ทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทุนอุดหนุนงานวิจัยสำหรับบุคคลภายนอก
แหล่งทุน


มหาวิทยาลัยศรีปทุม (Sripatum University)
ขอบข่าย


เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยสำหรับบุคคลภายนอก ใน 2 สาขา คือ


1. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


2. สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ลักษณะงานวิจัย


1. เป็นงานวิจัยซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาในรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้แก่


- บัญชี - วิศวกรรมศาสตร์


- สถาปัตยกรรมศาสตร์ - สารสนเทศศาสตร์


- เศรษฐศาสตร์ - นิติศาสตร์


- บริหารธุรกิจ - ศิลปศาสตร์


- นิเทศศาสตร์ - เทคโนโลยีสารสนเทศ


- รัฐประศาสนศาสตร์
2.เป็นงานวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน เช่น เทคนิคการสอน วิธีการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การใช้สื่อการสอน


แบบใหม่ เป็นต้น โดยมุ่งเพื่อปรับปรุงเนื้อหา วิธีการสอน การวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพของการเรียนการสอน
3.เป็นงานวิจัยที่มีการริเริ่มสร้างสรรค์และการประดิษฐ์คิดค้น เพื่อแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาต่างๆ ซึ่งมีขอบข่ายตาม


ความสนใจของอาจารย์ผู้สอน โดยมุ่งเพื่อความเป็นเลิศ ทางวิชาการในการสร้างทฤษฎีใหม่ แนวคิดแนวปฏิบัติใหม่

เงื่อนไข


1. เป็นบุคคลทั่วไปที่มีคุณวุฒิตั้งแต่ระดับปริญญาโทขึ้นไป


2. ผู้ทำหน้าที่หัวหน้าโครงการวิจัยต้องมีวุฒิอย่างต่ำปริญญาโท ในสาขาที่เสนอโครงการวิจัย หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง


3. ผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำวิจัยมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


4. ผู้ขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัยต้องเสนอโครงการวิจัยตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยจะต้องมีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิให้


คำปรึกษาและดูแลงานวิจัยตลอดโครงการ


5. ผู้ได้รับอนุมัติทุนอุดหนุนงานวิจัยต้องทำสัญญากับมหาวิทยาลัย ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด


6. หากทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับรายละเอียดตามโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติแล้ว ต้องได้รับการอนุมัติจาก


มหาวิทยาลัย


7. การดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุน จะต้องเสร็จสิ้นภายใน 1 ปี โดยนับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน ทั้งนี้อาจจะ


ขอขยายเวลาการดำเนินงานได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละ ไม่เกิน 6 เดือน

งบประมาณ


งานวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุนละไม่เกิน 100,000 บาท
งานวิจัยสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ทุนละไม่เกิน 60,000 บาท
ระยะเวลาขอรับทุน


เดือนมีนาคม - พฤษภาคม
หน่วยงานที่ติดต่อ
สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน


61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


โทร 0-2579-9120-39 ต่อ 1331, 1155 โทรสาร. 0-2561-1721

http://www.spu.ac.th
16 ก.พ. 2545 01:53
0 ความเห็น
4012 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น