหรือผู้เชี่ยวชาญ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนและเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งการเสนอผลงานทางวิชาการที่เจ้าของแฟ้ม ได้ดำเนินการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลดีได้อย่างเป็นระบบ โดยเนื้อหาสาระและข้อมูลที่นำเสนอใน Portfolio ควรสะท้อนให้เห็นภาพดังนี้

1.ปริมาณงานและคุณภาพของงานที่รับผิดชอบ

2.ความชำนาญการ/ความเชี่ยวชาญในการสอน ผลงานที่ปรากฏและความสามารถในการเป็นวิทยากร

3.ผลงานทางวิชาการยังมีต่อครับ
ครู...ชิต
ร่วมแบ่งปัน2948 ครั้ง - ดาว 285 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 2 12 พ.ย. 2548 (11:40)
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวเป็นการนำเสนอข้อมูลส่วนตัว เพื่อสะท้อนให้เห็นภาพของเจ้าของแฟ้มว่าเป็นใคร มีประวัติการศึกษา การทำงานและลักษณะส่วนตัวเป็นอย่างไร มีข้อมูลสนับสนุนให้เห็นถึงการพัฒนาตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ในแต่ละมาตรฐานเป็นอย่างไร ดังนั้น ข้อมูลที่เสนอในส่วนนี้มีดังนี้

1.1 ชื่อ - สกุล วัน เดือน ปีเกิด ที่อยู่

1.2 ประวัติการศึกษา

1.3 ประวัติการรับราชการ

1.4 ความสนใจ ความชื่นชม หรือชื่นชอบต่อผลงานๆ

1.5 ลักษณะพิเศษส่วนตัว

1.6 รายงานการพัฒนาตนตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 12 มาตรฐานผลงานท่ปรากฎในส่วนที่ 1 นี้ จะสะท้อนให้เห็นภาพของเจ้าของแฟ้ม และการพัฒนาตนสู่ความเป็น"ครูมืออาชีพ"
ครู...ชิต
ร่วมแบ่งปัน2948 ครั้ง - ดาว 285 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 3 12 พ.ย. 2548 (11:51)
ส่วนที่ 2 ประสบการณ์และความสำเร็จของงานในอดีตเป็นการณ์นำเสนอประสบการณ์และความสำเร็จของงานในอดีต ทั้งในด้านปริมาณ คุณภาพและความชำนาญ ดังนั้น ข้อมูลที่เสนอในส่วนนี้ควรมีดังนี้2.1 การเข้าอบรม/ประชุมสัมนา

- เรื่องที่ตรงกับความถนัด หรืองานที่รับผิดชอบ

- เรื่องทั่วไป2.2 การศึกษาดูงานด้านการศึกษา

-เรื่องท่ตรงกับความถนัด หรืองานที่รับผิดชอบ

-เรื่องทั่วไป2.3การดำเนินงานในกิจกรรม/โครงการหรือใบงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ

-การดำเนินงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ทำแล้วได้ผลดี

-การร่วมโครงการพัฒนากับผู้อื่น ทำแล้วได้ผลดี2.4 การเผยแพร่เอกสารความรู้2.5 การเป็นวิทยากร2.6 การได้รับยกย่องคำชมเชยและการได้รับรางวัลผลงานที่ปรากฎในส่วนที่ 2 นี้ จะสะท้อนให้เห็นถึงปริมาณงาน คุณภาพของงาน ความชำนาญงานหรือความเชี่ยวชาญในการสอน ผลงานที่ปรากฎและการเป็นวิทยาการ ท่านควรเสนอรายการต่างๆอย่างมีสาระโดยสรุปเอกสารประกอบต่างๆแยกเป็นประเภทเก็บเป็นแฟ้มประกอบ เพื่อการอ้างอิง
ครู...ชิต
ร่วมแบ่งปัน2948 ครั้ง - ดาว 285 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 4 12 พ.ย. 2548 (12:05)
ส่วนที่ 3 ผลงานทางวิชาการหรือนวัตกรรมเป็นการนำเสนอกระบวนการพัฒนาผู้เรียน เป็นผลงานชิ้นเล็กๆหรือนวัตกรรม จำนวนหลายชิ้นหรือหลายๆ Folio แต่ละ Folio จะแสดงเป็นหลักฐานร่องรอยการบันทึกการทำงานของครูที่ทำไปบันทึกไป เป็นการนำเสนอกระบวนการทำงาน และการลงมือปฎิบัติจริง (Authentic Performance)ของครูผลงานส่วนนี้จึงจะสอดคล้องกับการประเมินของครูตามสภาพจริง(Authentic Assessment) จำนวนผลงานที่จะนำเสนอขอเพื่อเลื่อนระดับ/แท่ง ต้องมีจำนวนอย่างน้อย 12 ชิ้น หรือ 12 Folio และต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ลักษณะของผลงานแต่ละชิ้นจะมีความยาวประมาณ 8 - 12 หน้าผลงานให้เขียนด้วยลายมือ หรือ พิมพ์และเอกสารประกอบ สื่อ อุปกรณ์ต่างๆของผลงานแต่ละชิ้น ให้แยกเก็บออกจากPortFolio อาจทำเป็นกล่อง หรือ รวบรวมจัดเป็นแฟ้มประกอบเพื่อใช้อ้างอิงผลงานแต่ละชิ้น
ครู...ชิต
ร่วมแบ่งปัน2948 ครั้ง - ดาว 285 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 5 12 พ.ย. 2548 (12:11)
การจัดทำแฟ้มพัฒนางาน Portfolio

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว1.1 ชื่อ - สกุล วัน เดือน ปีเกิด ที่อยู่

1.2 ประวัติการศึกษา (ควรเสนอเป็นตาราง)

1.3 ประวัติการรับราชการ(ควรเสนอเป็นตาราง)

