ทุนวิจัยจากมูลนิธิเทโร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน


มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย


Thailand Toray Science Foundation (TTSF)
ขอบข่าย


เป็นความช่วยเหลือด้านการเงินให้สำหรับงานวิจัยพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยจะให้การสนับสนุนเรื่องค่าตอบ


แทนแก่ผู้ทำการวิจัยและผู้ช่วยวิจัยในโครงการเป็นหลักและส่วนหนึ่งจะให้การสนับสนุนการเดินทางไปเสนอผลงานบางส่วนอาจ


ให้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการวิจัยไม่จำกัด ระยะเวลาดำเนินโครงการ งบประมาณตั้งแต่ 200,000 - 500,000 บาท
เงื่อนไข


หัวข้องานวิจัยจะต้องเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและต่อการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
งบประมาณ


ตั้งแต่ 200,000 - 500,000 บาท
ระยะเวลาขอรับทุน


1 สิงหาคม - 31 ตุลาคม
หน่วยงานที่ติดต่อ


มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย


สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ


กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม


73/1 ถนนพระราม 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400


โทร. 0-2644-8050-99 ต่อ 702 โทรสาร 0-2644-8020 ,

http://www.ttsf.or.th
16 ก.พ. 2545 03:55
0 ความเห็น
5449 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น