ทุนสนับสนุนงานวิจัย จาก สวทช

1. ทุนสนับสนุนโครงการทุนสนับสนุนนักวิจัยใหม่

แหล่งทุน

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)


National Science and Technology Development Agency (NSTDA)

ขอบข่าย

1.เป็นโครงการขนาดเล็กที่ไม่เข้าข่ายเป้าหมายวิจัยหลักของ 3 ศูนย์แห่งชาติคือ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพและพันธุวิศวกรรม


2.สาขาเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ และสาขาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ต้องเป็นเทคโนโลยีที่มีส่วนของการพัฒนาชนบทและความยั่งยืน หรือเทคโนโลยีพลังงาน หรือเทคโนโลยีสะอาด


3.เป็นโครงการวิจัยเบื้องต้นที่จะเป็นพื้นฐานของโครงการวิจัยขนาดใหญ่ที่ตั้งใจจะดำเนินการและ/หรือกำลังสมัครขอทุนวิจัย เช่น การออกแบบและทดสอบอุปกรณ์ขั้นต้น การวิเคราะห์เบื้องต้นเพื่อ
หาโครงสร้างของสาร ฯลฯโครงการควรมีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือหลายลักษณะ ดังนี้


- เป็นโครงการวิจัยพัฒนาเพื่อองค์ความรู้ใหม่


- เป็นโครงการวิจัยพัฒนาที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาได้จริง


- เป็นโครงการวิจัยพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีความสำคัญในอนาคต

ชุดการศึกษา


- การศึกษาโครงสร้างของสมุนไพรพื้นบ้านของประเทศไทยเพื่อหาสารออกฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากพืชสมุนไพรนั้นๆ เช่น หาโครงสร้างของสารในกระทงลายที่ชาวบ้านใช้น้ำมันมานวดเพื่อ
คลายเส้น ฯลฯ


- การศึกษากลุ่มพืชให้สีในการย้อมผ้า ย้อมเส้นฝ้าย ไหม เช่น ต้นเหมือดแอ ต้นเข้ ฯลฯ


- การศึกษาแบบจำลองเครื่องทุ่นแรงเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์


- การศึกษาสารหัวเชื้อเพื่อผลิตภัณฑ์ในชุมชน


- ศึกษาการนำวัสดุหรือพลังงานกลับมาใช้ใหม่หรือการใช้ประโยชน์จากของเสีย


- ศึกษาและพัฒนาสารทดแทนสารที่เป็นพิษในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมต่างๆ


- ศึกษาวิจัยเพื่อการประยุกต์ใช้เซลล์แสงอาทิตย์กับระบทำน้ำร้อนที่มีประสิทธิภาพสูง

เงื่อนไข


1.ต้องเป็นอาจารย์ นักวิจัยของสถาบันการศึกษาและหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทั้งจากสถาบันภายในประเทศหรือจากต่างประเทศมาแล้ว ไม่เกิน 24 เดือน2.หน่วยงานที่นักวิจัยสังกัดอยู่ ควรเป็นหน่วยงานที่มีโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนเพียงพอที่จะรองรับให้มีการวิจัยและพัฒนาอย่างมีผลจริงจัง เช่น มีสถานที่ในการทำวิจัย มีเครื่องมือพื้นฐานในการทำวิจัย ฯลฯ


3.เป็นโครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 2 ปี และงบประมาณไม่เกิน 200,000 บาท


4.ไม่ติดค้างการส่งรายงานการวิจัยหรืออยู่ในระหว่างการรับทุนสนับสนุนการวิจัยใดๆ จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ที่ให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัย


5.เงินวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนอาจนำมาใช้เป็นค่าตอบแทนนักวิจัย ค่าวัสดุ หรือจัดซื้ออุปกรณ์ ตามความเหมาะสมค่าตอบแทน


6.นักวิจัยไม่ควรเกิน 30% ของงบประมาณรวมที่ได้รับค่าบริหารโครงการ (เป็นกฎที่ทางคณะหรือมหาวิทยาลัย เรียกเก็บจากโครงการวิจัยไม่ควรเกิน 10% ของงบประมาณรวมที่หักค่าตอบแทนแล้ว)


7.เมื่อจบโครงการควรมีสิ่งตีพิมพ์ผลงานเกี่ยวกับโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนอย่างน้อย 1 เรื่อง


8.โครงการที่ได้รับการพิจารณาสนับสนุน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนดแล้วจะต้องทำรายงานฉบับสมบูรณ์นำส่งจำนวน 5 เล่ม


9.เพื่อที่งานประสานงานวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม ส่วนงานกลางจะสามารถทำการประเมินผลการดำเนินงานวิจัยแล้วปิดโครงการงบประมาณ


ไม่เกิน 200,000 บาท


ความคิดเห็นที่ 1

wimma
17 ก.พ. 2545 02:14
  1. 2. ทุนสนับสนุนโครงการในความคิดริเริ่มของส่วนงานกลาง แหล่งทุน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) National Science and Technology Development Agency (NSTDA) ขอบข่าย เป็นโครงการขนาดเล็กที่ไม่สามารถจัดเข้าในข่ายของเป้าหมายวิจัยหลักของ 3 ศูนย์แห่งชาติได้อย่างเจาะจง (สาขาเทคโนโลยี ชีวภาพและพันธุวิศวกรรม สาขาเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ และสาขาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์) 1. เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีความสำคัญในอนาคต 2. เป็นโครงการที่มีเทคโนโลยีเกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งสาขา 3. เป็นโครงการวิจัยด้านมาตรฐานการทดสอบและการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยีรวมถึงระบบงานผลิตและ บริการ 4. เป็นโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานโยบาย หรือสถานภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะก่อให้เกิดการ พัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ของประเทศ โครงการควรมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือหลายลักษณะ ดังนี้ - เป็นการวิจัยพัฒนาเพื่อองค์ความรู้ใหม่ - เป็นการวิจัยพัฒนาเพื่อแก้ปัญหา - เป็นการนำผลการวิจัยพัฒนาเบื้องต้นที่ได้ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาจริง เงื่อนไข 1. นักวิจัยจะต้องเป็นอาจารย์หรือนักวิจัยของสถาบันการศึกษาและหน่วยงานของรัฐ(ในกรณีที่เป็นนักวิจัยในหน่วยงานของรัฐ จะต้องไม่มีหน้าที่ในการทำวิจัยในงานตามข้อเสนอ) 2. หน่วยงานที่นักวิจัยสังกัดอยู่ ควรเป็นหน่วยงานที่มีโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนเพียงพอที่จะรองรับให้มีการวิจัยและพัฒนา อย่างมีผลจริงจัง เช่น มีเครื่องมือพื้นฐานในการทำวิจัย มีสถานที่ให้ทำวิจัยฯลฯ 3. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในงานวิจัยและพัฒนาและวิศวกรรมในสาขาที่ขอทุน และมีผลงานวิจัย และ/หรือ สิ่งตีพิมพ์ มากพอสมควร 4. ไม่ติดค้างการส่งรายงานการวิจัยหรืออยู่ในระหว่างการรับทุนสนับสนุนการวิจัยใดๆ จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ หรือจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่ทำการให้ทุน สนับสนุนการทำวิจัย 5. เป็นโครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 2 ปี และงบประมาณไม่เกิน 500,000 บาท 6. เงินวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนอาจนำมาใช้เป็นค่าตอบแทนนักวิจัย ค่าวัสดุ ค่าดำเนินการ หรือจัดซื้ออุปกรณ์ตามความเหมาะ สม ค่าตอบแทนนักวิจัยไม่ควรเกิน 30% ของงบประมาณรวมที่ได้รับ 7. เมื่อจบโครงการควรมีสิ่งตีพิมพ์ผลงานเกี่ยวกับโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนอย่างน้อย 1 เรื่อง 8. โครงการที่ได้รับการพิจารณาสนับสนุน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนดแล้วจะต้องทำรายงานฉบับสมบูรณ์นำส่งจำนวน 5 เล่ม เพื่องานประสานงานวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม ส่วนงานกลางจะสามารถทำการประเมินผลการดำเนินงานวิจัย แล้วปิดโครงการ งบประมาณ ไม่เกิน 500,000 บาท

ความคิดเห็นที่ 2

wimma
17 ก.พ. 2545 02:15
  1. 3. ทุนสนับสนุนโครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชนบทและการพัฒนาที่ยั่งยืน แหล่งทุน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) National Science and Technology Development Agency (NSTDA) ขอบข่าย 1. เป็นการสนับสนุนโครงการที่ก่อให้เกิดการพัฒนาและใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมและวิทยาการการจัดการสมัย ใหม่ ผสมผสานกับภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีมาแต่เดิม โดยเฉพาะในระดับท้องถิ่นเพื่อยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโครงการนั้นควรเป็นโครงการที่จะนำเทคโนโลยีไปส่งเสริมและถ่ายทอดสู่ผู้ใช้ใน ระดับท้องถิ่น โดยจะพิจารณาถึงขอบเขตดังต่อไปนี้ 2. ควรเป็นเทคโนโลยีที่ได้มีการพิสูจน์เป็นการเบื้องต้นแล้วว่าใช้ได้ผลดี และเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้มาแล้ว โดยสามารถนำไปปรับ แต่งดัดแปลงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นชนบทนั้นๆ ได้ 3. ควรเป็นเทคโนโลยีที่เป็นที่สนใจและต้องการของประชาชนในท้องถิ่นที่จะนำไปส่งเสริม 4. ควรเป็นเทคโนโลยีที่มุ่งให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน มากกว่าการหวังผลในระยะสั้นที่ไม่ยั่งยืนและก่อให้เกิดความเสียหายได้ใน ระยะยาว เงื่อนไข 1. ระยะเวลาดำเนินการของโครงการที่จะนำเทคโนโลยีไปส่งเสริมไม่ควรเกิน 2 ปี 2. โครงการที่นำเทคโนโลยีไปส่งเสริมควรมีงบประมาณดำเนินการประมาณไม่เกิน 500,000 บาท 3. หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่จะร่วมมือกับ สวทช. เพื่อนำเทคโนโลยีไปส่งเสริม จะต้องมีโครงสร้างพื้นฐาน เพียงพอที่จะรองบให้มีการดำเนินการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีนั้นอย่างได้ผลจริงจัง และมีประสบการณ์ในการ ดำเนินการมาแล้ว 4. โครงการที่จะนำเทคโนโลยีไปส่งเสริมทุกโครงการ ต้องผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญที่ สวทช.แต่งตั้ง เพื่อประเมินความ เหมาะสมในการสนับสนุน เมื่อโครงการสิ้นสุดลงก็จะได้รับการประเมินสรุปผลการดำเนินงานของโครงการ งบประมาณ ไม่เกิน 500,000 บาท

ความคิดเห็นที่ 3

wimma
17 ก.พ. 2545 02:17
  1. 4. ทุนสนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาด้านเทคโนโลยีสะอาดโครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชนบทและการพัฒนาที่ ยั่งยืน แหล่งทุน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) National Science and Technology Development Agency (NSTDA) ขอบข่าย 1. เพื่อสนับสนุนอาจารย์ นักวิจัยของสถาบันการศึกษาและหน่วยงานของรัฐ 2. โครงการที่ขอรับทุนควรมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือหลายลักษณะดังนี้ - เป็นการวิจัยพัฒนาเพื่อองค์ความรู้ใหม่ในด้านเทคโนโลยีสะอาด - เป็นการวิจัยพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของภาคอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นจริง - เมื่อวิจัยพัฒนาแล้วสามารถนำไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาได้จริง 3. เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีที่สะอาดกว่าและมีความยั่งยืน เป็นเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดของเสียน้อยลง หรือเกิดของเสียที่ไม่เป็นพิษ เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า ตัวอย่างเช่น - การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือวัสดุใหม่ ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเพื่อทดแทนวัสดุเก่า - การพัฒนาเทคโนโลยีการนำกลับมาใช้ใหม่ - การพัฒนาเทคโนโลยีการกำจัดความเป็นพิษของของเสียจากการผลิต - การพัฒนาเทคโนโลยีพลังงาน- การปรับเปลี่ยนกระบวนการการผลิตเพื่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม - การปรับเปลี่ยนวัตถุดิบในกระบวนการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เงื่อนไข 1. หน่วยงานที่นักวิจัยสังกัดอยู่ ควรเป็นหน่วยงานที่มีโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนเพียงพอที่จะรองรับให้มีการวิจัยและพัฒนา อย่างมีผลจริงจัง เช่น มีเครื่องมือพื้นฐานในการทำวิจัย ฯลฯ 2. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ในงานวิจัยและพัฒนาและวิศวกรรมในสาขาที่ขอทุน และมีผลงานวิจัย และ/หรือ สิ่งตีพิมพ์ มากพอสมควร ถ้าเป็นนักวิจัยใหม่ที่ยังไม่มีผลงานวิจัยมาก ควรจะมีนักวิจัยอาวุโสเป็นนักวิจัยร่วมโครงการหรือเป็นที่ปรึกษาให้ แก่โครงการ 3. ไม่ติดค้างการส่งรายงานการวิจัยหรืออยู่ในระหว่างการรับทุนสนับสนุนการวิจัยใดๆ จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ 4. เป็นโครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 2 ปี และงบประมาณไม่เกิน 500,000 บาท 5. เงินวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนอาจนำมาใช้เป็นค่าตอบแทนนักวิจัย ค่าวัสดุ ค่าดำเนินการหรือจัด ซื้ออุปกรณ์ตามความ เหมาะสม ค่าตอบแทนนักวิจัยไม่ควรเกิน 30% ของงบประมาณรวมที่ได้รับ 6. โครงการที่ได้รับการพิจารณาสนับสนุน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนดแล้วจะต้องทำรายงานฉบับสมบูรณ์นำส่งจำนวน 5 เล่ม เพื่อที่โครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชนบทและการพัฒนาที่ยั่งยืนจะสามารถทำการประเมินผลการดำเนินงานวิจัย แล้วปิดโครงการ งบประมาณ ไม่เกิน 500,000 บาท

ความคิดเห็นที่ 4

wimma
17 ก.พ. 2545 02:18
  1. โดยที่ทั้ง 4 ทุนมีระยะเวลาขอรับทุนและหน่วยงานที่ติดต่อดังต่อไปนี้ ระยะเวลาขอรับทุน ตลอดปี หน่วยงานที่ติดต่อ งานประสานงานวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 73/1 ถนนพระราม 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 0-2644-8150-94 ต่อ 405 โทรสาร 0-2644-8028

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น