วิชาการดอทคอม ptt logo

ระบบประสาทและอวัยวะรับสัมผัส

โพสต์เมื่อ: 15:08 วันที่ 10 ธ.ค. 2548         ชมแล้ว: 37,543 ตอบแล้ว: 44
วิชาการ >> กระทู้ >> ทั่วไป
ระบบประสาท (NERVOUS SYSTEM) และอวัยวะสัมผัส (SENSE ORGANS)

* สิ่งมีชีวิตทุกชนิดสามารถรับรู้และตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้ ความสามารถดังกล่าวนี้เกี่ยวข้องกันการพัมนาการของระบบประสาทซึ่งมี เซลล์ประสาท เป็นหน่วยพื้นฐาน ที่สำคัญและการทำหน้าที่ปรับร่างกายให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมทั้งภายในภายนอกในร่างกาย
** เซลล์ประสาท : มีคุณสมบัติสำคัญ 2 ประการคือ ไวต่อสิ่งเร้าและสามารถนำกระแสประสาทได้ (>2หมื่นล้านเซลล์)
** ระบบประสาท : หมายถึง ระบบเกี่ยวกับการสั่งงาน กาติดต่อเชื่อมโยง การประสานงาน การรับคำสั่ง แล้วการปรับระบบต่างๆในร่างกายให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน
** ระบบประสาท (Nervous System) : ทำหน้าที่ตอบสนองสิ่งเร้าภายนอกที่เข้ามากระตุ้น โดยใช้เวลารวดเร็วและปฏิกิริยาจะสิ้นสุดลงไปอย่างรวดเร็ว ส่วนระบบต่อมไร้ท่จะตอบสนองสิ่งเร้าภายในร่างกายซึ่งปฏิกิริยาการตอบสนองจะเป็นไปอย่างช้าๆ แต่จะกระทำต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน
---------ตัวการสำคัญของระบบประสาทคือ เซลลืประสาท(Neuron หรือ Neorone)---------

ขั้นตอนกระบานการผลิตการรับรู้ของสิ่งมีชีวิต

สิ่งเร้า---->หน่วยรับความรู้สึก---->ระบบประสานงาน โดยจะมีทั้งหมด 2ระบบคือ ระบบประสาทกับระบบต่อมไร้ท่อ---->หน่วยปฏิบัติงาน(effector) --->การตอบรับ(สนองสิ่งเร้า)

หมายเหตุ -ระบบประสาท (Nerous System) เจริญกรเปลี่ยนแปลงมาจากเนื้อเยื้อชั้นนอก(ectoderm) ติดต่อหน่วยปฏิบัติงานโดย แขนงหรือใยประสาททำหน้าที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกได้อย่างรวดเร็วทันใจ*-* แล้วปฏิกิริยาจะสลายอย่างรวดเร็ว
-ระบบต่อมไร้ท่อ (Endorine system) เจริญการเปลี่ยนแปลงมาจาก เนื้อเยื้อชั้นนอก (ectoderm) หรือชั้นกลาง (mesoderm) ติดต่อหน่วยปฏิบัติงานโดย ระบบเลือดทำหน้าที่ตอบสนองสิ่งเร้าภายในอย่างช้าๆ แต่ปฏิกิริยาจะต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน
-การที่สิ่งมีชีวิตสามารถรับรู้ และตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตนั้นๆ

พอก่อนไปเรียนก่อนงับ


NK
ร่วมแบ่งปัน28 ครั้ง - ดาว 152 ดวง

จำนวน 37 ความเห็น, หน้าที่ | -1-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 1 11 ธ.ค. 2548 (09:44)
ต่อมใต้สมอง (Hypophysis หรือ Pituitary gland)

ต่อใต้สมองเป็นต่อมที่มีลักษณะเป็นก้อนสีเทาแก้มแดง ขนาดเท่าเมลดถั่ว อยู่ใต้สมองส่วน ไฮโปธาลามัสถือว่าเป็นหัวใจของต่อมไร้ท่อม (master gland) เพราะควบคุมการสร้างฮอร์โมนของต่อมไร้ท่ออื่นๆ อกีหลายต่อมแบ่งออกเป้น3คือ1.ต่อมใต่สมองส่วนหน้า(anterrior lobe หรือ pars distalis) เป็นส่วนที่ไม่ได้เกิดมาจากเนื้อเยื้อประสาทส่วนใย่ที่มีขนาดใหญ่ ประกอบเซลลืหลายประเภทสรน้างฮอร์โมนหลายชนิด

2.ต่อมใต้สมองส่วนกลาง (intermediate lobe หรือ pars intermedia) เป็นส่วนที่มีขนาดเล้กมากใน(บางคน) แต่ในสัตวืที่มีกระดูกสันหลังชั้นต่ำจะมีขนดใหญ่กว่าและกานทำงาน เด่นชัดมากกว่า

3.ต่อมใต้สมองส่วนหลัง (posterior lobe หรือ nervosa หรือ neurohypophysis ) เป็นส่วนที่เจรยเติบโตมาจากเนื้อเยื้อประสาทที่ยื่นลงมาจากใต้สมองส่วนไฮโปธาลามัสไม่มีส่วนในการสร้างฮอร์โมน แต่จะทำหน้าท่เก็บฮอร์โมนที่สร้างมาจาก นิวโรซีครีตอรีเซลล์ของไฮโปธาลามัสไม่มีส่วนในกรสร้างฮอร์โมนที่ร้างมาจากนิวโรซิครีและ ไฮโปธาลามัส
NK
ร่วมแบ่งปัน28 ครั้ง - ดาว 152 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 2 11 ธ.ค. 2548 (14:35)
ต่อมไอส์แลตออฟแลงเกอร์ฮานส์(Islets og Langerhans)ต่อมไอส์เลตออฟแลงเกอร์ฮ้านส์ เป็นหลุ่มเซลลืเล็กๆจำนวนมากกระจายอยู่เป็นหย่อมๆในตับอ่อน เป็นต่อมไร้ท่อ ที่มีขนาดเล้กที่สุด และจำนวนมากที่สุด (ประมาร 2 ล้านต่อม)เส้นผ่าศุนย์กลางประมาร 200-30 ไมครอนต่อมไอส์เลตออฟแลงเกอร์ฮ้านส์ ประกอบด้วยเซลล์ 2 ชนิดคือ1.แอลฟาเซลล์ เป็นเซลล์ขนาดใหญ่ มีจำนวนน้อยกว่าและอยู่ด้านนอก สร้างฮอร์โมนชื่อ กลูคากอน (glucagon) อวัยวะเป้าหมายคือ บ มีหน้าที่กระตุ้นให้ glycogen เปลี่ยนไป glucose ในกระแสเลือด

2.บีต้าเซลล์ เนเซลลืขนาดเล้กมีจำนวนมาก และอยุ่ด้านใน สร้างฮอรืโมนชื่อ อินซูลิน (insulin) อวัยวะเป้าหมายคือ เซลลืกล้ามเนื้อและตับ มีหน้าที่ปรับระดับของน้ำตาล glucose ในเลือดให้เป็นปกติทำให้มีการใช้กลุโคลสในเนื้อเยื้อมากขึ้น และช่วยให้น้ำตาลในเลือดกลับเข้าไปในเซลล์และรวมกันเป็น glycogen สะสมไว้ที่ตับและกล้ามเนื้อความผิดปกติเนื่องจากฮอร์โมนอินซูลิน

- ถ้าร่างกายขาดอินซูลิน จะทำให้ร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลาใช้ประโยชน์ได้ น้ำตาลในเลือดสุงขึ้นเกิดโรคเบาหวาน (diabetes mellitus) เลือดเป็นกรดแผลเรื้อรัง ซูบผอม การรักษา โดยการฉีดฮอร์โมนอินซูลินให้แก่ผู้ป่วย เพื่อช่วยให้เซลลืในกล้ามเนื้อใช้กลูโคสได้มากขึ้นจะช่วยให้อาการทุเราลงชั่วคราว

