วิชาการดอทคอม ptt logo

ทุนสนับสนุน โครงการวิจัย โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพ ในประเทศไทย

โพสต์เมื่อ: 01:48 วันที่ 16 ก.พ. 2545         ชมแล้ว: 3,593 ตอบแล้ว: 0
วิชาการ >> กระทู้ >> พักผ่อนหย่อนใจ >> ปัญหาเชาวน์
ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย
Biodiversity Research and Training Program (BRT)


แหล่งทุน
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยร่วมกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ขอบข่าย
เป็นโครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย โดยประกอบด้วยโครงการ 2
ส่วน ซึ่งเสริมและสนับสนุนต่อกันและกัน คือ

1. โครงการศึกษาวิจัยและฝึกอบรมด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
2. โครงการศึกษาเชิงนโยบายและพัฒนาเทคโนโลยีด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

เงื่อนไข
1.จะต้องเปิดเผยข้อมูลและผลการวิจัยต่อผู้ให้ทุนทั้งหมด โดยไม่ปิดบังหรืออำพรางส่วนใดไว้

2.ผู้ให้ทุนเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา อันอาจเกิดขึ้นจากผลการวิจัยในโครงการ โดยผู้ให้ทุนจะแบ่งปันผลประโยชน์สุทธิที่
เกิดขึ้น ให้แก่สถาบันต้นสังกัดและผู้วิจัยตามที่ตกลงกัน นอกจากจะมีการตกลงกันเป็นอย่างอื่น

3.ครุภัณฑ์ที่ซื้อด้วยเงินสนับสนุนของผู้ให้ทุนถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้ทุน หากโครงการประสบความสำเร็จด้วยดี ผู้ให้ทุนจะ
มอบครุภัณฑ์ดังกล่าวให้แก่สถาบันต้นสังกัด เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

4.ผู้รับทุนจะต้องไม่นำโครงการทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งไปให้ผู้อื่นรับช่วงทำต่อ หากจะนำไปให้ผู้อื่นทำแทนหรือรับช่วงทำต่อ
ต้องทำความตกลงกับผู้ให้ทุนและได้รับความเห็นชอบจากผู้ให้ทุนเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน

5.หากผู้รับทุนต้องการนำโครงการวิจัยฯ ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับโครงการที่กำลังได้รับทุนจากผู้ให้ทุนไปขอรับทุนจาก
แหล่งอื่น ผู้รับทุนจะต้องแจ้งให้ผู้ให้ทุนทราบก่อนยื่นขอรับทุนจากแหล่งอื่น

6.การเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย วิธีการดำเนินการในโครงการฯ เพื่อให้เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหรือให้ผลงานทันสมัย/ดียิ่งขึ้น
โดยที่เป้าหมายหลักในโครงการจะต้องไม่เปลี่ยนแปลง ให้รีบแจ้งการเปลี่ยนแปลงต่อผู้ให้ทุนโดยเร็วที่สุด

7.ผู้รับทุนต้องแจ้งให้ผู้ให้ทุนทราบทันที หากมีอุปสรรคที่จะทำให้โครงการล่าช้าหรือไม่ประสบความสำเร็จ

8.หากมีหลักฐานส่อว่าโครงการวิจัยฯ ไม่ได้ดำเนินการไปตามเป้าหมาย หรือหากมีการดำเนินการต่อไปจะก่อผลเสียอย่างใด
อย่างหนึ่ง ผู้ให้ทุนทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะระงับทุนวิจัย โดยมิต้องแจ้งต่อผู้รับทุนล่วงหน้า

9.ผู้รับทุนจะพยายามพัฒนา/สร้างบุคลากรด้านที่เกี่ยวกับความหลากหลายชีวภาพในทุกระดับ

10.เมื่อมีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน จะต้องระบุข้อความ "โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการพัฒนา
องค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย ซึ่งร่วมจัดตั้งโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ" หรือ "This work was supported by Biodiversity Research
and Training Program, a joint program supported by The Thailand Research Fund and National Center for Genetic
Engineering and Biotechnology"

ระยะเวลาขอรับทุน
ตลอดปี

หน่วยงานที่ติดต่อ
ฝ่ายเลขานุการ
โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย
อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
73/1 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2644-8150-4 ต่อ 552,553 โทรสาร 0-2644-8106


wimma
ร่วมแบ่งปัน203 ครั้ง - ดาว 177 ดวง

ยังไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม