ระบบน้ำเหลือง

ขอข้อมูลระบบน้ำเหลืองอย่างละเอียดด้วยนะครับ


ความคิดเห็นที่ 1 

serene_ray@hotmail.com (Guest)
25 ม.ค. 2549 21:30
 1. ระบบนำเหลืองประกอบด้วย

  -น้ำเหลือง เป็นของเหลวที่ซึมผ่านผนังเส้นเลือดฝอยออกมาอยุ่รอบๆเซลล์ ประกอบด้วย อัลบูมิน กลุโคส น้ำ เอนไซม์ ฮอร์โมน เซลล์เม้ดเลือดขาว และก็าซต่างๆ

  -ท่อน้ำเหลือง เป็นท่อปลายปิดมีลิ้นอยู่ภายในเพื่อให้ไหลเข้าสู่หัวใจทิศทางเดียวกันตลอดแล้วจึงเข้าสุ่หัวใจทางเส้นเลือดดำใกล้หัวใจ

  -ต่อมน้ำเหลืองและอวัยวะน้ำเหลือง

  1.ต่อมน้ำเหลือง มีอยู่ทั่วไปในร่างกาย มีหน้าที่กรองน้ำเหลืองทำลายแบคทีเรีย ทำลายเม้ดเลือดขาวที่หมดอายุ และสร้างเม็ดเลือดขาวบางชนิด

  2.อวัยวะน้ำเหลือง คล้ายกับต่อมน้ำเหลืองแต่มีขนาดใหญ่กว่า เช่น ม้าม เยื่อไขกระดูก ทอนซิน และต่อมไทมัสความคิดเห็นที่ 2

เจ (Guest)
7 ก.พ. 2549 14:59
 1. ความสำคัญของระบบน้ำเหลืองความคิดเห็นที่ 3

ดนตรี (Guest)
16 ก.พ. 2549 04:23
 1. ระบบน้ำเหลือง ( Lymphatic system )  ระบบน้ำเหลืองเป็นระบบลำเลียงสารต่าง ๆ ให้กลับเข้าสู่เส้นเลือด โดยเฉพาะสารอาหารพวกกรดไขมันที่ดูดซึมจากลำไส้เล็ก ระบบน้ำเหลืองจะไม่มีอวัยวะสำหรับสูบฉีดไปยังส่วนต่าง ๆ ประกอบไปด้วย น้ำเหลือง

  ( Lymph ) ท่อน้ำเหลือง ( Lymph vessel ) และอวัยวะน้ำเหลือง ( Lymphatic organ )  ก. น้ำเหลือง ( Lymph ) ส่วนประกอบของน้ำเหลืองคล้ายกับในเลือดแต่ไม่มีเม็ดเลือดแดง เป็นของเหลวที่ซึมผ่านผนังเส้นเลือดฝอยออกมาอยู่ระหว่างเซลล์หรือรอบ ๆ เซลล์ เพื่อหล่อเลี้ยงเซลล์ ในน้ำเหลืองจะมีโปรตีน

  โมเลกุลเล็ก เช่น อัลบูมิน และสารที่มีโมเลกุลเล็ก ๆ เช่น ก๊าซ น้ำ น้ำตาลกลูโคส  ข. ท่อน้ำเหลือง ( Lymph vessel ) เป็นท่อตันมีอยู่ทั่วร่างกายมีขนาดต่าง ๆ กัน มีลักษณะคล้ายเส้นเลือดเวน คือมีลิ้นกั้นป้องกันการไหลกลับของน้ำเหลือง  น้ำเหลืองไหลไปตามท่อน้ำเหลือง โดยอาศัยปัจจัย 3 ประการ คือ

  - การหดและคลายตัวของกล้ามเนื้อที่จะไปกดหรือคลายท่อน้ำเหลือง

  - ความแตกต่างระหว่างความดันไฮโดรสเตติก ซึ่งท่อน้ำเหลืองขนาดเล็กมีมากกว่า ท่อน้ำเหลืองขนาดใหญ่

  - การหายใจเข้า ซึ่งไปมีผลขยายทรวงอกและลดความดันทำให้ท่อน้ำเหลืองขยายตัว  ท่อน้ำเหลืองขนาดใหญ่มี 2 ท่อที่สำคัญคือ

  - ท่อน้ำเหลืองทอราซิก (Thoracic duct ) เป็นท่อน้ำเหลืองขนาดใหญ่ที่สุด ทำหน้าที่รับ

  น้ำเหลืองจากส่วนต่างๆของร่างกาย ยกเว้นทรวงอกขวาแขนขวาและส่วนขวาของหัวกับ คอ เข้าเส้นเลือดเวน

  แล้วเข้าสู่เวียนาคาวาก่อนเข้าสู่หัวใจ อยู่ทางซ้ายของลำตัว

  - ท่อน้ำเหลืองทางด้านขวาของลำตัว ( Right lymphatic duct ) รับน้ำเหลืองจากทรวง

  อกขวาแขนขวา และส่วนขวาของหัวกับคอเข้าเส้นเลือดเวน แล้วเข้าสู่เวียนาคาวา เข้าสู่หัวใจ จากนั้นน้ำเหลืองที่

  อยู่ในท่อน้ำเหลือง จะเข้าหัวใจปนกับเลือดเพื่อลำเลียงสารต่างๆต่อไป  ค. อวัยวะน้ำเหลือง ( Lymph organ )

  อวัยวะน้ำเหลืองเป็นศูนย์กลางในการผลิตเซลล์ที่ใช้ในการต่อต้านเชื้อโรคหรือสิ่งแปลก

  ปลอมประกอบด้วย ต่อมน้ำเหลือง ต่อมทอนซิล ม้าม ต่อมไทมัส และเนื้อเยื่อน้ำเหลืองที่อยู่ที่ลำไส้  - ต่อมน้ำเหลือง ( Lymph node ) พบอยู่ระหว่างทางเดินของท่อน้ำเหลืองทั่วไปในร่าง

  กายลักษณะเป็นรูปไข่ กลม หรือรี เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.5 มิลลิเมตร จะมีท่อน้ำเหลืองเข้าและท่อน้ำ

  เหลืองออกภายในเต็มไปด้วยเม็ดเลือดขาวชนิดโฟไซต์ ต่อมน้ำเหลืองจะทำหน้าที่กรองน้ำเหลืองให้สะอาดทำลาย

  แบคทีเรีย และทำลายเม็ดเลือดขาวที่อยู่ในวัยชรา  - ต่อมทอนซิล ( Thonsil gland ) เป็นกลุ่มของต่อมน้ำเหลืองมีอยู่ 3 คู่คู่ที่สำคัญอยู่

  รอบๆหลอดอาหาร ภายในต่อมทอนซิลจะมีลิมโฟไซต์ทำลายจุลินทรีย์ที่ผ่านมาในอากาศไม่ให้เข้าสู่หลอดอาหารและ

  กล่องเสียงถ้าต่อมทอนซิลติดเชื้อจะมีอาการบวมขึ้น เรียกว่า ต่อมทอนซิลอักเสบ  - ม้าม ( spleen ) เป็นอวัยวะน้ำเหลืองที่ใหญ่ที่สุด มีเส้นเลือดมาเลี้ยงมากมายไม่มีท่อน้ำ

  เหลืองเลย สามารถยืดหดได้ นุ่มมีสีม่วง อยู่ใกล้ๆกับกระเพาะอาหารใต้กระบังลมด้านซ้าย รูปร่างคล้ายเมล็ดถั่ว

  ภายในจะมีลิมโฟไซต์อยู่มากมาย ม้ามมีหน้าที่สร้างเม็ดเลือดในระยะเอ็มบริโอในคนที่คลอดแล้วม้ามทำหน้าที่

  1. ทำลายเม็ดเลือดแดงที่หมดอายุแล้ว

  2. สร้างเม็ดเลือดขาว พวกลิมโฟไซต์ และโมโนไซต์ซึ่งทำหน้าที่ป้องกันสิ่งแปลกปลอมและเชื้อโรคที่เข้า

  ไปในกระแสเลือด

  3. สร้างแอนติบอดี

  4. ในสภาพผิดปกติ สามารถสร้างเม็ดเลือดแดงได้ เช่น มะเร็งเม็ดเลือด  - ต่อมไทมัส ( Thymus gland ) เป็นต่อมที่มีขนาดใหญ่ตอนอายุน้อย และถ้าอายุมากจะเล็ก

  ลงและฝ่อในที่สุด เป็นต่อมไร้ท่ออยู่ตรงทรวงอกรอบเส้นเลือดใหญ่ของหัวใจ ทำหน้าที่สร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด

  ลิมโฟไซต์ T มีหน้าที่ต่อต้านเชื้อโรคและสารแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย รวมทั้งการต้านอวัยวะที่ปลูกถ่ายจากผู้อื่นด้วยความคิดเห็นที่ 5

คนกตัญญู (Guest)
19 ก.พ. 2549 17:15
 1. ขอบคุณ คุณดนตรีมากนะค่ะที่ให้ความรู้เรื่องระบบน้ำเหลืองได้ดีทีเดียวครับความคิดเห็นที่ 6

kingdom_sakurakemp@thaimail.co (Guest)
23 ก.พ. 2549 13:55
 1. ขอบคุณมากๆค่ะสำหรับข้อความดีๆแบบนี้...*-*ความคิดเห็นที่ 7

น้ำหวาน (Guest)
23 ก.พ. 2549 13:58
 1. อยากขียนแต่ม่ายมีโอกาส

  ได้อ่านก้อเพิ่มความรู้ได้ดีทีเดียวค่ะความคิดเห็นที่ 8

olanla (Guest)
25 ก.พ. 2549 13:04
 1. นิโทรฟิล ไม่ใช่เม็ดเลือดขาว ชนิด lymphocyteความคิดเห็นที่ 9

The Dragon (Guest)
26 ก.พ. 2549 19:44
 1. ขอเรื่องความผิดปกติของระบบน้ำเหลืองบ้าง...?!!?iความคิดเห็นที่ 10

ศานติ vcharkarn vteam
26 ก.พ. 2549 23:37
 1. ข้อ ๔ ที่ว่า นิโทรฟิล เป็นเม็ดเลือดขาว ชนิด lymphocyte ที่มากที่สุดในร่างกายป่ะครับ 55+คงใช่แต่ถามเพื่อให้แน่นอนครับ  เข้าใจผิดไปหน่อยครับ neutrophil เป็นเม็ดเลือดขาว (leucocyte/white blood cells) ชนิดหนึ่ง lymphocyte ก็เป็นเม็ดเลือดขาวอีกชนิดหนึ่ง  ถ้าแยกเม็ดเลือดขาวออกเป็นพวกๆ จะ มีเปอร์เซ็นต์ดังนี้  Neutrophils 45-75%

  Bands 0-5%

  Lymphocytes 16-46%

  Monocytes 4-11%

  Esosinophils 0-8%

  Basophils 0-3%  Bands เป็นตัวอ่อนของ neutrophilsความคิดเห็นที่ 11

por (Guest)
28 ก.พ. 2549 00:11
 1. เราเป็นทอนซิลหินปูนต้องรักษาอย่างไร มีหมอแนะนำไหม?ความคิดเห็นที่ 12

ศานติ vcharkarn vteam
28 ก.พ. 2549 01:57
 1. ข้อ ๑๑ ลองไปหาหมอที่ทำทางหูคอจมูกเพื่อตรวจกับขอความเห็นความคิดเห็นที่ 13

kibke_1712 (Guest)
28 มี.ค. 2549 10:35
 1. ถ้ามีอัลบูมิน ในปัสสาวะ แสดงว่าเป็นอะไรคะ ใครรู้ช่วยตอบหน่อยนะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะความคิดเห็นที่ 14

garfield_fanta@hotmail.com (Guest)
3 เม.ย. 2549 00:31
 1. รบกวนช่วยตอบหน่อยค่ะ

  เราเป็นคนที่โดนยุงกัดแล้วเป็นแผลแล้วหายช้าจะเป็นสาเหตุมาจากต่อมน้ำเหลืองไม่ดีหรือป่าวค่ะ

  ช่วยตอบหน่อยนะ

  ขอบคุณค่ะความคิดเห็นที่ 15

Mastermander vcharkarn veditor
3 เม.ย. 2549 01:03
 1. น้ำเหลืองไม่ดีมีอาการอย่างไรครับ  แล้วแผลที่เกิดขึ้นจะหายช้าหรือเปล่า  ถ้าเป็นแผลอยู่แล้วบางเวลาก็มีน้ำเหลืองไหลออกมาบริเวณที่เป็นแผลทั่วตัว เป็นอาการของอะไร/รักษาอย่างไรครับ

ความคิดเห็นที่ 16

f_jo_baimon@hotmail.com (Guest)
1 ก.ค. 2549 21:18
 1. สวัสดีค่ะชื่อหม่อนอ่ะค่ะคืออยากให้อธิบายการทำงานของระบบน้ำเหลืองในการต่อสู้กับเชื้อโรคที่เข้ามาในร่างกาย ตอบด้วยนะค่ะ ขอบคุงมากค่ะความคิดเห็นที่ 17

ตั๊ก (Guest)
2 ก.ค. 2549 17:37
 1. จำนวนนักีฬา35 คน เป็นหญิง 11 คน พบว่าชอบเล่นวอลเลย์บอลกับแบดบินตัน อย่างน้อยคนหนึ่งอย่าง โดยมีนักกีฬาชาย ชอบเล่นแบดบินตัน มีนักกีฬาชอบเล่นวอลเลย์บอลทั้งหมด 23 คน แบดบินตัน 21 คน อยากทราว่านักกีฬาชายที่ชอบเล่นกีฬาทั้งสองอย่างมีกี่คนความคิดเห็นที่ 20

เด็กกระบี่ (Guest)
6 ก.ค. 2549 18:20
 1. ขอข้อมูลระบบน้ำเหลือง แบบเยอะๆหน่อยครับจะPrintส่งครูแต่ที่เห็นมามันน้อยอยากได้เยอะๆๆ คระบสุ่งพรุ้งนี้ น่ะผมขอหน่อยน่ะรีบๆ มากๆๆเลยครับความคิดเห็นที่ 22

mono_191 (Guest)
14 ก.ค. 2549 17:22
 1. อย่ากจะทราบเรื่องของต่อมไทมัสคะ ใครทราบช่วยบอกหน่อยสิคะ จะเอาไปทำรายงานคะความคิดเห็นที่ 23

narin-un@hotmail.com (Guest)
20 ก.ค. 2549 09:50
 1. ผมอยากรู้เกี่ยวกับน้ำเหลือง ไม่รู้ว่ารักษายังไง ถ้าเรากินผักผลไม้จะช่วยเราได้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกัน

  ใครก็ได้ช่วยบอกผมที ผมขอละความคิดเห็นที่ 24

pikachu
5 ส.ค. 2549 20:22
 1. ลิมโฟไซต์กับภูมิคุ้มกัน

  ช่วยอธิบายให้ด้วยค่ะ

  ----------------------------------------------++++

  [=(^v^)=] ขอบคุณค่ะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น