- ถ้าร่างกายสร้างอินซูลินมากเกินไป จะมีผลทำให้ระดับน้ำตาสลในเลือดต่ำลง สมองขาดอาหาร ทำให้ช๊อกได้
NK
ร่วมแบ่งปัน28 ครั้ง - ดาว 152 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 3 12 ธ.ค. 2548 (09:34)
ต่อมหมวกไต (Adrenal gland)ต่อมหมวกไตมีลักษณะเป็นต่อมที่มีขนาดเล็กรูปสามเหลี่ยม ครอบอยู่ทางส่วนบนของไตทั้งสองข้าง ประกอบด้วยเน้อเยื้อสองชั้นที่แตกต่างกันและแยกออกจากกันอย่างชัดเจน คือ

- เนื้อเยื้อชั้นนอก เรียกว่า อะดรีนัลคอร์แทกซ์ (drenal cortex)

- เนื้อเยื่อชั้นใน เรียนกว่า อะดรีนัลเมดุลลา (adrenal medulla)* อะกรีนัลคอร์เทกซ์

เป็นต่อมที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต อยุ่ภายใต้การควบคุมของฮอร์โมน ACTH จากต่อมใต้สมองส่วนหน้า สร้างฮอร์โมนประเภทสเตอรอยด์มากกว่า 50 ชนิด แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ

-กลูโคสติคอยด์

-มีเนอราโลคอร์ติคอยด์

-คอร์ติคอล เซ็กซ์ ฮอร์โมน
NK
ร่วมแบ่งปัน28 ครั้ง - ดาว 152 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 4 13 ธ.ค. 2548 (23:10)
ต่อมไทรอยด์ ( Thyroid gland )

ต่อมไทรอยด์เป็นต่อมที่อยู่บริเวณคอ เป้นต่อมไร้ท่อมีลักษณะเป็น Follicle มีขนาดใหญ่สุด มีเส้นเลือดเลี้ยงมากที่สุด เพื่อลำเลียงไอโอดีนมาเก็บสะสมมีลักษณะเป็นพู 2พู ซ้ายขวาหน้าหลอดลมใต้กล่องเสียงบริเวณลูกกระเดือก โดยมีต่อมพาราไทรอยด์อยู่บนต่อมไทรอยด์ข้างละ 2 ต่อม

ฮอร์โมนสำคัญของต่อไทรอยด์มี 2 ชนิดคือ1.ฮอร์โมนไทรอกซิน

2.ฮอร์โมนคัลซิโตนินฮอร์โมนไทรอกซิน หรือ T4 สร้างมาจากกลุ่มเซลล์ของไทรอยด์ฟอลลิเคิล ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มเซลล์กลมๆ ที่มีความหนาชั้นเดียวและมีช่องกลวงตอนกลางไทรอยด์ฟอลลิเคิลสามารถที่จะจับไอโอดีนที่ปริมาณต่มากๆ ในกระแสโลหิตได้อย่างอัศจรรย์ กล่าวคือ สามารถสะสมไอโอดีนไว้ได้มากกว่าในเลือดถึง 20 เท่า หรือมากกว่าและมีการค้นพบว่าไอโอดีนจำเป็นต่อการสร้างฮอร์โมนไทรอกซินความผิดปกติในภาวะที่ร้างกายขาดฮอร์โมนไทรอกซิน-ในเด็ก ร่างกายจะมี metaboism ต่ำการเจริญทางร่างกายและสติปัญยาต่ำลงทำให้รูปร่างเตี้ยแคระ สติปัญญาไม่ดี อารมณ์เฉื่อยชา ซึม อวัยวะเพศไม่เจริญ ผิวหนังหยาบแห้ง อัตราการหายใจและกานเต้นของหัวใจจะช้าลง เรียนว่า ตรีนิซึม-ในผู้ใญ่ ร่างกายจะมี metabolism ต้ำกว่าอุณหภูมิร่างกายต่ำการกานหายใจและอัตราการเต้นของหัวใจต้ำกว่าคนธรรมดา ผมร่วงมีอาการซึม เชื่องช้า ร่างกายอ่อนแอ อ้วนง่ายมีอาการบวมฉุ ผิวหนังแห้ง สติปัญญา ไม่ดีมีความผิดปกติทางเพศ เรียนว่า มิกซีดีมาความผิดปกติในภาวะที่ร่างกายสร้างฮอร์โมนไทรอกซินมากเกินไป- ในผู้ใหญ่ มีผลกระตุ้นให้ร่างกายมีอัตราเมตาโบลิซึมสูง ต่อมไทรอยด์ถูกกระตุ้นให้ทำงานหนักอยู่ตลอดเวลาจึงขยายขนาดขึ้น เกิดโรคคอพอกชนิดเป็นพิษ อาจมีอาการตาโปน หรือ exopthalmic goiter

- ถ้าร่างกายได้รับธาตุไอโอดีนน้อยเกินไป จำให้เกิดโรคคอพอกชนิดธรรมดา เนื่องจากต่อมไทรอยด์ถูกกระตุ้นฮอร์โมน TSH อยู่ตลอดเวลา ต่อมทำงานหนักมากขึ้นและขนาดใหญ่ขึ้นแต่สร้างฮอร์โมมนไทรอกซินไม่ได้จึงขาดตัวยับยั้งกานหลั่งฮอร์โมน
NK
ร่วมแบ่งปัน28 ครั้ง - ดาว 152 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 5 15 ธ.ค. 2548 (21:17)
ต่อมพาราไทรอยด์

ต่อมพาราไทรอยด์ เป็นต่อมเล็กๆ ขนาดเท่ากับเมล็ดถั่วสีเขียว มี4 ต่อมอยู่ 2 ข้างของต่อมไทรอยด์ ข้าล่ะ2 ต่อมเป็นต่มไร้ท่อที่สำคัญต่อชีวิต ของสัตว์ เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมมาก (แต่ไม่พบในสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ)อวัยวะเป้าหมาย กระดูก ท่อไต และลำไส้เล็กบทบาทและหน้าที่

รักษาระดับสมดุลของแคลเซียมและฟอสฟอรัสในร่างกายให้คงที่คือ 10mg/เลือด 100c.c.โดยตรงกันข้ามกับ คัลติโซนิน คือละลายแคลเซียมและฟอสฟอรัสออกจากกระดูกเข้าสู่กระแสเลือดความผิดปกติเกี่ยวกับฮอร์โมนพาราอร์โมน

- ถ้าระดับฮอร์โมนต่ำเกินไปจะทำให้เกิดสภาวะเรียกว่า ไฮโปพาราไทรอยด์ดิสซึม ทำให้การดูดซับของแคลเซียมที่ท่อหน่วยไตลดน้อยลง จึงสูญเสียแคลเซียมไปทางปัสสาวะ ระดับแคลเซียมในเลือดต่ำลงมาก ขณะที่ระดับฟอสฟอรัสจะเพิ่มขึ้นทำให้กล้ามเนื้อเกิดอาการเกร็ง และชักกระตุก (tetany) ปอดไม่สามารถทำงานได้และอาจถึงตายได้

- ถ้าระดับฮอร์โมนสูงเกินไป จะเกิดสภาวะที่เรียกว่า ไฮเปอร์พาราไทรอยด์ดิสซึม มีผลให้มีการดึงฟอสฟอรัสออกจากเลือด แคลเซียมถูกดึงออกจากกระดูกและฟันเข้าสู่กระแสเลือดแคลเซียมในเลือดสูงกว่าปกติ กระดูกผิดปกติ กระดูกบาง ฟันหักและผุง่าย
NK
ร่วมแบ่งปัน28 ครั้ง - ดาว 152 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 6 16 ธ.ค. 2548 (11:30)
ฮอร์โมนจากอวัยวะเพศรังไข่

รังไข่เป็นต่อมไร้ท่อที่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างและหน้าที่ไปได้มากที่สุด สร้างฮอร์โมนสำคัญ 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ เอสโตเจน และ โปรเจสเตอโรน รังไข่มีรูปร่างคล้ายเมล็ดถั่วอยู่ 21 ข้างมดลูกแหล่งสร้างฮอร์โมนที่สำคัญของรังไข่

1ฟอลลิเคิล สร้างฮอร์โมนชื่อ estrogen ซึ่งทำหน้าที่กระตุ้น secondary sexual characteristics ในสัตวเพศเมีย เพื่อให้แตกเนื้อสาวควบคุมการมีระดู เตรียมสำหรับตั้งครรภ์ในทุกๆเดือน

2คอร์ปัสลูเตียม หมายถึง กลุ่มเซลล์ที่เกิดขึ้นหลังจากฟอลลิเคิลได้มีการตกไข่ไปแล้ว ทำหน้าที่กระตุ้นผลังมดลูกให้หนาขึ้น เพราะมีเส้นเลือดฝอยมาเลี้ยงมากเตรียมรับไข่ที่ถูกผสมแล้ว ห้ามการมีประจำเดือน ห้ามไม่ให้ตกไข่ กระตุ้นน้ำนมให้เจริญมากขึ้น และช่วยป้องกันมิให้ลอดก่อนกำหนด
NK
ร่วมแบ่งปัน28 ครั้ง - ดาว 152 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 7 30 ธ.ค. 2548 (12:50)
กลับมาแล้วล่ะครับ ไม่สบาย นอนโรงพยาบาลไปอาทิตย์นึงแหนะ -*-
NK
ร่วมแบ่งปัน28 ครั้ง - ดาว 152 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 8 3 ม.ค. 2549 (22:02)
ขอบคุณมากครับ:D
Tanname
ร่วมแบ่งปัน752 ครั้ง - ดาว 163 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 9 28 พ.ค. 2549 (18:34)
ขอบคุณสาระดีๆๆจากที่นี่นะคะ
Butterfly princess (IP:203.113.81.7,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 10 30 พ.ค. 2549 (16:02)
ถ้าหากอยากรู้เรื่องการรับสัมผัสของอวัยวะต่างๆมากกว่านี้ บอกมาได้นะครับเดี๋ยวบางครั้งหรือไม่ผมอาจจะลงรูปให้ดูไปเลยหน่ะครับ คือ ผมกลัวว่าโพสไปแล้วคนคิดว่าไม่น่าสนใจ
pornlarpmek
ร่วมแบ่งปัน1337 ครั้ง - ดาว 170 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 11 15 มิ.ย. 2549 (21:15)
ขอบคุณมากน่ะครับสำหรับเนื้อหาที่ดีๆที่ให้ผมได้ค้นหา ขอบคุณจากใจจริง..
wittaya_wit12@thaimail.com (IP:203.155.117.195,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 12 18 มิ.ย. 2549 (11:06)
ได้ความรู้มากๆเลยครับขอบคุณพี่ๆที่ให้ความรูครับ
................... (IP:203.150.64.254,127.0.0.1, 203.150.83.76,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 13 18 มิ.ย. 2549 (11:19)
พี่ NK จงเจริญ
.................... (IP:203.150.64.254,127.0.0.1, 203.150.83.76,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 14 20 มิ.ย. 2549 (17:24)
ขอบคุณค่ะ
คนตาหวาน (IP:58.147.42.91,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 15 20 มิ.ย. 2549 (17:36)
The sensory system can be divided into five general categories- vision, hearing, taste, smell, and touch. Intact functioning of each system is contingent upon cells known as receptors. Receptors allow various forms of energy and stimulation to be transformed into electrical impulses to be interpreted by the brain. Such a process is known as transduction (Goldstein, 1989; Kolb & Whishaw, 1996). Specific receptors and the mechanism of action will be reviewed for each sensory system.
pornlarpmek
ร่วมแบ่งปัน1337 ครั้ง - ดาว 170 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 16 20 มิ.ย. 2549 (17:42)


+++Organization of the Sensory System+++

Receptor cells gather information from the environment that is communicated via neurons which form pathways from the receptor cells to the cerebral cortex. As illustrated in Figure 1 the pathways to interpret somatosensory, visual and auditory information begins at the thalamus and proceeds to the primary, secondary and association cortices.
27052

pornlarpmek
ร่วมแบ่งปัน1337 ครั้ง - ดาว 170 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 17 20 มิ.ย. 2549 (17:44)


The Visual System

Visual Anatomy

The eyes are the sensory organs that gather information neccessary for vision and visual interpretation. The eyes consist of structures such as the retina, pupil, cornea, fovea, lens, vitreous, and iris. Before an image is detected, light must first pass through the cornea and the lens, which focus the light. At such time, image is offered to the retina for processing by the rods and cones. The receptors of the retina do not face directly toward the light, but rather backwards (Goldstein, 1989). The purpose of this anatomical structuring is to provide the nutrients and enzymes needed for the receptors to function and to also ensure processing by the bipolar, horizontal, and amacerine cells- which facilitate communication between receptors and cells. The following figure illustrates the gross anatomy of the eye.
27053

pornlarpmek
ร่วมแบ่งปัน1337 ครั้ง - ดาว 170 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 18 20 มิ.ย. 2549 (17:49)
ช่วยแปลด้วยหล่ะกันครับ เอามาจากเว็บอ่ามันเป็นภาษาอังกฤษเห็นมีรูปเยอะดีครับ อยากให้คนที่กำลังเรียน SENSORY RECEPTOR ช่วยแปลให้หน่อยนะครับ พอดีสนใจเรื่องพวกนี้เอาการครับ ผมอ่ะพอรู้เรื่องบ้าง แต่ก็ไม่ละเอียดเข้าขั้นมหาวิทยาลัย ทางที่ดีคุณNKเข้าเว็บแล้วช่วยแปลให้หน่อยนะครับ (ถ้าจะให้ผมโพสต์ออกมาเป็นภาษาอังกฤษมันอย่างไงก็ไม่รู้ครับ)(แปลได้สองหน้าเอง) http://nanonline.org/nandistance/nanneuro2/modules/sense/sense.html
pornlarpmek
ร่วมแบ่งปัน1337 ครั้ง - ดาว 170 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 19 20 มิ.ย. 2549 (20:55)
ช่วยหา ระบบประสาทของหอย ให้หน่อยสิค่ะ เร็วๆด้วยนะ ค่ะ รบกวนด้วยค่ะ
แป้ง (IP:203.150.64.254,203.150.82.87,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 20 11 ก.ค. 2549 (14:42)
แปลให้หน่อยค่ะ...นะนะMelanocyte stimulating hormone (MSH) is a peptide hormone. That means it is

made out of amino acids. It is very similar

to the stress hormones ACTH and POMC.MSH has many functions, some of which are only recently being described. It is

an ancient peptide hormone, and is found in many different types of animals.

MSH, like the name implies, does have a role in skin darkening, or pigmentation.

For a good description see:http://www.ultranet.com/~jkimball/BiologyPages/M/MSH.htmlSome steroid/thyroid hormones can stimulate the production of MSH- which then

stimulates melanocyte proliferation and melanin production.Journal of Dermatology 1999, Aug; 26(8): 502-6

MSH is not solely used in pigmentation. It has a role in the immune system,

including anti-inflammatory and antimicrobial effects. It may have a role in

recovery from nervous system injury, and it has cardiovascular and behavioral

effects.The hormone primarily responsible for male secondary characteristics, such as a

deepening voice and body hair, is testosterone. (It is an anabolic steroid.)

I do not know if MSH is available as a drug. I would caution you against using

any medication without the advice of a medical professional. Hormones have wide

ranging effects on the body, and can range from ineffective to beneficial to

dangerous when consumed. Believe me, we don't know much about how these

substances work! So, be careful. A tan might be nice, but side-effects and long

term effects might not be.
~BenZ~ (IP:203.113.37.7,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 21 12 ก.ค. 2549 (22:20)
รบกวนช่วยอธิบายเกียวกับสารสื่อประสาทผ่านช่องไซแนปส์และก็อวัยวะรับสัมผัสให้หน่อยได้รึปล่าวคะ (อย่างละเอียดอ่ะค่ะ) มะค่อยรุเรื่องเลยอ่ะค่ะ ช่วยอธิบายให้ทีนะคะ ^O^ (ส่งมาที่เมลล์ก็ได้นะคะ ถ้ามานเยอะมากๆอ่ะค่ะ ) ไม่ทราบว่ารบกวนมากไปรึปล่าวคะ -*- จารอคำอธิบายค่า ขอบคุนล่วงหน้านะคะ ^ ^
Bow *lovetvxq_only@hotmail.com (IP:58.8.153.4,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 22 12 ก.ค. 2549 (22:24)
ขอบคุณพี่มากๆนะคะที่ช่วยอธิบายให้ กำลัง งง อยู่พอดีเลยค่ะ
Tuhorn (IP:58.8.153.4,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 23 10 ส.ค. 2549 (17:47)
................
วิวบ้า (IP:202.12.74.6,unknown,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 24 12 ก.ย. 2549 (20:37)
ช่วยอธิบายเกี่ยวกับการสืบพันธุ์แบบละเอียดมากๆทีนะคะ

