งานวิจัยภาษาอังกฤษ(ช่วยวิจารณ์หน่อย)

สนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษ : โดยใช้กิจกรรมนักวิจัยรุ่นเยาว์

การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเรื่อง " แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น "โรงเรียนหนองรีประชานิมิต อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กาญจนบุรี เขต 2 โรงเรียนตั้งอยู่ในชนบทห่างไกลจากตัวเมืองมาก ผู้ปกครองนักเรียนประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีฐานะยากจน

นักเรียนส่วนใหญ่ขาดแรงจูงใจในวิชาภาษาอังกฤษและวิชาอื่นๆเป็นอย่างมาก จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2545 มาตรา 24 ( 5 ) กล่าวว่าให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สอนสมารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้เรียนและผู้สอนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ ผู้เขียนจึงจัดทำแผนแบบบูรณาการเรื่อง " แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น " ขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการวิจัย กิจกรรมนักวิจัยรุ่นเยาว์นี้จะส่งเสริมให้นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษและวิชาต่างๆได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากเรื่องใกล้ตัว และได้ฝึกปฏิบัติจากประสบการณ์จริง

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเรื่อง " แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น " ของนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 4 ( ม.4-ม.6 ) โดยใช้กิจกรรมนักวิจัยรุ่นเยาว์นี้ จะเน้นที่การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเป็นหลัก แล้วทำการบูรณาการเนื้อหาการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้เริ่มจากให้นักเรียนเลือกหัวข้อที่นักเรียนต้องการศึกษา และศึกษากระบวนการวิจัย คือ 1. ปัญหาการวิจัย 2. วัตถุประสงค์การวิจัย 3. สมมุติฐานการวิจัย 4. ขอบเขตการวิจัย 5. การดำเนินการวิจัย 6. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ 5-8 คน เพื่อเขียนเค้าโครงการวิจัย ครูคอยกระตุ้นความสนใจนักเรียนโดยถามคำถามเกี่ยวกับแหล่งการเรียนรู้ การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมในท้องถิ่น เช่น ถามว่าถ้าต้องการเพิ่มผลผลิตสับปะรดโดยไม่ใส่ปุ๋ยเคมี นักเรียนว่านักเรียนจะทำอย่างไร หรืออาจถามว่าหมู่บ้านนักเรียนมีไก่กี่สายพันธุ์ เป็นต้น ตรงส่วนของการวิจัยนี้นักเรียนอาจเขียนวิจัยเชิงสำรวจหรือวิจัยเชิงทดลองก็ได้ หลังจากนั้นให้นักเรียนเขียนเค้าโครงวิจัยว่ากลุ่มของนักเรียนเขียนปัญหาการวิจัยว่าอย่างไร มีวัตถุประสงค์การวิจัยอย่างไร ตั้งสมมุติฐานการวิจัยว่าอย่างไร มีขอบเขตการวิจัยแค่ไหน การดำเนินการวิจัยทำอย่างไร และสุดท้ายเมื่อดำเนินการแล้วจะสรุปและอภิปรายผลการวิจัยว่าอย่างไร นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนเค้าโครงวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอ นักเรียนและครูช่วยกันซักถามในประเด็นที่ยังสงสัยเพื่อให้เกิดการเข้าใจที่ชัดเจน หลังจากนั้นครูและนักเรียนช่วยกันประสานงานเพื่อติดต่อกับแหล่งเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเข้าไปศึกษาจากแหล่งเรียนโดยใช้กระบวนการวิจัย นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ตามที่นักเรียนเขียนไว้ในเค้าโครงวิจัย นักเรียนกลับมาเขียนรายงานวิจัยของกลุ่มตนโดยดำเนินการในรูปแบบโปสเตอร์ ( Poster ) เพื่อเตรียมนำเสนอผลงานวิจัยให้เพื่อฟัง นักเรียนแต่ละกลุ่มประเมินผลงานของกลุ่มตนเอง หลังจากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอหน้าชั้น นักเรียนแต่ละกลุ่มประเมินผลงานของเพื่อน หลังจากนั้นนักเรียนนำผลงานของตนเองไปให้ผู้ปกครองประเมิน ครูประเมินผลงานวิจัยของนักเรียน

จากการดำเนินการจัดแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการเรื่อง " แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น "โดยใช้กิจกรรมนักวิจัยรุ่นเยาว์ สามารถบูรณาการเนื้อหาวิชาการต่างๆได้ดังนี้

แผนผังการจัดแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการเรื่อง

" แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น "

สาระการเรียนรู้

การบูรณาการการเรียนรู้ภาษาไทย

การเขียนเค้าโครงวิจัยเป็นภาษาไทย การศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง

ภาษาถิ่น วรรณคดีในท้องถิ่นคณิตศาสตร์

การคำนวณเกี่ยวรายได้ในแหล่งเรียนรู้ การคำนวณรายรับ-รายจ่ายในการประกอบอาชีพ การหาค่าเฉลี่ยในการดำเนินการวิจัยวิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อมในแหล่งเรียนรู้ การศึกษาเรื่องดาราศาสตร์ในหอดูดาวเกิดแก้ว การสำรวจพันธุ์พืชและสัตว์ในอุทยานแห่งชาติศิลปะ

การออกแบบโปสเตอร์ การจัดภาพประกอบ การถ่ายภาพประกอบ การใช้เทคนิคสีสาระการเรียนรู้

การบูรณาการการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การศึกษาเกี่ยวกับอาชีพเกษตรกรรม เช่น ฟาร์มไก่ ไร่สับปะรด นาข้าว การใช้อินเทอร์เน็ตค้นคว้าข้อมูล ภูมิปัญญาเกี่ยวกับอาชีพในท้องถิ่นสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม

การศึกษาเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่น การศึกษาเกี่ยวกับความเชื่อ การแต่งกายของชาวไทยทรงดำใน

ท้องถิ่นภาษาต่างประเทศ

คำศัพท์เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ อาชีพ คำศัพท์เกี่ยวกับการวิจัย การเขียนผลงานเพื่อนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษสุขศึกษาและ

พละศึกษา

การศึกษาว่าในสับปะรดมีสารอาหารชนิดใดบ้าง การศึกษาว่าพืชชนิดต่างๆในแหล่งเรียนรู้ว่าให้สารอาหารชนิดใด

จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าวข้างต้น เป็นผลให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษและวิชาอื่นๆได้เป็นอย่างดี เพราะนักเรียนได้ศึกษาเรื่องที่อยู่ใกล้ตัว สิ่งสำคัญที่สุดคือนักเรียนรู้จักค้นคว้าหาความรู้และสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง อาจารย์หมอประเวศ วะสี กล่าวไว้ในหนังสือ พุทธธรรมกับสังคม ว่า "การศึกษาจากการร่วมลงมือปฏิบัติจริงๆ นอกจากจะหัดให้คนทำเป็น คิดเป็น แล้วยังปลูกฝังการทำงานเป็นหมู่คณะ ไม่ใช่ต่างคนต่างท่องเพื่อว่าใครจะได้คะแนนดีกว่ากัน ซึ่งเป็นการส่งเสริมความเห็นแก่ตัว ควรใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือพัฒนานิสัยที่ดีงามเช่น ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม การรักษาความสะอาดของที่สาธารณะ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ฯลฯ จากการปฏิบัติจริงไม่ใช่ท่องเอาคะแนน" นอกจากนี้ยังเป็นผลให้ผู้สอนเกิดการเรียนรู้ไปพร้อมกับนักเรียนด้วย เพราะบางเรื่องเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่มีอยู่ชุมชนเช่น เรื่องพันธุ์ข้าวในชุมชน เรื่องของไทยทรงดำ ( ไทยโซ่ง ) เป็นต้น จากการดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเรื่อง " แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น "โดยใช้กิจกรรมนักวิจัยรุ่นเยาว์เป็นผลให้บทเรียนไม่น่าเบื่อหน่ายความคิดเห็นที่ 19


11 เม.ย. 2551 17:44
 1. <P>อยากทราบว่า ถ้าเราต้องการวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษฉบับเต็ม ไม่ใช่ให้แค่20-24 หน้า&nbsp; เพื่อนำมาศึกษาประกอบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นสื่อ.....เราจะหาได้อย่างไรค่ะ</P>ความคิดเห็นที่ 23

