วิชาการดอทคอม ptt logo

ทุนวิจัยจากกระทรวงศึกษาธิการ

โพสต์เมื่อ: 01:56 วันที่ 16 ก.พ. 2545         ชมแล้ว: 5,434 ตอบแล้ว: 0
วิชาการ >> กระทู้ >> พักผ่อนหย่อนใจ >> ปัญหาเชาวน์
แหล่งทุน
กระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education [MOE])

ขอบข่าย

1. ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภททั่วไปที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้กำหนดเรื่อง
- ทุนเกี่ยวกับนโยบายสำคัญทางการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของกระทรวงศึกษาธิการและของรัฐบาล โดยเน้นการ
ส่งเสริมบทบาทการประกันคุณภาพการศึกษา การปฏิรูปครูคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและ
บริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้มีความสามารถพิเศษ
ในวงเงินเรื่องละ 20,000 - 1,000,000 บาท

2. ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภททั่วไปที่ผู้วิจัยเป็นผู้กำหนดเรื่อง

- ทุนเกี่ยวกับงานด้านใดด้านหนึ่งใน 9 ด้าน ของนโยบายและแนวทางการวิจัยทางการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2540-2544 ในวงเงินเรื่องละ 50,000 - 300,000 บาท

- ทุนเกี่ยวกับการทำวิจัยในสถานศึกษาและ/หรือชั้นเรียนของครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาหรือนักวิจัยทั่วไป ซึ่งสถาน
ศึกษาทุกระดับชั้น ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ ทุกสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชนที่ใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ในวงเงิน
เรื่องละ 20,000 - 50,000 บาท

3. ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภททั่วไปเพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาไทยที่สถาบันภาษาไทยเป็นผู้กำหนดเรื่องเน้นการพัฒนาการฟัง
พูด อ่าน เขียน การพัฒนานิสัยรักการอ่าน การศึกษาท้องถิ่น วรรณกรรมพื้นบ้านไทย และการสร้างหลักเกณฑ์การประเมินค่า
วรรณกรรมไทยสาขาต่างๆ ที่มีคุณค่าต่อการอ่านและการได้รับรางวัล การจัดพิมพ์เผยแพร่ และการใช้ในโรงเรียน ในวงเงินเรื่อง
ละ 100,000 - 500,000 บาท

เงื่อนไข
1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2. ผู้วิจัยต้องมีหลักฐานการทำงานที่มั่นคง โดยมีผู้รับรองที่เป็นข้าราชการในหน่วยงานวิจัยหรือหน่วยงานทางวิชาการเทียบได้
ตั้งแต่ระดับ 8 ขึ้นไป หรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
3. เป็นโครงการที่มีระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญา
4. ผู้วิจัยสามารถปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัยได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุน
5. ไม่เป็นผู้ที่ติดค้างการส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ สำหรับโครงการที่ได้รับทุนตามระเบียบนี้ซึ่งสิ้นสุดระยะเวลาการทำวิจัย
ไปแล้วของหน่วยงาน
6. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการรับทุนประเภทใดประเภทหนึ่งตามระเบียบนี้ หรือไม่ขอรับทุน 2 ครั้ง ในโครงการเดียวกัน และ
โครงการวิจัยที่ดำเนินการแล้วจะนำมาขอทุนไม่ได้ เว้นแต่เป็นการขอทุนทำวิจัยตามระเบียบนี้เพื่อขยายผลต่อเนื่องในโครงการ
เดียวกัน
7. ไม่เป็นผู้ติดค้างทุนวิจัยหรือโครงการวิจัยของกรม หรือหน่วยงานต่างๆ ในและนอกกระทรวงศึกษาธิการ


งบประมาณ
20,000 - 1,000,000 บาท ขึ้นกับประเภทของทุน

ระยะเวลาขอรับทุน
ประมาณเดือนเมษายนของทุกปี

หน่วยงานที่ติดต่อ
กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการ วังจันทร์เกษม
ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2282-1816, 0-2282-9862 ต่อ 601-604

ติดตามข่าว เพิ่มเติมได้จาก ที่นี่


wimma
ร่วมแบ่งปัน203 ครั้ง - ดาว 177 ดวง

ยังไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม