การประเมินวิทยะฐานะ

ทราบว่ารับสมัคร 4-30 มกราคม 2549 แต่ไม่ทราบว่าคณะกรรมการจะประเมินผลการปฏิบัติงานช่วงใหนความคิดเห็นที่ 32


4 พ.ค. 2552 18:18
  1. รับทำผลงาน คศ3 ราคาถูกที่สุดในเวปตอนนี้ งานพร้อมส่ง สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 0845973385 หรือ 0842379852 รับทุกสาระทุกช่วงชั้นนะคะเรามีทีมงานทุกระดับค่ะงานพร้อมส่งแก้ไขจนผ่าน มีสัญญาการว่าจ้างค่ะ ไม่ทิ้งงานรับปรึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของลุกค้าแต่ละคนนะคะ เขตภาคกลางบริการส่งงานถึงที่ทุกจังหวัดค่ะ
ความคิดเห็นที่ 31

23 มี.ค. 2552 21:35
  1. อยากทราบเงินเดือนขั้นต่ำที่จะทำ คศ.3 ได้เท่าไรค่ะ
ความคิดเห็นที่ 33

krugook
3 มิ.ย. 2552 16:57
  1. ถ้ายังมีการรับจ้างทำผลงาน ครูไทยคงไม่รู้จักคำว่า การพัฒนาตนเอง
    รึต่อให้กำหนดเกณฑ์การประเมินออกมาเลิศเลอขนาดไหนก็คงไม่เกิดประโยชน์
    คิดดูให้ดีๆ ก็เหมือนการโกงชาติเนาะ
ความคิดเห็นที่ 20

23 ม.ค. 2549 14:37
  1. ดิฉันเป็นครูบรรณารักษ์ ทำงานในหน้าที่หัวหน้างานห้องสมุด รับผิดชอบดูแลงานห้องสมุดทั้งหมดเพียงคนเดียว จึงทำให้ไม่มีคาบสอน มีเพียงคาบกิจกรรมชุมนุม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเท่านั้น อยากทราบว่าดิฉันมีสิทธิ์ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อขอรับการประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการหรือไม่ความคิดเห็นที่ 12

18 ม.ค. 2549 14:05
  1. อยากทำ วฐ.ได้บ้างค่ะ แต่ต้องรออีก เพราะเงินเดือนน้อยไป
    รอบหลังจะยาก กว่าพี่ ๆ หรือเปล่า หรือต้องรอฟังนโยบาย รมต.คนต่อไปอีก เมื่อไรนโยบายจะนิ่ง แล้วครูก็ทำหน้าที่สอน อบรมนักเรียนอย่างเดียว (เหมือนครูเอกชน)ความคิดเห็นที่ 9

ครู...ชิต
14 ม.ค. 2549 10:30
  1. แม้ๆครูหลายๆท่านเตรียมพร้อมกันใหญ่เลยนะครับงั้นผมขอเสริมตามเอกสารหรือเท่าที่มีข้อมูล(คัดเลือกมาให้อ่าน)อาจจะเป็นประโยชน์ต่อคุณครูหลายๆท่านนะครับ
    วิทยฐานะครูชำนาญการ(กรณีพิเศษ)
    คุณสมบัติที่เข้าเกณฑ์การเสนอขอวิทยฐานะครูชำนาญการ(กรณีพิเศษ)
    1.เป็นอาจารย์ 2 ระดับ 7 ก่อนวันที่ 2 ต.ค.2539
    2.เคยดำรงดำแหน่งอาจารย์ 2 รับเงินเดือน ระดับ 7 ซึ่งเคยขอปรับปรุงกำหนดตำแหน่งเป็นอาจารย์ 3(เชิงประจักษ์)และผ่านการประเมินจากกรรมการชุดที่ 2 แล้ว
    3.เคยดำรงดำแหน่งอาจารย์ 2 รับเงินเดือน ระดับ 7 และเคยขอปรับปรุงกำหนดตำแหน่งและตั้งตั้งเป็นอาจารย์ 3 ตามหลักเกณฑ์ ตามหลักเกณฑ์เดิมแต่ไม่ได้รับอนุมัติ
    4.ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นครูดีเด่น ตามโครงการได้แก่ ครูต้นแบบ ครูแกนนำ ครูเกียรติยศ ครูแห่งชาติ ครูดีในดวงใจ ครูดีเด่น ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรือระดับจังหวัดขึ้นไป
    เอกสารที่จะต้องจัดส่ง
    ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการประเมินยื่นคำขอ พร้อมด้วยหลักฐานต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น เพื่อตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง คือ
    คุณสมบัติขอกรณีพิเศษในข้อ 1,2,3 ส่งเอกสารดังนี้
    1.แบบเสนอขอรับการประเมิน วฐ.(พ) 1/1 พร้อมรายงานผลการปฎิบัติงาน 3-5 หน้า จำนวน 4 ฉบับ
    2.แบบ วฐ.(พ) 2/1 (กรอกเฉเพาะข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน) จำนวน 3 ฉบับ
    3.แบบ วฐ.(พ) 3/1 (กรอกเฉเพาะข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน) จำนวน 2 ฉบับ
    4.สำเนาหนังสือมติ อ.ก.ค. สพฐ. อ.ก.ค. สปช. หรือ กรมสามัญศึกษาที่ไม่อนุมัติ ให้กำหนดตำแหน่ง จำนวน 4 ฉบับ
    5.สำเนา ก.พ.7 จำนวน 1 ฉบับ
    คุณสมบัติขอกรณีพิเศษในข้อ 4 ส่งเอกสารดังนี้
    1.แบบเสนอขอรับการประเมิน วฐ.(พ) 1/1 ไม่ต้องจัดพิมพ์รายงานผลการปฏิบัติงาน จำนวน 4 ฉบับ
    2.แบบ วฐ.(พ) 2/2 (กรอกเฉเพาะข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน) จำนวน 3 ฉบับ
    3.แบบ วฐ.(พ) 3/2 (กรอกเฉเพาะข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน) จำนวน 2 ฉบับ
    4.สำเนาวุฒิบัตรที่แสดงว่าได้รับการคัดเลือกเป็นครูดีเด่นตามโครงการต่างๆ จำนวน 4 ฉบับ
    5.สำเนา ก.พ.7

    ***********************************
    การประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 (กรณีพิเศษ)(กรณีครูดีเด่น)
    ด้านที่ 1 ด้านความประพฤติ
    ด้านความประพฤติ วินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพมีขอบเขการประเมินดังนี้
    1.วินัยและการรักษาวินัย
    2.รักษาชื่อเสียง เกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่
    3.การเป็นแบบอย่างที่ดี
    4.การอุทิศเวลาให้ทางราชการ
    5.รัก เมตตา และกรุณาต่อศิษย์
    6.ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
    7.ความวิริยะ อุตสาหะและอดทน
    8.ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน
    9.รักษาความสามัคคีและช่วยเหลือเกื้อกูลหมู่คณะ
    10.การพัฒนาบุคลิคภาพ วิสัยทัศน์และวิชาชีพ
    11.ไม่ทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อการพัฒนาสติปัญญา อารมณ์และสังคมของศิษย์
    12.เป็นผู้นำในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย
    13.มีมนุษยสัมพันธ์
    14.มีค่านิยมที่ดีงาม
    15.เป็นบุคคลแห่งการเรียบนรู้
    16.มีความเป็นประชาธิปไตย

    *********************************
    ด้านที่ 2 ด้านคุณภาพการปฏิบัติงานมีขอบเขตการประเมินดังนี้
    1. การจัดการเรียนรู้
    1.1 การวางแผนการจัดการเรียนรู้
    1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
    2.การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
    2.1 การเสริมสร้างความรู้ คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
    2.2 การเอาใจใส่ดูแล แนะแนว แก้ปัญหาผู้เรียน
    3.การปฏิบัติงานวิชาการ
    3.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
    3.2 การจัดทำเอกสาร หลักฐานวัดและประเมินผล
    3.3 การจัดทำโครงการพัฒนางานวิชาการ
    4.การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน
    4.1 การสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายผู้ปกครองและชุมชน
    4.2 การสร้างให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
    5.การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
    5.1 การพัฒนาตนเอง
    5.2 การพัฒนาวิชาชีพ
    การยื่นคำขอรับการประเมิน ยื่นได้ปีละ 1 ครั้ง
    เฉพาะปี พ.ศ.2549
    - ยื่นระหว่างวันที่ 4 - 31 มกราคม(กรณีพิเศษ)
    - ยื่นระหว่างวันที่ 1 - 30 เมษายน หรือ 1- 31 ตุลาคม
    [u]ปีต่อๆไป[/]
    - ยื่นระหว่างวันที่ 1 - 30 เมษายน หรือ 1 - 31 ตุลาคม

    ************************************
    ข้อมูลจาก : เอกสารประกอบการอบรม"ครูกับการเตรียมงานวิชาการแบบใหม่ สู่วิทยฐานะครูชำนาญการ"

    หมายเหตุ ยื่นแบบเสนอขอรับการประเมิน ( 4- 30 ม.ค 49)ถ้าคุณครูท่านใดที่จะกรุณาแนะนำสิ่งที่เป็นประโยชนสำหรับการประเมินรอบกรณีพิเศษนี้ผมก็ยินดีครับความคิดเห็นที่ 4

5 ม.ค. 2549 20:10
  1. ครูสายอาชีพใช้การประเมินแบบเดียวกันหรือไม่ครับความคิดเห็นที่ 5

9 ม.ค. 2549 18:41
  1. มีหลายกระแส เช่นบ้างก็บอกว่ารอบนี้ให้ส่งเฉพาะครูแกนนำ ต้นแบบ ดีเด่น ส่วนครูที่ไม่มีคุณสมบัติดังกล่าวถึงส่งไปก็ไม่ได้ เพราะรัฐกันเงินไว้น้อย ได้แค่ 150,000 คน จากทั้งหมด 300,000 คนจริงหรือไม่ เขตพื้นที่ให้ส่งเฉพาะบุคคลดังกล่าวก่อนความคิดเห็นที่ 17

22 ม.ค. 2549 20:27
  1. อยากทราบวิธีประเมินของกรรมการด้านที่ 1 ต้องเตรียมเอกสารหรือคอยตอบคำถาม และถ้า ผอ โรงเรียนย้ายมาใหม่ไม่กี่วันจะให้คะแนนเที่ยงตรงตามความเป็นจริงหรือความคิดเห็นที่ 24

2 ก.พ. 2549 20:02
  1. จริงด้วยครูที่มีลูก (ความเห็น 23 ) ควรมีเวลาดูแลลูกบ้าง โดยเฉพาะลูกที่ปัญญาอ่อน แถมพูดจาหยาบคาย ถ้าลูกครูเป็นแบบนี้ แล้วจะสอนนักเรียนให้ดีได้อย่างไรความคิดเห็นที่ 25

2 ก.พ. 2549 20:05
  1. ขอแสดงความยินดีสำหรับผู้ที่ผ่านการประเมินแล้ว (ทางภาคอีสาน) ส่วนทางใต้ยังไม่ประเมิน เขียนเล่ามาบ้างซิ คณะกรรมใจดีใหม คำถามยากใหมความคิดเห็นที่ 3

3 ม.ค. 2549 13:23
  1. ขอความอนุเคราะห์อธิบายการรายงานผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ในวฐ.2 ข้อ 3 ด้วยคะ ขอบพระคุณมากความคิดเห็นที่ 16

20 ม.ค. 2549 20:16
  1. วิธีการ/เกณฑ์/ หัวข้อประเมิน ดูได้ที่ http://www.moe.go.th/webtcs/Table6/Law/law3-49/law3-49.htmความคิดเห็นที่ 11

17 ม.ค. 2549 21:04
  1. ขอบพระคุณมากสำหรับทุกคำตอบ ไม่ใช่เฉพาะตัวเองเท่านั้นแต่ได้นำไปเผยแพร่แก่เพื่อนครูด้วยแล้วความคิดเห็นที่ 29

20 ก.พ. 2551 21:03
  1. การประเมินขอเลื่อนวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ ที่กำหนดส่ง31มี.ค.51 นี้ อยากทราบจริงๆว่า จะผ่านได้มากน้อยแค่ไหน
    ตอนนี้นวัตกรรมและการรายงานการใช้กำลังใกล้จะเสร็จแล้ว พอได้ข่าวว่า ให้แค่ 30% ก็รู้สึกท้อมาก แม้จะมั่นใจในผลงาน
    อีก 6 ปีก็ 60 ปี แล้ว หากไม่ผ่านรอบนี้คงหมดแรงทำงานแน่ ขวัญกำลังใจเหียดหายความคิดเห็นที่ 19

23 ม.ค. 2549 09:57
  1. อยากทราบว่า เป็นวิทยากรแกนนำ จะเป็นกรณีพิเศษ หรือไม่ ได้รับคัดเลือกให้ไปอบรมในระดับประเทศ เป็นวิทยากรแกนนำระดับจังหวัดความคิดเห็นที่ 1

พิทยา
31 ธ.ค. 2548 21:14
  1. คณะกรรมการจะประเมินตอนไหน คงต้องให้ สพท. หรือ อกคศ.ของเขตพื้นที่ครับ
    รายละเอียดเพิ่มเติม ดูได้ที่
    "http://www.moe.go.th/webtcs/Table6/Law/law25/law25.htm "
    และกรณ๊พิเศษสำหรับคนที่ส่งผลการประเมินอาจารย์ 3 แล้วไม่ผ่าน หรือครูแกนนำ ครูดีเด่น ครูในดวงใจ ก็มีครับ "http://www.moe.go.th/webtcs/Table6/Law/law26/law26.htm "
    ลองไปดูแล้วเตรียมจัดทำรายงานและหลักฐานไว้ได้เลยครับความคิดเห็นที่ 2

พิทยา
31 ธ.ค. 2548 21:31
  1. ขออภัยครับ พิมพ์ข้อความไม่ครบถ้วน ขอเติมเป็นดังนี้
    (คณะกรรมการจะประเมินตอนไหน คงต้องให้ สพท. หรือ อกคศ.ของเขตพื้นที่)เป็นผู้กำหนด(ครับ)ความคิดเห็นที่ 15

ครูไผ่
18 ม.ค. 2549 20:56
  1. คลิกที่นี่ก็มีให้ดูค่ะ


    http://www.krupai.netความคิดเห็นที่ 8

13 ม.ค. 2549 20:00
  1. ตอบครูน้อยค่ะ
    จะเขียนอย่างไรต้องทราบก่อนว่าตัวเราเข้าข่ายกรณีพิเศษหรือไม่ (ครูแกนนำ,ครูดีเด่น,ฯลฯ ระดับเขตพื้นที่หรือระดับจังหวัด,ระดับประเทศ) ถ้าเป็นกรณีนี้ก็เขียนความยาว 5 - 10 หน้า สำหรับด้านที่ 1 วินัย คุณธรรม ฯ และด้านที่ 2 คุณภาพการปฏิบัติงาน แต่เป็นครู คศ.2 ปกติ ก็ต้องเขียนความยาว 3-5 หน้าโดยจะต้องถูกประเมินทั้ง 3 ด้านค่ะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น