วิชาการดอทคอม ptt logo

ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก BIOTEC

โพสต์เมื่อ: 02:37 วันที่ 16 ก.พ. 2545         ชมแล้ว: 3,559 ตอบแล้ว: 2
วิชาการ >> กระทู้ >> พักผ่อนหย่อนใจ >> ปัญหาเชาวน์
1. ทุนอุดหนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม

แหล่งทุน
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
National Center for Genetic Engineering and
Biotechnology (BIOTEC)

ขอบข่าย

สนับสนุนการวิจัยด้านพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อนำผลไปใช้ในการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม ด้านเกษตรกรรม
สาธารณสุข พลังงาน สิ่งแวดล้อม และการสร้างความสามารถด้านวิศวกรรมพันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งมีแผนงาน
ขนาดใหญ่ในโครงการหลัก 6 โครงการ ดังนี้คือ

1. โครงการเทคโนโลยีชีวภาพทางพืชเพื่อพัฒนาพันธุ์พืชและผลผลิตจากพืช

2. โครงการเทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว์เพื่อพัฒนาพันธุ์สัตว์และผลผลิตจากสัตว์

3. โครงการเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการพัฒนาชนบทและเกษตรกรรายย่อย

4. โครงการเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

5. โครงการเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อสุขภาพ

6. โครงการเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต

เงื่อนไข

โครงการวิจัยจะต้องเป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(กวทช.) โดยทั่วไปจะมีระยะเวลาประมาณ 3 ปี

ระยะเวลาขอรับทุน
ตลอดปี


wimma
ร่วมแบ่งปัน203 ครั้ง - ดาว 177 ดวง

จำนวน 2 ความเห็น, หน้าที่ | -1-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 1 17 ก.พ. 2545 (02:36)
2. ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีอาหาร
แหล่งทุน
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ


National Center for Genetic Engineering and


Biotechnology (BIOTEC)
ขอบข่าย


ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภททั่วไป เป็นทุนสนับสนุนที่ให้แก่สถาบันการศึกษา และหน่วย งานวิจัยในภาครัฐ ซึ่งเสนอ


โครงการวิจัยและพัฒนา เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยโดยไม่จำกัดหัวเรื่อง แบ่งเป็น 2 ด้านคือ
- การวิจัยเพื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อศึกษาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ อันเป็นเอกลักษณ์หรือคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์


อาหารไทย ซึ่งจะนำไปสู่แนวทางในการปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารที่มีอยู่ให้ดีขึ้น หรือใช้เป็นข้อมูลสำหรับ


ผลิตภัณฑ์อาหารที่ยังไม่มีมาตรฐานรองรับ
- การวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อศึกษาวิจัยซึ่งนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ จากวัตถุดิบหลัก ของประเทศ ผล


พลอยได้หรือของเสียจากโรงงาน เป็นต้น หรือพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อนำไปสู่การถ่ายทอดให้กับ


ภาคการผลิต
ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทผลิตนักวิจัยรุ่นใหม่ เป็นทุนสนับสนุนที่ให้เฉพาะสถาบันการศึกษา ซึ่งเสนอโครงการวิจัยและพัฒนา


เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยโดยไม่จำกัดหัว


เรื่อง

เงื่อนไข


1. ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทผลิตนักวิจัยรุ่นใหม่ จะต้องผลิตนักศึกษาปริญญาโทหรือปริญญาเอกอย่างน้อย 1 คน ต่อ 1


โครงการ (หากเป็นนักศึกษาปริญญาโท ใช้ระยะเวลาโครงการไม่เกิน 2 ปี เป็นนักศึกษาปริญญาเอก ใช้ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี


วงเงินงบประมาณที่เสนอขอ จะไม่มีค่าตอบแทนคณะผู้วิจัยและค่าจ้างผู้ช่วยวิจัย)
2. ทั้ง 2 ประเภท ต้องส่งรายงานความก้าวหน้าทุกๆ 6 เดือน นับจากวันที่เริ่มต้นโครงการฯ ที่ระบุไว้ในสัญญา จำนวน 5 ชุด


พร้อมดิสเก็ตต์
3. ทั้ง 2 ประเภท ต้องส่งรายงานการวิจัยและพัฒนาฉบับสมบูรณ์ จำนวน 5 ชุด พร้อมดิสเก็ตต์ หลังจากเสร็จสิ้นการวิจัย

ระยะเวลาขอรับทุน


1. ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภททั่วไป สมัครได้ตลอดปี
2. ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทผลิตนักวิจัยรุ่นใหม่ สมัครได้ภายในเดือนมีนาคม
wimma
ร่วมแบ่งปัน203 ครั้ง - ดาว 177 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 2 17 ก.พ. 2545 (02:37)
โดยที่ทั้ง 2 ทุนมีงบประมาณและหน่วยงานที่ติดต่อดังต่อไปนี้

งบประมาณ


ไม่ระบุ
หน่วยงานที่ติดต่อ


ฝ่ายประสานงานวิจัย/วิชาการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ


สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ


539/2 อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 15


ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400


โทร. 0-2642-5322 - 94 ต่อ 207-222 โทรสาร 0-2248-8305
รายละเอียดเพิ่มเติม http://rde.biotec.or.th/activity.html
wimma
ร่วมแบ่งปัน203 ครั้ง - ดาว 177 ดวง

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม