องค์การสันนิบาตชาติ สันนิบาตชาติ

องค์การสันนิบาตชาติสันนิบาตชาติ เป็นองค์การที่ตั้งขึ้นตามสนธิสัญญาแวร์ซาย และสนธิสัญญาอื่น ๆ ที่ทำขึ้นตอนเสร็จสิ้นสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง และสถาปนาเป็นองค์การระหว่างประเทศเมื่อวันที่ 10 มกราคม

ค.ศ. 1920 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ นครเจนีวา

สันนิบาตชาติมีหน้าที่สำคัญสองประการ คือ

1. ดูแลให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามสนธิสัญญา

2. ให้โลกมีสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศอุปสรรคสำคัญที่สุดอันหนึ่ง คือ ไม่มีสหรัฐอเมริการ่วมเป็นสมาชิกขององค์การด้วย สันนิบาตชาติประชุมกันเป็นสมัยประชุมครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม ค.ศ. 1939 และหมดสภาพเป็นองค์การระหว่างประเทศลงเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 1946 ทรัพย์สินที่มีอยู่ทั้งหมดได้โอนไปให้แก่องค์การสหประชาชาติ

สันนิบาตชาติ เป็นองค์การกลางระหว่างประเทศ ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1919 ภายหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ มีสำนักงานใหญ่ที่เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ องค์กรประกอบด้วย

- สมัชชา (General Assembly) เป็นที่ประชุมใหญ่ประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศสมาชิกต่างๆ มีสิทธิออกเสียงได้ประเทศละ 1 เสียง

- คณะมนตรี (Council) ประกอบด้วยสมาชิกประเภทถาวร คืออังกฤษ ฝรั่งเศส อิตาลี ญี่ปุ่น เยอรมณี รัสเซีย สำหรับสหรัฐอเมริกาไม่ได้เข้าเป็นสมาชิกเพราะมีนโยบายไม่เข้าไปแทรกแซงกิจการของประเทศยุโรป

- สำนักเลขาธิการ (Secretariat) ทำหน้าที่ธุรการทั่วไป

- ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (The International court of Justice) ทำหน้าที่พิจารณากรณีพิพาทระหว่างประเทศสมาชิก มีสำนักงานตั้งอยู่กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์

- องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization) มีฐานะเป็นองค์กรอิสระ แต่ขึ้นตรงต่อองค์การสันนิบาตชาติโดยตรง

ข้อสังเกต

ในการก่อตั้งองค์การสันนิบาตชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ได้เข้าเป็นสมาชิกเพราะต้องปฏิบัติตามลัทธิมอนโร (Monroe Doctrine) ซึ่งมีนโยบายไม่ยุ่งเกี่ยวหรือผูกพันทางการเมืองกับประเทศทางยุโรป นับเป็นความบกพร่องที่สำคัญที่สุดขององค์การสันนิบาตชาติสรุปจาก

ชุลีพร สุสุวรรณ. ความรู้รอบตัว(ฉบับทั่วไป).

พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร:ทิพย์วิสุทธิ์,2541วงศกร ภู่ทองและอลงกต ศรีเสน. สรุปเนื้อหาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.ปลาย.

กรุงเทพฯ:เดอะบุ๊ค, มปป.http://www.mfa.go.th/web/856.php?code=tความคิดเห็นที่ 6


1 พ.ย. 2551 14:14
 1. เนื้อหาส่วนนี้ยังไม่เพียงพอสำหรับการค้นคว้าทำรายงาน
ความคิดเห็นที่ 1

18 ส.ค. 2549 17:20
 1. ประวัติองค์การสันนิบาตชาติความคิดเห็นที่ 5

14 เม.ย. 2551 16:16
 1. น่าจะเพิ่มเนื้อหาให้มากกว่านี้นะคับจะได้มีความรู้มากกว่านี้นะความคิดเห็นที่ 2

6 ธ.ค. 2550 11:33
 1. ความคิดเห็นก็ดี แตน้อยไปนิดนึง ต้องการความคิดเห็นที่เยอะหวานี้นะครับ ช่วยเอามาเพิ่มทีนะครับความคิดเห็นที่ 3

14 ม.ค. 2551 09:06
 1. อยากรู้ลึกๆกว่านี้นะค่ะ ช่วยเพิ่มเติมหน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะความคิดเห็นที่ 7

3 ธ.ค. 2551 17:26
 1. น่าจะเพิ่มเนื้อหาให้มากกว่านี้ค่ะ
ความคิดเห็นที่ 4

1 ก.พ. 2551 12:26
 1. น่าจะเพิ่มเนื้อหาให้มากกว่านี้นะคะความคิดเห็นที่ 8

26 มิ.ย. 2552 16:33
 1. เนื้อหายังไม่มากพอสำหรับค้นคว้าความคิดเห็นที่ 9

9 ก.ค. 2552 13:45
 1. น่ามีภาพประกอบบรรยายไปด้วยครับ
ความคิดเห็นที่ 10

15 ก.ค. 2552 09:37
 1. เนื้อหาเอาให้มากกว่านี้หน่อยไม่เพียงพอสำหรับทำโครงงานและมีรูปภาพนิดเดียวเอง
ความคิดเห็นที่ 11

4 ก.ย. 2552 19:10
 1. น้อยไปเปล่า
ความคิดเห็นที่ 12

20 ก.ย. 2552 22:45
 1. มันน้อยไปน่ะ ค่ะ
ความคิดเห็นที่ 13

20 ธ.ค. 2552 16:35
 1. อยากให้เพิ่มเนื้อหาให้มากกว่านี้ เพราะจะได้เข้าใจมากขึ้น อยากให้มีวัตถุประสงค์และโครงสร้าง และบทบาทหน้าที่ให้มากขึ้น
ความคิดเห็นที่ 14

13 ม.ค. 2553 00:34
 1. อยากได้เนื้อหามากกว่านี้ค่ะ
ความคิดเห็นที่ 15

2 ก.ย. 2553 22:30
 1. อยากได้รูปอ่ะ ทำรายงานไม่ได้ รูปน้อยมากมายเรย ขอรูปหน่อยค่ะความคิดเห็นที่ 16

yeed
8 ธ.ค. 2553 10:31
 1. อยากได้จำนวนสมาชิกอะ


แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น