วิชาการดอทคอม ptt logo

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทแก่รัฐบาลไทย ณ ประเทศนิวซีแลนด์ ปีการศึกษา 2546

โพสต์เมื่อ: 03:02 วันที่ 4 ก.พ. 2545         ชมแล้ว: 13,034 ตอบแล้ว: 0
วิชาการ >> กระทู้ >> พักผ่อนหย่อนใจ >> ปัญหาเชาวน์
รัฐบาลนิวซีแลนด์ภายใต้ NZODA Long Term Study Awards ประจำปี
2545/46 (ครั้งที่2) ประกาศให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทแก่รัฐบาลไทย
จำนวน 10 ทุน ณ ประเทศนิวซีแลนด์ ปีการศึกษา 2546ในสาขาวิชา
ดังต่อไปนี้

-Economics
-Engineering
-Finance
-Human Resource Management
-Laws
-Management
-Public Policy
-Science
-Agriculture : Animal Science, Soil Science
-Environment : Environment Management, Environment
-Science, Environment & Resource Studies
-Information Studies : Information Science,
-Information System, Information Technology

วิธีการเสนอชื่อผู้สมัครขอรับทุน
หนังสือเสนอชื่อจากหน่วยงาน และแบบพิมพ์ทุน ที่ติดรูปถ่ายขนาด 1 หรือ
2 นิ้วไปยัง กรมวิเทศสหการ ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2545
ผู้สมัครแต่ละรายสามารถสมัครได้เพียง 1 สาขาเท่านั้น

คุณสมบัติ

สำหรับผุ้ที่เป้นข้าราชการ
- เป็นข้าราชการพลเรือนตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป
- ได้รับการบรรจุมาปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เสนอชื่อแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
สำหรับพนักงานรัฐวิสาหกิจ
- ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เสนอชื่อแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีกรณีเคยได้รับทุนไป
ศึกษา ณ ต่างประเทศ จะต้องกลับมาปฏิบัติงานแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี และใน
กรณีที่เคยได้รับทุนไปฝึกอบรมหรือสัมมนาที่มีระยะเวลาเกินกว่า 1 เดือน
จะต้องกลับมาปฏิบัติงานแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปีกรณีเคยได้รับทุนเพื่อศึกษาใน
ประเทศ จะต้องกลับมาปฏิบัติงานแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี และในกรณีที่เคยได้
รับทุนไปฝึกอบรมหรือสัมมนา จะต้องกลับมาปฏิบัติงานแล้ว ไม่ต่ำกว่า 6
เดือน
-ต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี
-มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS เฉลี่ยตั้งแต่ 5.5 ขึ้นไป
-สำหรับผู้สมัครในส่วนภูมิภาค และตั้งแต่ 6.0 ขึ้นไปสำหรับผู้สมัครในส่วน
กลาง หรือ TOEFL ตั้งแต่ระดับ 530 ขึ้นไป แต่ถ้าผู้สมัครไม่มีผลคะแนน
การทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องเข้ารบการทดสอบภาษาอังกฤษ ณ กรม
วิเทศสหการในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2545
-มีผลการศึกษาเฉลี่ยตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ที่เกี่ยวข้องกับสาขา
วิชาที่สมัคร ขอรับทุน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับใบสมัครได้ด้วยตนเอง ตามที่อยู่ดัง
ต่อไปนี้ จนถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2545

กรมวิเทศสหการ กองดำเนินงานด้านทุน ฝ่ายดำเนินงานด้านทุน 1
962 ถ. กรุงเกษม เขตป้อมปราบ กทม. 10100
Tel: 0-2281-0966
Fax: 0-2281-6385


wimma
ร่วมแบ่งปัน203 ครั้ง - ดาว 177 ดวง

ยังไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม