อยากรู้ว่า...จุลชีววิทยา เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง

คือว่าอยากรู้ว่า จุลชีววิทยา มันเรียนเกี่ยวกับอะไร แล้วต้องเรียนอารายกันบ้าง แล้วจะมันมีประโยชน์อะไรบ้างยังไงฝากเพื่อน ๆ ที่รู้เรื่องช่วยบอกด้วย


ความคิดเห็นที่ 1

Tanname
4 ม.ค. 2549 22:24
 1. anothailand@msn.com จุลชีววิทยานะครับ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับชีววิทยาของจุลินทรีย์กลุ่มต่างๆ เช่น ไวรัส แบคทีเรีย เห็ด รา ไชยาโนแบคทีเรียและสาหร่ายขนาดเล็ก การ ศึกษาครอบคลุม ความรู้พื้นฐาน และการนำจุลินทรีย์ ไปประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรม การเกษตร การแพทย์ และสาธารณสุข ใช้ในการปรับปรุง สภาพแวดล้อม และแก้ปัญหามลภาวะ ตลอดจนการศึกษาถึงคุณและโทษของจุลินทรีย์ที่ เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของมนุษย์ โดยมีวิชาพื้นฐานประกอบด้วย วิชาเกี่ยวกับการจำแนกชนิดทางอนุกรมวิธานของจุลินทรีย์ ไวรัสวิทยา ภูมิคุ้นกันวิทยา สรีรวิทยาของจุลินทรีย์

ความคิดเห็นที่ 2

Tanname
4 ม.ค. 2549 22:25
 1. การเข้าศึกษาสาขาจุลชีววิทยาในสถาบันการศึกษาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย โดยผู้เข้าศึกษาจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลายหรือเทียบเท่า แต่บางสถาบันจะให้เรียนเมื่อผ่านชั้นปีที่ 1และเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะ วิทยาศาสตร์ก่อนสำหรับการเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาประเภทจำกัดรับจะต้องผ่านคัดเลือกของทบวงมหาวิทยาลัย หรือผ่านการสอบคัดเลือก ระเบียบและข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย

ความคิดเห็นที่ 3

Tanname
4 ม.ค. 2549 22:25
 1. ผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชานี้จะได้รับวุฒิการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา) สำหรับผู้สำเร็จวุฒิการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา จะสามารถศึกษาต่อในสาขาชีววิทยา จุลชีววิทยาทางการแพทย์ แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีชีวภาพ วิศวกรรมการอาหาร วิศวกรรมเคมี จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรมและโครงการสาขาแพทย์ และทันตแพทยศาสตร์

ความคิดเห็นที่ 4

Tanname
4 ม.ค. 2549 22:26
 1. การศึกษาต่อหลังจบปริญญาตรี สำหรับผู้สำเร็จวุฒิการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา จะสามารถศึกษาต่อในสาขาชีววิทยา จุลชีววิทยา ทางการแพทย์ แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีชีวภาพ วิศวกรรมการอาหาร วิศวกรรมเคมี จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรมและโครงการสาขาแพทย์ และ ทันตแพทยศาสตร์

ความคิดเห็นที่ 5

Tanname
4 ม.ค. 2549 22:27
 1. สาขาวิชาที่เปิดสอน 1. ระดับปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน คือ จุฬา, เกษตรฯ,ขอนแก่น, เชียงใหม่, นเรศวร, บูรพา, มหิดล, มศว, สงขลาฯ, อุบลราชธานี, สจ.ธนบุรี 2. ระดับปริญญาโท สาขาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน คือ จุฬา, เกษตรฯ,มหิดล (หลักสูตรนานาชาติ), สจ.ธนบุร

ความคิดเห็นที่ 6

Tanname
4 ม.ค. 2549 22:27
 1. สาขาอาชีพที่เกี่ยวข้อง งานค้นคว้าวิจัย งานสอน นักวิทยาศาสตร์ เช่น งานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ การตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร การวิจัยผลิตภัณฑ์ เป็นผู้ชำนาญทางด้านอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์

ความคิดเห็นที่ 7

Tanname
4 ม.ค. 2549 22:30
 1. แหล่งงานประกอบอาชีพ ผู้สำเร็จการศึกษาสาขาจุลชีววิทยา สามารถเข้าทำงานในหน่วยงานต่างๆ อาทิ หน่วยงานของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ เช่น กรมวิชาการเกษตร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมอนามัย ห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาลรัฐและ เอกชน การประปา องค์การเภสัชกรรม มหาวิทยาลัย โรงงานผลิตอาหาร โรงงานผลิตยาและเวชภัณฑ์ โรงงานผลิตชีวภัณฑ์ เช่น บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ประเทศไทย จำกัด (ฝ่ายเวชภัณฑ์) บริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลคอสเมติกส์ จำกัด บริษัทไทยเทพรส ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด บริษัทเอ็น ที เอส สตรีล จำกัด (มหาชน) บริษัทไทยเพรสซิเดนท์ฟูด จำกัด (มหาชน) บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด และบริษัทบางจาก ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

ความคิดเห็นที่ 8

Tanname
4 ม.ค. 2549 22:31
 1. anothailand@msn.com สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบริการการศึกษา สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย นะครับ:D

ความคิดเห็นที่ 9

29 มี.ค. 2549 01:32
 1. สนใจแหล่งผลิต จำหน่าย หรือ วิธีการผลิต เห็ด หัวลิง และ เห็นฟูหลิง ค่ะ รบกวนช่วยส่งรายละเอียดมาที่ katchalee9@hotmail.com ถ้าเป็นภาคกลางหรือ กทม.จะดีมากเลยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 10

20 เม.ย. 2549 21:52
 1. ระดับปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ก็เปิดสอนครับ

ความคิดเห็นที่ 11

23 เม.ย. 2549 21:25
 1. ถ้าเรียนจุลชีววิทยาแล้วอยากเรียนต่อทางด้านวิศวกรรมเช่น วิศวกรรมอาหารหรือว่าวิศวกรรมเคมี อย่างที่คุณ Tanname แนะนำก็ให้ดูนิดนึงนะคะ เพราะว่าส่วนมากรายวิชาที่เรียนในจุลชีววิทยาส่วนมากไม่ได้เอื้อต่อการเรียนต่อทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เลย คืออาจจะเรียนได้แต่ว่าคงต้องทำงานหนักมากๆเพื่อจะให้ตามทันค่ะ

ความคิดเห็นที่ 12

26 เม.ย. 2549 11:56
 1. ถ้าจะเรียนต่อทางแพทยศาสตร์ ต้องใช้เวลานานมากแค่ไหน ช่วยตอบด้วยครับ

ความคิดเห็นที่ 13

9 พ.ค. 2549 21:03
 1. เรียนต่อแพทย์5ปี ทีจุฬารับ

ความคิดเห็นที่ 14

12 ก.ค. 2549 23:05
 1. บทความจุลชีววิทยา

ความคิดเห็นที่ 16

27 ก.ค. 2549 18:07
 1. จุลชีววิทยาก็ดีนะแต่เราก็เรียนหนักมากเลย

ความคิดเห็นที่ 17

27 ส.ค. 2549 13:33
 1. เรียนจุลชีววิทยา คะแนนเท่าไหร่คะถึงจะเข้าได้ และที่ว่าเรียนหนัก ต้องเรียน วันล่ะกี่ชั่วโมงคะ/และเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง

ความคิดเห็นที่ 18

30 ส.ค. 2549 09:33
 1. กำลังจะสอบเข้าป.โทศิลปากร สาขาจุลไม่รู้ยากรึเป่ารับแค่7คนเอง

ความคิดเห็นที่ 19

30 ส.ค. 2549 09:38
 1. แล้ววิชาที่สอบเป็นอะไรก้ไม่รู้กลัวอ่านไม่ตรงแล้วจะออกลึกมากไหม กลุ่มใจคะใครช่วยตอบปัญหานี้ได้ช่วยทีนะคะ

ความคิดเห็นที่ 49

22 ม.ค. 2551 15:42
 1. [tex]เรียนจาสาขาวิชาชีววินยาสามารถทำงานอะไรได้บ้างค่ะ ใครรู้ช่วยตอบหน่อยน่ะ[/tex]

ความคิดเห็นที่ 50

22 ม.ค. 2551 15:43
 1. เรียนจาสาขาวิชาชีววิทยาสามารถทำงานอะไรได้บ้างค่ะ ใครรู้ช่วยตอบหน่อยน่ะ

ความคิดเห็นที่ 51

2 ก.พ. 2551 11:44
 1. อยากรู้ว่าจุลเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง จบแล้วทามงานอะไรได้บ้าง ใครรู้มาบอกที อยากเรียน อยากเรียนมากมาย

ความคิดเห็นที่ 52

mamerro
4 ก.พ. 2551 22:43
 1. จุลชีวะ

   

   

  เรียนเกี่ยวกะ จุลินทรีย์ พวกแบคทีเรีย พวกเชื้อรา

  เรียนเกี่ยวกะว่เราสามารถได้ประโยชน์อะไรจากพวกมัน

  เช่น ด้านการแพทย์ หรืออุตสาหกรรม หรือการเกษตร หรืออำนวยความสะดวก หรือแม้แต่อาหาร

  มันก้อน่ามีหลายสาขากว่านี้นะ

  แต่สรุปคือเรียนกะพวกจุลินทรีย์อะไรพวกนั้นแหละ งืม ๆ ๆ


ความคิดเห็นที่ 53

จอร์ด บางขัน
4 ก.พ. 2551 23:00
 1. จุลชีววิทยา = การศึกษาชีวิตของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก

  ตามคำแปลครับ เรียนครบแน่นอน ทำ Lab เยอะพอสมควร


ความคิดเห็นที่ 54

13 มี.ค. 2551 15:03
 1. <P>เรียนแล้วอยากเป็น อลิช ในผีชีวะจัง</P>

ความคิดเห็นที่ 55

17 มี.ค. 2551 10:56
 1. <P>เรียนกำลังเรียน micro มก.ปี3 มีงานแน่นอนจ๊ะ ทั้งงานทางสายราชการและสายเอกชน</P> <P>รุ่นพี่ที่จบบอกมาที่งานรวมรุ่น micro มก.8ปีมีครั้งเลยนะพี่ๆรุ่น1จนถึงปัจจุบับมาพบปะสังสรรกันและที่ภาคของเรารุ่นพี่รุ่นน้องค่อยช่วยเหลือกันเสมอมันอยู่กันอย่างใกล้ชิดเพราะในชั้นปีมีสมากชิกไม่ถึง 40คน รวมทั้งคณาจารย์ที่น่ารัก&nbsp; และใจดีพร้อมให้คำปรึกษาในเกือบทุกเรื่อง</P> <P>โดยเฉพาะเรื่องเรียนอ.ทุกท่านเต็มที่มากๆภาควิชาของเราถึงจะเริ่มมีคนรู้จักกันมากเมื่อไม่นานเท่าไรแต่สำหรับที่นี้ มีรุ่นพี่ที่จบออกไปนานแล้วรุ่นพี่อายุเท่ายายหัวงอกๆยังมาในงานเลี้ยงรุ่นเลย แต่เรียนนะน่ะมันก็ยากแน่นอน เรียนพื้นฐานของวิทยาทุกสาขา ถ้าใครไม่ชอบคำนวณยังไงก็ต้องเจอแน่ เช่น Cal 1,2 stat 1 Phy 1,2 แต่ยังไงก็ไม่ยากเกินความพยายามหรอกน๊า&nbsp;&nbsp; อะไรที่ได้มาด้วยความยากลำบากผลลัพธ์ของมันคุ้มค่าเสมอ</P> <P>&nbsp;</P>

ความคิดเห็นที่ 57

27 มี.ค. 2551 04:52
 1. นอกจากกล้องจุลทัศน์ กับ เพาะเชื้อ ก้อมี PRC ไว้ใช้ amplify ยีน, gel electrophoresis ไว้ใช้แยก DNA กับโปรตีน, immunoblotting ไว้ใช้โพรบ DNA กับโปรตีน, มี HPLC บ้าง, restriction and ligation enzymesม เอาไว้ตัดต่อ DNA, tissue culture เอาไว้เพาะเซลล์ที่ได้รับการตัดต่อยีนของแบคทีเรียหรือไวรัส งานแล้บทำไปทำมาก็ต้องใช้เทคนิคเยอะแยะเลย รวมถึงความรู้เรื่อง molecular and cell biology นอกจากความรู้เรื่องจุลชีวอย่างเดียว ถ้ารักชอบงานห้องปฏิบัติการหรืองานวิจัยเกี่ยวกับจุลชีพและเซลล์แล้วเรียนจุลชีววิทยาไม่ผิดหวังหรอกคับ :)

ความคิดเห็นที่ 58

1 เม.ย. 2551 22:31
 1. ผมเรียนอยู่ วิศวกรรมชีวภาพ ม.ม.ส.ครับ พี่ผมเรียน จุลชีววิทยาอยู่ที่ มศว.ครับ มันเรียนไปทางพวกโปรคาริโอตอ่าครับ แล้วก็การวิจัยในตสาหกรรมโรงงานที่เกี่ยวกับ พวกจุลชีพ รู้สึกว่าจะหนักไปทาง วิทยาเซลล์ เยอะมากๆ เห็นทำแร๊ปที ถึง เที่ยงคืน ตี2 อันนี้ ผมเหฟ็นกับตา ทำพลาดทีนึงก็มาใหม่ทั้งหมด เรียนยากครับ จบมามีงานทำแน่ๆ ไม่ ยาคลู ก็ดรัชมิลล์ อันนี้บริษัทใหญ่ๆ ส่วนย่อยๆก๋มีเยอะมากๆ

ความคิดเห็นที่ 59

3 เม.ย. 2551 14:09
 1. <P>เราเรียน&nbsp; สาขาจุลชีววิทยา&nbsp;&nbsp; อยู่ในคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์นะ&nbsp; สำหรับมน.</P> <P>เรียนไม่ยากเท่าไหร่นะถ้าใจรัก</P> <P>เรียนเกี่ยวกับพวกไวรัส&nbsp; ปรสิต&nbsp; จุลินทรีย์ ต่างๆ</P> <P>มีวิชาเลือกเสรีให้เลือกมากมายเช่น จุลฯอุตสาหกรรม จุลฯทางการแพทย์&nbsp; เวชศาสตร์ชันสูตร ฯลฯ</P> <P>สนใจก็พยายามเข้านะ&nbsp;&nbsp; </P>

ความคิดเห็นที่ 60

5 พ.ค. 2551 14:14
 1. <FONT size=4>เรียนจุลชีววิทยา ทำงานอะไรได้บ้างค่ะ</FONT>

ความคิดเห็นที่ 61

seifer30@hotmail.com
6 พ.ค. 2551 21:55
 1. การเรียนจุลชีววิทยาจะแบ่งเป็น 2 แบบใหญ่ๆมี จุลชีววิทยาทางการแพทย์ ก็จะคล้ายๆกับนักเทคนิคการแพทย์ ถ้าเรียนทางนี้ก็ทำงานที่โรงงาน เช่น CP โรงงานยา หรือจะเป็นข้าราชการก็มี เช่นสำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจก็จะรับจุลชีววิทยาเช่นกัน สามารถที่จะทำงานได้หลายที่เหมือนกัน อีกแบบจะเป็นจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม แบบนี้จะเน้นไปทางโรงงานอุตสาหกรรมมากกว่า ส่วนใหญ่ก็ทำงานที่โรงงาน อาจจะเป็นโรงงานเกี่ยวกับบำบัดน้ำเสีย , โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น การทำงานทางสายจุลชีววิทยา ก็ถือว่ากว้างมากเช่นกันค่ะ ทำทั้งรัฐบาลและก็เอกชนได้


ความคิดเห็นที่ 62

13 พ.ค. 2551 21:15
 1. <P>อยากคุยกะพี่ๆ ที่เรียนคณะชีววิทยา -จุลชีววิทยาอะคร่า</P> <P>อยากคุยมั่กๆ&nbsp; พอดีอยากเรียนอะ </P> <P>ถ้ามีพี่จัยดีผ่านเข้ามา&nbsp; แอดมาด้วยด้ายมิค่ะ</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>สนใจคณะนี้มากคร่า - -"</P>

ความคิดเห็นที่ 63

15 พ.ค. 2551 09:33
 1. <P>เราเรียนจุลชีววิทยามหาวิทยาลัย</P> <P>อุบลราชธานี</P> <P>คัยสนใจคุยกานได้นะ</P>

ความคิดเห็นที่ 64

15 พ.ค. 2551 09:38
 1. <P>อยากให้น้องๆมาเรียนสาขานี้มาก</P> <P>ถ้าใครชอบทำแล็ปพี่แนะนำนะค่ะ</P>

ความคิดเห็นที่ 65

2 มิ.ย. 2551 12:10
 1. <BLOCKQUOTE dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px"> <P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ff0000" face="times new roman, times, serif" color=#000000 size=4><STRONG><EM>ตอนนี้หนูเรียนอยู่จุลเหมือนกันค่ะ ปี1 หนูอยากรู้ว่าเรียนยากมั้ยค่ะ หนูกลัวจะเรียนไม่ได้ค่ะ พี่ๆช่วยตอบด้วยนะค่ะ</EM></STRONG></FONT></P></BLOCKQUOTE>

ความคิดเห็นที่ 66

6 มิ.ย. 2551 17:46
 1. <P>เราเรียนจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอยู่ ปี3แล้ว ขอบอกว่าถ้าใครชอบทำแลป ต้องสาขานี้เลย เพราะตลอดเวลาที่เราเรียนนะ แทบจะกินนอนในห้องแลป เปนสาขาที่คนชอบชีวะจะเรียนแล้วมีความสุขมาก จบมามีงานทำแน่นอน 100 %&nbsp; ทั้งหน่วยงานรัฐ เอกชล ละก้อทำธุรกิจส่วนตัวเองก้อได้ </P>

ความคิดเห็นที่ 67

16 มิ.ย. 2551 01:49
 1. <FONT size=6><STRONG>อยากถามว่าการที่ใช้แสงที่มีความยาวคลื่น 610 กับ 600 นาโนเมตร ในการวัดความขุ่นของเชื้อนั้น แตกต่างกันตรงไหนหรือค่ะ ช่วยตอบหน่อยค่ะ สงสัยมากๆเลยค่ะ</STRONG></FONT>

ความคิดเห็นที่ 68

1 ก.ค. 2551 21:36
 1. ครายมีบทวิจัยเกี่ยวกับจุลอ่ะคะ

  จะเอาไปเรียน

  ช่วยหน่อยๆๆ


ความคิดเห็นที่ 69

20 ก.ค. 2551 17:06
 1. เรียนจุลชีววิทยา จบไปทำงานอะไรคะแล้ววิท เคมี ด้วยค่ะ จบไปทำงานเกี่ยวกับอะไรคะขอบคุณค่ะ


ความคิดเห็นที่ 70

23 ก.ค. 2551 15:59
 1. เรียนจุลไม่ยากหรอกคับ แค่ใช้ความจำซะส่วนใหญ่ ตอนนี้ผมก็กำลังเรียนอยู่ เรียนสนุกด้วย และได้ดูสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กด้วย แต่ว่าทำแลบนะเหนื่อยคับ เพราะต้องดูการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตขนาดเล้ก

ความคิดเห็นที่ 71

zocolotta
23 ก.ค. 2551 17:02
 1. ส่วนผมเรียนจบแล้วครับ สนุกมากครับ จำเยอะแยะมากมาย แต่ไปทางสายอุตสาหกรรมจะสนุกครับ ยิ่งตอนได้ทำไวน์ เมาเลยครับ


ความคิดเห็นที่ 72

24 ก.ค. 2551 21:05
 1. หนูอยากเรียนมากกๆเรยค่ะ มันไม่ยากใช่มั้ยค่ะ หนูยังไม่ค่อยค้นพบตัวเอง แต่อ่านข้อความของพี่ๆๆๆ แล้วหนูตื่นเต้นมากๆๆๆเรยค่ะ หนูอยากเข้าวิทย์จุล จังเรยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 73

25 ก.ค. 2551 19:35
 1. อยากเรียนมากๆแต่ไม่รู้ว่าเข้ายากอ่ะป่าวน๊ะซิค่ะ...อยากเรียนมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ต้องเข้ายากมากแน่เลย ช่ายม่ะค่ะ หรือว่าขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยที่เราจะเข้าค่ะ ใครช่วยบอกที???ขอบคุณมากๆๆๆๆๆๆเลยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 75

31 ก.ค. 2551 14:01
 1. อยากเรียนจุลชีววิทยามากๆเลยคะเรียนเกี่ยวกับอะไร และเน้นวิชาไหนเป็นส่วนใหญ่คะ ช่วยตอบหน่อยนะคะอยากรู้มากๆ

ความคิดเห็นที่ 77

22 ส.ค. 2551 10:16
 1. เดี๋ยวนี้เรียนจุลชีววิทยาปี1 ก็ดีค่ะ ก็ไม่ค่อยยากนะค่ะแต่ต้องทำlab

ความคิดเห็นที่ 78

22 ส.ค. 2551 17:54
 1. อยากเรียนสาขานี้อยู่เหมือนกาน แต่ n มายติด เลลเรียน ศ.ษ แทน

ความคิดเห็นที่ 79

25 ส.ค. 2551 21:27
 1. น่าสนใจดีเนาะ

ความคิดเห็นที่ 80

17 ก.ย. 2551 10:16
 1. สนใจเรียนทางด้านจุลชีววิทยาค่ะ แต่ยังหางานวิจัยทางด้านนี้ไม่เจอเลย อยากรู้พอดีจะมีการสัมมะนาคือน้องอยากรู้ว่าเรยนทางด้นจุลนั้มีงานวิจัยด้านใดบ้างค่ะช่วยตอบน้องหน่อยน่ะค่ะ ต้องการข้อมูลด่วนค่ะ�� ขอบคุณค่ะ


ความคิดเห็นที่ 81

17 ก.ย. 2551 10:16
 1. เรียนจุลชีววิทยา สามารถต่โทเสชได้จริงอ๋อค่ะ


ความคิดเห็นที่ 82

23 ก.ย. 2551 02:47
 1. หนูอยากเรียนคณะที่เกี่ยวกับชีววิทยามาตั้งแต่ขึ้นม.ปลาย แล้วตอนนี้หนูติดสอบสัมภาษณ์คณะจุลชีววิยา รู้สึกว่าความฝันอยู่แค่เอื้อมช่วยอวยพรให้ด้วยนะค่ะ ใครมีอะไรก้อแนะนำมาได้นะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 84

1 ต.ค. 2551 17:06
 1. จุลชีววิทยา เรี่ยนเกี่ยวกับแบคทีเรีย รา ไวรัส  สภาวะการเจริญของเชื้อต่างๆ  ลักษณะของสารพันธุกรรม  ลักษณะภายนอกของเชื้อ (morphology)  ลักษณะการใช้อาหารและการผลิตสารต่างๆ (Physiology)  เรียนจุล จะได้ดูความสามารถของเชื้อต่างๆ มีทั้งพระเอก (เชื้อที่ใช้ในทางการผลิต  เช่น  ผลิตแอลกอฮอลล์  ยาปฏิชีวนะ  สารสีต่างๆ)  และผู้ร้าย (เชื้อก่อโรค)  ถ้าเรียนจบหางานได้แน่นอนเพราะได้ทั้งสายโรงงาน (ทั้งด้านการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพ) และสายโรงพยาบาล (ตรวจเชื้อก่อโรค)


ความคิดเห็นที่ 85

6 ต.ค. 2551 12:02
 1. สวัสดีค่ะ ตอนนี้น้ำหวานได้โควตาจุลชีววิทยา อยากรู้เรียนเกี่ยวกับอะไร จบมาทำงานอะไรได้บ้าง แล้วน้ำหวานควรจะเลือกเรียนดีไหม ตอบๆๆกันหน่อยนะค่ะ มาคุยกันได้ที่ MSNก็ได้นะ narintip_ng@hotmail.com

ความคิดเห็นที่ 86

11 ต.ค. 2551 18:53
 1. อยากเรียนมากค่ะ จบมาทำงานอะไรได้บ้าง

ความคิดเห็นที่ 87

23 ต.ค. 2551 20:36
 1. เหมือนจะยากนะ กลัวจบไปไม่มีงานทำ หรือมีก็ได้เงินน้อย ไม่ได้โลภนะ แต่ของมันแพงขึ้นทุกวันอ่ะ


ความคิดเห็นที่ 88

23 พ.ย. 2551 13:30
 1. พรุ้งนี้สอบสัมภาษณ์ดีใจๆๆตื่นเต้นๆๆม่ายรุ้ต้องทามไง


ความคิดเห็นที่ 89

28 พ.ย. 2551 14:12
 1. เรียนต่ออะไรได้บ้างคะ


ความคิดเห็นที่ 90

28 พ.ย. 2551 17:08
 1. จะว่าไปมันก็เรียนสนุกนะ เห็นพี่ๆเค้าบอกมา ตอนนี้เราสอบติดแล้วสัมภาษณ์ติดและได้เข้าเรียนแล้วอ่ะ เพื่อนๆคนไหนยังไม่มีที่เรียนสู้ๆนะเค้าเอาใจช่วย


ความคิดเห็นที่ 92

26 ม.ค. 2552 22:48
 1. ติดจุล บางมด อิอิ


ความคิดเห็นที่ 95

24 ก.พ. 2552 14:30
 1. เรียนจบมาจะทำงานที่ไหนได้บ้าง ................โอกาสการมีงานทำมากน้อยแค่ไหน

ความคิดเห็นที่ 96

28 ก.พ. 2552 12:48
 1. อยากเรียนจุลมากค่ะ แล้วเกรดเฉลี่ยเยอะไหมค่ะแล้วมีเรียนเกี่ยวกะการคำนวณป่าวค่ะ ชอบชีว แต่ไม่ชอบคณิตช่วยตอบด้วยนะค่ะ..ขอบคุณค่ะ


ความคิดเห็นที่ 97

10 เม.ย. 2552 22:13
 1. ที่จุฬาเรียน 8 ชม. หนักมาก  กลับดึกต้องอยู่แถวนั้นจะดี  เพราะปี1 ต้องเลือกสาขา


ความคิดเห็นที่ 98

12 เม.ย. 2552 23:18
 1. ท่าทางจะเรียนยากส์น่าดู

   

   

  เหอะๆๆ

   

   

  แต่อะไรที่เรียนยากส์ๆ มักจะได้ดีทุกคน อิอิ


ความคิดเห็นที่ 99

8 พ.ค. 2552 16:38
 1. ติดจุลชีว ม. เกษตรค่ะ เหลือสอบสัมภาษณ์ แต่ยังลังเลอยู่ว่า

  มันต้องเรียนเคมีด้วยใช่ไหมค่ะ

  รักชีวะ แต่ไม่ชอบเคมีค่ะ

  ถ้าหนูจาเรียนจาเรียนได้ไหมค่ะ


ความคิดเห็นที่ 100

8 พ.ค. 2552 18:22
 1. อยากรู้ว่าจบจุลแล้วต่อแพทย์ศาสตร์ มหิดลได้ป่าวคับ ตอบทางเมล์นะคับ


ความคิดเห็นที่ 101

8 พ.ค. 2552 21:06
 1. อยากรู้ว่าเค้ากำหนดเกรดมั้ยค่ะแล้วมันหางานยากมั้ยแล้วมีเปิดสอนที่ม.ไหนบ้างค่ะตอบทางเมลก็ได้ค่ะ...ขอบคุณล่วงหน้า


ความคิดเห็นที่ 102

11 พ.ค. 2552 00:24
 1. ได้ยินเค้าว่ามานะว่าเรียนจุลฯ4ปีเป็นพื้นฐานแพทย์2ปี

  จบแล้วสามารถต่อแพทย์ได้แต่ต้องเรียนอีก4ปีเราก็เรียนอยู่นะคิดว่าไม่ยากอะถ้าใจรัก

  จบมาทำงานได้ทั้งสายโรงงานและโรงพยาบาลนะจ๊ะ


ความคิดเห็นที่ 103

16 พ.ค. 2552 14:26
 1. ผมก็เล็งๆ ไว้ครับผมเทคโนโลยีชีวภาพ กับ จุลชีววิทยา อ่ะครับแต่ผมม่ายถนัดเคมีอ่ารัก ชีวะ ครับแล้วจะเรียนไหวไหมครับ  เคมีหนักไหม


ความคิดเห็นที่ 104

16 พ.ค. 2552 14:52
 1. แล้วอยากจะทราบว่า เทคโนโลยีชีวภาพ  กับ จุลชีววิทยาเรียนต่างกันมากไหมครับอย่างไหนใช้เคมีน้อยกว่ากันขอขอบคุณมากครับ


ความคิดเห็นที่ 105

3 มิ.ย. 2552 14:05
 1. นิโลบล�อยากเรียนจุลชีววิทยาทำอย่างไรดีเพราะได้เกรด 1.00 เอง


ความคิดเห็นที่ 106

10 ก.ค. 2552 11:16
 1. เรียนจุลต่อแพทย์ได้ด้วยเหรอขอข้อมูลเพิ่มเติมได้เปล่าค่ะอยากเรียนมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆส่งมาทางเมลล์ก็ได้คะ


ความคิดเห็นที่ 107

20 ก.ค. 2552 15:56
 1. เป็นข้าราชค่ะตอนนี้นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการค่ะจบจุล ที่ม.อุบลค่ะ


ความคิดเห็นที่ 108

24 ก.ค. 2552 21:59
 1. �อยากเรียนจุลค่ะ� ตอนนี้อยู่ ม.6� แต่ไม่รู้ว่าจะเรียนได้ไหม� และไม่รู้ว่าจะสอบได้หรือไม่�� ใครก็ได้ช่วยแนะนำหน่อย�� ช่วยตอบทางเมลล์ด้วยนะค่ะ


ความคิดเห็นที่ 109

26 ก.ค. 2552 17:27
 1. ถ้าเรียนจุลจบแล้วทำงานอะไรได้บ้างค่ะ


ความคิดเห็นที่ 110

2 ส.ค. 2552 22:20
 1. ต่อแพทย์ น่าจะแพทย์ นิวแทรกซ์นะ แพทย์ทางเลือกอะ สายวิทระดับปริญญาตรีก็ต่อได้หมดแหละ แต่แล้วแต่ว่า เค้ามีกำหนดการจะรับไหม ปีนึงติดไม่กี่คนอะ 5 คนถึงป่าวก็ไม่รู้ ต้องเทพจิงๆอะ ส่วนใหญ่ก็จะป็นเด็ก จุฬา มหิดล ธรรมศาสตร์อะที่สอบได้


ความคิดเห็นที่ 111

7 ส.ค. 2552 13:41
 1. อยากเรียน จุลชีวิทยา มากมากค่ะ ชอบชีวะไม่ถนัดเคมีอยากทราบว่าจบแล้วทำงานไรมั้งอะขอรายละเอียดด้วย แล้วจะสอบเข้าต้องเตรียมตัวยังงัยคะ ตอบทางเมลล์นะค่ะขอบคุณค่ะ


ความคิดเห็นที่ 112

9 ส.ค. 2552 11:03
 1. มีใครอยากเข้าจุล มจธ หรือเปล่าเราอยากเข้ามอนี้แหละ พี่สาวเราก็สนับสนุนพี่เราบอกว่ามอเขามีคุณภาพมันจะทำให้เราหางานง่ายเพราะได้ยินมาว่าสอบแต่ข้อเขียนต้องขยันจิงๆมีใครมีมหาลัยไหนมาแนะนำกันบ้างหรือเปล่าแนะนำมาด้วยละ


ความคิดเห็นที่ 113

10 ส.ค. 2552 19:41
 1. ชอบชีว แต่ใม่ชอบเคมี. ใม่รุ้จะเรียนเทคโนโลยีชีวภาพ หรืจุลชีววิทยาดี? อันใหนมีเคมีน้อยกว่ากัน?

ความคิดเห็นที่ 114

11 ส.ค. 2552 14:03
 1. ขอความคิดเห็นเพื่อน ๆ ได้เปล่าทำไมถถึงอยากเรียนจุลชีววิทยาเราก็อยากเรียนแต่ก็มีอีกสาขาหนึ่งในใจคือรังสีเทคนิคตอนนี้ยังตัดสินใจไม่ได้ช่วยบอกความคิดเห็นเพื่อน ๆ หน่อยมันอาจทำให้เราตัดสินใจเลือกเรียนได้ขอบคุณล่วงหน้าคะ


ความคิดเห็นที่ 115

20 ส.ค. 2552 21:54
 1. พี่จบจุลชีววิทยาจาก ม.นเรศวรค่ะ ทำงานได้ทั้งภาครัฐและเอกชนนะ แต่ตอนนี้พี่ทำแลปให้กับบริษัทเอกชนอ้อ แล้วที่ ม.นเรศวร จะมีทั้งหมด 3 วิชาเอกชื่อคณะ : คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์1.จุลชีววิทยา หลักสูตร 4 ปี�� ทำได้ทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นนักวิเคราะห์ นักวิจัย2.วิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตร 4 ปี� ส่วนใหญ่มักทำงานในโรงพยาบาล/กรม�� วิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นต้น3.นิติวิทยาศาสตร์ หลักสูตรคู่ขนาน 5 ปี�� (รับปริญญา 2 ใบ วิทยาศาสตรบัณฑิต+นิติศาสตรบัณฑิตอีก 1 ใบ)� ลักษณะงานมักเกี่ยวกับการพิสูจน์หลักฐาน คล้าย ๆ กับหมอพรทิพย์แต่ไม่ได้เป็น� หมอนะ หรือจะทำเกี่ยวกับกฎหมายก็ได้ (แต่อาจจะไม่แน่นเท่าพวกที่จบด้านนี้มา� โดยตรง) กรณีเรียนไม่ไหว สามารถโอนไปสายใดสายหนึ่งในสองปริญญานี้ได้อ้อ ! ทั้ง 3 สาขานี้ เพื่อนพี่บางคนเค้าก็ไปเป็น Sale เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ขายอุปกรณ์ ขายอาหารเลี้ยงเชื้อ ฯลฯ อ๊ะ ๆ อย่าดูถูกนะคะ พวกนี้ภาพพจน์ดีมากอย่าเอาไปเปรียบเทียบกับ Sale เครื่องใช้ทั่วไป เพราะพวกนี้เป็น Technical Saleบางคนจบป.โท จบจากนอกก็มี บางคนความรู้แน่นปึ้กอย่างกับอาจารย์ อันไหนไม่เข้าในตอนเรียน ไปเข้าใจกับ Sale ยังมีเลยค่ะ แต่น้องต้องบวกพรสวรรค์ด้านการขาย การเจรจาต่อรองด้วยนะ ถ้าชอบพบปะผู้คน ทำแลปจนเบื่อแล้วลองมองสายงานพวกนี้ดูได้นะคะหมายเหตุ: จากประสบการณ์ บางทีพี่ก็คิดว่าการเรียนสายนี้มันมีสาขาใหม่ ๆ เพิ่ม�������������มาซ้ำซ้อนมากขึ้น เช่น สาขาจุลชีวอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมอาหาร������������ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคนิคการแพทย์ เป็นต้น ซึ่งมันก็ทำให้มีการแข่ง������������ ขันที่สูงขึ้นเวลาหางาน (แต่พี่ว่าก็คงทุกสาขาอาชีพแระนะ) จุลชีวฯ������������ มันเป็นวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ ไม่ได้ประยุกต์ เรียนในเชิงลึกมากกว่า������������ แต่ถ้าเรามีกึ๋นจริง ๆ จะกลัวอะไร และพี่ก็มาเรียนรู้อีกทีตอนทำงานด้วยซ้ำ������������ ส่วนใหญ่จากพวก Sale ที่ขายอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ และเวลาที่�������������เค้าจัดอบรม สัมมนา เพราะเทคโนโลยีใหม่ ๆ เดี๋ยวนี้มักแพร่หลายจาก������������ บริษัทเอกชน ในมหาลัยเค้าจะสอนความรู้พื้นฐาน และทฤษฏีเชิงลึกให้������������ เราไปใช้ในการทำงานอีกทีส่วนรังสีเทคนิคพี่ไม่ค่อยรู้เยอะ แต่เพื่อนพี่มันไปทำโรงพยาบาลเป็นส่วนใหญ่นะ ���


ความคิดเห็นที่ 116

22 ส.ค. 2552 15:04
 1. � พี่จบรังสีเทคนิค ทำงานโรงพยาบาลตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการเล่าคร่าวๆแล้วกันนะคะ สาขานี้ส่วนใหญ่จะทำงานรพ.ทั้งรัฐและเอกชน จะแยกเป็น รังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ตอนเรียนเรียนทั้งสามสาขา แต่ตอนทำงานจะแยกกันค่อนข้างชัดเจน แล้วแต่เราจะเลือกสมัครงานสาขาไหน ส่วนใหญ่ไม่ตกงาน บางคนก็ไปเป็นsale แต่ก็ต้องตัดสินใจและหาข้อมูลให้ดีๆ บางคนเรียนแล้วไม่ชอบกลับไปตั้งต้นใหม่ เสียเวลา เอาใจช่วยน้องๆนะคะ เรียนอะไรที่เรารักเราชอบก็จะช่วยให้เรียนอย่างเป็นสุข ผลที่ตามมาคือเรียนได้ดีและทำงานได้ดี ก้าวหน้า ชีวิตก็เป็นสุขเหมือนๆกัน คิดบวกๆเข้าไว้ชีวิตจะมีพลัง


ความคิดเห็นที่ 117

11 ก.ย. 2552 12:07
 1. เรียนจุลอุตอยู๋คร่าม.หัวเฉียวสอนดีมากแต่พึ่งเปงรุ่นที่4เองอิอิต้องใช้ความจำหน่อยหนักพวกชีวะอ่าแอดมาด้วยนะ


ความคิดเห็นที่ 118

23 ต.ค. 2552 13:00
 1. อยากทราบว่าจบจุลชีววิทยาแล้วต่อสาขาพยาบาลได้ไหมช่วยตอบหน่อยจร้า


ความคิดเห็นที่ 119

27 ต.ค. 2552 17:59
 1. เรียยนจุลชีวะ ที่แม่ฟ้าหลวงสิ เราก้เรียนอยุ่ มหาลัยนี้มีคุณภาพจิงๆๆ สอนเป็นภาษาอังกิด ช่วยฝึกฝนตัวเราเอง มหาลัยสวย อากาศดีมาก

ความคิดเห็นที่ 121

7 พ.ย. 2552 17:58
 1. ตอนนี้ติดจุลของลาดกระบังปี53� อยากจะรู้จักกันก้อเข้ามาคุยกะเราได้อยากเจอเพื่อนทุกท่านเรยอ่ะ


ความคิดเห็นที่ 122

8 พ.ย. 2552 15:19
 1. อยากเรียน จุลอ่ะ แต่เคมีเรียนไม่ไหวอ่ะ ถ้าไปเรียนจริงๆ จะเรียนไหวไหม มันเรียนเกี่ยวกับไรบ้าง แอดมาบอกกันหน่อยกันก็นะค่ะ ^^

ความคิดเห็นที่ 123

18 พ.ย. 2552 12:50
 1. ตอนนี้ ติด จุลชีววิทยา ที่ ม.อุบลค่ะ กำลังจะปสอบสัมภาษณ์ ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างค่ะแล้วเรียนยากมั่ย ใครมีประสบการณ์ ช่วยหน่อยนะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 127

22 ม.ค. 2553 14:44
 1. นั่นซิ่เน๊อะ ? อารมณ์แบบ .. สอบตรงติด แล้วยัง งง ว่าเรียนยังไง ? ติดที่ ลาดกระบัง .. จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม นี่ล่ะ ปี 53 เอิ่ ม ม มม ! ใครติดบ้าง ? ^^

ความคิดเห็นที่ 128

14 ก.พ. 2553 09:55
 1. อยากเรียนจุล แต่ไปสอบแล้วไม่ติด เพิ่งมาติดของสวนสุนันทา แต่ไม่ค่อยมั่นใจ กลัวจบออกไปแล้วหางานทำอยาก

ความคิดเห็นที่ 129

9 มี.ค. 2553 08:17
 1. ติดจุลชีววิทยา ของม.อุบลปี 53 อยากมีเพื่อนจัง~ ไม่รู้ว่าจะเรียนยากหรือป่าว

ความคิดเห็นที่ 131

19 เม.ย. 2553 23:08
 1. เราก็ติด จุลฯ ลาดกระบัง ปี 53 นี้เหมือนกานๆ มีเพื่อนคนไหนติดก้แอดมาหาได้น้ะ ^^

ความคิดเห็นที่ 133

28 เม.ย. 2553 13:19
 1. อยากรู้ว่า อย่างไรถึงจะเรียกว่าชอบสาขาจุลชีววิทยาละค่ะ ต้องมีพื้นฐานอะไรบ้าง ช่วยตอบด้วย ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 134

5 พ.ค. 2553 14:41
 1. ไม่เข้าใจอะไร หรืออยากถามอะไรเกี่ยวกับจุลชีววิทยาก็แอดมาถามได้นะคับ รุ่นพี่จุลชีววิทยา ม.อุบลราชธานี ยินดีต้อนรับน้องๆๆทุกคนนะคับ

ความคิดเห็นที่ 135

6 พ.ค. 2553 11:28
 1. หนูอยากเข้าม๊าก มากเลยยค่า หนูอยากเข้าม๊าก มากเลยยค่า หนูอยากเข้าม๊าก มากเลยยค่า

ความคิดเห็นที่ 136

philosophysci
6 พ.ค. 2553 20:38
 1. ลอง search ใน www.jobthai.com ดูนะครับ ----------------------------------- เรียนลัดภาษาอังกฤษศัพท์ที่น่าจำมากที่สุดสำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย http://funny2english.blogspot.com

ความคิดเห็นที่ 137

9 พ.ค. 2553 21:55
 1. เรียนจุลชีววิทยา มศว จบแล้วทำงานอะไร แล้วเรียนยากมั้ย

ความคิดเห็นที่ 138

19 พ.ค. 2553 09:58
 1. เรียนจุล ม. เกษตรศาสตร์

ความคิดเห็นที่ 139

29 พ.ค. 2553 11:18
 1. จุลชีววิทยาทางการแพทย์ต้องเรียนกี่ปี แล้วมีที่ไหนบ้างเปิดสอน

ความคิดเห็นที่ 140

13 มิ.ย. 2553 13:48
 1. สวัสดีค่ะ ตอนนี้กำลังเรียนวิทย์ จุลชีว อยู่เหมือนกันค่ะ ปี2 แต่ตอนนี้ตอบตัวเองม่ายด้ายว่าเรียนจบไปจะทำงานอะไร ถ้าต้องการทำงานด้านการแพทย์เราจะทำด้ายหรือป่าว และเราจะต้องเรียนต่อหรือไม่ และจะเรียนต่ออะรัย ใครรู้ช่วยตอบหน่อยนะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 141

26 มิ.ย. 2553 18:44
 1. อยากเรียนจุล มศว.มากๆๆๆถึงมากที่สุดไม่รู้ว่าจะเข้าได้รึเปล่า

ความคิดเห็นที่ 142

4 ส.ค. 2553 22:15
 1. สวัสดีค่ะรุ่นพี่ตอนนี้หนูกำงลังเรียนสาขาจุลค่ะและอยากทราบการทำงานสาขานี้และการศึกษาต่อโทว่าจบมาแล้วทำงานเกี่ยวกับไรได้บ้าง ช่วยตอบกลับทางmailหน่อยนะค่ะเพราะตอนนี้หนูเริ่มท้อกับlabแล้วค่ะขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 144

20 ก.ย. 2553 18:26
 1. ขอบคุณพี่ๆที่แนะนำนะคะขอให้เอินได้เรียนจุลชีวะ

ความคิดเห็นที่ 145

29 ก.ย. 2553 18:54
 1. สาวัดดีค่ะคือแอนอยากรู้ว่าเรียนสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร เรียนเกี่ยวกับอารัย เรียนยากไหม จบมาแล้วทำงานอะไร ที่ไหนได้บ้าง จะทำงานเกี่ยวกับขาราชการได้หรือป่าว ax.ane@hotmail.com

ความคิดเห็นที่ 146

21 ต.ค. 2553 11:45
 1. เราติดจุลชีววิทยาแล้ว แต่ไม่รุว้าเรียนแล้วจบมาเรา จะทำงานด้านไหนได้บ้างสมัครงานยังไง ตอนนี้คิดมาก มาก เพราะวันที่ 27 ตุลาคม 2553 ต้องไปสอบสัมภาษณ์แล้ว ขอแบบเรวๆๆเลยนะค่ะ ทุกคน

ความคิดเห็นที่ 147

2 พ.ย. 2553 16:33
 1. ตอนนนี้ทำงานอยู่ แลปไมโคร ของบริษัทเอกชนคับ แต่ไม่ได้จบมาทางด้านไมโคร เลยอยากจะหาเพื่อนที่ทำงานด้านนนี้หรือจบด้านนี้คับ......นิค

ความคิดเห็นที่ 148

5 พ.ย. 2553 21:39
 1. ใครเรียนจุลบ้างค่ะ ขอคำปรึกษาหน่อย แอดมาน่ะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 149

23 พ.ย. 2553 11:30
 1. เรียนจุลไม่ใช้เคมี

ความคิดเห็นที่ 150

26 พ.ย. 2553 10:46
 1. เรียนจุลก็ต้องใช้เคมีน่ะคับ อย่างเช่นชีวเคมี เคมีวิเคราะห์ เคมีอินทรีย์ เป็นต้น ตอนนี้เราเรียนจุลฯที่พระจอมเกล้าลาดกระบัง เป็นจุลฯอุตสาหกรรม ก็จะเรียนเกี่ยวเน้นไปทางการหมักของจุลินทรีย์ จะเป็นพวกของหม้ัก เช่น นมเปรี้ยว อาหารหมัก ไวน์ เหล้า เบียร์ ฯลฯ การผลิตยาปฎิชีวนะ วิตามิน วัคซีน การหมักให้เกิดไบโอแก๊ส พลังงานทดแทน การหมักวัตถุดิบให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ วิชาบังคับจะมี ชีววิทยาทั่วไป จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม1,2 สรีวิทยาจุลฯ จุลฯทั่วไป ราวิทยา สาหร่ายวิทยา แบคทีเรียวิทยา แบบจำลองคณิตศาสตร์ทางจุลฯ จุลชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปอาหาร วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ กระบวนการหมักในอุตสากรรม การเก็บเกี่ยวผลผลิตการหมัก การบำบัดน้ำเสีย การใช้เครื่องมือทางจุลฯ การบริหารจัดการอุตสาหกรรม พันธุศาสตร์จุลินทรีย์ การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ การควบคุมคุณภาพอาหาร สัมมนา ส่วนวิชาเลือกจะมี จุลชีววิทยาทางการแพทย์ อิมมูนวิทยา การผลิตยาและสกัดยาจากจุลินทรีย์ พืช สัตว์ (เน้นพืชกับจุลฯ) การวางแผนการทดลอง นมหมัก เทคโนโลยีเอนไซม์ของจุลฯ การแปรรูปไข่ เนื้อ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช สัตว์ เทคโนโลยีเม็ดสีและกลิ่น รส พันธุวิศวกรรม จุลฯทางการเกษตร จุลฯทางดิน ไวรัสวิทยา เรียนจบไปทำงานได้หลากหลายคับทั้งรัฐและเอกชน เช่นตามโรงพยาบาล บริษัทยา โรงงานอาหาร

ความคิดเห็นที่ 151

27 พ.ย. 2553 12:30
 1. เราเรียนวิทยาศาสตร์เอกจุลชีววิยา ม.ศรีนคริทรวิโรฒ เรียนยากไหม ตอบเลยว่ายากมาก เพราะเราไม่ใช่แค่เรียน เกี่ยวกับชีววิทายาอย่างเดียวต้องเรียนพื้นฐานของวิทนาศาสตร์มั้งหมด เช่น เคมี ฟิสิกส์ คณิต อังกฤษ ชีวะ จุลชีวะ ที้งหมดเยยที่เราเคยเรียนมาตอน ม. ปลายอ่ะเรียนทั้งหมดแตเข้าลึกกว่ามากถ้สใครสนใจก้อลองเรียนดู

ความคิดเห็นที่ 152

17 ม.ค. 2554 12:43
 1. เาสอบได้จุล และครูคณิต เราจะเลือไรดี

ความคิดเห็นที่ 153

21 ม.ค. 2554 18:51
 1. เรียนวิทย์ชีวภาพ สามารถย้ายไปจุลชีวได้หรือเปล่า ช่วยตอบให้หน่อย ตอนนี้สับสนมาก

ความคิดเห็นที่ 154

4 เม.ย. 2554 17:11
 1. เรียนจุลค๊ะ แล้วจะเป็นครูได้ใหมคะ เดี่ยวนี้ป.บันฑิตไมม่มีแล้ว ทำไงกีค๊ ช่วยตอบด้วยนะค่

ความคิดเห็นที่ 155

18 เม.ย. 2554 13:35
 1. ได้โควต้าจุลของลาดกระบังยืนยันสิทแล้วแต่ไม่รู้ต้องทำอะไรต่อตรวจสุขภาพและมอบตัววันไหนมีปฐมนิเทศไหมค่ะช่วยตอบในเมลนะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 156

2 ส.ค. 2554 17:38
 1. อยากเรียนจุลฯมากกกกกกกกกกกก แล้วจุลสามารถต่อแพทย์ได้ใช่มั้ยค่ะ ขอข้อมูลด้วยตอบทางเมลล์นะค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ pram_ka_mol@hotmail.co.th

ความคิดเห็นที่ 157

9 เม.ย. 2555 10:59
 1. อยากให้พี่พี่ช่วยแนะนำด้วยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 158

17 เม.ย. 2555 00:49
 1. ขอแนะนำ pages สำหรับน้องๆที่สนใจ เกี่ยวกับจุลชีววิทยา ที่ www.facebook.com/mpmicro สามารถสอบถาม และติดตามความรู้ได้มากมาย

ความคิดเห็นที่ 159

23 ก.ค. 2555 21:26
 1. เรียนจุลชีววิทยา ใช้เคมี เยอะ ป่าวค้ะ! ไม่ค่อยเก่ง เคมี อ่ แร๊ว สอบเข้ายาก หรือเปล่าาาา :))

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น