ทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

1. ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา
แหล่งทุน


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย


The Thailand Research Fund (TRF)
ขอบข่าย
เป็นทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างนักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถให้มีจำนวนมากเพียงพอ เป็นผู้นำในทางวิชาการระดับ


นานาชาติ และสามารถทุ่มเทเวลาและสติปัญญาในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี หรือองค์ความรู้ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนา


ประเทศ โดยเน้นการสร้างผลงานวิจัยพื้นฐานแบบมีทิศทาง ทุนประเภทนี้ทาง สกว. เห็นสมควรกำหนดลำดับความสำคัญการให้


ทุนดังนี้
เงื่อนไข
1. ต้องเป็นผู้ที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นงานวิจัยที่ทำในประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เรื่องใน


ช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (1996- ปัจจุบัน) โดยไม่นับรวมผลงานวิจัยที่เกิดจากวิทยานิพนธ์
2. หัวหน้าโครงการต้องเป็นเจ้าของบทความชื่อแรกหรือเป็น corresponding author (ผู้วิจัยสำหรับการติดต่อ) อย่างน้อย 1


เรื่อง และต้องมีผลรวมของ Impact Factor ไม่น้อยกว่า 5.0 สำหรับสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและการแพทย์ ไม่น้อยกว่า


2.5 สำหรับสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและวิศวกรรมศาสตร์
3. ในกรณีที่หัวหน้าโครงการมีผลงานอยู่ในสาขาวิชาที่บทความมีค่า Impact Factor น้อยหรือบทความนั้นอยู่นอกฐานข้อมูล ISI


ซึ่งทำให้ไม่สามารถหาค่า Impact Factor ได้ ทำให้ผลรวมของ Impact Factor ไม่ถึงเกณฑ์ในข้อ 2 สกว. ยังคงรับพิจารณาข้อ


เสนอโครงการ
4. สาขาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์จะไม่นำเกณฑ์ของ Impact factor มาประกอบการพิจารณา
5. หัวหน้าโครงการมีศักยภาพสูงโดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ด้านการศึกษา ได้แก่ การมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทขึ้นไป มีผล


การศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม และมีผลสัมฤทธิ์ด้านการวิจัย ได้แก่ การมีผลงานด้านการวิจัยที่มีคุณภาพ
6. โครงการที่เสนอขอต้องมีการทบทวนเอกสารที่มีการตีพิมพ์ (literature review) แล้วอย่างครบถ้วน และครอบคลุม ทำให้


เชื่อได้ว่า โครงการวิจัยที่เสนอเป็นการวิจัยเพื่อหาองค์ความรู้ใหม่อย่างแท้จริงไม่เป็นการวิจัยซ้ำกับองค์ความรู้ที่มีอยู่แล้ว หรือถ้า


เป็นการวิจัยเพื่อยืนยันองค์ความรู้เดิมที่มีอยู่แล้วก็เป็นการวิจัยที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริง
7. ผลงานจากทุนวิจัยประเภทนี้ คือ รายงานผลการวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีระบบตรวจสอบคุณภาพของ


ต้นฉบับอย่างเข้มงวด หรือผลงานวิจัยที่นำไปจดทะเบียนสิทธิบัตรรวมทั้งหลักฐานที่แสดงถึงการพัฒนาความเข้มแข็งของนัก


วิจัยและทีมงาน ได้แก่หลักฐานความเชื่อมโยงหรือร่วมมือกับนักวิจัยระดับนานาชาติ และหลักฐานแสดงความเหนียวแน่นและต่อ


เนื่องของทีมงาน
8. ผู้ขอทุนต้องไม่มีภาระงานวิจัยหรืองานอย่างอื่นสูงเกินไป จนไม่สามารถมีเวลาทำงานวิจัยได้

งบประมาณ


โครงการละไม่เกิน 3 ล้านบาท ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี จำนวน 15 ทุน
ระยะเวลาขอรับทุน


รอบแรก 1 มกราคม - 31 มีนาคม, รอบสอง 1 กรกฎาคม - 30 กันยายนความคิดเห็นที่ 1

wimma
17 ก.พ. 2545 04:05
 1. 2. ทุนพัฒนานักวิจัย

  แหล่งทุน

  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
  The Thailand Research Fund (TRF)

  ขอบข่าย

  เหมือนทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา
  เงื่อนไข

  1. ผู้ขอทุนต้องเป็นอาจารย์หรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นที่มีหน้าที่โดยตรงต่องานวิจัยในมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ หรือมนุษยศาสตร์พื้นฐาน โดยจะเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วน
  ราชการ หรือมหาวิทยาลัยเอกชนก็ได้ แต่จะต้องมีหลักฐานแสดงอย่างชัดเจน ทั้งในเชิงทรัพยากรสนับสนุน และการจัด
  กิจกรรมว่าสถาบันเอกชนนั้น ๆ ได้สนับสนุนการวิจัยด้านนั้นๆ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง

  2. ผู้ขอทุนต้องเป็นผู้มีศักยภาพสูงที่จะพัฒนาเป็นนักวิจัยพื้นฐานที่ดีได้ โดยอาจพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ด้านการศึกษา ได้แก่
  การมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทขึ้นไป มีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมและมีผลสัมฤทธิ์ด้านการวิจัย ได้แก่ การมีผลงานด้านการ
  วิจัยที่มีคุณภาพ

  3. ผู้ขอทุนต้องเป็นผู้ที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 เรื่องในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
  (1996 -ปัจจุบัน) มีตำแหน่งทางวิชาการไม่เกินรองศาสตราจารย์ และมีอายุไม่เกิน 45 ปี

  4. ผู้ขอทุนต้องไม่มีภาระงานวิจัยหรืองานอย่างอื่นสูงเกินไป จนไม่สามารถมีเวลาทำงานวิจัยได้ เช่นไม่ควรมีตำแหน่งบริหารใน
  ระดับหัวหน้าภาควิชาขึ้นไป และตลอดระยะเวลาที่รับทุนไม่มีตำแหน่งบริหารดังกล่าว โดยผู้สมัครจะต้องระบุในใบสมัครว่า จะ
  สามารถใช้เวลาทำงานวิจัยได้อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของเวลาทั้งหมด

  5. ผู้รับทุนต้องระบุในใบสมัครอย่างชัดเจนว่า จะทำงานวิจัยเรื่องอะไร จะมีผลลัพท์ (output) ออกมาอย่างไรบ้างในในแต่ละปี
  โดยงานวิจัยที่เสนอต้องเป็นงานวิจัยขั้นพื้นฐาน (basic research) และต้องทำงานอย่างต่อเนื่องให้มีความเชี่ยวชาญ จน
  สามารถหาองค์ความรู้ใหม่หรือเทคนิคใหม่ได้

  6. ไม่อนุญาตให้สถาบันต้นสังกัดหักเงินทุนพัฒนานักวิจัยเป็นค่าใช้จ่ายทางอ้อมใด ๆ ทั้งสิ้น

  งบประมาณ

  ปีละ 360,000 บาท (อาจมากกว่านี้ ขึ้นกับส่วนสมทบจากมหาวิทยาลัย) ระยะเวลา 3 ปี จำนวน 20 ทุน

  ระยะเวลาขอรับทุน
  1 มกราคม - 31 มีนาคมความคิดเห็นที่ 2

wimma
17 ก.พ. 2545 04:08
 1. 3. ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Research Fellowship)

  แหล่งทุน
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
  The Thailand Research Fund (TRF)

  วัตถุประสงค์

  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกให้มีโอกาสทำงานวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามศักยภาพและ
  ความถนัดที่มีอยู่ เมื่อทำวิจัยอย่างต่อเนื่องระยะเวลาหนึ่งจะสามารถริเริ่มโครงการใหม่ๆ ด้วยตัวเองได้ และสามารถพัฒนา
  อย่างต่อเนื่องจนเป็นนักวิจัยอาชีพ สร้างผลงานวิจัยพื้นฐานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติหรือจดสิทธิบัตร และสร้าง
  ความเชื่อมโยงและความร่วมมือระหว่างนักวิจัยทั้งในและต่างประเทศ

  เงื่อนไข

  1. โครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนเป็นการวิจัยที่ดำเนินการในประเทศไทย และผลงานที่ได้ต้องสามารถตีพิมพ์ในวารสาร
  วิชาการระดับนานาชาติได้ ปีละ 1 เรื่อง เมื่อมีการตีพิมพ์ผลงาน ผู้เสนอโครงการจะเป็นชื่อแรกในบทความผลงานวิจัยและนักวิจัย
  พี่เลี้ยงมีชื่อร่วมด้วย

  2. โครงการนี้เสนอโดยผู้ขอรับทุนร่วมลงนามกับนักวิจัยพี่เลี้ยง (mentor) และได้รับความเห็นชอบจากสถาบันต้นสังกัด

  3. สกว. พิจารณาจากคุณสมบัติของนักวิจัยพี่เลี้ยงก่อนแล้วจึงให้นักวิจัยพี่เลี้ยงเสนอชื่อนักวิจัย หรือเสนอชื่อมา พร้อมกัน โดย
  กำหนดคุณสมบัติไว้ดังนี้

  คุณสมบัติของนักวิจัยพี่เลี้ยง

  1. เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการทำวิจัยดีเยี่ยม โดยมีประวัติผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติหรือการ
  จดสิทธิบัตรย้อนหลัง 5 ปี อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

  2. เป็นหัวหน้ากลุ่มวิจัยที่มีศักยภาพสูงในการสร้างทีมและเครือข่ายในการวิจัย

  3. เป็นผู้ที่มีเงินทุนวิจัยสนับสนุนอยู่แล้วทั้งทุนวิจัยในประเทศ เช่น ทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. หรือทุนวิจัยจากต่างประเทศ เช่น
  ทุน WHO เป็นต้น เพราะทุนวิจัยหลังปริญญาเอกนี้จะสนับสนุนเฉพาะค่าตอบแทนของนักวิจัย เท่านั้น

  4. หากเป็นนักวิจัยในสาขาวิชาที่มีความขาดแคลนสูง เช่น วิศวกรรมศาสตร์ ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีบางสาขา
  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  5. มีเวลาให้คำปรึกษาแก่นักวิจัยตลอดเวลาการรับทุน

  คุณสมบัติของนักวิจัย

  1. ต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกไม่เกิน 5 ปี (ไม่นับวุฒิบัตรหรือเทียบเท่า) และยกเว้นผู้ที่สังกัดในหน่วยงานที่ให้ทุน
  วิจัย

  2. ต้องมีอายุไม่เกิน 45 ปี

  3. ต้องมีผลงานตีพิมพ์ (เป็นชื่อแรกของบทความ) ในวารสารวิชาการนานาชาติย้อนหลัง 5 ปี อย่างน้อย 1 เรื่อง

  4. สามารถทำงานวิจัยเต็มเวลาที่ห้องปฏิบัติการของนักวิจัยพี่เลี้ยงตลอดช่วงการรับทุน และไม่รับทุนอื่นพร้อมกัน ยกเว้นแต่
  ได้รับการอนุมัติจาก สกว. ก่อน

  การส่งข้อเสนอโครงการ

  นักวิจัยพี่เลี้ยงจัดทำข้อเสนอโครงการจำนวน 6 ชุด ส่งผ่านศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยฯ โดยที่แต่ละชุดประกอบด้วย แบบสมัครขอรับ
  ทุน ข้อเสนอโครงการฉบับเต็ม และประวัติ (CV) ของนักวิจัยพี่เลี้ยง

  งบประมาณ
  ทุนนี้ให้เฉพาะเงินค่าตอบแทนของนักวิจัยเดือนละ 30,000 บาท
  ระยะเวลาโครงการ ไม่เกิน 2 ปี และสามารถขอทุนต่อได้หากมี
  ผลงานอยู่ในเกณฑ์ดี

