การประเมินวิทยะฐานะ

ทราบว่ารับสมัคร 4-30 มกราคม 2549 แต่ไม่ทราบว่าคณะกรรมการจะประเมินผลการปฏิบัติงานช่วงใหน


ความคิดเห็นที่ 31 

kutip16@hotmail.com (Guest)
23 มี.ค. 2552 21:35
 1. อยากทราบเงินเดือนขั้นต่ำที่จะทำ คศ.3 ได้เท่าไรค่ะ
ความคิดเห็นที่ 33

krugook
3 มิ.ย. 2552 16:57
 1. ถ้ายังมีการรับจ้างทำผลงาน ครูไทยคงไม่รู้จักคำว่า การพัฒนาตนเอง
  รึต่อให้กำหนดเกณฑ์การประเมินออกมาเลิศเลอขนาดไหนก็คงไม่เกิดประโยชน์
  คิดดูให้ดีๆ ก็เหมือนการโกงชาติเนาะ
ความคิดเห็นที่ 20

tumchay@thai.com (Guest)
23 ม.ค. 2549 14:37
 1. ดิฉันเป็นครูบรรณารักษ์ ทำงานในหน้าที่หัวหน้างานห้องสมุด รับผิดชอบดูแลงานห้องสมุดทั้งหมดเพียงคนเดียว จึงทำให้ไม่มีคาบสอน มีเพียงคาบกิจกรรมชุมนุม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเท่านั้น อยากทราบว่าดิฉันมีสิทธิ์ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อขอรับการประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการหรือไม่ความคิดเห็นที่ 12

ครูโย (Guest)
18 ม.ค. 2549 14:05
 1. อยากทำ วฐ.ได้บ้างค่ะ แต่ต้องรออีก เพราะเงินเดือนน้อยไป

  รอบหลังจะยาก กว่าพี่ ๆ หรือเปล่า หรือต้องรอฟังนโยบาย รมต.คนต่อไปอีก เมื่อไรนโยบายจะนิ่ง แล้วครูก็ทำหน้าที่สอน อบรมนักเรียนอย่างเดียว (เหมือนครูเอกชน)ความคิดเห็นที่ 9

ครู...ชิต vcharkarn veditor
14 ม.ค. 2549 10:30
 1. แม้ๆครูหลายๆท่านเตรียมพร้อมกันใหญ่เลยนะครับงั้นผมขอเสริมตามเอกสารหรือเท่าที่มีข้อมูล(คัดเลือกมาให้อ่าน)อาจจะเป็นประโยชน์ต่อคุณครูหลายๆท่านนะครับ

  วิทยฐานะครูชำนาญการ(กรณีพิเศษ)

  คุณสมบัติที่เข้าเกณฑ์การเสนอขอวิทยฐานะครูชำนาญการ(กรณีพิเศษ)

  1.เป็นอาจารย์ 2 ระดับ 7 ก่อนวันที่ 2 ต.ค.2539

  2.เคยดำรงดำแหน่งอาจารย์ 2 รับเงินเดือน ระดับ 7 ซึ่งเคยขอปรับปรุงกำหนดตำแหน่งเป็นอาจารย์ 3(เชิงประจักษ์)และผ่านการประเมินจากกรรมการชุดที่ 2 แล้ว

  3.เคยดำรงดำแหน่งอาจารย์ 2 รับเงินเดือน ระดับ 7 และเคยขอปรับปรุงกำหนดตำแหน่งและตั้งตั้งเป็นอาจารย์ 3 ตามหลักเกณฑ์ ตามหลักเกณฑ์เดิมแต่ไม่ได้รับอนุมัติ

  4.ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นครูดีเด่น ตามโครงการได้แก่ ครูต้นแบบ ครูแกนนำ ครูเกียรติยศ ครูแห่งชาติ ครูดีในดวงใจ ครูดีเด่น ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรือระดับจังหวัดขึ้นไป

  เอกสารที่จะต้องจัดส่ง

  ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการประเมินยื่นคำขอ พร้อมด้วยหลักฐานต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น เพื่อตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง คือ

  คุณสมบัติขอกรณีพิเศษในข้อ 1,2,3 ส่งเอกสารดังนี้

  1.แบบเสนอขอรับการประเมิน วฐ.(พ) 1/1 พร้อมรายงานผลการปฎิบัติงาน 3-5 หน้า จำนวน 4 ฉบับ

  2.แบบ วฐ.(พ) 2/1 (กรอกเฉเพาะข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน) จำนวน 3 ฉบับ

  3.แบบ วฐ.(พ) 3/1 (กรอกเฉเพาะข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน) จำนวน 2 ฉบับ

  4.สำเนาหนังสือมติ อ.ก.ค. สพฐ. อ.ก.ค. สปช. หรือ กรมสามัญศึกษาที่ไม่อนุมัติ ให้กำหนดตำแหน่ง จำนวน 4 ฉบับ

  5.สำเนา ก.พ.7 จำนวน 1 ฉบับ

  คุณสมบัติขอกรณีพิเศษในข้อ 4 ส่งเอกสารดังนี้

  1.แบบเสนอขอรับการประเมิน วฐ.(พ) 1/1 ไม่ต้องจัดพิมพ์รายงานผลการปฏิบัติงาน จำนวน 4 ฉบับ

  2.แบบ วฐ.(พ) 2/2 (กรอกเฉเพาะข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน) จำนวน 3 ฉบับ

  3.แบบ วฐ.(พ) 3/2 (กรอกเฉเพาะข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน) จำนวน 2 ฉบับ

  4.สำเนาวุฒิบัตรที่แสดงว่าได้รับการคัดเลือกเป็นครูดีเด่นตามโครงการต่างๆ จำนวน 4 ฉบับ

  5.สำเนา ก.พ.7  ***********************************

  การประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 (กรณีพิเศษ)(กรณีครูดีเด่น)

  ด้านที่ 1 ด้านความประพฤติ

  ด้านความประพฤติ วินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพมีขอบเขการประเมินดังนี้

  1.วินัยและการรักษาวินัย

  2.รักษาชื่อเสียง เกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่

  3.การเป็นแบบอย่างที่ดี

  4.การอุทิศเวลาให้ทางราชการ

  5.รัก เมตตา และกรุณาต่อศิษย์

  6.ความรับผิดชอบต่อหน้าที่

  7.ความวิริยะ อุตสาหะและอดทน

  8.ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน

  9.รักษาความสามัคคีและช่วยเหลือเกื้อกูลหมู่คณะ

  10.การพัฒนาบุคลิคภาพ วิสัยทัศน์และวิชาชีพ

  11.ไม่ทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อการพัฒนาสติปัญญา อารมณ์และสังคมของศิษย์

  12.เป็นผู้นำในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย

  13.มีมนุษยสัมพันธ์

  14.มีค่านิยมที่ดีงาม

  15.เป็นบุคคลแห่งการเรียบนรู้

  16.มีความเป็นประชาธิปไตย  *********************************

  ด้านที่ 2 ด้านคุณภาพการปฏิบัติงานมีขอบเขตการประเมินดังนี้

  1. การจัดการเรียนรู้

  1.1 การวางแผนการจัดการเรียนรู้

  1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

  2.การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน

  2.1 การเสริมสร้างความรู้ คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

  2.2 การเอาใจใส่ดูแล แนะแนว แก้ปัญหาผู้เรียน

  3.การปฏิบัติงานวิชาการ

  3.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

  3.2 การจัดทำเอกสาร หลักฐานวัดและประเมินผล

  3.3 การจัดทำโครงการพัฒนางานวิชาการ

  4.การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน

  4.1 การสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายผู้ปกครองและชุมชน

  4.2 การสร้างให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

  5.การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

  5.1 การพัฒนาตนเอง

  5.2 การพัฒนาวิชาชีพ

  การยื่นคำขอรับการประเมิน ยื่นได้ปีละ 1 ครั้ง

  เฉพาะปี พ.ศ.2549

  - ยื่นระหว่างวันที่ 4 - 31 มกราคม(กรณีพิเศษ)

  - ยื่นระหว่างวันที่ 1 - 30 เมษายน หรือ 1- 31 ตุลาคม

  [u]ปีต่อๆไป[/]

  - ยื่นระหว่างวันที่ 1 - 30 เมษายน หรือ 1 - 31 ตุลาคม  ************************************

  ข้อมูลจาก : เอกสารประกอบการอบรม"ครูกับการเตรียมงานวิชาการแบบใหม่ สู่วิทยฐานะครูชำนาญการ"  หมายเหตุ ยื่นแบบเสนอขอรับการประเมิน ( 4- 30 ม.ค 49)ถ้าคุณครูท่านใดที่จะกรุณาแนะนำสิ่งที่เป็นประโยชนสำหรับการประเมินรอบกรณีพิเศษนี้ผมก็ยินดีครับความคิดเห็นที่ 4

ครูเทคนิค (Guest)
5 ม.ค. 2549 20:10
 1. ครูสายอาชีพใช้การประเมินแบบเดียวกันหรือไม่ครับความคิดเห็นที่ 5

ครูบ้านนอก (Guest)
9 ม.ค. 2549 18:41
 1. มีหลายกระแส เช่นบ้างก็บอกว่ารอบนี้ให้ส่งเฉพาะครูแกนนำ ต้นแบบ ดีเด่น ส่วนครูที่ไม่มีคุณสมบัติดังกล่าวถึงส่งไปก็ไม่ได้ เพราะรัฐกันเงินไว้น้อย ได้แค่ 150,000 คน จากทั้งหมด 300,000 คนจริงหรือไม่ เขตพื้นที่ให้ส่งเฉพาะบุคคลดังกล่าวก่อนความคิดเห็นที่ 17

ครูน้อย (Guest)
22 ม.ค. 2549 20:27
 1. อยากทราบวิธีประเมินของกรรมการด้านที่ 1 ต้องเตรียมเอกสารหรือคอยตอบคำถาม และถ้า ผอ โรงเรียนย้ายมาใหม่ไม่กี่วันจะให้คะแนนเที่ยงตรงตามความเป็นจริงหรือความคิดเห็นที่ 24

ครู (Guest)
2 ก.พ. 2549 20:02
 1. จริงด้วยครูที่มีลูก (ความเห็น 23 ) ควรมีเวลาดูแลลูกบ้าง โดยเฉพาะลูกที่ปัญญาอ่อน แถมพูดจาหยาบคาย ถ้าลูกครูเป็นแบบนี้ แล้วจะสอนนักเรียนให้ดีได้อย่างไรความคิดเห็นที่ 25

ครูน้อย (Guest)
2 ก.พ. 2549 20:05
 1. ขอแสดงความยินดีสำหรับผู้ที่ผ่านการประเมินแล้ว (ทางภาคอีสาน) ส่วนทางใต้ยังไม่ประเมิน เขียนเล่ามาบ้างซิ คณะกรรมใจดีใหม คำถามยากใหมความคิดเห็นที่ 3

ครูน้อย (Guest)
3 ม.ค. 2549 13:23
 1. ขอความอนุเคราะห์อธิบายการรายงานผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ในวฐ.2 ข้อ 3 ด้วยคะ ขอบพระคุณมากความคิดเห็นที่ 16

ครูน้อย (Guest)
20 ม.ค. 2549 20:16
 1. วิธีการ/เกณฑ์/ หัวข้อประเมิน ดูได้ที่ http://www.moe.go.th/webtcs/Table6/Law/law3-49/law3-49.htmความคิดเห็นที่ 11

ครูน้อย (Guest)
17 ม.ค. 2549 21:04
 1. ขอบพระคุณมากสำหรับทุกคำตอบ ไม่ใช่เฉพาะตัวเองเท่านั้นแต่ได้นำไปเผยแพร่แก่เพื่อนครูด้วยแล้วความคิดเห็นที่ 29

kroonong@yahoo.com (Guest)
20 ก.พ. 2551 21:03
 1. การประเมินขอเลื่อนวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ ที่กำหนดส่ง31มี.ค.51 นี้ อยากทราบจริงๆว่า จะผ่านได้มากน้อยแค่ไหน

  ตอนนี้นวัตกรรมและการรายงานการใช้กำลังใกล้จะเสร็จแล้ว พอได้ข่าวว่า ให้แค่ 30% ก็รู้สึกท้อมาก แม้จะมั่นใจในผลงาน

  อีก 6 ปีก็ 60 ปี แล้ว หากไม่ผ่านรอบนี้คงหมดแรงทำงานแน่ ขวัญกำลังใจเหียดหายความคิดเห็นที่ 19

sun (Guest)
23 ม.ค. 2549 09:57
 1. อยากทราบว่า เป็นวิทยากรแกนนำ จะเป็นกรณีพิเศษ หรือไม่ ได้รับคัดเลือกให้ไปอบรมในระดับประเทศ เป็นวิทยากรแกนนำระดับจังหวัดความคิดเห็นที่ 1

พิทยา
31 ธ.ค. 2548 21:14
 1. คณะกรรมการจะประเมินตอนไหน คงต้องให้ สพท. หรือ อกคศ.ของเขตพื้นที่ครับ

  รายละเอียดเพิ่มเติม ดูได้ที่

  "http://www.moe.go.th/webtcs/Table6/Law/law25/law25.htm "

  และกรณ๊พิเศษสำหรับคนที่ส่งผลการประเมินอาจารย์ 3 แล้วไม่ผ่าน หรือครูแกนนำ ครูดีเด่น ครูในดวงใจ ก็มีครับ "http://www.moe.go.th/webtcs/Table6/Law/law26/law26.htm "

  ลองไปดูแล้วเตรียมจัดทำรายงานและหลักฐานไว้ได้เลยครับความคิดเห็นที่ 2

พิทยา
31 ธ.ค. 2548 21:31
 1. ขออภัยครับ พิมพ์ข้อความไม่ครบถ้วน ขอเติมเป็นดังนี้

  (คณะกรรมการจะประเมินตอนไหน คงต้องให้ สพท. หรือ อกคศ.ของเขตพื้นที่)เป็นผู้กำหนด(ครับ)ความคิดเห็นที่ 15

ครูไผ่ vcharkarn vteam
18 ม.ค. 2549 20:56
 1. คลิกที่นี่ก็มีให้ดูค่ะ  http://www.krupai.netความคิดเห็นที่ 8

ครูก้อย (Guest)
13 ม.ค. 2549 20:00
 1. ตอบครูน้อยค่ะ

  จะเขียนอย่างไรต้องทราบก่อนว่าตัวเราเข้าข่ายกรณีพิเศษหรือไม่ (ครูแกนนำ,ครูดีเด่น,ฯลฯ ระดับเขตพื้นที่หรือระดับจังหวัด,ระดับประเทศ) ถ้าเป็นกรณีนี้ก็เขียนความยาว 5 - 10 หน้า สำหรับด้านที่ 1 วินัย คุณธรรม ฯ และด้านที่ 2 คุณภาพการปฏิบัติงาน แต่เป็นครู คศ.2 ปกติ ก็ต้องเขียนความยาว 3-5 หน้าโดยจะต้องถูกประเมินทั้ง 3 ด้านค่ะความคิดเห็นที่ 13

นิรันดร์ vcharkarn vteam
18 ม.ค. 2549 15:14
 1. ข้อมูลในความคิดเห็นที่ 9 ของคุณครู...ชิต

  ได้มาจากแหล่งใดครับ

  ขอบคุณครับ

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น