ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก BIOTEC

1. ทุนอุดหนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม

แหล่งทุน


ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ


National Center for Genetic Engineering and


Biotechnology (BIOTEC)

ขอบข่าย

สนับสนุนการวิจัยด้านพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อนำผลไปใช้ในการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม ด้านเกษตรกรรม


สาธารณสุข พลังงาน สิ่งแวดล้อม และการสร้างความสามารถด้านวิศวกรรมพันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งมีแผนงาน


ขนาดใหญ่ในโครงการหลัก 6 โครงการ ดังนี้คือ

1. โครงการเทคโนโลยีชีวภาพทางพืชเพื่อพัฒนาพันธุ์พืชและผลผลิตจากพืช

2. โครงการเทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว์เพื่อพัฒนาพันธุ์สัตว์และผลผลิตจากสัตว์

3. โครงการเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการพัฒนาชนบทและเกษตรกรรายย่อย

4. โครงการเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

5. โครงการเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อสุขภาพ

6. โครงการเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต

เงื่อนไข

โครงการวิจัยจะต้องเป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ


(กวทช.) โดยทั่วไปจะมีระยะเวลาประมาณ 3 ปี

ระยะเวลาขอรับทุน


ตลอดปี


ความคิดเห็นที่ 1

wimma
17 ก.พ. 2545 02:36
  1. 2. ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีอาหาร แหล่งทุน ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC) ขอบข่าย ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภททั่วไป เป็นทุนสนับสนุนที่ให้แก่สถาบันการศึกษา และหน่วย งานวิจัยในภาครัฐ ซึ่งเสนอ โครงการวิจัยและพัฒนา เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยโดยไม่จำกัดหัวเรื่อง แบ่งเป็น 2 ด้านคือ - การวิจัยเพื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อศึกษาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ อันเป็นเอกลักษณ์หรือคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ อาหารไทย ซึ่งจะนำไปสู่แนวทางในการปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารที่มีอยู่ให้ดีขึ้น หรือใช้เป็นข้อมูลสำหรับ ผลิตภัณฑ์อาหารที่ยังไม่มีมาตรฐานรองรับ - การวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อศึกษาวิจัยซึ่งนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ จากวัตถุดิบหลัก ของประเทศ ผล พลอยได้หรือของเสียจากโรงงาน เป็นต้น หรือพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อนำไปสู่การถ่ายทอดให้กับ ภาคการผลิต ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทผลิตนักวิจัยรุ่นใหม่ เป็นทุนสนับสนุนที่ให้เฉพาะสถาบันการศึกษา ซึ่งเสนอโครงการวิจัยและพัฒนา เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยโดยไม่จำกัดหัว เรื่อง เงื่อนไข 1. ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทผลิตนักวิจัยรุ่นใหม่ จะต้องผลิตนักศึกษาปริญญาโทหรือปริญญาเอกอย่างน้อย 1 คน ต่อ 1 โครงการ (หากเป็นนักศึกษาปริญญาโท ใช้ระยะเวลาโครงการไม่เกิน 2 ปี เป็นนักศึกษาปริญญาเอก ใช้ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี วงเงินงบประมาณที่เสนอขอ จะไม่มีค่าตอบแทนคณะผู้วิจัยและค่าจ้างผู้ช่วยวิจัย) 2. ทั้ง 2 ประเภท ต้องส่งรายงานความก้าวหน้าทุกๆ 6 เดือน นับจากวันที่เริ่มต้นโครงการฯ ที่ระบุไว้ในสัญญา จำนวน 5 ชุด พร้อมดิสเก็ตต์ 3. ทั้ง 2 ประเภท ต้องส่งรายงานการวิจัยและพัฒนาฉบับสมบูรณ์ จำนวน 5 ชุด พร้อมดิสเก็ตต์ หลังจากเสร็จสิ้นการวิจัย ระยะเวลาขอรับทุน 1. ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภททั่วไป สมัครได้ตลอดปี 2. ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทผลิตนักวิจัยรุ่นใหม่ สมัครได้ภายในเดือนมีนาคม

ความคิดเห็นที่ 2

wimma
17 ก.พ. 2545 02:37
  1. โดยที่ทั้ง 2 ทุนมีงบประมาณและหน่วยงานที่ติดต่อดังต่อไปนี้ งบประมาณ ไม่ระบุ หน่วยงานที่ติดต่อ ฝ่ายประสานงานวิจัย/วิชาการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 539/2 อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 15 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 0-2642-5322 - 94 ต่อ 207-222 โทรสาร 0-2248-8305 รายละเอียดเพิ่มเติม http://rde.biotec.or.th/activity.html

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น