ทุนสนับสนุนงานวิจัย จาก MTEC

1. ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมขนาดเล็ก
แหล่งทุน
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ National Metal and Materials Technology Center(MTEC)

เงื่อนไข
1. เพื่อสนับสนุนการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการวิจัย ทั้งภาครัฐและเอกชน


2. ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 1 ปี


3. งบประมาณไม่เกิน 200,000 บาท


4. ส่งข้อเสนอโครงการ จำนวน 3 ชุด
งบประมาณ


ไม่เกิน 200,000 บาท
แบบข้อเสนอโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมขนาดเล็กhttp://magnet.mtec.or.th/Internet/services/images/pdf/funding/funding.doc2. ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม ทั่วไป
แหล่งทุน
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ National Metal and Materials Technology Center(MTEC)
เงื่อนไข


1. เพื่อสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์


2. ไม่จำกัดระยะเวลาดำเนินการ


3. ไม่จำกัดวงเงินงบประมาณ


4. ส่งข้อเสนอโครงการ จำนวน 3 ชุด
งบประมาณ
ไม่จำกัดวงเงิน
แบบข้อเสนอโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม โครงการทั่วไปhttp://magnet.mtec.or.th/Internet/services/images/pdf/funding/fund02.docโดยที่ทั้ง 2 ทุนมีขอบข่าย ระยะเวลาขอรับทุนและหน่วยงานที่ติดต่อดังต่อไปนี้

ขอบข่าย


สาขาและแนวทางการให้ทุนสนับสนุน มี 5 สาขาหลัก ดังนี้


1. สาขาโลหะ


- เทคโนโลยีโลหะ


- วิศวกรรมการชุบเคลือบผิว


- การขึ้นรูปโดยกระบวนการทางกล


- การเชื่อมและการยึดติด


- การสกัดโลหะและการนำโลหะมาใช้หมุนเวียน


- การหล่อหลอมโลหะ


- โลหะพิเศษและโลหะใหม่


- การเสื่อมสภาพของโลหะ
2. สาขาเซรามิกส์


- เซรามิกส์พื้นฐาน


- เซรามิกส์สำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์


- เซรามิกส์โครงสร้าง
3. สาขาพอลิเมอร์


- พลาสติก


- ยาง


- เส้นใยและสิ่งทอ


- พอลิเมอร์คอมโพสิท


- พอลิเมอร์ชีวภาพ


- พอลิเมอร์กับสิ่งแวดล้อม


- พอลิเมอร์ขั้นสูง
4. สาขาออกแบบและผลิต


- การออกแบบและสร้างเครื่องจักรกล


- การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ และผลิต


- ระบบการผลิตอัตโนมัติ
5. สาขาวัสดุทางการแพทย์

ระยะเวลาขอรับทุน


ตลอดปี
หน่วยงานที่ติดต่อ
งานอุดหนุนการวิจัย ฝ่ายอุดหนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมฯ


ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ


อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 9


539/2 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400


โทร. 0-2642-5345 - 9 ต่อ 51-55 โทรสาร 0-2248-8270 E-mail rde@mtec.or.th

http://www.mtec.or.th
16 ก.พ. 2545 02:44
0 ความเห็น
5318 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น