ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่อาจารย์รุ่นใหม่ ปี 2545

�ด้วยทบวงมหาวิทยาลัยและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จะให้ทุน


สนับสนุนการวิจัยแก่อาจารย์รุ่นใหม่ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย


โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์รุ่นใหม่ได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพใน


การทำงานวิจัย สร้างสมประสบการณ์และพัฒนาไปสู่การเป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพระดับสูง


ของประเทศ อีกทั้งยังเป็นการสร้างกำลังใจ ความกระตือรือร้นทางวิชาการ และทำให้งาน


วิจัยเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันและวิชาชีพอาจารย์ในอนาคต
สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงใคร่ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ที่สนใจเสนอ


โครงการเพื่อของบประมาณ ดังกล่าวโปรดจัด ทำข้อเสนอโครงการวิจัย ตาม แบบฟอร์ม


จำนวน 6 ชุด ส่งไปยังฝ่ายวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์


2545
เพื่อรวบรวมเสนอสำนักงานกองสนับสนุนการวิจัยต่อไป


อนึ่งหากท่านเสนอโครงการวิจัยดังกล่าวไปยังสำนักงานกองสนับสนุนการวิจัยโดยตรงกรุณา


แจ้งและส่งสำเนาให้ ฝ่ายวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและ พัฒนาทราบ 1 ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

Proposal
ใบสมัคร
5 ม.ค. 2545 17:34
0 ความเห็น
3681 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น