โครงงานภาษาอังกฤษ

โครงงานภาษาอังกฤษ( English Project work):

อีก 1 ทางเลือกของการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

* ** ขจิต ฝอยทอง

ในปัจจุบันโครงงานภาษาอังกฤษเป็นที่แพร่หลายแก่ครู-อาจารย์ที่จัดการเรียนการสอนทั้งในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังต่อไปนี้ 1) จัดเนื้อหาสาระ และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน 2) ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหา 3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่านและเกิดความใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 4) การจัดการเรียนการสอนโดยผสมสาระความรู้ด้านต่างๆได้อย่างสัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและลักษณะที่พึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกัน จากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ 6) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานร่วมมือกับบิดา มารดา ผู้ปกครอง และบุคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ มาตรา 28 หลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษายังมีความมุ่งหมายเฉพาะที่จะพัฒนาวิชาการ วิชาชีพชั้นสูงและการค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาสังคมและในมาตรา 30 ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา จากพระราชบัญญัติการศึกษาดังกล่าวข้างต้นและจากประสบการณ์ของผู้เขียน โครงงานภาษาอังกฤษทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดและเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง นอกจากนี้ผู้สอนสามารถบูรณาการ(Integrate)ภาษาอังกฤษให้เข้ากับสาระการเรียนรู้อื่นๆได้ ครู-อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษจะต้องรู้จักยั่วยุให้ผู้เรียนคิด

และอยากทำโครงงาน ผู้เรียนจะเกิดทักษะทางภาษา ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ การค้นคว้าด้วย

ตนเองและเกิดการพัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษอย่างเต็มตามศักยภาพความหมายของโครงงานภาษาอังกฤษ ( Definition of English Project Work )

Haines ( 1989 ) กล่าวว่า โครงงานภาษาอังกฤษ คือ การใช้กิจกรรมทักษะทางภาษาที่หลากหลาย ซึ่งจะเน้นในเรื่องที่ผู้เรียนสนใจมากกว่าที่จะเน้นเฉพาะเรื่องการทำใบงานทางภาษา

Fried-Booth ( 2002 ) กล่าวว่า โครงงานคือการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งเริ่มต้นมาจากความต้องการของผู้เรียน จนกระทั่งถึงผลงานที่ออกมา

ผู้เขียนมีความเห็นว่า โครงงานภาษาอังกฤษ คือ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เกิดจากความต้องการของผู้เรียน ผู้เรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีการพัฒนาทักษะทางด้านพุทธิพิสัย ( Cognitive Domain ) จิตพิสัย ( Affective Domain ) การค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆได้ด้วยตนเองจากประสบการณ์จริง ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการทำงานร่วมกับผู้อื่น(Collaborative) การพัฒนาทักษะทางภาษาในด้านการฟัง(Listening) การพูด(Speaking) การอ่าน(Reading) และการเขียน(Writing)ภาษาอังกฤษ

ขั้นตอนในการดำเนินโครงงานภาษาอังกฤษ ( Phases of English Project Work)

การดำเนินโครงงานภาษาอังกฤษ จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สอนต้องสอนขั้นตอนในการดำเนินโครงงานว่าทำอย่างไร ไม่ใช่ปล่อยให้ผู้เรียนทำเอง ถ้าผู้สอนไม่ได้สอนขั้นตอนการทำโครงงานจะทำให้ผู้เรียนท้อและไม่อยากทำโครงงาน เมื่อผู้เรียนสามารถดำเนินโครงงานเองได้ ผู้สอนต้องคอยเป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้เรียน ผู้เขียนได้ดำเนินโครงงานภาษาอังกฤษง่ายๆดังนี้

1. ขั้นวิเคราะห์ปัญหา ( Identification of a problem ) ผู้เรียนช่วยกันวิเคราะห์ว่าอะไร(What )เป็นปัญหาของผู้เรียน อาจเป็นปัญหาของผู้เรียนเอง หรือปัญหาของชุมชนก็ได้ การตั้งปัญหาไม่ควรกว้างเกินไป ผู้เรียนและผู้สอนมีส่วนสำคัญในการทำให้ปัญหาแคบลง โดยการช่วยกันถามว่าอะไรคือปัญหา เมื่อได้ปัญหาแล้วจะดำเนินการต่อไปอย่างไร เช่นนักเรียนของผู้เขียนอยู่ในหมู่บ้านที่ผลิตสับปะรด แต่ผลผลิตของสับปะรดต่อไร่ต่ำมาก นอกจากนี้การใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ ยังเพิ่มรายจ่ายให้แก่ครอบครัวของนักเรียนด้วย ดังนั้นปัญหาของนักเรียนคือต้องการเพิ่มผลผลิตในไร่สับปะรดจะทำอย่างไร โดยไม่ใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ (ดูตัวอย่างโครงงานที่ 1 )

2. ขั้นตั้งจุดประสงค์ของโครงงาน ( Purpose of project work ) ผู้เรียนจะต้องตั้งจุดประสงค์ว่าเมื่อทำโครงงานแล้วได้อะไร (What ) มีผลงานในด้านทักษะทางภาษาอังกฤษ(Language Skills ) ในขั้นสุดท้ายออกมาเป็นอะไร เช่น นักเรียนของผู้เขียนได้ทำการเพิ่มผลผลิตในไร่สับปะรด ( ดูตัวอย่างโครงงานที่ 1 ) มีจุดประสงค์คือ การเพิ่มผลผลิตในไร่สับปะรดโดยไม่ใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ โครงงานกลอนภาษาอังกฤษนักเรียนตั้งจุดประสงค์เพื่อการเผยแพร่กลอนเป็นภาษาอังกฤษ ในหนังสือพิมพ์ (ดูตัวอย่างกลอนภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ์Bangkok post ของนักเรียน)

3. ขั้นวางแผน ( Planning ) ผู้เรียนจะต้องวางแผนว่า จะทำอะไร ทำที่ไหน และทำอย่างไร นักเรียนของผู้เขียนได้วางแผนการนำเสนอเป็นรูปแบบโปสเตอร์ (Poster )ภาษาอังกฤษ การวางแผนการดำเนินการควรวางแผนอย่างละเอียด เช่น ถ้าไปสัมภาษณ์ภูมิปัญญาชาวบ้านเกี่ยวกับสับปะรด หรือสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในท้องถิ่น นักเรียนต้องวางแผนว่า จะสัมภาษณ์ใคร (Who )สัมภาษณ์ที่ไหน(Where) สัมภาษณ์ทำไม (Why) เมื่อได้ผลแล้วจะเอาคำตอบไปทำอย่างไร( How)

4. ขั้นดำเนินการ (Processes ) นักเรียนดำเนินการโครงงานภาษาอังกฤษ ตามขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้ ตามลำดับขั้นตอน( ดูตัวอย่างโครงงานที่ 1 ในขั้นกระบวนการ(Processes))

5. ขั้นประเมินผล (Evaluation ) การประเมินผลโครงงานภาษาอังกฤษ ควรประเมินผู้เรียนเพื่อให้เกิดทักษะทางด้านพุทธิพิสัย ( Cognitive Domain ) จิตพิสัย ( Affective Domain )และทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ(Language Skills ) การประเมินผลอาจประเมินโดยตัวนักเรียนเอง(Self-evaluation ) ประเมินโดยเพื่อนนักเรียน(Peer-evaluation )และประเมินโดยครู(Teacher evaluation ) โครงงานของผู้เขียนผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนในการประเมินโครงงานด้วย ทั้งจากโปสเตอร์และการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ

หัวข้อในการดำเนินโครงงานภาษาอังกฤษ

การดำเนินโครงงานภาษาอังกฤษไม่มีรูปแบบตายตัว ครูผู้สอนอาจกำหนดหัวข้อในการดำเนินโครงงานภาษาอังกฤษง่ายๆก็ได้ ผู้เขียนขอเสนอรูปแบบหัวข้อในการดำเนินโครงงานภาษาอังกฤษดังนี้

1. หัวข้อโครงงาน (Title )

2. ชื่อผู้ทำโครงงาน(Author )

3. ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน(Advisor )

4. ที่มาของปัญหา(Statement of the problem )

5. จุดมุ่งหมายของโครงงาน(Object )

6. แผนดำเนินการ(Plan )

7. วิธีดำเนินการ(Process )

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ(Result )

9. สรุป (Conclusion )

10. เอกสารอ้างอิง (Reference )

ข้อดีของโครงงานภาษาอังกฤษ ( The advantages of doing English project work)

1. นักเรียนได้มีโอกาสเลือกในสิ่งที่นักเรียนอยากเรียน

2. นักเรียนได้ฝึกทักษะทั้งการฟัง(Listening ) การพูด(Speaking ) การอ่าน(Reading ) และการเขียน(Writing )ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ(Integration )

3. นักเรียนได้ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น ( Collaborative )

4. นักเรียนได้ค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเองตามความสนใจของแต่ละบุคคล (Learner-independence )

5. นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติในสถานการณ์จริงตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษและผลงานจากโครงงานการเขียนกลอนภาษาอังกฤษของนักเรียน

ปัญหาของนักเรียนคือต้องการเพิ่มผลผลิตในไร่สับปะรดโดยไม่ใช้สารเคมี นักเรียนของผู้เขียนออกไปค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น ค้นข้อมูลจาก อินเตอร์เน็ต สอบถามผู้รู้ ค้นคว้าจากห้องสมุด นักเรียนกลุ่มนี้ของผู้เขียนได้เลือกสัมภาษณ์ภูมิปัญญาในท้องถิ่นและนำความรู้มาทดลอง 2 ไร่คือ ไร่ที่ 1 ใช้สารเคมีตามปกติ ไร่ที่ 2 ใช้น้ำมะพร้าวผสมกากน้ำตาล ผสมหอยเชอรี่( เนื่องจากบริเวณบ้านนักเรียนมีหอยเชอรี่มาก)และใส่สารEM(Effective Microorganism) ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ แล้วนำมาเปรียบเทียบ 2 ไร่ ทุก 15 วัน ผลปรากฏว่าไร่ที่ 2 สับปะรดมีผลผลิตและเจริญเติบโตได้ดีกว่าไร่ที่ 1

ตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษอย่างง่ายๆของนักเรียนโครงงานที่ 1 เรื่องการเพิ่มผลผลิตในไร่สับปะรด

Statement of the problem-A study of increasing pineapples in a farm

Objective 1. To study how to increase pineapples in a farm

2. To prove that using natural material can increase pineapple in a farm

Processes 1. Study books and research how to increase pineapples in farms

2. Write project work

3. Prepare farms

4. Consult with the wisdom person

5. Use Golden Apple Snail , coconut juice, EM, and sugar to fertilize the soil

in controlling pineapple farm

6. Compare the amount of products between two farms

Conclusion Use Golden Apple Snail , coconut juice, EM, and sugar can increase

pineapples product

ตัวอย่างผลงานโครงงานการเขียนกลอนภาษาอังกฤษของนักเรียนในหนังสือพิมพ์ Bangkok post

My Brother

by Miss Rungnapa Sungkird, Grade 10

I am a little girl

I have my mother

We love the river

We will travel with my brother

I Like

by Miss Wasana Boomroongket, Grade 10

I like flowers

I like to go to the river

I will travel on summer

I will go with my sister

สรุป การดำเนินโครงงานภาษาอังกฤษนักเรียนอาจนำเสนอในรูปแบบของบอร์ดนิทรรศการ (Wall displays ) โปสเตอร์ (Poster ) หนังสือวารสาร(Magazine ) หนังสือพิมพ์ (Newspaper ) การดำเนินโครงงานภาษาอังกฤษไม่ใช่ปล่อยให้นักเรียนทำโครงงานโดยที่ครูผู้สอนไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเลย การดำเนินโครงงานภาษาอังกฤษนั้นครูผู้สอนมีส่วนช่วยเหลือผู้เรียน เช่น ถ้านักเรียนทำโครงงานภาษาอังกฤษโดยเขียนจดหมายติดต่อกับชาวต่างประเทศ ครูผู้สอนจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสอนรูปแบบการเขียนจดหมายให้แก่นักเรียน ยังมีความเข้าใจผิดอยู่ว่าการสอนโครงงานนั้นครูไม่ต้องสอนอะไรเลย ซึ่งไม่เป็นความจริง ถ้านักเรียนไม่มีความสามารถในการเขียนให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ (Grammar ) ครูจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสอนหลักการเขียนให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์แก่นักเรียนก่อน ผู้เขียนอยากให้กำลังใจครูผู้สอนทุกท่านว่า โครงงานภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแต่ครูผู้สอนต้องมีความขยัน เตรียมการสอนอย่างดีและมีการวางแผนอย่างเป็นระบบก่อนการจัดการเรียนการสอนโครงงานให้แก่นักเรียน

บรรณานุกรม

กองบรรณาธิการ.(2548). สนุกกับภาษาอังกฤษโดยใช้แหล่งเรียนรู้. สานปฎิรูป 8(85): 34-36.

Fried-Booth. (2002). Project work. Oxford University Press.

Haines,S.(1989) Project for the EFL classroom : Resource material for teachers. UK: Nelson.

Radzienda,T. (2004). Poet Tree in Kanchanaburi. Bangkok post. 5 October.

Sheppard,K. , Stoller, F.( 1995). Guidelines for the integration of student projects into

ESP classrooms. FORUM. 33(2) pp.10-22.


ความคิดเห็นที่ 1 

MG (Guest)
28 ก.พ. 2549 00:35
 1. ผมคุ้นเคยบ้างกับโครงงานคณิตศาสตร์  และก็ไม่ได้ถนัดภาษาอังกฤษ  แต่ลองนึกๆ เปรียบเทียบ เอา concept ที่ได้จากโครงงานคณิตศาสตร์ ลองมาใช้ในเชิง analog กับโครงงานภาษาอังกฤษ  ก็เลยขอลองเสนอ ideas โครงงาน ให้พิจารณากันดู  1) โครงงานศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยในหนังสือพิมพ์คอลัมน์ข่าวทางเทคโนโลยีความก้าวหน้าใหม่ๆ  2) โครงงานฝึกการฟังภาษาอังกฤษจากเพลง pop  3) โครงงานสำรวจ instruction หรือ คำเตือนในการใช้ยาที่เป็นภาษาอังกฤษ  4) โครงงานฝึกแปลนิทานเด็กภาษาไทยเป็นอังกฤษ  5) โครงงานการเรียนไวยกรณ์แบบกฏทางตรรกศาสตร์

  ของลองคิดเล่นๆ สนุกแค่นี้ก่อนครับความคิดเห็นที่ 2

SR (Guest)
28 ก.พ. 2549 02:52
 1. It seems that there is a long and difficult road to "ESP" goals.

  Or I may even be on the wrong bus!  I have some questions about the examples of students' project.

  The pineapple project appears to be a "form filling" type with little practicality.

  Did the student(s) involved have sufficient time to do research, synthesis and deduction

  and to make a conclusion in the report?  The other two projects appear to follow a lead "(subject) (verb)..." and so "form filling", too.

  What are the relative marks of these reports? (A, B, C-pass, D-need help)

  Do these reports satisfy the "project"?ความคิดเห็นที่ 3

ขจิต ฝอยทอง (Guest)
1 มี.ค. 2549 00:40
 1. ขอบคุณคุณMG โครงงานที่แนะนำน่าสนใจมากโดยเฉพาะโครงงานฝึกแปลนิทานเด็กภาษาไทยเป็นอังกฤษ

  ขอบคุณที่แสดงความคิดเห็นความคิดเห็นที่ 4

ขจิต ฝอยทอง (Guest)
1 มี.ค. 2549 00:58
 1. Dear SR

  I'm not sure you can read Thai or not.Our students did these projects last year.Students in the remote areas can present their project in English.They enjoyed their projects. I evaluated their projects by using

  peer-evaluation, self-evaluation, teacher-evaluation and parent evaluation.I used authentic evaluation. Most of students did projects by themselves. They worked with wisdom person in the village.Thank you for your suggestion

  Khajit Foythongความคิดเห็นที่ 5

SR (Guest)
1 มี.ค. 2549 06:39
 1. Please don't mind me aj ขจิต ฝอยทอง.

  I am, for most times, a fly on the wall - watching the world go by.

  Like a fly, I sometimes see many similar things in many different places.

  I try to compare them sometimes - to see if they are good in some places;

  and not so good in other places. (We know we don't really have one standard.)

  I do think that you are doing well and you have students' interest at heart.

  You will be awsome!  PS. a wisdom person = a wise person? a sage? an elder? a philosopher?

  Some words ran through my head, but none seemed fit. Years away from home did it!ความคิดเห็นที่ 6

khajit (Guest)
1 มี.ค. 2549 10:05
 1. Dear SR

  Thank you for your ideas. You can see my website at

  khajit's blog.

  Warm regards

  khajitความคิดเห็นที่ 7

Nong Kong (Guest)
24 มิ.ย. 2549 12:40
 1. Thanks for your english project work. It can help me do my project work really.ความคิดเห็นที่ 9

pangyao7@yahoo.com (Guest)
23 ก.ค. 2549 14:19
 1. อยากได้ตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ความคิดเห็นที่ 10

เสาวรศ สาระ (Guest)
29 ส.ค. 2549 10:21
 1. อยากรู้เรื่องราวภาษาอังกฤษความคิดเห็นที่ 57

mind_22_kitty@hotmail.com (Guest)
19 ม.ค. 2551 19:49
 1. อยากได้โครงงานภาษาอังกฤษเรื่องการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพค่ะ หรือ อาหารเพื่อสุขภาพก็ได้ค่ะ ขอบคุณมากนะคะความคิดเห็นที่ 58

จิงไจ
20 ม.ค. 2551 00:37
 1. ^___________^ความคิดเห็นที่ 59

narawadee_boombim@hotmail.com (Guest)
11 ก.พ. 2551 15:20
 1. ส่งตัวอย่างแบบสมบูรณ์ให้หน่อยความคิดเห็นที่ 62

nognoi
28 ก.ค. 2551 22:55
 1. อยากได้โครงงานภาษาอังกฤษ ป.4 เพราะกำลังฝึกสอน
ความคิดเห็นที่ 64

khasuha_fullhouse@hotmail.com (Guest)
1 ก.ย. 2551 00:01
 1. นู๋ อยากได้ตัวอย่างโครงงานอ่ะคร้า ^^ความคิดเห็นที่ 66

555 (Guest)
14 ม.ค. 2552 19:47
 1. ขอถามเจ้าของกระทู้หน่อยนะว่า...โพสต์แล้ว เคยมาอ่าน แล้วให้คำตอบคนที่มาแสดงความคิดเห็นบ้างรึเปล่าเนี่ย
ความคิดเห็นที่ 67

t_pokathon@hotmail.com (Guest)
6 ก.พ. 2552 11:16
 1. อยากได้โครงงานที่หลากหลายรูปแบบ ที่เหมาะสำหรับประถมปลาย เพื่อที่จะให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างคิดไม่ออกเลยค่ะ ช่วยหาให้ด้วยนะคะ
  ขอบคุณค่ะ
ความคิดเห็นที่ 68

แพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์ (Guest)
20 ก.พ. 2552 15:41
 1. ช่วยส่งคำนำมาให้หน่อยสิค่ะ พอดี แพนลืมหยิบหนังสือ ที่จะเตรียมจดมานะค่ะ
ความคิดเห็นที่ 69

widear_sajuat@windowslive.com (Guest)
8 มิ.ย. 2552 14:17
 1. คือว่า อาจารย์ที่โรงเรียนให้ทำโครงงานวิชาสัมมนาอ่ะค่ะ คือประมาณว่า ให้หาโครงงานภาษาอังกฤษ  มาแปล แล้วก็จะนำไปเป็นตัวอย่างต่อในตอนอยู่ม.6  ซึ่งตอนนี้อยู่ม.5 อ่ะค่ะ  คือวิชาเลือกๆกันนั้นก็คือ วิชาคณิตศาสตร์ อ่ะค่ะ  หามาเป็น 2-3 อาทิตย์แล้วยังหาไม่ได้เลยอ่ะค่ะ  หากใครพอจะมีเวลาหาก็ช่วยหาด้วยนะคะ  ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
ความคิดเห็นที่ 70

widear_sajuat@windowslive.com (Guest)
8 มิ.ย. 2552 14:20
 1. คือว่า อาจารย์ที่โรงเรียนให้ทำโครงงานวิชาสัมมนาอ่ะค่ะ คือประมาณว่า ให้หาโครงงานภาษาอังกฤษ� มาแปล แล้วก็จะนำไปเป็นตัวอย่างต่อในตอนอยู่ม.6� ซึ่งตอนนี้อยู่ม.5 อ่ะค่ะ� คือวิชาเลือกๆกันนั้นก็คือ วิชาคณิตศาสตร์ อ่ะค่ะ� หามาเป็น 2-3 อาทิตย์แล้วยังหาไม่ได้เลยอ่ะค่ะ� หากใครพอจะมีเวลาหาก็ช่วยหาด้วยนะคะ� ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
ความคิดเห็นที่ 71

ตัวอย่าง (Guest)
14 มิ.ย. 2552 08:43
 1. อยากได้ตัวอย่งโครงงงานที่เป็นรูปเล่มเลยนะคะเพราะจะได้ดูเป็นแนวทางในการทำโครงงาน


แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น