วิชาการดอทคอม ptt logo

ทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยภายใต้โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย

โพสต์เมื่อ: 03:53 วันที่ 16 ก.พ. 2545         ชมแล้ว: 3,689 ตอบแล้ว: 0
วิชาการ >> กระทู้ >> พักผ่อนหย่อนใจ >> ปัญหาเชาวน์
ทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยภายใต้โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย

แหล่งทุน

ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย
Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle Studies Center(IMT-GT Studies Center)

ขอบข่าย

เป็นทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายฯ โดยเฉพาะเรื่อง
นโยบาย, แผนงาน,ยุทธศาสตร์และข้อเสนอแนะของธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB) ที่สำนักงานคณะกรรมการการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เห็นชอบแล้ว ประเด็นการศึกษาวิจัยที่สำคัญๆ มีดังนี้

1. การศึกษาทางด้านนโยบาย มีประเด็นย่อย เช่น
- การอำนวยความสะดวกที่จะเป็นการสนับสนุนการค้าข้ามเขตแดน การท่องเที่ยว และการเคลื่อนย้ายแรงงาน
- การลดลงหรือการหมดไปของกำแพงภาษีและอุปสรรคทางการค้าอื่น ๆ
- การส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนและขั้นตอนเกี่ยวกับการลงทุนด้านต่างๆ รวมถึงการลงทุนข้ามเขตแดน
- การปรับปรุงแนวทางความร่วมมือภายใต้สภาวะเศรษฐกิจถดถอย
- การเปิดธนาคารสาขาภายในพื้นที่โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย

2. การศึกษาทางด้านโครงการ มีประเด็นย่อย เช่น
- การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
- การกำหนดรูปแบบความร่วมมือทางด้านการพลังงานของแต่ละพื้นที่
- ระบบการตลาดของผักและผลไม้ในบริเวณชายแดน
- การพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าผ่านแดน
- การพัฒนาทางคู่ขนานระหว่าง อิโปร์-บัตเตอร์เวิทต์-ปาดังเบซาร์-หาดใหญ่-สงขลา

3. การศึกษาทางด้านแผนงาน มีประเด็นย่อย เช่น
- แนวทางการประชาสัมพันธ์ในเรื่องการลงทุนของทั้งในพื้นที่และต่างประเทศ
- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สอดคล้องกับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ
- แนวทางการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลแรงงานภายในพื้นที่โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย
- การจัดตั้งศูนย์การพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง
- การพัฒนาแผนความร่วมมือทางการประมง

4. การศึกษาทางด้านสถาบัน มีประเด็นย่อย เช่น
- โครงสร้างความร่วมมือของสภาธุรกิจ ทั้งทางด้านอุตสาหกรรมและด้านกิจการอื่นๆ
- รูปแบบการประสานงานระหว่างภาครัฐและเอกชน ทั้งในส่วนภายในประเทศและของทั้ง 3 ประเทศ

เงื่อนไข
1. เป็นอาจารย์/ข้าราชการ ของสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

2. เป็นข้าราชการของหน่วยงานราชการหรือเจ้าหน้าที่/พนักงานของรัฐวิสาหกิจในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือที่ปฏิบัติ
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

3. เป็นบุคคลทั่วไปในภาคธุรกิจเอกชน

4. เป็นโครงการที่ไม่ใหญ่มาก สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ

5. เป็นโครงการซึ่งเกี่ยวข้องกับสาขาต่างๆ ตามความร่วมมือในโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายฯ ดังนี้ คือ สาขาสื่อสาร
โทรคมนาคม, สาขาการขนส่งทางบกและทางน้ำ, สาขาการขนส่งทางอากาศ, สาขาการท่องเที่ยว, สาขาการเกษตรและ
ประมง, สาขาการค้า การลงทุน การเงินและอุตสาหกรรม,สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการเคลื่อนย้ายแรงงาน และ
สาขาการพลังงาน

6. ไม่เป็นการศึกษาวิจัยในลักษณะการจัดทำฐานข้อมูลหรือการพัฒนาโปรแกรมเพื่อจัดทำฐานข้อมูล

7. ไม่สนับสนุนให้ตั้งงบประมาณในหมวดค่าบริหารโครงการ ค่าครุภัณฑ์และค่าสมนาคุณ

ระยะเวลาขอรับทุน
ประมาณเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม

หน่วยงานที่ติดต่อ

ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ป.ณ. 102 ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขหาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110
โทร. (074) 211738, 211030 ต่อ 2182,2946-8 โทรสาร (074) 211785, 212828


wimma
ร่วมแบ่งปัน203 ครั้ง - ดาว 177 ดวง

ยังไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม