ทุนวิจัยพัฒนาระบบพฤติกรรมไทยจากสำนักงานคณะกรรมวิจัยแห่งชาติ

ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย
แหล่งทุน


สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (National Research Council of Thailand)
ขอบข่าย
เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนไทยใน 7 ด้าน คือ
1. พฤติกรรมจริยธรรม


2. พฤติกรรมประชาธิปไตย


3. พฤติกรรมสิ่งแวดล้อมและสาธารณประโยชน์


4. พฤติกรรมสุขภาพกาย สุขภาพจิต และการบริโภค


5. พฤติกรรมครอบครัว


6. พฤติกรรมการทำงาน


7. พฤติกรรมการเป็นพลเมืองดี
โดยมีรูปแบบการวิจัย 5 ประเภท คือ
1. การวิจัยเปรียบเทียบ และศึกษาความสัมพันธ์


2. การวิจัยข้ามวัฒนธรรม


3. การวิจัยและพัฒนา


4. การวิจัยเชิงทดลอง


5. การวิจัยประเมินผล
เงื่อนไข


1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย มีความรู้ ความสามารถด้านการวิจัยเกี่ยวกับระบบพฤติกรรมไทยมีรูปแบบการวิจัยดังกล่าวข้างต้น
2. ผู้วิจัยสามารถปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัยตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุน
3. ผู้วิจัยมีหลักฐานการทำงานมั่นคงโดยมีผู้รับรองตามที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติกำหนด
4. ไม่ติดค้างการส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ หรือไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนวิจัยประเภทอื่นจากสำนักงานฯ
5. ระยะเวลาดำเนินการวิจัยไม่เกิน 3 ปี
6. ผู้รับทุนต้องส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยทุก 6 เดือน และบทความเกี่ยวกับผลงานความก้าวหน้าทางวิชาการ (ถ้ามี)
7. ผลการวิจัยและสิ่งซึ่งเป็นผลงานจากการวิจัย เป็นกรรมสิทธิ์ร่วมของผู้วิจัยและสำนักงานฯ ในระยะเวลา 2 ปี หลังจากนั้นเป็น


ของผู้วิจัย ส่วนผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นเป็นของผู้วิจัย
8. การตีพิมพ์ผลการวิจัย ผู้วิจัยจะต้องลงข้อความว่า "ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ" และ


การเผยแพร่ผลงานวิจัยเป็นความรับผิดชอบของผู้วิจัยแต่ผู้เดียว

การส่งข้อเสนอโครงการ


ส่งข้อเสนอโครงการตามแบบ วช. 1พ ลงในกระดาษขนาด A4 จำนวน 15 ชุด
งบประมาณ


ไม่เกิน 1 ล้านบาท
ระยะเวลาขอรับทุน


ตลอดปี
หน่วยงานที่ติดต่อ


กลุ่มงานทุนอุดหนุนการวิจัย กองส่งเสริมการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ


196 พหลโยธิน จตุจักร กทม. 10900


โทร. 0-2940-5743, 0-2940-6829, 0-2561-2445 ต่อ 459, 460 โทรสาร 0-2940-6829, 0-2579-0455
16 ก.พ. 2545 03:58
0 ความเห็น
4514 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น