ทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยภายใต้โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย

ทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยภายใต้โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย
แหล่งทุน
ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย


Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle Studies Center(IMT-GT Studies Center)
ขอบข่าย
เป็นทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายฯ โดยเฉพาะเรื่อง


นโยบาย, แผนงาน,ยุทธศาสตร์และข้อเสนอแนะของธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB) ที่สำนักงานคณะกรรมการการ


พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เห็นชอบแล้ว ประเด็นการศึกษาวิจัยที่สำคัญๆ มีดังนี้
1. การศึกษาทางด้านนโยบาย มีประเด็นย่อย เช่น


- การอำนวยความสะดวกที่จะเป็นการสนับสนุนการค้าข้ามเขตแดน การท่องเที่ยว และการเคลื่อนย้ายแรงงาน


- การลดลงหรือการหมดไปของกำแพงภาษีและอุปสรรคทางการค้าอื่น ๆ


- การส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนและขั้นตอนเกี่ยวกับการลงทุนด้านต่างๆ รวมถึงการลงทุนข้ามเขตแดน


- การปรับปรุงแนวทางความร่วมมือภายใต้สภาวะเศรษฐกิจถดถอย


- การเปิดธนาคารสาขาภายในพื้นที่โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย
2. การศึกษาทางด้านโครงการ มีประเด็นย่อย เช่น


- การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ


- การกำหนดรูปแบบความร่วมมือทางด้านการพลังงานของแต่ละพื้นที่


- ระบบการตลาดของผักและผลไม้ในบริเวณชายแดน


- การพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าผ่านแดน


- การพัฒนาทางคู่ขนานระหว่าง อิโปร์-บัตเตอร์เวิทต์-ปาดังเบซาร์-หาดใหญ่-สงขลา
3. การศึกษาทางด้านแผนงาน มีประเด็นย่อย เช่น


- แนวทางการประชาสัมพันธ์ในเรื่องการลงทุนของทั้งในพื้นที่และต่างประเทศ


- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สอดคล้องกับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ


- แนวทางการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลแรงงานภายในพื้นที่โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย


- การจัดตั้งศูนย์การพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง


- การพัฒนาแผนความร่วมมือทางการประมง
4. การศึกษาทางด้านสถาบัน มีประเด็นย่อย เช่น


- โครงสร้างความร่วมมือของสภาธุรกิจ ทั้งทางด้านอุตสาหกรรมและด้านกิจการอื่นๆ


- รูปแบบการประสานงานระหว่างภาครัฐและเอกชน ทั้งในส่วนภายในประเทศและของทั้ง 3 ประเทศ

เงื่อนไข


1. เป็นอาจารย์/ข้าราชการ ของสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
2. เป็นข้าราชการของหน่วยงานราชการหรือเจ้าหน้าที่/พนักงานของรัฐวิสาหกิจในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือที่ปฏิบัติ


หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
3. เป็นบุคคลทั่วไปในภาคธุรกิจเอกชน
4. เป็นโครงการที่ไม่ใหญ่มาก สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ
5. เป็นโครงการซึ่งเกี่ยวข้องกับสาขาต่างๆ ตามความร่วมมือในโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายฯ ดังนี้ คือ สาขาสื่อสาร


โทรคมนาคม, สาขาการขนส่งทางบกและทางน้ำ, สาขาการขนส่งทางอากาศ, สาขาการท่องเที่ยว, สาขาการเกษตรและ


ประมง, สาขาการค้า การลงทุน การเงินและอุตสาหกรรม,สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการเคลื่อนย้ายแรงงาน และ


สาขาการพลังงาน
6. ไม่เป็นการศึกษาวิจัยในลักษณะการจัดทำฐานข้อมูลหรือการพัฒนาโปรแกรมเพื่อจัดทำฐานข้อมูล
7. ไม่สนับสนุนให้ตั้งงบประมาณในหมวดค่าบริหารโครงการ ค่าครุภัณฑ์และค่าสมนาคุณ

ระยะเวลาขอรับทุน


ประมาณเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม
หน่วยงานที่ติดต่อ
ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ตู้ ป.ณ. 102 ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขหาดใหญ่


อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110


โทร. (074) 211738, 211030 ต่อ 2182,2946-8 โทรสาร (074) 211785, 212828
16 ก.พ. 2545 03:53
0 ความเห็น
4458 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น