1.4 ความสนใจ ความชื่นชม หรือชื่นชอบต่อผลงานๆ ควรเสนอเป็นความเรียงโดยสรุป

1.5 ลักษณะพิเศษส่วนตัวควรเสนอเป็นความเรียงโดยสรุป

1.6 รายงานการพัฒนาตนตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 12 มาตรฐาน ควรรายงานการพัฒนาตนในแต่ละมาตรฐานให้ชัดเจน แต่ละมาตรฐานมี 3 ระดับ ผลการพัฒนาแต่ละมาตรฐานต้องอยู่ในระดับที่ 3 การเขียนรายงานในแต่ละมาตรฐาน อาจนำเสนอ ติดตามต่อไป
ครู...ชิต
ร่วมแบ่งปัน2948 ครั้ง - ดาว 285 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 6 12 พ.ย. 2548 (14:11)
มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพิจารณาวิชาชีพครูอยู่เสมอหมายถึง การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชิพครู เช่น การศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาตนเอง การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ เช่น การประชุม อบรม สัมมนา เป็นกรรมการ วิทยากร เป็นต้น การนำเสนอผลงานอาจนำเสนอเป็นตาราง เช่น วัน เดือน ปี/ รายการ/หลักฐานที่นำเสนอ
ครู...ชิต
ร่วมแบ่งปัน2948 ครั้ง - ดาว 285 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 7 12 พ.ย. 2548 (14:12)
มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียนหมายถึง การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนอย่างชาญฉลาดด้วยความรัก และความหวังดีต่อผู้เรียน อาจนำเสนอเป็นความเรียงและมีข้อมูลหรือหลักฐานอ้างอิงประกอบ หรือจะนำเสนอในรูปตารางก็ได้
ครู...ชิต
ร่วมแบ่งปัน2948 ครั้ง - ดาว 285 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 8 12 พ.ย. 2548 (14:15)
มาตรฐานที่ 3 มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพหมายถึง การใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถของครูที่จะให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุด ตามความถนัดและสนใจ ตามความต้องการ โดยวิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหา ความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียน ปรับเปลี่ยนวิธีสอนที่จะให้ผลดีกว่าเดิม รวมทั้ง การส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนอย่างเป็นระบบ ลักษณะการนำเสนอเช่นเดียวกับมาตรฐานที่ 2
ครู...ชิต
ร่วมแบ่งปัน2948 ครั้ง - ดาว 285 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 9 12 พ.ย. 2548 (14:16)
มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริงหมายถึง การเลือกใช้ ปรับปรุง หรือสร้างแผนการสอนที่สามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ ควรนำเสนอให้เห็นภาพของกระบวนการจัดทำแผนการสอน โครงสร้าง องค์ประกอบ และจุดเน้นในภาพรวมของแผนการสอนที่ท่านจัดทำ และใช้ในสภาวะปกติ
ครู...ชิต
ร่วมแบ่งปัน2948 ครั้ง - ดาว 285 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 10 12 พ.ย. 2548 (14:17)
มาตรฐานที่ 5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอหมายถึง การประดิษฐ์คิดค้น ผลิต เลือกใช้ ปรับปรุงเครื่องมือ อุปกรณ์เอกสารการพิมพ์ เทคนิควิธีการต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง จุดประสงค์ปลายทาง นำทาง ควรนำเสนอให้เห็นภาพของการผลิต การใช้ การปรับปรุง การมีส่วนร่วมของผู้เรียนและความเหมาะสมของสื่อส่วนใหญ่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง/สำคัญ
ครู...ชิต
ร่วมแบ่งปัน2948 ครั้ง - ดาว 285 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 11 12 พ.ย. 2548 (14:19)
มาตรฐานที่ 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียนหมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการแสวงหาความรู้ ตามสภาพความแตกต่างของบุคคลด้วยการปฏิบัติจริง ควรนำเสนอให้เห็นภาพของการจัดการ บทบาทของผู้สอน บทบาทผู้เรียน กิจกรรมการเรียนการสอนส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบใด เช่น เน้นความรู้ความจำ ความเข้าใจ หรือความสามารถในการคิด วิเคราะห์ การลงมือปฏิบัติ เพื่อสร้างความรู้ ค้นพบความรู้เอง เป็นต้น
ครู...ชิต
ร่วมแบ่งปัน2948 ครั้ง - ดาว 285 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 12 12 พ.ย. 2548 (14:19)
มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างมีระบบหมายถึง การรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นกระบวนการ สะท้อนให้เห็นภาพการพัฒนาของผู้เรียน ควรนำเสนอผลการพัฒนาผู้เรียนที่ดำเนินการอย่างเป็นระบบ เป็นกระบวนการ ที่เริ่มจากการวิเคราะห์ปัญหา กระบวนการพัฒนาที่ใช้เทคนิควิธี หรือนวัตกรรม ผลการพัฒนาที่เกิดกับผู้เรียน ว่าลักษณะรายงานผลดังกล่าว เป็นรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนในภาพรวม หรือ ห้องเรียน หรือ รายงานผลที่แสดงถึงการพัฒนาผู้เรียนจำแนกเป็นกลุ่มต่างๆเช่น กลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง กลุ่มอ่อน หรือรายงานการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ครู...ชิต
ร่วมแบ่งปัน2948 ครั้ง - ดาว 285 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 13 12 พ.ย. 2548 (14:21)
มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนหมายถึง การแสดงออก การประพฤติปฏิบัติ ในด้านบุคลิกภาพทั่วไป การแต่งกาย กิริยา วาจา และจริยธรรมที่เหมาะสมกับความเป็นครูอย่างสม่ำเสมอ ที่ทำให้ผู้อื่นเลื่อมใส ศรัทธาและถือเป็นแบบอย่าง ควรนำเสนอเป็นความเรียง ให้เห็นภาพที่ชัดเจนโดยสรุป
ครู...ชิต
ร่วมแบ่งปัน2948 ครั้ง - ดาว 285 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 14 12 พ.ย. 2548 (14:22)
มาตรฐานที่ 9 ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์หมายถึง การตระหนักถึงความสำคัญ รับฟังความคิดเห็น ยอมรับในความรู้ความสมารถ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ของเพื่อนร่วมงานด้วยความเต็มใจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา และร่วมรับผลที่เกิดจากการกระทำนั้นอาจนำเสนอเป็นความเรียง หรือตาราง ตามความเหมาะสมของข้อมูลแต่ละท่าน
ครู...ชิต
ร่วมแบ่งปัน2948 ครั้ง - ดาว 285 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 15 12 พ.ย. 2548 (14:23)
มาตรฐานที่ 10 ร่วมมือกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ในชุมชนหมายถึง การตระหนักในความสำคัญ รับฟังความคิดเห็น ยอมรับในความรู้ความสามารถของบุคคลอื่นในชุมชน และร่วมมือเพื่อพัฒนางานของสถานศึกษา อาจนำเสนอเป็นความเรียง สรุปโดยย่อก็ได้
ครู...ชิต
ร่วมแบ่งปัน2948 ครั้ง - ดาว 285 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 16 12 พ.ย. 2548 (14:24)
มาตรฐานที่ 11 แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนาหมายถึง การค้นหา สังเกต จดจำ และรวบรวมข้อมูลข่าวสาร ตามสภาพการณ์ของสังคมทุกด้าน โดยเฉพาะสาระสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพครู สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์อย่างมีเหตุผล และใช้ข้อมูลประกอบการแก้ปัญหา พัฒนาตนเองพัฒนางาน และพัฒนาสังคมได้อย่างเหมาะสม อาจนำเสนอเป็นความเรียง สรุปโดยย่อ
ครู...ชิต
ร่วมแบ่งปัน2948 ครั้ง - ดาว 285 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 17 12 พ.ย. 2548 (14:26)
มาตรฐานที่ 12 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์หมายถึง การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการนำเอาปัญหาหรือความจำเป็นในการพัฒนาต่างๆที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนและการจัดกิจกรรมอื่นๆ กิจกรรการเรียนรู้ นำไปสู่การพัฒนาของผู้เรียนที่ถาวร นำวิกฤตต่างๆมาเป็นโอกาสในการพัฒนา ครูควรจัดมุมมองต่างๆของปัญหาหรือมุมมองทางบวกในสถานการณ์ กล้าเผชิญปัญหา มีสติ (ด้วยความรักและเมตตา)
ครู...ชิต
ร่วมแบ่งปัน2948 ครั้ง - ดาว 285 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 18 12 พ.ย. 2548 (14:33)
สุดท้ายนี้ในฐานะรุ่นพี่ ขอให้คุณครูคนใหม่ จงประสบความสมหวังในหน้าที่การงานตลอดจนจัดทำแฟ้มสะสมงานเพื่อรับการประเมินต่อไป อนึ่งควรศึกษาเพิ่มเติมเพราะมีการเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสมหวังนะครับ
ครู...ชิต
ร่วมแบ่งปัน2948 ครั้ง - ดาว 285 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 19 12 พ.ย. 2548 (20:30)
ขอบคุณ ครู...ชิต มากนะคะ ขอให้ครู..ชิตและครอบครัว โชคดี

