ทุนสนับสนุน โครงการวิจัย โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพ ในประเทศไทย

ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย


Biodiversity Research and Training Program (BRT)


แหล่งทุน


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยร่วมกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ขอบข่าย


เป็นโครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย โดยประกอบด้วยโครงการ 2


ส่วน ซึ่งเสริมและสนับสนุนต่อกันและกัน คือ

1. โครงการศึกษาวิจัยและฝึกอบรมด้านความหลากหลายทางชีวภาพ


2. โครงการศึกษาเชิงนโยบายและพัฒนาเทคโนโลยีด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

เงื่อนไข


1.จะต้องเปิดเผยข้อมูลและผลการวิจัยต่อผู้ให้ทุนทั้งหมด โดยไม่ปิดบังหรืออำพรางส่วนใดไว้

2.ผู้ให้ทุนเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา อันอาจเกิดขึ้นจากผลการวิจัยในโครงการ โดยผู้ให้ทุนจะแบ่งปันผลประโยชน์สุทธิที่


เกิดขึ้น ให้แก่สถาบันต้นสังกัดและผู้วิจัยตามที่ตกลงกัน นอกจากจะมีการตกลงกันเป็นอย่างอื่น

3.ครุภัณฑ์ที่ซื้อด้วยเงินสนับสนุนของผู้ให้ทุนถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้ทุน หากโครงการประสบความสำเร็จด้วยดี ผู้ให้ทุนจะ


มอบครุภัณฑ์ดังกล่าวให้แก่สถาบันต้นสังกัด เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

4.ผู้รับทุนจะต้องไม่นำโครงการทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งไปให้ผู้อื่นรับช่วงทำต่อ หากจะนำไปให้ผู้อื่นทำแทนหรือรับช่วงทำต่อ


ต้องทำความตกลงกับผู้ให้ทุนและได้รับความเห็นชอบจากผู้ให้ทุนเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน

5.หากผู้รับทุนต้องการนำโครงการวิจัยฯ ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับโครงการที่กำลังได้รับทุนจากผู้ให้ทุนไปขอรับทุนจาก


แหล่งอื่น ผู้รับทุนจะต้องแจ้งให้ผู้ให้ทุนทราบก่อนยื่นขอรับทุนจากแหล่งอื่น

6.การเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย วิธีการดำเนินการในโครงการฯ เพื่อให้เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหรือให้ผลงานทันสมัย/ดียิ่งขึ้น


โดยที่เป้าหมายหลักในโครงการจะต้องไม่เปลี่ยนแปลง ให้รีบแจ้งการเปลี่ยนแปลงต่อผู้ให้ทุนโดยเร็วที่สุด

7.ผู้รับทุนต้องแจ้งให้ผู้ให้ทุนทราบทันที หากมีอุปสรรคที่จะทำให้โครงการล่าช้าหรือไม่ประสบความสำเร็จ

8.หากมีหลักฐานส่อว่าโครงการวิจัยฯ ไม่ได้ดำเนินการไปตามเป้าหมาย หรือหากมีการดำเนินการต่อไปจะก่อผลเสียอย่างใด


อย่างหนึ่ง ผู้ให้ทุนทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะระงับทุนวิจัย โดยมิต้องแจ้งต่อผู้รับทุนล่วงหน้า

9.ผู้รับทุนจะพยายามพัฒนา/สร้างบุคลากรด้านที่เกี่ยวกับความหลากหลายชีวภาพในทุกระดับ

10.เมื่อมีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน จะต้องระบุข้อความ "โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการพัฒนา


องค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย ซึ่งร่วมจัดตั้งโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการ


วิจัย และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ" หรือ "This work was supported by Biodiversity Research


and Training Program, a joint program supported by The Thailand Research Fund and National Center for Genetic


Engineering and Biotechnology"

ระยะเวลาขอรับทุน


ตลอดปี

หน่วยงานที่ติดต่อ


ฝ่ายเลขานุการ


โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย


อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ


73/1 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400


โทร. 0-2644-8150-4 ต่อ 552,553 โทรสาร 0-2644-8106
16 ก.พ. 2545 01:48
0 ความเห็น
4387 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น