+++บริการบันทึกเสียงลงเทป Cassette ถูกกว่าซื้อเทปเปล่า+++
- +++บริการบันทึกเสียงลงเทป Cassette ถูกกว่าซื้อเทปเปล่า+++ท่านที่มีความประสงค์จะบันทึกเสียงลงม้วนเทป คาสเซ็ต จำนวนมากๆ เพื่อเผยแพร่ในเรื่องต่างๆเช่น- เทปสอนภาษาต่างประเทศ

- บทเรียน สรุปข้อมูลสำคัญทางการศึกษา

- เทป ธรรมะ หรือ หลักศาสนาต่างๆ

- เอกสารประกอบการ อบรม บรรยาย ข้อมูลการขาย

- ของขวัญของชำร่วย ประกอบวาระพิเศษต่างๆ งานมงคลสมรส งานศพ งานบวช ฯลฯ

- ฯลฯทำการบันทึกด้วยระบบ Digital Master (CD เป็น Master)

คุณภาพ ระดับ 5 ดาว(เทปเพลงที่ขายในตลาดปัจจุบัน)High Speed Pancake Recording-หากอัก 500 ม้วนขึ้นไปจะถูกกว่าซื้อเทปเปล่ามาอัดเอง

-ความยาวของม้วนตาม ต้นฉบับ

-พิมพ์ รายชื่อ หรือ ข้อมูลลงบนตลับด้วย

- พร้อมห่อพลาสติกภายนอกราคาขึ้นต้นที่ 12บาท ต่อม้วน C-45

- ส่งมาเพียง CD ต้นฉบับและปกที่จะใส่ก็เป็น เสร็จเรื่อง

ส่งได้ทั่วประเทศสถาน ศึกษา เพื่อการศึกษา ราคาพิเศษ

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ vid5555@yahoo.com

00000000000000000000000000000000000000000000000000ต้องการ ท่านที่พอมีเวลาเหลือเล็กน้อยช่วย ทำการตลาด ในพื้นที่ที่ท่านอยู่อาศัยจังหวัดละ 1 ท่านสนใจให้ เมล์ไว้ หรือหากเป็นสมาชิกที่นี่ ก็ติดต่อได้เลย vid5555@yahoo.comมีแต่ได้ไม่มีเสียค่าสมัคร ใดๆทั้งสิ้น ไม่จำกัดอาชีพ และ อายุ แค่มีความตั้งใจก็พอ


1 มี.ค. 2549 23:46
12 ความเห็น
6151 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 8 โดย gde123

ชื่อเรื่อง                  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่องการสร้างคำ 
                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


ชื่อผู้รายงาน         นางสาวโชติรส  แมลงภู่


สาขาวิชา               ภาษาไทย


ปีการศึกษา           2551


 


บทคัดย่อ


 


การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา 3 ประการ  คือ (1)  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่องการสร้างคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  (2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่องการสร้างคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้
 และ  (3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้


ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่องการสร้างคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


                กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนหนองตูมวิทยา  อำเภอกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย  เขต  1  จำนวน  42  คน ได้มาโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง  (Purposive  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  คือ (1)  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่องการสร้างคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  จำนวน  6  ชุด  คือ  ชุดที่  1  เรื่องคำมูล  ชุดที่  2  เรื่องคำประสม  ชุดที่  3  เรื่องคำซ้อน  ชุดที่  4  เรื่องคำซ้ำ  ชุดที่  5  เรื่องคำสมาส  และชุดที่  6  เรื่องคำสนธิ  (2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน  และ(
3)  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้


ชุดกิจกรรมการเรียนรู้


                การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการนำชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินและนำชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ได้ไปทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพด้วยการทดลองแบบเดี่ยว (1:1)  ทดลองแบบกลุ่ม (1:10)  และทดลองแบบภาคสนาม (1:100)  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สูตร     การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สูตร t – test  และการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


                ผลการศึกษาพบว่า (1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่องการสร้างคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สร้างขึ้นทั้ง  6  ชุด มีประสิทธิภาพ  เท่ากับ 81.54 / 82.00,  81.00 / 81.67,  82.03 / 82.67, 82.05 / 83.33,
81.67 / 82.33, และ80.17 / 82.00  ตามลำดับ  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 
(2)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย


ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่องการสร้างคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  (3)  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เรื่องการสร้างคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3  ในภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก


 

23 ก.ย. 2552 09:07

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น