สุขภาพแข็งแรง และประสพแต่ความสุขค่ะ
ครูใหม่ (IP:203.147.59.152,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 20 13 พ.ย. 2548 (13:39)
ยินดีและขอบคุณครับ คุณครูคนใหม่
ครู...ชิต
ร่วมแบ่งปัน2948 ครั้ง - ดาว 285 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 21 9 ต.ค. 2549 (03:57)
อยากเห็นตัวอย่าง แฟ้มสะสมผลงานที่สำเร็จแล้วจังค่ะ
ครูจุ้ย
ร่วมแบ่งปัน2 ครั้ง - ดาว 152 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 22 26 ต.ค. 2550 (22:16)
ถ้าพี่ ๆ คนไหนมีแฟ้มสะสมงาน อยากจะขอดูตัวอย่างค่ะ เพราะหนูเองก็พึ่งบรรจุ ยังไม่รู้วิธีการเขียนเหมือนกัน
nuap
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 150 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 23 17 ธ.ค. 2550 (14:34)
อยากทราบเกณฑ์การประเมินครูดีเด่นไม่ทราบว่าจะแนะนำหรือมีเกณฑ์ให้อย่างไรบ้างคะ
wwarayu@hotmail.com (IP:203.172.211.177)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 24 19 ม.ค. 2552 (22:32)

ดีมากครับเป็นประโยชน์ทางวิชาการในแนวทางหนึ่ง

วิลาศ� คำมีแก่น
walt1978@hotmail.com


walt1978@hotmail.com (IP:125.26.124.144)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 25 26 ก.พ. 2552 (13:32)

ขอขอบคุณ สำหรับข้อมูลค่ะ 


ครูมือใหม่ (IP:61.19.66.9)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 26 7 พ.ค. 2552 (15:52)

ขอบคุณค่ะ ได้รับความรู้เติมเต็มขึ้นเยอะเลย


จะรอติดตามต่อไปค่ะ


 


aradapan@gmail.com (IP:202.149.25.197)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 27 12 ก.ค. 2552 (20:19)

ขอขอบคุณคุณครูคนใหม่และคุณครูชิตเป็นอย่างสูงค่ะ ค้นหาการทำแฟ้มผลงานได้มาเจอพอดี เลยขออนุญาตนำไปใช้เลยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

ครูพิมพ์


pimpipat2524@gmail.com (IP:125.25.152.225)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 28 16 ส.ค. 2552 (13:54)
ขอบคุณครับ ผมก็พึ่งเป้นครุใหม่ได้ไม่นาน ได้รับสาระความรู้เพื่อนำไปพัฒนาตัวเอง และเพื่อเป็นร่องรอยการพัฒนาตนเองเพื่อรอการประเมิณอย่างดีเลยทีเดียวเชียวครับ ขอบคุณจากใจจริงๆ
ต้น (IP:202.143.163.243)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 29 9 ต.ค. 2552 (14:51)
อยากทราบวิธีการทำแฟ้มสะสมงานครู ตลอดจนข้อแนะนำต่างๆ พี่ๆ เพื่อนๆ ท่านใดมี ช่วยแนะนำด้วยค่ะ และอยากดูตัวอย่างการทำแฟ้มคะ
sanah_t@hotmail.com (IP:202.149.25.241)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 30 28 ต.ค. 2552 (13:32)
หวัดดีคุณครูชิต พอดีหนูเพิ่งได้มาเป็นครูศูนย์เด็กอยากทราบเกี่ยวกับทำเอกสารประเมินมาตรฐาน 12 มาตรฐานที่สมบูรณ์น่ะค่ะ พอที่จะกรุณาได้ไหมคะ
..จะขอบคุณอย่างยิ่งค่ะ
nch_meaw@hotmail.com (IP:113.53.234.42)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 31 21 พ.ย. 2552 (19:50)
ขอตัวอย่างแฟ้มสะสมผลงานครู
punyave/tonkaw.one@hotmail.com (IP:118.173.3.223)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 32 1 ธ.ค. 2552 (10:19)

ช่วยแนะนำการทำผลงานจาก  คศ. 1  เลื่อนเป็น  คศ.2 ด้วยค่ะ 


pure2519@hotmail.com (IP:58.10.15.17)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 33 18 พ.ค. 2553 (19:21)
มีประโยชน์มากเลยค่ะ ... ขอบคุณมากนะคะ
ครูพะเยา (IP:110.164.230.230)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 34 3 ส.ค. 2553 (08:37)
ประเทศไทยจงเจริญครูมุ่งแต่งานเอกสาร ไม่เห็นมุ่งเน้นเรื่องการสอน ผมก็เป็นครูเหมือนกันเบื่อมาก วันทำแต่เอกสารประเมินตนเอง เอกสารผลงานทางวิชาต่างๆ และเอกสารอื่นๆทั้งในโรงเรียนและหน่วยงานอื่นต้องการ และเอกสารที่ต้องเตรียมให้ท่านผู้ตรวจทั้งหลาย(มีแต่ท่านผู้ตรวจเยอะแยะแต่ผู้ปฏิบัติมีน้อย)และอื่นๆ เยอะแยอะ ไม่ได้เอาสมองมาคิดเรื่องเตรียมการสอนเลย สงสารเด็กนักเรียน
ว่าแล้วต้องขอตัว(มีชั่วโมงสอน)ไปเตรียมเอกสารแฟัมพัฒนาตนเองไปเขียนก่อนท่านผู้บริหารเขาทวงแล้ว 555555555555
ครูจริงใจ (IP:58.10.12.12)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 35 2 ก.ย. 2553 (10:27)
อยากจะขอตัวอย่างแฟ้มสะสมงานครูจากรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์ด้วยค่ะ
sudarut-19@hotmail (IP:113.53.74.252)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 36 24 ก.ย. 2553 (11:27)
ขอบคุณมากนะค่ะสำหรับวิธีการทำแฟ้มสะสมงาน
nn25272008@hotmail.com (IP:182.93.129.190)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 37 2 พ.ย. 2553 (10:38)
ขอแฟ้มสะสมงานล่าสุดได้ไหมคะ กำลังต้องการไปเป็นตัวอย่างให้อีกหลายคนน่ะค่ะ

ขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะคะ ^^
natta_dante@hotmail.com (IP:182.93.220.52)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 38 18 พ.ย. 2553 (05:10)
ข้อตัวอย่างการจัดทำแฟ้มประเมินครูผู้ช่วยด้วยคะ
Sumontip34@hotmail.com (IP:110.49.130.14)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 39 13 ธ.ค. 2553 (09:59)
จะทำ ค.ศ.2 แล้วคะ เกณฑ์หใม่เนี้ยต้องทำแฟ้มเหมือนอันเดิมไหมคะ
mink_test@hotmail.com (IP:119.42.93.34)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 40 14 มิ.ย. 2555 (21:53)
ข้อตัวอย่างการจัดทำแฟ้มประเมินครูผู้ช่วยด้วยครับ
์Nanthakorn_sak@hotmail.com (IP:110.49.234.123)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 41 10 ก.ย. 2555 (18:46)
ครั้งแรกที่เข้าชม ขอบคุณมากค่ะ รบกวนขอตัวอย่างการจัดทำเอกสารแฟ้มประเมินครูผู้ดูแล ประเมินอย่างเข้มด้วยคะ่ะ
Karpi22_@hotmail.com (IP:1.1.193.183)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 42 10 ก.ย. 2555 (18:48)
ครั้งแรกที่เข้าชม ขอบคุณมากค่ะ รบกวนขอตัวอย่างการจัดทำเอกสารแฟ้มประเมินครูผู้ดูแลเด็ก แบบประเมินอย่างเข้มด้วยคะ่
Karpi22_@hotmail.com (IP:1.1.193.183)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 43 15 พ.ค. 2556 (07:18)
ขอตัวอย่างการจัดทำแฟ้มประเมินครูผู้ช่วยด้วยนะคะ
mamkarn2519@gmail.com (IP:110.49.233.157)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 44 15 พ.ค. 2556 (07:21)
ขอตัวอย่างการจัดทำแฟ้มมาตรฐานด้านการปฏิบัติงานของครูด้วยนะคะ มาตรฐานที่ 1 - มาตรฐานที่ 12 ค่ะ
ขอบคุณมากนะคะที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ยิ่ง
mamkarn2519@gmail.com (IP:110.49.233.157)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 45 10 มิ.ย. 2556 (18:33)
ขอบคุณมากค่ะ ได้รับข้อมูลการทำแฟ้มมาตรฐานที่เป็นประโยชน์มากเลย ค่ะ
lim_puttasakul@hotmail.co.th (IP:49.48.112.32)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 46 9 ก.ค. 2556 (15:41)
ขอบคุณมากนะคะ ขอตัวอย่างการจัดทำเอกสารแฟ้มประเมินครูผู้ดูแลเด็ก แบบประเมินอย่างเข้มด้วยคะ่
lamoon0101@hotmail.comY (IP:118.175.6.94)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 47 11 ต.ค. 2556 (05:19)
ขอบคุณมากค่ะ สำหรับข้อมูลดีๆ ที่มีสาะต่อการพัฒนาตนเองและการพัฒนาอาชีพที่มีเกียรติ....
jackja27@hotmail.com (IP:101.51.169.146)

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม