อยากรู้ว่า...จุลชีววิทยา เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง

คือว่าอยากรู้ว่า จุลชีววิทยา มันเรียนเกี่ยวกับอะไร แล้วต้องเรียนอารายกันบ้าง แล้วจะมันมีประโยชน์อะไรบ้างยังไงฝากเพื่อน ๆ ที่รู้เรื่องช่วยบอกด้วย
3 ม.ค. 2549 21:51
159 ความเห็น
235446 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1  โดย Tanname

anothailand@msn.comจุลชีววิทยานะครับเป็นการศึกษาเกี่ยวกับชีววิทยาของจุลินทรีย์กลุ่มต่างๆ เช่น ไวรัส แบคทีเรีย

เห็ด รา ไชยาโนแบคทีเรียและสาหร่ายขนาดเล็ก การ ศึกษาครอบคลุม

ความรู้พื้นฐาน และการนำจุลินทรีย์ ไปประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรม

การเกษตร การแพทย์ และสาธารณสุข ใช้ในการปรับปรุง สภาพแวดล้อม

และแก้ปัญหามลภาวะ ตลอดจนการศึกษาถึงคุณและโทษของจุลินทรีย์ที่

เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของมนุษย์ โดยมีวิชาพื้นฐานประกอบด้วย

วิชาเกี่ยวกับการจำแนกชนิดทางอนุกรมวิธานของจุลินทรีย์ ไวรัสวิทยา ภูมิคุ้นกันวิทยา สรีรวิทยาของจุลินทรีย์
4 ม.ค. 2549 22:24


ความคิดเห็นที่ 2 โดย Tanname

การเข้าศึกษาสาขาจุลชีววิทยาในสถาบันการศึกษาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย โดยผู้เข้าศึกษาจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลายหรือเทียบเท่า แต่บางสถาบันจะให้เรียนเมื่อผ่านชั้นปีที่ 1และเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะ

วิทยาศาสตร์ก่อนสำหรับการเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาประเภทจำกัดรับจะต้องผ่านคัดเลือกของทบวงมหาวิทยาลัย

หรือผ่านการสอบคัดเลือก ระเบียบและข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย
4 ม.ค. 2549 22:25


ความคิดเห็นที่ 3 โดย Tanname

ผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชานี้จะได้รับวุฒิการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา) สำหรับผู้สำเร็จวุฒิการศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา จะสามารถศึกษาต่อในสาขาชีววิทยา จุลชีววิทยาทางการแพทย์ แพทยศาสตร์

เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีชีวภาพ วิศวกรรมการอาหาร

วิศวกรรมเคมี จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรมและโครงการสาขาแพทย์ และทันตแพทยศาสตร์
4 ม.ค. 2549 22:25


ความคิดเห็นที่ 4 โดย Tanname

การศึกษาต่อหลังจบปริญญาตรี

สำหรับผู้สำเร็จวุฒิการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา จะสามารถศึกษาต่อในสาขาชีววิทยา จุลชีววิทยา

ทางการแพทย์ แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

เทคโนโลยีชีวภาพ วิศวกรรมการอาหาร วิศวกรรมเคมี จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรมและโครงการสาขาแพทย์ และ

ทันตแพทยศาสตร์
4 ม.ค. 2549 22:26


ความคิดเห็นที่ 5 โดย Tanname

สาขาวิชาที่เปิดสอน

1. ระดับปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน คือ จุฬา, เกษตรฯ,ขอนแก่น, เชียงใหม่, นเรศวร, บูรพา,

มหิดล, มศว, สงขลาฯ, อุบลราชธานี, สจ.ธนบุรี

2. ระดับปริญญาโท สาขาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน คือ จุฬา, เกษตรฯ,มหิดล (หลักสูตรนานาชาติ), สจ.ธนบุร
4 ม.ค. 2549 22:27


ความคิดเห็นที่ 6 โดย Tanname

สาขาอาชีพที่เกี่ยวข้อง

งานค้นคว้าวิจัย งานสอน นักวิทยาศาสตร์ เช่น งานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ การตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร

การวิจัยผลิตภัณฑ์ เป็นผู้ชำนาญทางด้านอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
4 ม.ค. 2549 22:27


ความคิดเห็นที่ 7 โดย Tanname

แหล่งงานประกอบอาชีพผู้สำเร็จการศึกษาสาขาจุลชีววิทยา สามารถเข้าทำงานในหน่วยงานต่างๆ อาทิ หน่วยงานของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ เช่น

กรมวิชาการเกษตร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมอนามัย ห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาลรัฐและ

เอกชน การประปา องค์การเภสัชกรรม มหาวิทยาลัย โรงงานผลิตอาหาร โรงงานผลิตยาและเวชภัณฑ์ โรงงานผลิตชีวภัณฑ์

เช่น บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ประเทศไทย จำกัด (ฝ่ายเวชภัณฑ์)

บริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลคอสเมติกส์ จำกัด บริษัทไทยเทพรส ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด บริษัทเอ็น ที เอส สตรีล จำกัด (มหาชน)

บริษัทไทยเพรสซิเดนท์ฟูด จำกัด (มหาชน) บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด และบริษัทบางจาก ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

เป็นต้น
4 ม.ค. 2549 22:30


ความคิดเห็นที่ 8 โดย Tanname

anothailand@msn.comสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบริการการศึกษา สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย นะครับ:D
4 ม.ค. 2549 22:31


ความคิดเห็นที่ 9 อยากทราบเกี่ยวกับแหล่งผลิตเห็ด (Guest)

สนใจแหล่งผลิต จำหน่าย หรือ วิธีการผลิต เห็ด หัวลิง และ เห็นฟูหลิง ค่ะ รบกวนช่วยส่งรายละเอียดมาที่ katchalee9@hotmail.com ถ้าเป็นภาคกลางหรือ กทม.จะดีมากเลยค่ะ
29 มี.ค. 2549 01:32


ความคิดเห็นที่ 10 hey_chin@hotmail.com (Guest)

ระดับปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ก็เปิดสอนครับ
20 เม.ย. 2549 21:52


ความคิดเห็นที่ 11 Noi (Guest)

ถ้าเรียนจุลชีววิทยาแล้วอยากเรียนต่อทางด้านวิศวกรรมเช่น วิศวกรรมอาหารหรือว่าวิศวกรรมเคมี อย่างที่คุณ Tanname แนะนำก็ให้ดูนิดนึงนะคะ เพราะว่าส่วนมากรายวิชาที่เรียนในจุลชีววิทยาส่วนมากไม่ได้เอื้อต่อการเรียนต่อทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เลย คืออาจจะเรียนได้แต่ว่าคงต้องทำงานหนักมากๆเพื่อจะให้ตามทันค่ะ
23 เม.ย. 2549 21:25


ความคิดเห็นที่ 12 anatomy5@hotmail.com (Guest)

ถ้าจะเรียนต่อทางแพทยศาสตร์ ต้องใช้เวลานานมากแค่ไหน ช่วยตอบด้วยครับ
26 เม.ย. 2549 11:56


ความคิดเห็นที่ 13 เ (Guest)

เรียนต่อแพทย์5ปี ทีจุฬารับ
9 พ.ค. 2549 21:03


ความคิดเห็นที่ 14 นาย อิบรอเหม (Guest)

บทความจุลชีววิทยา
12 ก.ค. 2549 23:05


ความคิดเห็นที่ 16 จุล,.v6[] (Guest)

จุลชีววิทยาก็ดีนะแต่เราก็เรียนหนักมากเลย
27 ก.ค. 2549 18:07


ความคิดเห็นที่ 17 แจม (Guest)

เรียนจุลชีววิทยา คะแนนเท่าไหร่คะถึงจะเข้าได้ และที่ว่าเรียนหนัก

ต้องเรียน วันล่ะกี่ชั่วโมงคะ/และเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง
27 ส.ค. 2549 13:33


ความคิดเห็นที่ 18 fhara (Guest)

กำลังจะสอบเข้าป.โทศิลปากร สาขาจุลไม่รู้ยากรึเป่ารับแค่7คนเอง
30 ส.ค. 2549 09:33


ความคิดเห็นที่ 19 fhara (Guest)

แล้ววิชาที่สอบเป็นอะไรก้ไม่รู้กลัวอ่านไม่ตรงแล้วจะออกลึกมากไหม กลุ่มใจคะใครช่วยตอบปัญหานี้ได้ช่วยทีนะคะ
30 ส.ค. 2549 09:38


ความคิดเห็นที่ 49 milo_rinda@hotmail.com (Guest)

[tex]เรียนจาสาขาวิชาชีววินยาสามารถทำงานอะไรได้บ้างค่ะ ใครรู้ช่วยตอบหน่อยน่ะ[/tex]
22 ม.ค. 2551 15:42


ความคิดเห็นที่ 50 milo_rinda@hotmail.com (Guest)

เรียนจาสาขาวิชาชีววิทยาสามารถทำงานอะไรได้บ้างค่ะ ใครรู้ช่วยตอบหน่อยน่ะ
22 ม.ค. 2551 15:43

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น