ทุนวิจัยจากกระทรวงศึกษาธิการ

แหล่งทุน


กระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education [MOE])

ขอบข่าย

1. ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภททั่วไปที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้กำหนดเรื่อง


- ทุนเกี่ยวกับนโยบายสำคัญทางการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของกระทรวงศึกษาธิการและของรัฐบาล โดยเน้นการ


ส่งเสริมบทบาทการประกันคุณภาพการศึกษา การปฏิรูปครูคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและ


บริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้มีความสามารถพิเศษ


ในวงเงินเรื่องละ 20,000 - 1,000,000 บาท

2. ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภททั่วไปที่ผู้วิจัยเป็นผู้กำหนดเรื่อง

- ทุนเกี่ยวกับงานด้านใดด้านหนึ่งใน 9 ด้าน ของนโยบายและแนวทางการวิจัยทางการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


ของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2540-2544 ในวงเงินเรื่องละ 50,000 - 300,000 บาท

- ทุนเกี่ยวกับการทำวิจัยในสถานศึกษาและ/หรือชั้นเรียนของครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาหรือนักวิจัยทั่วไป ซึ่งสถาน


ศึกษาทุกระดับชั้น ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ ทุกสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชนที่ใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ในวงเงิน


เรื่องละ 20,000 - 50,000 บาท

3. ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภททั่วไปเพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาไทยที่สถาบันภาษาไทยเป็นผู้กำหนดเรื่องเน้นการพัฒนาการฟัง


พูด อ่าน เขียน การพัฒนานิสัยรักการอ่าน การศึกษาท้องถิ่น วรรณกรรมพื้นบ้านไทย และการสร้างหลักเกณฑ์การประเมินค่า


วรรณกรรมไทยสาขาต่างๆ ที่มีคุณค่าต่อการอ่านและการได้รับรางวัล การจัดพิมพ์เผยแพร่ และการใช้ในโรงเรียน ในวงเงินเรื่อง


ละ 100,000 - 500,000 บาท

เงื่อนไข


1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย


2. ผู้วิจัยต้องมีหลักฐานการทำงานที่มั่นคง โดยมีผู้รับรองที่เป็นข้าราชการในหน่วยงานวิจัยหรือหน่วยงานทางวิชาการเทียบได้


ตั้งแต่ระดับ 8 ขึ้นไป หรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร


3. เป็นโครงการที่มีระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญา


4. ผู้วิจัยสามารถปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัยได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุน


5. ไม่เป็นผู้ที่ติดค้างการส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ สำหรับโครงการที่ได้รับทุนตามระเบียบนี้ซึ่งสิ้นสุดระยะเวลาการทำวิจัย


ไปแล้วของหน่วยงาน


6. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการรับทุนประเภทใดประเภทหนึ่งตามระเบียบนี้ หรือไม่ขอรับทุน 2 ครั้ง ในโครงการเดียวกัน และ


โครงการวิจัยที่ดำเนินการแล้วจะนำมาขอทุนไม่ได้ เว้นแต่เป็นการขอทุนทำวิจัยตามระเบียบนี้เพื่อขยายผลต่อเนื่องในโครงการ


เดียวกัน


7. ไม่เป็นผู้ติดค้างทุนวิจัยหรือโครงการวิจัยของกรม หรือหน่วยงานต่างๆ ในและนอกกระทรวงศึกษาธิการ
งบประมาณ


20,000 - 1,000,000 บาท ขึ้นกับประเภทของทุน

ระยะเวลาขอรับทุน


ประมาณเดือนเมษายนของทุกปี

หน่วยงานที่ติดต่อ


กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ


กระทรวงศึกษาธิการ วังจันทร์เกษม


ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ 10300


โทร. 0-2282-1816, 0-2282-9862 ต่อ 601-604

ติดตามข่าว เพิ่มเติมได้จาก

ที่นี่
16 ก.พ. 2545 01:56
0 ความเห็น
6308 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น