storyline

อยากทราบวิธีการสอนแบบสตอรี่ไลน์ค่ะ เพราะกำลังจำทำวิจัยในชั้นเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ ขอรบกวนผู้ที่เคยเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสอนแบบนี้ช่วยอธิบายหน่อยค่ะ ขอบคุณมากค่ะความคิดเห็นที่ 2 

pisamai-kul@hotmail.com (Guest)
26 พ.ย. 2550 15:53
 1. ต้องการทราบว่าการสอนแบบStorylineวิชาคอมพิวเตอร์จะทำอย่างไร...งง....ช่วยด้วยค่ะความคิดเห็นที่ 1

paveen_sf@hotmail.com (Guest)
4 มี.ค. 2550 11:46
 1. การสอนแบบ Story Line

  สมประสงค์ ชัยโฉม**

  ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม การประชุมปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนแบบ Story Line ในระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2548 ณ โรงเรียนเซนโยเซฟศรีเพชรบูรณ์ โดยวิทยากร ผู้มีความรู้ความสามารถ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม อาจารย์พัชรา พุ่มพชาติ และ อาจารย์นพดล หอทอง ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการพัฒนาเด็ก พบว่า กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Story Line เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ มีลักษณะของการยึดเด็กเป็นสำคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ครูสามารถนำไปประยุกต์สอนได้ในทุกระดับชั้นเรียน จึงได้รวบรวมมาเล่าให้เพื่อนครูและผู้สนใจฟัง ดังนี้

  Story Line เป็นเทคนิคการสอนอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งคิดค้นและพัฒนาในสกอตแลนด์ โดย สตีพ เบล ( Steve Bell ) และ ซัลลี่ ฮัคเนส ( Sallie Harkness )

  องค์ประกอบที่สำคัญของ Story Line

  การสร้างเรื่องใน Story Line เป็นการดำเนินเรื่องที่ต่อเนื่อง ประดุจเส้นเชือก โดยมี คำถามหลักเป็นตัวดำเนินการ องค์ประกอบที่สำคัญในการสอนแบบ Story Line คือ

  1. ตัวละคร หมายถึงบุคคลหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่ผูกขึ้นมา

  2. ฉาก หมายถึง การระบุลักษณะของสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่ปรากฏ ตามหัวเรื่อง

  3. การดำเนินชีวิต หมายถึงการดำเนินชีวิตของตัวละคร ว่า ใครทำอะไรบ้าง

  4. เหตุการณ์หรือปัญหาที่เกิดขึ้น หมายถุงเหตุการที่ดำเนินชีวิตของละคร เช่น

  เหตุการณ์อะไรที่เป็นปกติ เหตุการณ์อะไรที่ต้องแก้ไข เหตุการณ์อะไรที่ต้องดีใจ หรือแสดงความยินดี

  ขั้นตอนการสอนแบบ Story Line

  1. ศึกษาหลักสูตร เพื่อเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ ทักษะและ

  ประสบการณ์ เพื่อวางแผนในการกำหนดหัวเรื่อง

  2. กำหนดหัวเรื่อง ควรเป็นเรื่องที่เด็ก ๆ สนใจ ช่วยขยายความรู้ของเด็ก

  3. เตรียมการผูกเรื่องหรือเส้นทางการดำเนินเรื่อง

  4. ตั้งคำถามหลักหรือคำถามสำคัญ ซึ่งจะทำหน้าที่เชื่อมโยงการดำเนินเรื่องใน

  แต่ละตอน เป็นตัวกระตุ้นผู้เรียน หรือเปิดประเด็นให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์  ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สำนักงานเขตพื้นที่กาสรศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2

  เผยแพร่ทาง

  ประจำเดือน ตุลาคม 2548

  ตัวอย่างคำถามหลักในกิจกรรม Story Line

  องค์ประกอบ คำถามหลัก กิจกรรม

  หัวเรื่อง ครอบครัว

  1. ตัวละคร ในครอบครัวมีสมาชิกเป็นใครบ้าง -กิจกรรมประดิษฐ์ตุ๊กตา วาดภาพ

  2. ฉาก สมาชิกในครอบครัวอาศัยอยู่ที่ไหน มีลักษณะอย่างไร -กิจกรรมศิลปะ ประดิษฐ์บ้าน

  3. การดำเนินชีวิต สมาชิกในครอบครัวแต่ละคน ทำหน้าที่อะไร --ศึกษาในสถานการณ์จริง

  -แสดงความคิดเห็น

  -บทบาทสมมุติ

  -เกม

  ฯลฯ

  4. เหตุการณ์หรือปัญหาที่เกิดขึ้น ในครอบครัวมีเหตุการณ์หรือปัญหาอะไรบ้าง

  -เหตุการณ์ที่ดี

  -เหตุการณ์ที่ไม่ดี

  -บทบาทสมมุติ

  -กิจกรรมดนตรี/เพลง

  เล่านิทาน  การเดินเรื่องใน Story Line

  การเดินเรื่องมีลักษระดังในัแผนภูมิ  กิจกรรมหลาย ๆ กิจกรรม กิจกรรม  คำถามหลัก คำถามหลัก การดำเนินชีวิต  คำถามหลัก เหตุการณ์สาคัญ กิจกรรม คำถามหลัก  ตัวอย่างเส้นทางเดินเรื่อง

  หัวเรื่อง “ ตลาด ”  องค์ประกอบ กิจกรรม

  ฉาก -ลักษณะภาพ/ ลักษณะของตลาดประเภทต่าง ๆ เช่น ตลาดสด ตลาดผ้า ตลาดผลไม้

  ตัวละคร -บุคคลในตลาด

  ลักษณะของบุคคล/ประเภทของบุคคล เช่น พ่อค้า คนซื้อ คนขนของ

  การดำเนินชีวิต -กิจกรรมในตลาด

  การขายของ จัดของ ซื้อของ การติดป้ายโฆษนา

  เหตุการณ์ที่สำคัญ -จัดมหกรรมลดราคาสินค้า

  -คนมาขโมยสินค้า

  -การย้ายร้านค้า

  -น้ำท่วมตลาด

  -ไม่มีคนซื้อสินค้า  จากเส้นทางการเดินเรื่องข้างต้น ครูสามารถบูรณาการหรือสอดแทรกไปได้ทุกสาระวิชา และ สอดแทรกเพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมหรือคุณลักษระที่พึงประสงค์ได้ด้วย  การเขียนแผนการสอนแบบ Story Line

  การเขียนแผนการสอนแบบ Story Line ก็เหมือนกับการเขียนแผนการสอนในแบบอื่น ๆ คือ ประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญของการเขียนแผนคือ

  กำหนดเวลาที่ใช้สอน

  จุดประสงค์ ( อาจใส่ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง หรือมาฐานที่เกี่ยวข้อง )

  เนื้อหาสาระ เป็นเนื้อหาเชิงบูรณาการ เกี่ยวข้องกับหลายสาระ ( ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ฯลฯ ) และหลายๆประสบการณ์การที่อยากให้เด็กฝึกปฏิบัติ ( การสังเกต การคิดวิเคราะห์ ความสามารถในการสื่อสาร การอ่าน ฯลฯ )

  กิจกรรม ดังรายละเอียดของการเดินเรื่องที่กล่าวไว้ข้างต้น

  สื่อ ประกอบด้วยสื่อที่หลากหลาย ควรเป็นสื่อที่นักเรียนและครูช่วยกันหามา  การวัดและประเมินผล การวัดและประเมินผลในกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Story Line เป็นการประเมินจากการสังเกตหรือ ประเมินจากผลงาน หรือชิ้นงานของนักเรียน ผู้สอนต้องเก็บข้อมูลแล้วแปลออกมาเป็นคุณภาพ เช่นการประเมินจากการจัดนิทรรศการและผลงานที่รวบรวมในแฟ้มสะสมผลงาน อาจให้นักเรียนเลือกผลงานที่นักเรียนพอใจ พร้อมอธิบายเหตุผลที่เลือกผลงานชิ้นนั้นมาประเมิน ความก้าวหน้าของพัฒนาการเด็ก โดยมีข้อคิดในการประเมิน ดังนี้

  1. ประเมินเป็นระยะ

  2. ครูควรมองการประเมินผลของเด็กในเชิงบวก

  3. ให้เด็กมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับชิ้นงานที่นักเรียน ชอบ ไม่ชอบ หรือชิ้นงานที่เขาภูมิใจ

  4. ไม่ควรเปรียบเทียบผลงานเด็กกับเพื่อนๆ  หัวใจของการจัดกิจกรรมแบบ Story Line คือการใช้คำถามเพื่อนำไปสู่ “ การคิดที่มีประสิทธิภาพ ” ลักษณะการสอนแบบ Story Line ที่พบโดยทั่วไปจึงมีลักษณะ ใช้การตั้งคำถาม เป็นตัวเดินเรื่อง เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ มีการปฏิบัติและการเสริมแรง เป็นการเรียนการสอนแบบ บูรณาการ พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพการเรียนรู้ และ เป็นการเรียนรู้แบบร่วมมือ ดังนั้นบรรยากาศในการเรียนรู้จึงเป็นแบบกัลยานมิตร นักเรียนเรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน ประสบผลสำเร็จส่งผลต่อการ ยอมรับตัวเองและเกิดความภาคภูมิใจในผลงานที่ได้ ซึ่งคุณลักษระข้างต้นจะเอื้อให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ ต่อโรงเรียน และรักที่จะเรียนรู้ ซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญของเด็กที่ประสบผลสำเร็จใน การเรียนรู้พึงมีความคิดเห็นที่ 3

jindarat391@gmail.com (Guest)
15 ก.ย. 2553 21:31
 1. ต้องการทราบว่าการสอนแบบStorylineวิชาสังคมจะทำอย่างไร ช่วยบอกหน่อย

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น