จะเอาไปทำรายงาน(ส่งมาที่เมล์ก็ได้ค่ะyui_demon@hotmail.com)ขอบคุณค่ะขอแบบด่วนนะคะ
yui_demon@hotmail.com (IP:124.157.154.98,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 25 22 ก.ย. 2549 (16:26)
อยากให้อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างของต่อมพาราไทรอยด์
วิว (IP:203.113.51.164,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 26 8 ต.ค. 2549 (23:39)
เพิ่งจะผ่านพ้น เรื่องพวกนี้มา เนื้อหา ม.5 เทอม 1 ท่องฮอร์โมนกันระเบิดเรยยย แต่ก้อสนุกดี ชอบๆ
P l o i d Z * (IP:203.118.83.130,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 28 6 เม.ย. 2550 (10:28)
พี่ๆๆค่ะ รบกวนช่วยอธิบายเกี่ยวกับความผิดปกติของระบบประสาทให้ทีน่ะค่ะ

เพราะจะทำรายงานส่งอาจารย์ค่ะ ด่วนเลยน่ะค่ะ ไม่อยากให้เปงดินพอกหางหมู

ขอบคุณล่วงหน้าน่ะค๊ะ
kitty_nupoy@hotmail.com (IP:222.123.82.248)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 29 28 เม.ย. 2550 (14:08)
ขอบคุณมากๆๆๆ ครับ สำหรับความรู้ดีดี อย่างนี้
champion (IP:203.113.37.11)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 30 23 พ.ค. 2550 (21:24)
อยากขอความกรุณาส่ง file เกี่ยวกับการรับสัมผัสมาให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค๊า
monlymoon_ugly@hotmail.com (IP:202.69.142.170)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 31 28 มิ.ย. 2550 (18:57)
ขอบคุณมากค่ะได้ทำงานแล้ว
เมเปิ้ล (IP:222.123.74.87)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 32 19 ส.ค. 2550 (14:19)
ขอบคุณค่ะ
มิ้ง kusuma_sawang@hotmail.com (IP:61.19.201.32)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 33 21 พ.ค. 2551 (20:57)
<P>มีความรู้เยอะดีค่ะ&nbsp;&nbsp;&nbsp; แต่ช่วยแปลให้เป็นภาษาไทยได้ไหมค่ะ&nbsp;&nbsp;&nbsp; ด่วน</P>

<P>&nbsp;</P>
คนอยากเรียนเก่ง (IP:118.173.166.9)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 34 24 ก.ค. 2551 (09:35)
กามมมมมมมมมมมมมมมมมมรางงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงจะเรียนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนคร้าบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบเหอๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
ป๊อป บางเหรียง (IP:203.172.169.5)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 35 8 ส.ค. 2551 (19:53)

I ZA


1


2


34


5


6
end


s adbavsd@dkzsdjhkd.zxc (IP:61.19.162.141)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 36 9 ส.ค. 2551 (20:16)
ดีงาบช่วยหาระบบประสาททีดิงาบงงหมดแว้ว
พล:moszapkthai_mos@hotmail.com (IP:117.47.206.195)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 37 19 ก.ย. 2551 (06:23)

ใครกัน มาเกรียนแถวนี้ ?


NK
ร่วมแบ่งปัน28 ครั้ง - ดาว 152 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 38 21 พ.ค. 2552 (00:33)

ช่วยเเปลให้หน่อยครับ

Excessive production of growth hormone during adulthood can lead to

(a) a pituitary giant
(b) a pituitary dwarf
(c) disproportianately
(d) deterioration of the bones


tanawat_297002@hotmail.com (IP:124.122.91.82)

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม