วิชาการดอทคอม ptt logo

ทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม

โพสต์เมื่อ: 01:53 วันที่ 16 ก.พ. 2545         ชมแล้ว: 3,271 ตอบแล้ว: 0
วิชาการ >> กระทู้ >> พักผ่อนหย่อนใจ >> ปัญหาเชาวน์
ทุนอุดหนุนงานวิจัยสำหรับบุคคลภายนอก

แหล่งทุน
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (Sripatum University)

ขอบข่าย
เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยสำหรับบุคคลภายนอก ใน 2 สาขา คือ
1. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ลักษณะงานวิจัย
1. เป็นงานวิจัยซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาในรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้แก่
- บัญชี - วิศวกรรมศาสตร์
- สถาปัตยกรรมศาสตร์ - สารสนเทศศาสตร์
- เศรษฐศาสตร์ - นิติศาสตร์
- บริหารธุรกิจ - ศิลปศาสตร์
- นิเทศศาสตร์ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
- รัฐประศาสนศาสตร์

2.เป็นงานวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน เช่น เทคนิคการสอน วิธีการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การใช้สื่อการสอน
แบบใหม่ เป็นต้น โดยมุ่งเพื่อปรับปรุงเนื้อหา วิธีการสอน การวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพของการเรียนการสอน

3.เป็นงานวิจัยที่มีการริเริ่มสร้างสรรค์และการประดิษฐ์คิดค้น เพื่อแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาต่างๆ ซึ่งมีขอบข่ายตาม
ความสนใจของอาจารย์ผู้สอน โดยมุ่งเพื่อความเป็นเลิศ ทางวิชาการในการสร้างทฤษฎีใหม่ แนวคิดแนวปฏิบัติใหม่

เงื่อนไข
1. เป็นบุคคลทั่วไปที่มีคุณวุฒิตั้งแต่ระดับปริญญาโทขึ้นไป
2. ผู้ทำหน้าที่หัวหน้าโครงการวิจัยต้องมีวุฒิอย่างต่ำปริญญาโท ในสาขาที่เสนอโครงการวิจัย หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
3. ผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำวิจัยมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. ผู้ขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัยต้องเสนอโครงการวิจัยตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยจะต้องมีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิให้
คำปรึกษาและดูแลงานวิจัยตลอดโครงการ
5. ผู้ได้รับอนุมัติทุนอุดหนุนงานวิจัยต้องทำสัญญากับมหาวิทยาลัย ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
6. หากทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับรายละเอียดตามโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติแล้ว ต้องได้รับการอนุมัติจาก
มหาวิทยาลัย
7. การดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุน จะต้องเสร็จสิ้นภายใน 1 ปี โดยนับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน ทั้งนี้อาจจะ
ขอขยายเวลาการดำเนินงานได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละ ไม่เกิน 6 เดือน

งบประมาณ
งานวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุนละไม่เกิน 100,000 บาท

งานวิจัยสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ทุนละไม่เกิน 60,000 บาท

ระยะเวลาขอรับทุน
เดือนมีนาคม - พฤษภาคม

หน่วยงานที่ติดต่อ

สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร 0-2579-9120-39 ต่อ 1331, 1155 โทรสาร. 0-2561-1721
http://www.spu.ac.th


wimma
ร่วมแบ่งปัน203 ครั้ง - ดาว 177 ดวง

ยังไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม