ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทแก่รัฐบาลไทย ณ ประเทศนิวซีแลนด์ ปีการศึกษา 2546

รัฐบาลนิวซีแลนด์ภายใต้ NZODA Long Term Study Awards ประจำปี


2545/46 (ครั้งที่2) ประกาศให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทแก่รัฐบาลไทย


จำนวน 10 ทุน ณ ประเทศนิวซีแลนด์ ปีการศึกษา 2546ในสาขาวิชา


ดังต่อไปนี้
-Economics


-Engineering


-Finance


-Human Resource Management


-Laws


-Management


-Public Policy


-Science


-Agriculture : Animal Science, Soil Science


-Environment : Environment Management, Environment


-Science, Environment & Resource Studies


-Information Studies : Information Science,


-Information System, Information Technology
วิธีการเสนอชื่อผู้สมัครขอรับทุน


หนังสือเสนอชื่อจากหน่วยงาน และแบบพิมพ์ทุน ที่ติดรูปถ่ายขนาด 1 หรือ


2 นิ้วไปยัง กรมวิเทศสหการ ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2545


ผู้สมัครแต่ละรายสามารถสมัครได้เพียง 1 สาขาเท่านั้น
คุณสมบัติ
สำหรับผุ้ที่เป้นข้าราชการ


- เป็นข้าราชการพลเรือนตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป


- ได้รับการบรรจุมาปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เสนอชื่อแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี


สำหรับพนักงานรัฐวิสาหกิจ


- ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เสนอชื่อแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีกรณีเคยได้รับทุนไป


ศึกษา ณ ต่างประเทศ จะต้องกลับมาปฏิบัติงานแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี และใน


กรณีที่เคยได้รับทุนไปฝึกอบรมหรือสัมมนาที่มีระยะเวลาเกินกว่า 1 เดือน


จะต้องกลับมาปฏิบัติงานแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปีกรณีเคยได้รับทุนเพื่อศึกษาใน


ประเทศ จะต้องกลับมาปฏิบัติงานแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี และในกรณีที่เคยได้


รับทุนไปฝึกอบรมหรือสัมมนา จะต้องกลับมาปฏิบัติงานแล้ว ไม่ต่ำกว่า 6


เดือน


-ต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี


-มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS เฉลี่ยตั้งแต่ 5.5 ขึ้นไป


-สำหรับผู้สมัครในส่วนภูมิภาค และตั้งแต่ 6.0 ขึ้นไปสำหรับผู้สมัครในส่วน


กลาง หรือ TOEFL ตั้งแต่ระดับ 530 ขึ้นไป แต่ถ้าผู้สมัครไม่มีผลคะแนน


การทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องเข้ารบการทดสอบภาษาอังกฤษ ณ กรม


วิเทศสหการในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2545


-มีผลการศึกษาเฉลี่ยตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ที่เกี่ยวข้องกับสาขา


วิชาที่สมัคร ขอรับทุน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับใบสมัครได้ด้วยตนเอง ตามที่อยู่ดัง


ต่อไปนี้ จนถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2545
กรมวิเทศสหการ กองดำเนินงานด้านทุน ฝ่ายดำเนินงานด้านทุน 1


962 ถ. กรุงเกษม เขตป้อมปราบ กทม. 10100


Tel: 0-2281-0966


Fax: 0-2281-6385
4 ก.พ. 2545 03:02
0 ความเห็น
13746 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น