  จำนวนทุน
  30 ทุน/ปี

  ระยะเวลาขอรับทุน
  1 พฤศจิกายน - 31 มกราคมปีถัดไปความคิดเห็นที่ 3

wimma
17 ก.พ. 2545 04:10
 1. 4. ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่

  แหล่งทุน

  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
  The Thailand Research Fund (TRF)

  วัตถุประสงค์

  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีโอกาสทำงานวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามศักยภาพและความถนัดที่มีอยู่ เมื่อ
  ทำวิจัยอย่างต่อเนื่องระยะเวลาหนึ่งจะสามารถริเริ่มโครงการใหม่ๆ ด้วยตัวเองได้ และสามารถพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเป็นนัก
  วิจัยอาชีพ สร้างผลงานวิจัยพื้นฐานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติหรือจดสิทธิบัตร และสร้างความเชื่อมโยงและความ
  ร่วมมือระหว่างนักวิจัยทั้งในและต่างประเทศ

  เงื่อนไข

  1. โครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนเป็นการวิจัยที่ดำเนินการในประเทศไทย และผลงานที่ได้ต้องสามารถตีพิมพ์ในวารสาร
  วิชาการระดับนานาชาติได้ เมื่อมีการตีพิมพ์ผลงาน ผู้เสนอโครงการจะเป็นชื่อแรกในบทความผลงานวิจัยและนักวิจัยพี่เลี้ยง
  มีชื่อร่วมด้วย

  2. โครงการนี้เสนอโดยผู้ขอรับทุนร่วมลงนามกับนักวิจัยพี่เลี้ยง (mentor) และได้รับความเห็นชอบจากสถาบันต้นสังกัด

  3. ผู้ขอทุนต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (ไม่นับวุฒิบัตรหรือเทียบเท่า) หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขา
  รวมทั้งผู้ที่สำเร็จปริญญาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์และสัตวแพทยศาสตร์ มาแล้วไม่เกิน 5 ปี

  4. ผู้ขอทุนต้องเป็นผู้ที่ทำงานในสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานในประเทศไทย ยกเว้นผู้ที่สังกัดในหน่วยงานที่ให้ทุนวิจัย

  5. ผู้ขอทุนต้องมีอายุไม่เกิน 45 ปี

  6. ผู้ขอทุนต้องไม่เป็นผู้บริหารตั้งแต่ระดับหัวหน้าภาควิชาขึ้นไป

  7. ผู้ขอทุนต้องมีเวลาทำงานในโครงการอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของเวลาราชการ

  การส่งข้อเสนอโครงการ

  จัดทำข้อเสนอโครงการจำนวน 6 ชุด ส่งผ่านศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยฯ โดยที่แต่ละชุดประกอบด้วย แบบสมัครขอรับทุน หน้าสรุป
  โครงการ (executive summary) ข้อเสนอโครงการฉบับเต็ม และประวัติ (CV) ของนักวิจัยพี่เลี้ยง

  งบประมาณ

  ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี โดยประกอบด้วยค่าตอบแทนแก่ผู้รับทุน เป็นเงิน 10,000 บาทต่อเดือน (120,000 บาทต่อปี) ในกรณี
  ที่ผู้รับทุนอยู่ในสถาบันที่ให้ค่าตอบแทนสูงกว่า ค่าตอบแทนในระบบราชการ 2-3 เท่า จะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงิน 5,000 บาท
  ต่อเดือน (60,000 บาทต่อปี) ส่วนที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายในการทำ
  วิจัย

  ระยะเวลาโครงการ
  ไม่เกิน 2 ปี

  จำนวนทุน
  80 ทุน/ปี

  ระยะเวลาขอรับทุน
  1 พฤศจิกายน - 31 มกราคมปีถัดไปความคิดเห็นที่ 4

wimma
17 ก.พ. 2545 04:10
 1. โดยที่ทั้ง 4 ทุนมีหน่วยงานที่ติดต่อดังต่อไปนี้

  หน่วยงานที่ติดต่อ
  ฝ่ายวิชาการ
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์คอนโดมิเนียม
  979 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร. 0-2298-0455-75 โทรสาร 0-2298-0476-77
  Email : trfbasic@trf.or.th
  http://www.trf.or.thความคิดเห็นที่ 5

wimma
17 ก.พ. 2545 04:13
 1. 5. โครงการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

  แหล่งทุน

  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
  The Thailand Research Fund (TRF)

  ขอบข่าย

  กรอบของงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เน้นงานวิจัยและพัฒนา 2 ประเภท คือ

  1.งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

  2.งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการลดของเสียและเพิ่มประสิทธิภาพการนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์

  งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  มีวัตถุประสงค์เพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี
  สิ่งแวดล้อม 20 ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นและเป็นที่ยอมรับ เพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการ
  แข่งขันในตลาดภายในประเทศและอาเซียนในระยะยาว ซึ่งประกอบด้วยโครงการวิจัยดังต่อไปนี้

  1.1 การวิจัยพัฒนาเพื่อยกระดับเทคโนโลยีให้ได้มาตรฐาน หรือให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับประเภทและวัตถุประสงค์การใช้
  งานของผู้ใช้

  1.2 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนด้านการผลิต ประกอบด้วย
  - การวิจัยพัฒนาเพื่อทำให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพขึ้น
  - การวิจัยพัฒนาเพื่อลดต้นทุนการผลิต จัดหาวัตถุดิบที่มีราคาถูก

  1.3 การวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมการตลาด ประกอบด้วย
  - การวิจัยพัฒนาเพื่อขยายตลาด
  - การวิจัยเพื่อส่งเสริมตลาดภายในและภายนอกประเทศ
  ทั้งนี้ เพื่อวิจัย ออกแบบและประเมินแนวทางสำหรับกระบวนการทางอุตสาหกรรมและการผลิตรุ่นใหม่ที่เป็นมิตรกับ
  สิ่งแวดล้อม สนับสนุนการป้องกันมลพิษ การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและนิเวศอุตสาหกรรม รวมทั้งมาตรการการค้า
  และสิ่งแวดล้อม

  งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการลดของเสียและเพิ่มประสิทธิภาพการนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ มีวัตถุประสงค์
  เพื่อวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการลดของเสียและเพิ่มประสิทธิภาพ การนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นการลด
  มลพิษและเพิ่มศักยภาพการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน

  2.1 การพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์ของเสียชุมชน
  - การใช้ประโยชน์จากสิ่งปฏิกูล น้ำเสียชุมชนและกากตะกอนน้ำเสีย
  - การใช้ประโยชน์จากมูลฝอยสด

  2.2 การพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์ของเสียเกษตรกรรม
  - การใช้ประโยชน์จากมูลสัตว์และเศษพืชผลทางการเกษตร

  2.3 การพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์ของเสียอุตสาหกรรม
  - การใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต

  2.4 การพัฒนาเทคโนโลยีการนำของเสียหรือวัสดุเหลือใช้หรือผลิตภัณฑ์ใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
  - การแปรรูปพลาสติกที่ใช้แล้ว
  - การแปรรูปเศษวัสดุก่อสร้าง
  - การแปรรูปยางรถยนต์ที่ใช้แล้ว

  2.5 การพัฒนาการออกแบบและเทคโนโลยีการลดปริมาณวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์หลายหน (Reuse)

  งบประมาณ
  ไม่ระบุ

  ระยะเวลาขอรับทุน
  ไม่ระบุ

  หน่วยงานที่ติดต่อ
  ฝ่าย 3 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์คอนโดมิเนียม
  979 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร. 0-2298-0455-75 ต่อ (อติภา), (สุรีรัตน์) โทรสาร 0-2298-0476-77
  E-mail : trfpg3@trf.or.th
  http://www.trf.or.th

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น