ทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ

ทุนโครงการศึกษา วิจัยและพัฒนา แผนงานภาคความร่วมมือ
แหล่งทุน


สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (สพช.)


National Energy Policy Office (NEPO)
ขอบข่าย
1. เพื่อให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานซึ่งรวมโครงการสาธิตขนาดเล็ก
2. การศึกษาเชิงนโยบายเช่นการศึกษาเกี่ยวกับศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงานในกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยีและกล


ยุทธที่เหมาะสมที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและกลยุทธใน การนำเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนมาใช้ในกิจกรรมการ


ผลิต
3. การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและพลังงานหมุนเวียน เช่น กรรมวิธีเพิ่ม


ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและอุปกรณ์ เช่น เตาเผา เตาอบ เครื่องอบแห้งโดยใช้ความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์และระบบ


ผลิตความร้อนรวม เป็นต้น
4. การถ่ายทอดและการนำเอาเทคโนโลยีที่ได้มีการรับรองแล้วในประเทศอื่นมาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย
5. การถ่ายทอดและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผลของงานวิจัยโครงการสาธิตขนาดเล็ก การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา


การจัดทำสิ่งพิมพ์และแผ่นพับ เป็นต้นเงื่อนไข


ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ


สถาบันการศึกษาหรือองค์กรเอกชนที่ไม่มุ่งค้ากำไรเท่านั้น ทั้งนี้ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาจะได้รับการสนับสนุนเงินกองทุน


เป็นเงินช่วยเหลือให้เปล่า โดยคณะกรรมการกองทุนฯ จะกำหนดระยะเวลาการจ่ายเงินเป็นกรณีๆ ไป
ระยะเวลาขอรับทุน


เดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม
หน่วยงานที่ติดต่อ


กองอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน


สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ


121/1-2 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400


โทร. 0-2612-1555
16 ก.พ. 2545 04:18
0 ความเห็น
4436 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น