ไฟฟ้า 3 เฟส

อยากถามว่าถ้าไฟฟ้า 3 เฟสเรานำมาใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วๆไป นั้นถ้าเราใช้เพียงแค่เฟสเดียวหรือ 2 เฟสจะทำให้ค่าไฟแพงมากกว่าใช้ไฟฟ้า 1 เฟสหรือไม่ครับ
ถ้าอย่างไรแล้วช่วยแนะแนวคิดให้ด้วยก็ดีครับเช่นว่าถ้าเฟสที่ 1 เราใช้ประมาณ 5A แล้วเฟสที่ 2 ใช้ 7A นั้นจะทำให้คิดไฟเป็นเท่าไหร่
ขอบคุณครับ

16 มี.ค. 2549 11:09
7 ความเห็น
27628 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 4  โดย นกแสก

      ไฟฟ้าที่ใช้กันตามบ้านเรือนนั้นส่วนมากจะเป็น ไฟฟ้ากระแสสลับ  คือ  ไฟฟ้าที่มีลักษณะการไหลของกระแสไฟฟ้าที่เปลี่ยนทิศทางตลอดเวลา  ซึ่งไฟฟ้าที่ใช้กันในชีวิตประจำวันอาจแบ่งได้เป็น  2  ประเภท  คือ  ไฟฟ้ากระแสตรงกับไฟฟ้ากระแสสลับ  แหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงที่คุ้นเคยกันดีก็ได้แก่  ถ่านไฟฉาย  และแบตเตอรี่รถยนต์  ส่วนแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับนั้น  ส่วนมากในประเทศไทยนั้นมาจากโรงไฟฟ้า ซึ่งต้องใช้พลังงานจากภายนอกไปหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า  เพื่อให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้น  แหล่งของพลังงานที่ใช้สำหรับหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในประเทศไทยในปัจจุบันอาจแบ่งได้เป็น  2  ประเภทใหญ่ ๆ คือ  พลังงานจากน้ำ  และพลังงานความร้อนจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง

24 ก.พ. 2552 07:14


ความคิดเห็นที่ 5 โดย นกแสก

แสดงแหล่งและการส่งไฟฟ้า

24 ก.พ. 2552 07:28


ความคิดเห็นที่ 6 โดย นกแสก
ระบบไฟฟ้า หมายถึงลักษณะการส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าจากแหล่งกำนิดไปยังผู้ใช้ไฟฟ้า ตามประเภทการใช้งาน โดยส่งจากสถานีไฟฟ้าผ่านสายไฟฟ้าแรงสูง สถานีไฟฟ้าย่อย หม้อแปลงแปลงไฟฟ้าให้ต่ำลง ไปยังบ้านพักอาศัย สำนักงาน หรือโรงงานอุตสาหกรรม


สำหรับกระแสไฟฟ้าที่ไหลเข้าสู่บ้านเรือนทั่วไปนั้นก็ใช้หลักการไหลแบบเดียวกัน คือ เริ่มจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ณ โรงงานผลิตไฟฟ้า ผ่านกระแสไฟฟ้าแรงดันสูงมาตามสายไฟฟ้า (ซึ่งประกอบด้วยเส้นลวดอลูมิเนียมจำนวนมาก) มาจนกระทั่งถึงสถานีไฟฟ้าย่อย ซึ่งมีหม้อแปลงแรงดันไฟฟ้าให้สูงขี้นหรือต่ำลงได้ตามความต้องการใช้งาน ทั้งนี้เนื่องจากการส่งกระแสไฟฟ้าได้ผ่านมาตามสายไฟฟ้าในระยะทางไกล จะทำให้มีการสูญเสียแรงดันไฟฟ้าส่วนหนึ่ง เมื่อส่งไฟฟ้ามาถึงพื้นที่ที่ต้องการใช้ไฟฟ้าก็จะต้องลดแรงดันไฟฟ้าลงระดับหนึ่งเพื่อลดอันตราย เมื่อแปลงแรงดันไฟฟ้าให้พอเหมาะแล้วก็จะส่งตามสายไฟฟ้ามายังหม้อแปลงแรงดันไฟฟ้าที่ติดอยู่ตามเสาไฟฟ้าในแหล่งชุมชนนั้นๆ เพื่อแปลงแรงดันไฟฟ้าอีกครั้งก่อนส่งผ่านเข้าสู่อาคารบ้านเรือน เมื่อมีการใช้ไฟฟ้าจากกิจกรรมต่างๆ ในอาคารบ้านเรือนก็จะไหลกลับไปตามสายไฟฟ้าอีกเส้นหนึ่งสู่แหล่งกำเนิดอีกครั้ง ซึ่งเท่ากับว่าเป็นการครบวงจรการไหลของกระแสไฟฟ้า


ระบบไฟฟ้าที่การไฟฟ้าฯส่งจ่ายไปยังบ้านเรือนทั่วไปเรียกว่าระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ระบบด้วยกัน ในการใช้งานนั้นการไฟฟ้าฯจะพิจารณาให้เหมาะสมตามความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าว่าจะใช้ระบบใด โดยพิจารณาจากปัจจัยสำคัญ 2 ประการ คือ ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ประเภทและจำนวนของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ภายในบ้าน


 


ระบบไฟฟ้าแบ่งออกได้เป็น 2 ระบบ ดังนี้


 


1. ระบบไฟฟ้า 1 เฟส คือระบบไฟฟ้าที่มีสายไฟฟ้าจำนวน 2 เส้น เส้นที่มีไฟเรียกว่าสายไฟหรือสายเฟส หรือสายไลน์ เขียนแทนด้วยตัวอักษร L (Line) เส้นที่ไม่มีไฟเรียกว่าสายนิวทรอล หรือสายศูนย์ เขียนแทนด้วยตัวอักษร N (Neutral) ทดสอบได้โดยใช้ไขควงวัดไฟ เมื่อใช้ไขควงวัดไฟแตะสายเฟส หรือสายไฟ หรือสายไลน์ หลอดไฟเรืองแสงที่อยู่ภายไขควงจะติด สำหรับสายนิวทรอล หรือสายศูนย์ จะไม่ติด แรงดันไฟฟ้าที่ใช้มีขนาด 220 โวลท์ (Volt) ใช้สำหรับบ้านพักอาศัยทั่วไปที่มีการใช้ไฟฟ้าไม่มากนัก


2. ระบบไฟฟ้า 3 เฟส คือระบบไฟฟ้าที่มีสายเส้นไฟจำนวน 3 เส้น และสายนิวทรอล 1 เส้น จึงมีสายรวม 4 เส้น ระบบไฟฟ้า 3 เฟส สามารถต่อใช้งานเป็นระบบไฟฟ้า 1 เฟส ได้ โดยการต่อจากเฟสใดเฟสหนึ่งและสายนิวทรอลอีกเส้นหนึ่ง แรงดันไฟฟ้าระหว่างสายเฟสเส้นใดเส้นหนึ่งกับสายนิวทรอลมีค่า 220 โวลท์ และแรงดันไฟฟ้าระหว่างสายเฟสด้วยกันมีค่า 380 โวลท์ ระบบนี้จึงเรียกว่าระบบไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย 220/380 โวลท์ ระบบนี้มีข้อดีคือสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้มากกว่าระบบ 1 เฟส ถึง 3 เท่า จึงเหมาะสมกับสถานที่ที่ต้องการใช้ไฟฟ้ามากๆ เช่น อาคารพาณิชย์ โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เป็นต้น


 


เรียบเรียงจากหนังสือคู่มือช่างไฟฟ้าในบ้าน


 


By :  วสันต์ ทวีลาภ
24 ก.พ. 2552 07:35


ความคิดเห็นที่ 7 พยกจังจ้า (Guest)

บรรณยาจนรู้เลยอิอิ

18 มี.ค. 2552 17:25

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น