ทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

1. ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา
แหล่งทุน


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย


The Thailand Research Fund (TRF)
ขอบข่าย
เป็นทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างนักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถให้มีจำนวนมากเพียงพอ เป็นผู้นำในทางวิชาการระดับ


นานาชาติ และสามารถทุ่มเทเวลาและสติปัญญาในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี หรือองค์ความรู้ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนา


ประเทศ โดยเน้นการสร้างผลงานวิจัยพื้นฐานแบบมีทิศทาง ทุนประเภทนี้ทาง สกว. เห็นสมควรกำหนดลำดับความสำคัญการให้


ทุนดังนี้
เงื่อนไข
1. ต้องเป็นผู้ที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นงานวิจัยที่ทำในประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เรื่องใน


ช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (1996- ปัจจุบัน) โดยไม่นับรวมผลงานวิจัยที่เกิดจากวิทยานิพนธ์
2. หัวหน้าโครงการต้องเป็นเจ้าของบทความชื่อแรกหรือเป็น corresponding author (ผู้วิจัยสำหรับการติดต่อ) อย่างน้อย 1


เรื่อง และต้องมีผลรวมของ Impact Factor ไม่น้อยกว่า 5.0 สำหรับสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและการแพทย์ ไม่น้อยกว่า


2.5 สำหรับสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและวิศวกรรมศาสตร์
3. ในกรณีที่หัวหน้าโครงการมีผลงานอยู่ในสาขาวิชาที่บทความมีค่า Impact Factor น้อยหรือบทความนั้นอยู่นอกฐานข้อมูล ISI


ซึ่งทำให้ไม่สามารถหาค่า Impact Factor ได้ ทำให้ผลรวมของ Impact Factor ไม่ถึงเกณฑ์ในข้อ 2 สกว. ยังคงรับพิจารณาข้อ


เสนอโครงการ
4. สาขาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์จะไม่นำเกณฑ์ของ Impact factor มาประกอบการพิจารณา
5. หัวหน้าโครงการมีศักยภาพสูงโดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ด้านการศึกษา ได้แก่ การมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทขึ้นไป มีผล


การศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม และมีผลสัมฤทธิ์ด้านการวิจัย ได้แก่ การมีผลงานด้านการวิจัยที่มีคุณภาพ
6. โครงการที่เสนอขอต้องมีการทบทวนเอกสารที่มีการตีพิมพ์ (literature review) แล้วอย่างครบถ้วน และครอบคลุม ทำให้


เชื่อได้ว่า โครงการวิจัยที่เสนอเป็นการวิจัยเพื่อหาองค์ความรู้ใหม่อย่างแท้จริงไม่เป็นการวิจัยซ้ำกับองค์ความรู้ที่มีอยู่แล้ว หรือถ้า


เป็นการวิจัยเพื่อยืนยันองค์ความรู้เดิมที่มีอยู่แล้วก็เป็นการวิจัยที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริง
7. ผลงานจากทุนวิจัยประเภทนี้ คือ รายงานผลการวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีระบบตรวจสอบคุณภาพของ


ต้นฉบับอย่างเข้มงวด หรือผลงานวิจัยที่นำไปจดทะเบียนสิทธิบัตรรวมทั้งหลักฐานที่แสดงถึงการพัฒนาความเข้มแข็งของนัก


วิจัยและทีมงาน ได้แก่หลักฐานความเชื่อมโยงหรือร่วมมือกับนักวิจัยระดับนานาชาติ และหลักฐานแสดงความเหนียวแน่นและต่อ


เนื่องของทีมงาน
8. ผู้ขอทุนต้องไม่มีภาระงานวิจัยหรืองานอย่างอื่นสูงเกินไป จนไม่สามารถมีเวลาทำงานวิจัยได้

งบประมาณ


โครงการละไม่เกิน 3 ล้านบาท ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี จำนวน 15 ทุน
ระยะเวลาขอรับทุน


รอบแรก 1 มกราคม - 31 มีนาคม, รอบสอง 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน


ความคิดเห็นที่ 1

wimma
17 ก.พ. 2545 04:05
 1. 2. ทุนพัฒนานักวิจัย
  แหล่งทุน
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย


  The Thailand Research Fund (TRF)
  ขอบข่าย
  เหมือนทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา


  เงื่อนไข
  1. ผู้ขอทุนต้องเป็นอาจารย์หรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นที่มีหน้าที่โดยตรงต่องานวิจัยในมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์


  เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ หรือมนุษยศาสตร์พื้นฐาน โดยจะเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วน


  ราชการ หรือมหาวิทยาลัยเอกชนก็ได้ แต่จะต้องมีหลักฐานแสดงอย่างชัดเจน ทั้งในเชิงทรัพยากรสนับสนุน และการจัด


  กิจกรรมว่าสถาบันเอกชนนั้น ๆ ได้สนับสนุนการวิจัยด้านนั้นๆ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
  2. ผู้ขอทุนต้องเป็นผู้มีศักยภาพสูงที่จะพัฒนาเป็นนักวิจัยพื้นฐานที่ดีได้ โดยอาจพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ด้านการศึกษา ได้แก่


  การมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทขึ้นไป มีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมและมีผลสัมฤทธิ์ด้านการวิจัย ได้แก่ การมีผลงานด้านการ


  วิจัยที่มีคุณภาพ
  3. ผู้ขอทุนต้องเป็นผู้ที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 เรื่องในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา


  (1996 -ปัจจุบัน) มีตำแหน่งทางวิชาการไม่เกินรองศาสตราจารย์ และมีอายุไม่เกิน 45 ปี
  4. ผู้ขอทุนต้องไม่มีภาระงานวิจัยหรืองานอย่างอื่นสูงเกินไป จนไม่สามารถมีเวลาทำงานวิจัยได้ เช่นไม่ควรมีตำแหน่งบริหารใน


  ระดับหัวหน้าภาควิชาขึ้นไป และตลอดระยะเวลาที่รับทุนไม่มีตำแหน่งบริหารดังกล่าว โดยผู้สมัครจะต้องระบุในใบสมัครว่า จะ


  สามารถใช้เวลาทำงานวิจัยได้อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของเวลาทั้งหมด
  5. ผู้รับทุนต้องระบุในใบสมัครอย่างชัดเจนว่า จะทำงานวิจัยเรื่องอะไร จะมีผลลัพท์ (output) ออกมาอย่างไรบ้างในในแต่ละปี


  โดยงานวิจัยที่เสนอต้องเป็นงานวิจัยขั้นพื้นฐาน (basic research) และต้องทำงานอย่างต่อเนื่องให้มีความเชี่ยวชาญ จน


  สามารถหาองค์ความรู้ใหม่หรือเทคนิคใหม่ได้
  6. ไม่อนุญาตให้สถาบันต้นสังกัดหักเงินทุนพัฒนานักวิจัยเป็นค่าใช้จ่ายทางอ้อมใด ๆ ทั้งสิ้น

  งบประมาณ
  ปีละ 360,000 บาท (อาจมากกว่านี้ ขึ้นกับส่วนสมทบจากมหาวิทยาลัย) ระยะเวลา 3 ปี จำนวน 20 ทุน
  ระยะเวลาขอรับทุน


  1 มกราคม - 31 มีนาคมความคิดเห็นที่ 2

wimma
17 ก.พ. 2545 04:08
 1. 3. ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Research Fellowship)
  แหล่งทุน


  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย


  The Thailand Research Fund (TRF)
  วัตถุประสงค์
  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกให้มีโอกาสทำงานวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามศักยภาพและ


  ความถนัดที่มีอยู่ เมื่อทำวิจัยอย่างต่อเนื่องระยะเวลาหนึ่งจะสามารถริเริ่มโครงการใหม่ๆ ด้วยตัวเองได้ และสามารถพัฒนา


  อย่างต่อเนื่องจนเป็นนักวิจัยอาชีพ สร้างผลงานวิจัยพื้นฐานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติหรือจดสิทธิบัตร และสร้าง


  ความเชื่อมโยงและความร่วมมือระหว่างนักวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
  เงื่อนไข
  1. โครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนเป็นการวิจัยที่ดำเนินการในประเทศไทย และผลงานที่ได้ต้องสามารถตีพิมพ์ในวารสาร


  วิชาการระดับนานาชาติได้ ปีละ 1 เรื่อง เมื่อมีการตีพิมพ์ผลงาน ผู้เสนอโครงการจะเป็นชื่อแรกในบทความผลงานวิจัยและนักวิจัย


  พี่เลี้ยงมีชื่อร่วมด้วย
  2. โครงการนี้เสนอโดยผู้ขอรับทุนร่วมลงนามกับนักวิจัยพี่เลี้ยง (mentor) และได้รับความเห็นชอบจากสถาบันต้นสังกัด
  3. สกว. พิจารณาจากคุณสมบัติของนักวิจัยพี่เลี้ยงก่อนแล้วจึงให้นักวิจัยพี่เลี้ยงเสนอชื่อนักวิจัย หรือเสนอชื่อมา พร้อมกัน โดย


  กำหนดคุณสมบัติไว้ดังนี้
  คุณสมบัติของนักวิจัยพี่เลี้ยง
  1. เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการทำวิจัยดีเยี่ยม โดยมีประวัติผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติหรือการ


  จดสิทธิบัตรย้อนหลัง 5 ปี อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
  2. เป็นหัวหน้ากลุ่มวิจัยที่มีศักยภาพสูงในการสร้างทีมและเครือข่ายในการวิจัย
  3. เป็นผู้ที่มีเงินทุนวิจัยสนับสนุนอยู่แล้วทั้งทุนวิจัยในประเทศ เช่น ทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. หรือทุนวิจัยจากต่างประเทศ เช่น


  ทุน WHO เป็นต้น เพราะทุนวิจัยหลังปริญญาเอกนี้จะสนับสนุนเฉพาะค่าตอบแทนของนักวิจัย เท่านั้น
  4. หากเป็นนักวิจัยในสาขาวิชาที่มีความขาดแคลนสูง เช่น วิศวกรรมศาสตร์ ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีบางสาขา


  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. มีเวลาให้คำปรึกษาแก่นักวิจัยตลอดเวลาการรับทุน
  คุณสมบัติของนักวิจัย
  1. ต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกไม่เกิน 5 ปี (ไม่นับวุฒิบัตรหรือเทียบเท่า) และยกเว้นผู้ที่สังกัดในหน่วยงานที่ให้ทุน


  วิจัย
  2. ต้องมีอายุไม่เกิน 45 ปี
  3. ต้องมีผลงานตีพิมพ์ (เป็นชื่อแรกของบทความ) ในวารสารวิชาการนานาชาติย้อนหลัง 5 ปี อย่างน้อย 1 เรื่อง
  4. สามารถทำงานวิจัยเต็มเวลาที่ห้องปฏิบัติการของนักวิจัยพี่เลี้ยงตลอดช่วงการรับทุน และไม่รับทุนอื่นพร้อมกัน ยกเว้นแต่


  ได้รับการอนุมัติจาก สกว. ก่อน

  การส่งข้อเสนอโครงการ
  นักวิจัยพี่เลี้ยงจัดทำข้อเสนอโครงการจำนวน 6 ชุด ส่งผ่านศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยฯ โดยที่แต่ละชุดประกอบด้วย แบบสมัครขอรับ


  ทุน ข้อเสนอโครงการฉบับเต็ม และประวัติ (CV) ของนักวิจัยพี่เลี้ยง
  งบประมาณ


  ทุนนี้ให้เฉพาะเงินค่าตอบแทนของนักวิจัยเดือนละ 30,000 บาท


  ระยะเวลาโครงการ ไม่เกิน 2 ปี และสามารถขอทุนต่อได้หากมี


  ผลงานอยู่ในเกณฑ์ดี
  จำนวนทุน


  30 ทุน/ปี
  ระยะเวลาขอรับทุน


  1 พฤศจิกายน - 31 มกราคมปีถัดไปความคิดเห็นที่ 3

wimma
17 ก.พ. 2545 04:10
 1. 4. ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่
  แหล่งทุน
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย


  The Thailand Research Fund (TRF)
  วัตถุประสงค์
  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีโอกาสทำงานวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามศักยภาพและความถนัดที่มีอยู่ เมื่อ


  ทำวิจัยอย่างต่อเนื่องระยะเวลาหนึ่งจะสามารถริเริ่มโครงการใหม่ๆ ด้วยตัวเองได้ และสามารถพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเป็นนัก


  วิจัยอาชีพ สร้างผลงานวิจัยพื้นฐานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติหรือจดสิทธิบัตร และสร้างความเชื่อมโยงและความ


  ร่วมมือระหว่างนักวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
  เงื่อนไข
  1. โครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนเป็นการวิจัยที่ดำเนินการในประเทศไทย และผลงานที่ได้ต้องสามารถตีพิมพ์ในวารสาร


  วิชาการระดับนานาชาติได้ เมื่อมีการตีพิมพ์ผลงาน ผู้เสนอโครงการจะเป็นชื่อแรกในบทความผลงานวิจัยและนักวิจัยพี่เลี้ยง


  มีชื่อร่วมด้วย
  2. โครงการนี้เสนอโดยผู้ขอรับทุนร่วมลงนามกับนักวิจัยพี่เลี้ยง (mentor) และได้รับความเห็นชอบจากสถาบันต้นสังกัด
  3. ผู้ขอทุนต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (ไม่นับวุฒิบัตรหรือเทียบเท่า) หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขา


  รวมทั้งผู้ที่สำเร็จปริญญาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์และสัตวแพทยศาสตร์ มาแล้วไม่เกิน 5 ปี
  4. ผู้ขอทุนต้องเป็นผู้ที่ทำงานในสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานในประเทศไทย ยกเว้นผู้ที่สังกัดในหน่วยงานที่ให้ทุนวิจัย
  5. ผู้ขอทุนต้องมีอายุไม่เกิน 45 ปี
  6. ผู้ขอทุนต้องไม่เป็นผู้บริหารตั้งแต่ระดับหัวหน้าภาควิชาขึ้นไป
  7. ผู้ขอทุนต้องมีเวลาทำงานในโครงการอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของเวลาราชการ

  การส่งข้อเสนอโครงการ
  จัดทำข้อเสนอโครงการจำนวน 6 ชุด ส่งผ่านศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยฯ โดยที่แต่ละชุดประกอบด้วย แบบสมัครขอรับทุน หน้าสรุป


  โครงการ (executive summary) ข้อเสนอโครงการฉบับเต็ม และประวัติ (CV) ของนักวิจัยพี่เลี้ยง
  งบประมาณ
  ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี โดยประกอบด้วยค่าตอบแทนแก่ผู้รับทุน เป็นเงิน 10,000 บาทต่อเดือน (120,000 บาทต่อปี) ในกรณี


  ที่ผู้รับทุนอยู่ในสถาบันที่ให้ค่าตอบแทนสูงกว่า ค่าตอบแทนในระบบราชการ 2-3 เท่า จะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงิน 5,000 บาท


  ต่อเดือน (60,000 บาทต่อปี) ส่วนที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายในการทำ


  วิจัย
  ระยะเวลาโครงการ


  ไม่เกิน 2 ปี
  จำนวนทุน


  80 ทุน/ปี
  ระยะเวลาขอรับทุน


  1 พฤศจิกายน - 31 มกราคมปีถัดไปความคิดเห็นที่ 4

wimma
17 ก.พ. 2545 04:10
 1. โดยที่ทั้ง 4 ทุนมีหน่วยงานที่ติดต่อดังต่อไปนี้

  หน่วยงานที่ติดต่อ


  ฝ่ายวิชาการ


  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์คอนโดมิเนียม


  979 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400


  โทร. 0-2298-0455-75 โทรสาร 0-2298-0476-77


  Email : trfbasic@trf.or.th

  http://www.trf.or.thความคิดเห็นที่ 5

wimma
17 ก.พ. 2545 04:13
 1. 5. โครงการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  แหล่งทุน
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย


  The Thailand Research Fund (TRF)
  ขอบข่าย
  กรอบของงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เน้นงานวิจัยและพัฒนา 2 ประเภท คือ
  1.งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  2.งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการลดของเสียและเพิ่มประสิทธิภาพการนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์
  งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม


  มีวัตถุประสงค์เพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี


  สิ่งแวดล้อม 20 ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นและเป็นที่ยอมรับ เพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการ


  แข่งขันในตลาดภายในประเทศและอาเซียนในระยะยาว ซึ่งประกอบด้วยโครงการวิจัยดังต่อไปนี้
  1.1 การวิจัยพัฒนาเพื่อยกระดับเทคโนโลยีให้ได้มาตรฐาน หรือให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับประเภทและวัตถุประสงค์การใช้


  งานของผู้ใช้
  1.2 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนด้านการผลิต ประกอบด้วย


  - การวิจัยพัฒนาเพื่อทำให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพขึ้น


  - การวิจัยพัฒนาเพื่อลดต้นทุนการผลิต จัดหาวัตถุดิบที่มีราคาถูก
  1.3 การวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมการตลาด ประกอบด้วย


  - การวิจัยพัฒนาเพื่อขยายตลาด


  - การวิจัยเพื่อส่งเสริมตลาดภายในและภายนอกประเทศ


  ทั้งนี้ เพื่อวิจัย ออกแบบและประเมินแนวทางสำหรับกระบวนการทางอุตสาหกรรมและการผลิตรุ่นใหม่ที่เป็นมิตรกับ


  สิ่งแวดล้อม สนับสนุนการป้องกันมลพิษ การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและนิเวศอุตสาหกรรม รวมทั้งมาตรการการค้า


  และสิ่งแวดล้อม
  งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการลดของเสียและเพิ่มประสิทธิภาพการนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ มีวัตถุประสงค์


  เพื่อวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการลดของเสียและเพิ่มประสิทธิภาพ การนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นการลด


  มลพิษและเพิ่มศักยภาพการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน
  2.1 การพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์ของเสียชุมชน


  - การใช้ประโยชน์จากสิ่งปฏิกูล น้ำเสียชุมชนและกากตะกอนน้ำเสีย


  - การใช้ประโยชน์จากมูลฝอยสด
  2.2 การพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์ของเสียเกษตรกรรม


  - การใช้ประโยชน์จากมูลสัตว์และเศษพืชผลทางการเกษตร
  2.3 การพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์ของเสียอุตสาหกรรม


  - การใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต
  2.4 การพัฒนาเทคโนโลยีการนำของเสียหรือวัสดุเหลือใช้หรือผลิตภัณฑ์ใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่


  - การแปรรูปพลาสติกที่ใช้แล้ว


  - การแปรรูปเศษวัสดุก่อสร้าง


  - การแปรรูปยางรถยนต์ที่ใช้แล้ว
  2.5 การพัฒนาการออกแบบและเทคโนโลยีการลดปริมาณวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์หลายหน (Reuse)

  งบประมาณ


  ไม่ระบุ
  ระยะเวลาขอรับทุน


  ไม่ระบุ
  หน่วยงานที่ติดต่อ


  ฝ่าย 3 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์คอนโดมิเนียม


  979 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400


  โทร. 0-2298-0455-75 ต่อ (อติภา), (สุรีรัตน์) โทรสาร 0-2298-0476-77


  E-mail : trfpg3@trf.or.th

  http://www.trf.or.th

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น