15 ก.ย. 2551 09:12
 1. ขอคำแนะนำจากผู้รู้เกี่ยววิจัยและวิทยานิพนธ์บริหารการศึกษา แนะนำด้วย 08-0067-2646ความคิดเห็นที่ 24

15 ก.ย. 2551 09:14
 1. ขอคำแนะนำด้วยครับเก่ยวกัยวิจัยและบริหารการศึกษา 08-0067-2646ความคิดเห็นที่ 18

28 ต.ค. 2550 11:08
 1. การบูรณาการเป็นเรื่องที่น่าสนใจ ขอบคุณท่านผู้ให้ความรู้จากการวิจารณ์ความคิดเห็นที่ 26

Somkieat
13 เม.ย. 2552 13:03
 1. มาอ่านด้วยคนครับ
ความคิดเห็นที่ 6

thawankesmala
9 ก.ย. 2549 15:37
 1. กระทู้นี้ตั้งไวนานแล้ว และเจ้าของก็ไม่ได้มาติดตามอีก แต่ผมก็ได้อ่านอย่างละเอียด มีข้อคิดเห็นดังนี้

  เอกสารนี้ไม่ใช่เอกสารการวิจัย เพราะยังไม่มีการวิจัยใด ๆ จะเรียกว่าเอกสารเชิงหลักการก็พอได้ (concept paper) แต่ก็ยังเขียนไม่ดี ถ้าผมเป็นผู้ให้ทุนผมจะให้กลับไปเขียนใหม่ แต่แนวความคิดใช้ได้ทีเดียว ขอให้กำลังใจ

  1. ชื่อเรื่อง คือชื่อไหนแน่ ไม่น่าจะใช่ภาษาอังกฤษเพราะกล่าวถึงหลายวิชามาก ควรชื่อเป็นคำนาม เช่น
  "การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโดยใช้กิจกรรมการวิจัยเป็นสื่อ"

  ในกรณีนี้ชื่อเรื่องยังไม่สัมพันธ์กับเนื้อหาที่อยู่ข้างใน ควรเขียนชื่อเรื่องใหม่ให้ตรงประเด็นมากกว่านี้

  2. ปัญหานี้เป็นปัญหาเฉพาะของโรงเรียนหนองรีประชานิมิตหรือไม่ ซึ่งไม่สามารถประยุกต์ใช้กับกรณีอื่น ๆ หรือผู้วิจัยต้องการใช้นักเรียนในในโรงเรียนนี้เป็นตัวอย่างสำหรับการศึกษาเพื่อขยายผลสู่โรงเรียนอื่น ๆ ซึ่งมีสภาพของปัญหาคล้ายคลึงกัน (ขอให้ผู้วิจัยตอบให้ชัด)

  3. ข้อความนี้ไม่ใช่คำกล่าวของผู้วิจัย ควรมีเอกสารอ้างอิง
  (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2545 มาตรา 24 ( 5 ) กล่าวว่าให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สอนสมารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้เรียนและผู้สอนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ)

  อาจอ้างในเนื้อหาได้ดังนี้ ในกรณีที่อ้างหลังข้อความ
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ.......(กระทรวงศึกษาธิการ, 2547)

  4. ควรแบ่งเป็นหัวข้อ ตามที่คุณหมอศานติแนะนำ ผมขอเพิ่มเติมว่า ควรจะแล่งดังนี้
  4.1 ชื่อเรื่อง ภาษาไทย (อาจมีภาษาอังกฤษด้วย)
  4.2 หลัการและเหตผล อธิบายที่มาที่ไป ทำไมถึงทำ ทำไปทำไม ทำแล้วได้อะไร ไม่ทำไม่ได้หรือ
  4.3 นิยาม คัพท์ที่ใช้ เช่น แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ และอีกหลายคำควรจะมีนิยามให้ชัดเจนเพื่อความเข้าใจตรงกัน
  4.4 เอกสารการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตรงนี้เป็นส่วนของรายงานการตรวจเอกสาร ผมเข้าใจว่าแนวคิดนี้ไม่ใช้เรื่องใหม่อะไรที่อื่นเขาก็ทำ ผู้วิจัยควรตรวจเอกสารเสียก่อนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิจัยต่อไป การตรวจเอกสารแสดงให้เห็นว่าผู้วิจัยทำการบ้านอย่างเพียงพอ
  4.5 ส่วนของวิธีการ ควรจะแยกเป็นรายวิชา แนวความคิดนั้นบูรณาการ แต่เวลาเขียนต้องเขียนจำแนกให้ชัดเจน ว่าแต่ละรายวิชาจะทำอะไร ใครเป็นคนทำ ผมเข้าใจว่าผู้เสนอโครงการคงไม่ทำเพียงคนเดียวต้องมีครูหลายท่านร่วมด้วย ใครจะทำส่วนไหนก็แบ่งกันให้เรียบร้อย มันก็จะมีหัวข้อย่อยแตกออกไปอีก

  เช่น ในกลุ่มการงานพื้นฐาน จะให้นักเนียนทำกี่เรื่อง (เรื่องนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มระดมสมองกันว่าจะทำเรื่องอะไร โดยมีครูเป็นพี่เลี้ยง

  4.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ทำแล้วจะมีประโยชน์อะไรก็ใส่ไป เช่น ได้ข้อมูลพื้นฐานสำหรับพัฒนาท้องถิ่น นักเรียนกี่คนชั้นไหนบ้าง มีทักษะในการวิจัยและมีกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ มีการเสนอผลงานระดับใดบ้าง ใส่ไปให้หมด ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ

  4.6 ผลกระทบ การวิจัยนี้มีผลกระทบอย่างไร เช่นปรับปรุงคุณภาพชีวิต เพิ่มรายได้ เยอะแยะ ตรงนี้เปิดโอเพ่นให้เขียน เพราะมันเป็นอนาคตที่ยังมาไม่ถึง มันอาจมีผลกระทบกว้างไกลก็ได้ถ้าเอาผลการวิจัยไปใช้อย่างกว้างขวาง

  4.6 แผนการดำเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ และดัชนีชี้วัด

  4.7 แผนงบประมาณ คือเขียนว่าจะใช้จ่ายอะไรบ้าง ทำรายละเอียดมาให้ครบ และให้ตัวเองมีกำไรบ้าง อย่าให้เข้าเนื้อตัวเองละ ควรมีค่าขนมให้เด็ก ๆ บ้างให้เขารู้สึกว่างานวิจัยมันดี สนุก ได้ความรู้ ได้เงินด้วย

  4.8 วัสดุครุภัณฑ์ เช่น คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ แสกนเนอร์ เครื่องมีอวิทยาศาสตร์ รถยนต์ อะไรมีแล้ว อะไรที่ต้องซื้อ

  ครับคงเท่านี้นะ แหล่งเงินทุนอาจติดต่อหน่วยงานของรัฐและเอกชน เช่น สกว สสวท ไบโอเทค ปตท อาจมีให้เช่นกัน ขอให้มีไอเดียดี ๆ เดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างงานวิจัยของเด็ก ม. ต้น ให้ดูความคิดเห็นที่ 7

thawankesmala
9 ก.ย. 2549 15:54
 1. ความเห็นเพิ่มเติม

  ตรงนี้ต้องอ้างอิงเอกสารเช่นกัน:

  อาจารย์หมอประเวศ วะสี กล่าวไว้ในหนังสือ พุทธธรรมกับสังคม ว่า "การศึกษาจากการร่วมลงมือปฏิบัติจริงๆ นอกจากจะหัดให้คนทำเป็น คิดเป็น แล้วยังปลูกฝังการทำงานเป็นหมู่คณะ ไม่ใช่ต่างคนต่างท่องเพื่อว่าใครจะได้คะแนนดีกว่ากัน ซึ่งเป็นการส่งเสริมความเห็นแก่ตัว ควรใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือพัฒนานิสัยที่ดีงามเช่น ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม การรักษาความสะอาดของที่สาธารณะ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ฯลฯ จากการปฏิบัติจริงไม่ใช่ท่องเอาคะแนน"ความคิดเห็นที่ 9

thawankesmala
9 ก.ย. 2549 16:44
 1. ผมคงต้องให้ความเห็นเยอะเพราะอยากให้เป็นประโยชน์กับคุณครูอีกหลายท่านที่น่าจะมีปัญหาคล้าย ๆ กัน การศึกษาของเราเปลี่ยนแปลงไป วัฒนธรรมการเรียนรู้เปลี่ยนไป ครูนอกจากสอนแล้วยังต้องวิจัยด้วย นักเรียนก็ต้องเรียนรู้ที่จะหาความรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ การวิจัยดูเหมือนจะเป็นปัญหากับครูไม่น้อย แม้มีความคิดดี แต่ก็ยังขาดประสบการณ์คงต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่ง ดูตัวอย่างเลยนะครับ เป็นรายงานการวิจัยของเด็ก ม ต้น น่ารักมาก ไอเดียดีมาก

  อิทธิพลของการทำเยาะต่อการเพิ่มประชากรของปลาในลำคลอง
  ชื่อภาษาอังกฤษก็คล้าย ๆ แบบนี้ The effects of under-water fish shelters on the increase of fish populations in canal

  Abstract: The experiment was conducted to investigete the effects of under-water fish shelters on the increase of fish populations in canal. Four under-water fish shelters were constructed using wood from forest wastes. Prior to the construction of each shelters, fish were catched four times by trowing nets, and different kinds of fish were counted, and the fish were harvested by the same method after three months of constuction. The data were subjected to analysis of variance followed a randomized complete block design (RCBD) with four replications, and Duncan's multiple range test (DMRT) was used to compare means. The results showed that under-water fish shelters could significantly increase fish populations in canal especially those of smaller sizes.


  บทคัดย่อ: ได้ศึกษาอิทธิพลของการทำเยาะต่อการเพิ่มประชากรปลาในลำคลอง โดยสร้างเยาะสี่แห่งจากเศษไม้ ก่อนทำเยาะทอดแหสี่ครั้งในแต่ละแห่งนับจำนวนปลาแต่ละครั้งโดยแยกปลาชนิดต่าง ๆ ออกจากกัน หลังทำเยาะแล้วสามเดือนทอดแหสี่ครั้งในแต่ละแห่ง นับจำนวนปลาแยกชนิดกัน วิเคราะห์ค่าสถิติตามแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ภายในซ้ำ มี สี่ ซ้ำ ผลการทดลองพบว่า การสร้างเยาะสามารถเพิ่มประชาการของปลาได้โดยเฉพาะปลาที่มีขนาดเล็กความคิดเห็นที่ 10

thawankesmala
9 ก.ย. 2549 17:13
 1. บทนำ

  แม่น้ำลำคลองเป็นเป็นทรัพยากรอันมีค่าของชุมชนในเขตชนบทซึ่งชาวบ้านใช้เป็นแหล่งหาปลาเพื่อใช้เป็นอาหาร เมื่อประชากรหนาแน่นขึ้นมีการหาปลามากขึ้นทำให้ปลาในแม่น้ำลำคลองลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว การพิ่มจำนวนปลาในแม่น้ำลำคลองอาจทำได้หลายวิธี เช่น การนำพันธุ์ปลามาปล่อย กาครลดการจับปลา และการงดจับปลาในฤดูวางไข่ วิธีเหล่านี้มีต้นทุนสูง หรือ ไม่สะดวกในทางปฏิบัติ

  การทำเยาะอาจเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยเพิ่มประชากรปลาในแม่น้ำลำคลองได้ โดยการเอากิ่งไม้มากองไว้ในน้ำให้ปลาอยู่อาศัยและไม่ถูกรบกวน ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จากวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นโดยเสียค่าใช่จ่ายไม่มากนัก จึงได้ตั้งคำถามว่าการทำเยาะสามารถเพิ่มประชากรปลาในแม่น้ำลำคลองได้หรือไม่ และประชากรปลาก่อนทำเยาะและหลังทำเยาะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

  การศึกษานี้อาจมีประโยชน์ในการเพิ่มประชากรปลาในแม่น้ำลำคลองและเพิ่มแหล่งอาหารสำหรับชุมชนความคิดเห็นที่ 11

thawankesmala
9 ก.ย. 2549 17:42
 1. วัสดุอุปกรณ์และวิธีการทดลอง

  สุ่มเลือกตำแห่งสำหรับการสร้างเยาะ 5 แห่ง ทอดแหแห่งละ 4 ครั้ง นับจำนวนปลาที่ทอดแหได้ในแต่ละครั้งโดยแยกชนิดปลา สร้างเยาะ 4 แห่ง โดยใช้กิ่งไม้ และเหลือที่ไว้อีก 1 แห่ง ไม่ได้สร้างเยาะเพื่อใช้เปรียบเทียบ

  ใช้แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ภายในซ้ำ มี 4 ซ้ำ โดยให้เยาะแต่ละแห่งเป็นซ้ำ และการสร้างเยาะ และ ชนิดของปลาเป็นสิ่งทดลอง (วิเคราะห์ทางสถิติได้ทั้ง RCBD, split plot in RCBD และ Factorial in RCBD)

  หลังสร้างเยาะ 3 เดือน เอาเยาะออก และทอดแหบริเวณที่สร้างเยาะ แห่งละ 4 ครั้ง นับจำนวนปลาในการทอดแหแต่ละครั้งโดยแยกชนิดของปลา

  วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติตามแผนการทดลองที่ใช้ และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan's multiple range test (DMRT) โดยใช้โปรแกม MSTAT-Cความคิดเห็นที่ 12

thawankesmala
10 ก.ย. 2549 12:34
 1. ครับ คงพอเห็นแนวความคิดแล้วนะครับ ผมจะไม่เสนอผลเพราะวัตถุประสงค์ก็เพื่อสนับสนุนแนวความคิดของเจ้าของกระทู้เท่านั้นว่าสามารถบูรณาการวิชาต่าง ๆ โดยผ่านทางกระบวนการวิจัยได้อย่างไร

  การหาโจทย์วิจัย มันมีหลายทางที่จะได้มาซึ่งโจทย์วิจัย อาจได้มาจากชาวบ้าน หลายท่านคงอาจคิดไปว่าการวิจัยจำกัดเฉพาะแวดวงวิชาการเท่านั้น แท้จริงแล้วชาวบ้านเป็นนักวิจัยฝีมือฉกาจ แต่ผลงานวิจัยไม่เคยตีพิมพ์เท่านั้น ไปคุยกับชาวบ้านอาจได้ไอเดียดี ๆ มา

  ตัวอย่างที่ชาวบ้านเขาวิจัยแล้วไปสู่ภาคพานิชยกรรมที่ผมจะเล่าก็คือ การขุนปูนา เรื่องนี้นักวิชาการบางท่านอาจไม่ทราบแต่ชาวบ้านเขาทำมาแล้ว

  ช่วงหน้าฝนปูนามีมากราคาถูก แต่หน้าแล้งปูนาอย่างต่ำตัวละ 3 บาท และอาจขึ้นถึง 10 บาท เพราะทำส้มตำปูดองอร่อยนัก ปัญหาก็คือ ทำอย่างไรจะมีปูนาเอาไว้ขายหน้าแล้งตอนที่มันราคาแพง

  ปูนามีนิสัยก้าวร้าว ถ้าเลี้ยงอย่างหนาแน่นจะไม่เหลือปูนาไว้ขายหน้าแล้งเพราะมันจะต่อสู้กันจนตายหมด ปัญหาคือจะเลี้ยงด้วยความหนาแน่นของประชากรเท่าใด

  ชาวบ้านเขาทำบ่อซีเมนต์เอาดินมาถมก้นบ่อให้ปูอาศัยและปล่อยน้ำเข้าพอให้ดินชื้น ปูจึงอยู่อย่างเป็นสุขในรูใครรูมันไม่ทะเลาะเบาะแว้งกัน พอจะเก็บเกี่ยวชาวบ้านเขาก็ปล่อยน้ำให้ท่วมรูปู ปูก้ออกมาให้จับไปดอง

  ครับ ผมเห็นว่านี้คือสุดยอดเทคโนโลยี ใช้ภูมิญญาล้วน ๆ จึงนำมาเล่าให้ฟังความคิดเห็นที่ 13

thawankesmala
10 ก.ย. 2549 12:47
 1. เมื่อหาโจทย์ได้แล้ว ก็มาคุยกันเรื่องแนวทางการวิจัย และช่วยนักเรียนระบุปัญหาการวิจัย และสมมุติฐาน ตลอดจนการออกแบบการวิจัย ซึ่งต้องให้เหมาะสมกับ กาละ เทศะ บุคคล และงบประมาณ นอกจากนั้นยังต้องพิจารณาความเป็นไปได้ทางเทคนิคอีกด้วย คือต้องให้นักเรียนเข้าใจเสียก่อนว่าการวิจัยของเขาตั้งอยู่บนหลักการหรือกฏอะไรทางวิทยาศาสาตร์ เพราะถ้าขัดต่อหลักการทางวิทยาศาสตร์แล้ว โอกาสสำเร็จแทบไม่มีนอกจากว่าจะค้นพบกฏใหม่ ถ้าเป้นอย่างนี้สมควรได้รับรางวัลโนเบลความคิดเห็นที่ 14

thawankesmala
10 ก.ย. 2549 12:58
 1. การบูรณาการอาจเริ่มตั้งแต่การพัฒนาข้อเสนอการวิจัย ในกรณีนี้คุณครูต้องการใช้ภาษาอังกฤษเป็นแกน และวิขาอื่น ๆ มาเสริม โดยพัฒนาข้อเสนอการวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ ถ้าทำได้จะดีมาก ผมว่าถ้าเขาจบปริญาตรีก็ไปอินเตอร์ได้แล้ว ถ้าเขาเรียนในไทยยิ่งสบาย นักเรียนจะได้มีทักษะในการค้นคว้า การเขียนเป็นภาษาอังกฤษ (ผมยังห่วงว่าหนักไปไหม เพราะภาษาไทยแท้ ๆ ปริญญาตรีแล้วยังเขียนกันไม่เป็นเลย ผมรู้เพราะได้ช่วยเป็นที่ปรึกษาวิชาสัมมนา ป ตรี ทุก ๆ ปี) แต่จริง ๆ การเขียนทางวิทยาศาสตร์ง่ายกว่าการเขียนอย่างอื่นเพราะมันตรงไปตรงมาความคิดเห็นที่ 15

thawankesmala
10 ก.ย. 2549 13:12
 1. อย่างตัวอย่างการวิจัยเรื่องการทำเยาะที่ผมได้ยกมา จะเห็นว่านักเรียนสามารถใช้วิชาภาษาอังกฤษในการค้นคว้าอนุกรมวิธานของปลา ชีวะวิทยาของปลาก็เกี่ยวกับวิชาวีวิทยาแล้ว การทอดแหเกี่ยวกับฟิสิกส์ ขนไม้มาทำเยอะพละศึกษา การทำเยาะฟิสิกส์ (แรงลอยตัว ใช่ไหมครับอาจารย์นิรันด์) การเก็บข้อมูลก็สถิติและคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลก็คอมพิวเตอร์ ติดต่อประสานงานการทำงานเป็นทีมก็สังคม การศึกษาแม่น้ำลำคลองก็ภูมิศาสตร์ แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมแบบนี้มันบูรณาการได้จริง และเด็กก็เรียนรู้การร้อยห่วงแต่ละห่วง ซึ่งก็คือวิชาแต่ละวิชาเป็นสายโซ่เส้นเดียวกันที่ใช้งานได้จริง ผมคงจบมินิซีรีส์ เพียงเท่านี้ครับความคิดเห็นที่ 22

8 ก.ย. 2551 09:08
 1. เจอกันอีกแล้วอ.ขจิต   คิดว่าเป้นแนวคิดงานบรูณาการที่ดี  แต่ยากนะที่จะสร้างความตระหนักให้นักเรียนเป็นนักวิจัยน้อย
ความคิดเห็นที่ 17

31 พ.ค. 2550 11:07
 1. [tex][tex][tex][tex]ggsrutrds87689 [/tex][/tex][/tex][/tex]ความคิดเห็นที่ 1

26 ส.ค. 2549 18:31
 1. ถ้ามีรูปภาพนี่คงจะดีกว่านี้นะจ๊ะความคิดเห็นที่ 2

26 ส.ค. 2549 18:34
 1. อ่านแล้วง่วงจัง ตาลายเลยความคิดเห็นที่ 20

29 ส.ค. 2551 14:18
 1. ไม่ค่อยรู้เรื่องนะ น่าจะสรุปให้เข้าใจมากกว่านี้ความคิดเห็นที่ 21

6 ก.ย. 2551 12:10
 1. Very Good ideas!


แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น