ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ ปี 2545

หลักการและเหตุผล


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) จะให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่นักวิจัยรุ่นใหมโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนนักวิชาการกลุ่ม


นี้ให้มีโอกาสทำงานวิจัย และพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามศักยภาพและความถนัดที่มีอยู่ โดยตระหนักว่าการส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่มีความสำคัญ ซึ่งโดยทั่วไปเมื่อเริ่ม


เข้าทำงานในมหาวิทยาลัยมักมีภาระงานสอนมากและบางคนต้องทำงานบริหารด้วยจึงทำให้เวลาในการทุ่มเทกับงานวิจัยน้อย หากนักวิจัยรุ่นใหม่มีโอกาสในการ


ทำวิจัยอย่างต่อเนื่องระยะเวลาหนึ่งจะสามารถริเริ่มโครงการใหม่ ๆ ด้วยตัวเองได้ และสามารถพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเป็นนักวิจัยอาชีพ


เป้าหมาย


1. ส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ให้ได้ทำวิจัยอย่างต่อเนื่อง


2. เกิดทีมวิจัยที่เข้มแข็งเพื่อพัฒนางานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในระยะยาว


3. สร้างผลงานวิจัยพื้นฐานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติหรือการจดสิทธิบัตร


4. สร้างความเชื่อมโยงและความร่วมมือระหว่างนักวิจัยทั้งในและต่างประเทศ


หลักเกณฑ์ในการให้ทุน


1. โครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุน เป็นการวิจัยที่ดำเนินการในประเทศไทย และ ผลงานที่ได้ต้องสามารถตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานา


ชาติได้ โครงการวิจัยนี้เสนอโดยผู้ขอรับทุนร่วมลงนามกับนักวิจัยพี่เลี้ยง (mentor) และได้รับความเห็นชอบจากสถาบันต้นสังกัด เมื่อมีการ ตีพิมพ์ผลงาน ผู้เสนอ


โครงการ จะเป็นชื่อแรกในบทความผลงานวิจัยและนักวิจัยพี่เลี้ยงมีชื่อร่วมด้วย


2. ผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่


- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (ไม่นับวุฒิบัตรหรือเทียบเท่า) หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขารวม ทั้งผู้ที่สำเร็จปริญญาแพทยศาสตร์


ทันตแพทยศาสตร์และสัตวแพทยศาสตร์ มาแล้วไม่เกิน 5 ปี


- เป็นผู้ที่ทำงานในสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานในประเทศไทย ยกเว้นผู้ที่สังกัดในหน่วยงานที่ให้ทุนวิจัย


- อายุไม่เกิน 45 ปี


- ไม่เป็นผู้บริหารตั้งแต่ระดับหัวหน้าภาควิชาขึ้นไป


- มีเวลาทำงานในโครงการอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของเวลาราชการ


3. นักวิจัยพี่เลี้ยง (mentor) หมายถึงนักวิจัยผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติอย่างสม่ำเสมอ และมีเวลาให้คำปรึกษาแก่ผู้รับทุนได้ตลอดเวลาการรับทุน รวมทั้งจะเป็นผู้มีชื่อร่วมในผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ


4. งบประมาณ ไม่เกิน 240,000 บาทต่อปี โดยประกอบด้วยค่าตอบแทนแก่ผู้รับทุน เป็นเงิน 10,000 บาทต่อเดือน (120,000 บาทต่อปี)


ในกรณีที่ผู้รับทุนอยู่ในสถาบันที่ให้ค่าตอบแทนสูงกว่า ค่าตอบแทนในระบบราชการ 2-3 เท่า จะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงิน 5,000 บาทต่อเดือน (60,000 บาทต่อปี)


ส่วนที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายในการทำวิจัย


5. ระยะเวลาโครงการ โครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนมีกำหนดเวลาไม่เกิน 2 ปี


6. สถานที่ทำงานวิจัย ต้องทำงานวิจัยในสถาบันในประเทศไทย หากนักวิจัยต้องไปทำงานในต่างประเทศด้วยเหตุผลใดก็ตาม


จะต้องระงับการใช้เงินวิจัยนี้ ยกเว้นแต่จะได้รับการอนุมัติเป็นอย่างอื่นจาก สกว.


7. จำนวนทุน ประมาณ 80 ทุน


8. การพิจารณาให้ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ โดยคณะกรรมการเฉพาะกิจที่แต่งตั้งโดย สกว.


9. กำหนดการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน การสมัครขอให้จัดทำข้อเสนอโครงการจำนวน 5 ชุด ซึ่งแต่ละชุดประกอบด้วย แบบสมัครขอรับทุน


หน้าสรุปโครงการ ข้อเสนอโครงการฉบับเต็ม และ ประวัติ (CV) ฉบับสมบูรณ์ของนักวิจัยพี่เลี้ยง

สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงใคร่ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ที่สนใจเสนอโครงการเพื่อของบประมาณดังกล่าวโปรดจัด ทำข้อเสนอโครงการวิจัย


ตาม แบบฟอร์มจำนวน 6 ชุด ซึ่งแต่ละชุดประกอบด้วย แบบสมัครขอรับทุน หน้าสรุปโครงการ ข้อเสนอโครงการฉบับเต็ม และ ประวัติ (CV) ฉบับสมบูรณ์ของนักวิจัย


พี่เลี้ยง ส่งไปยังฝ่ายวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 25 มกราคม 2545 เพื่อรวบรวมเสนอสำนักงานกองสนับสนุนการวิจัยต่อไป
5 ม.ค. 2545 18:10
0 ความเห็น
3814 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น