วิชาการดอทคอม ptt logo

ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ ปี 2545

โพสต์เมื่อ: 18:10 วันที่ 5 ม.ค. 2545         ชมแล้ว: 3,150 ตอบแล้ว: 0
วิชาการ >> กระทู้ >> พักผ่อนหย่อนใจ >> ปัญหาเชาวน์
หลักการและเหตุผล
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) จะให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่นักวิจัยรุ่นใหมโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนนักวิชาการกลุ่ม
นี้ให้มีโอกาสทำงานวิจัย และพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามศักยภาพและความถนัดที่มีอยู่ โดยตระหนักว่าการส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่มีความสำคัญ ซึ่งโดยทั่วไปเมื่อเริ่ม
เข้าทำงานในมหาวิทยาลัยมักมีภาระงานสอนมากและบางคนต้องทำงานบริหารด้วยจึงทำให้เวลาในการทุ่มเทกับงานวิจัยน้อย หากนักวิจัยรุ่นใหม่มีโอกาสในการ
ทำวิจัยอย่างต่อเนื่องระยะเวลาหนึ่งจะสามารถริเริ่มโครงการใหม่ ๆ ด้วยตัวเองได้ และสามารถพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเป็นนักวิจัยอาชีพ
เป้าหมาย
1. ส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ให้ได้ทำวิจัยอย่างต่อเนื่อง
2. เกิดทีมวิจัยที่เข้มแข็งเพื่อพัฒนางานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในระยะยาว
3. สร้างผลงานวิจัยพื้นฐานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติหรือการจดสิทธิบัตร
4. สร้างความเชื่อมโยงและความร่วมมือระหว่างนักวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
หลักเกณฑ์ในการให้ทุน
1. โครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุน เป็นการวิจัยที่ดำเนินการในประเทศไทย และ ผลงานที่ได้ต้องสามารถตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานา
ชาติได้ โครงการวิจัยนี้เสนอโดยผู้ขอรับทุนร่วมลงนามกับนักวิจัยพี่เลี้ยง (mentor) และได้รับความเห็นชอบจากสถาบันต้นสังกัด เมื่อมีการ ตีพิมพ์ผลงาน ผู้เสนอ
โครงการ จะเป็นชื่อแรกในบทความผลงานวิจัยและนักวิจัยพี่เลี้ยงมีชื่อร่วมด้วย
2. ผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (ไม่นับวุฒิบัตรหรือเทียบเท่า) หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขารวม ทั้งผู้ที่สำเร็จปริญญาแพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์และสัตวแพทยศาสตร์ มาแล้วไม่เกิน 5 ปี
- เป็นผู้ที่ทำงานในสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานในประเทศไทย ยกเว้นผู้ที่สังกัดในหน่วยงานที่ให้ทุนวิจัย
- อายุไม่เกิน 45 ปี
- ไม่เป็นผู้บริหารตั้งแต่ระดับหัวหน้าภาควิชาขึ้นไป
- มีเวลาทำงานในโครงการอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของเวลาราชการ
3. นักวิจัยพี่เลี้ยง (mentor) หมายถึงนักวิจัยผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติอย่างสม่ำเสมอ และมีเวลาให้คำปรึกษาแก่ผู้รับทุนได้ตลอดเวลาการรับทุน รวมทั้งจะเป็นผู้มีชื่อร่วมในผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ
4. งบประมาณ ไม่เกิน 240,000 บาทต่อปี โดยประกอบด้วยค่าตอบแทนแก่ผู้รับทุน เป็นเงิน 10,000 บาทต่อเดือน (120,000 บาทต่อปี)
ในกรณีที่ผู้รับทุนอยู่ในสถาบันที่ให้ค่าตอบแทนสูงกว่า ค่าตอบแทนในระบบราชการ 2-3 เท่า จะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงิน 5,000 บาทต่อเดือน (60,000 บาทต่อปี)
ส่วนที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายในการทำวิจัย
5. ระยะเวลาโครงการ โครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนมีกำหนดเวลาไม่เกิน 2 ปี
6. สถานที่ทำงานวิจัย ต้องทำงานวิจัยในสถาบันในประเทศไทย หากนักวิจัยต้องไปทำงานในต่างประเทศด้วยเหตุผลใดก็ตาม
จะต้องระงับการใช้เงินวิจัยนี้ ยกเว้นแต่จะได้รับการอนุมัติเป็นอย่างอื่นจาก สกว.
7. จำนวนทุน ประมาณ 80 ทุน
8. การพิจารณาให้ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ โดยคณะกรรมการเฉพาะกิจที่แต่งตั้งโดย สกว.
9. กำหนดการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน การสมัครขอให้จัดทำข้อเสนอโครงการจำนวน 5 ชุด ซึ่งแต่ละชุดประกอบด้วย แบบสมัครขอรับทุน
หน้าสรุปโครงการ ข้อเสนอโครงการฉบับเต็ม และ ประวัติ (CV) ฉบับสมบูรณ์ของนักวิจัยพี่เลี้ยง

สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงใคร่ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ที่สนใจเสนอโครงการเพื่อของบประมาณดังกล่าวโปรดจัด ทำข้อเสนอโครงการวิจัย
ตาม แบบฟอร์มจำนวน 6 ชุด ซึ่งแต่ละชุดประกอบด้วย แบบสมัครขอรับทุน หน้าสรุปโครงการ ข้อเสนอโครงการฉบับเต็ม และ ประวัติ (CV) ฉบับสมบูรณ์ของนักวิจัย
พี่เลี้ยง ส่งไปยังฝ่ายวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 25 มกราคม 2545 เพื่อรวบรวมเสนอสำนักงานกองสนับสนุนการวิจัยต่อไป


wimma
ร่วมแบ่งปัน203 ครั้ง - ดาว 177 ดวง

ยังไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม