การวัดและประเมินผล

ผมขออนุญาตนำเสนอประเด็นเกี่ยวกับ การวัดและประเมินผล ครับซึ่งผมคิดว่าถ้าสร้างเครื่องมือที่จะวัดและประเมินผลที่เหมาะสม ก็จะส่งผลถึงมาตรฐาน คุณภาพ ของการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ไม่มากก็น้อย ดังเช่นเกี่ยวกับ การวัดและประเมินผล ถ้าเราเข้าใจตั้งแต่ ความหมาย องค์ประกอบ จนถึงการนำไปใช้ อย่างแท้จริง การนำเสนอเรื่องดังกล่าว ไม่ใช่เนื้อหา แต่เป็นประเด็นแบบย่อๆเข้าใจง่ายๆ ฉบับผู้เขียน ซึ่งไม่ได้ใส่รายละเอียดลงไปถ้าหากมีสิ่งไหนหรือประเด็นไหนที่ผมมองไม่เห็นก็ยินดีรับข้อเสนอแนะในการที่จะปรับปรุงและเป็นประโยชน์ครับ(อาจจะดูรกรุงรังไปบ้างก็อย่าถือสาเลยนะครับ)

การวัดผลและประเมินผล

ความหมายและความแตกต่าง ประเภทของการวัดและประเมินผล

1. รู้ 2. เข้าใจ 3. ปฏิบัติได้

การวัด (Measurement)คือ กระบวนที่เราทำและได้ตัวเลขหรือสัมพันธ์กับตัวเลขมีมาตรฐาน เช่น น้ำหนัก ส่วนสูง

ประเมิน (Evaluation) เช่น ครูวิทูลมองเห็นผู้สาวคนนั้นว่า สวย (คนอาจจะประเมินไม่เหมือนกัน ครูมงคล อาจจะมองว่าไม่สวย ขึ้นอยู่กับการมีข้อมูล มาพิจารณา ที่จะตัดสินแทนค่า ว่า สวย / ไม่สวย

จากข้อความข้างต้น จุดมุ่งหมายการศึกษา ครูเราต้องพัฒนาคนทั้ง 3 ด้าน ทักษะของมนุษย์ที่สูงสุดคือ การประเมินค่า ส่วน การวัด ต้องให้สอดคล้องกับ พฤติกรรมที่จะวัด

* หมายเหตุ ความสามารถของมนุษย์ไม่สามารถทำหัวข้อเดียวได้ (Majer) นักการศึกษาชาวอเมริกัน

ระดับการวัดมี 4 ระดับแบ่งตามสเกลของข้อมูล (วิจัย)

1. สเกลนามกำหนด/นามบัญญัติ Nominal Scales = ตัวเลข คุณลักษณะ เฉพาะเจาะจง เช่น เพศ / อาชีพ /เชื้อชาติ/ภาควิชา ฯลฯ (ต่ำสุด)

2. สเกลเรียงอันดับ Odinal scales = ระดับความคิดเห็น ตำแหน่งทางวิชาการ วัย ตำแหน่งเงินเดือน ฯลฯ

3. สเกลอันตรภาคชั้นหรือสเกลแบ่งช่วง Interval scales มีหน่วยการวัดเท่ากัน เช่น วัด ผลการเรียนของนักเรียน คะแนน อุณหภูมิ ปีปฏิทิน ฯลฯ

4. สเกลอัตราส่วน Ratio scales สูงสุด หรือ สมบูรณ์แบบที่สุด เช่น ความยาว น้ำหนัก ส่วนสูง ระยะทาง เวลา อายุ ฯลฯ

ประเภทของการวัดผล

1. วัดความตรง เช่น ส่วนสูง น้ำหนัก

2. วัดทางอ้อม คือ ผ่านเครื่องมือ ผ่านทางสมอง

การวัดผลแนวใหม่ เน้นดังต่อไปนี้

1. กระบวนการและการกระทำ

2. การจำลองสภาพจริงในชุมชน ความพึงพอใจ ในสภาพจริง

3. ใช้ความคิด(ใช้สมองนำทางคิดก่อนตัดสินใจและปฏิบัติ)

4. ความสามารถจริงในการดำเนินชีวิต/ใช้ชีวิต

การวัดผลประเมินผลปฏิสัมพันธ์การสอน

1. รู้จักคิด 2. รู้จักทำ 3. ทำมีปัญหาและรู้จักแก้ตัวอย่าง 1 + 1 = 2 ( แบบเก่า )

2 มีวิธีหามาจากไหน / วิธีการให้หลากหลายการเรียนการสอน วัดทางอ้อม

1. สติปัญญา(พุทธิพิสัย) ความรู้ ความสามารถ

2. ความรู้สึก (จิตพิสัย) เช่น สนใจ เจตคติ บุคลิกภาพ

3. ทักษะ กลไก (ทักษะพิสัย) ปฏิบัติทางเคลื่อนไหว เคลื่อนที่ ปฏิบัติการในห้องทดลอง

* หมายเหตุ การวัด ดูที่คุณภาพของเครื่องมือ

การประเมิน นำข้อมูลจากการวัด มาพิจารณา ตัดสินแทนค่า เกณฑ์ใช้ในการประเมิน อิงกลุ่ม อิงเกณฑ์

แนวทางการวัดผลประเมินผล

1. เพื่อให้ผลที่ถูกต้องทั้ง 3 ด้าน (วัดทางอ้อม)

2. สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ที่เรากำหนดไว้

3. ต้องเป็นข้อมูล ต้องเป็นจริง (เน้นตรงธรรม)

* หมายเหตุ ต้องการประเมินผลตามสภาพจริง จากกลุ่ม งาน ประเมินหลายด้าน หลายจุด จากสถานการณ์ที่เรากำหนด ให้ หลายวิธี

ประเมินอย่างไรจึงเรียกแท้จริง/สภาพจริง

1. สังเกต

2. ชิ้นงาน โครงงาน นิทรรศการ

3. การสัมภาษณ์

4. บันทึกข้อมูลผู้เรียน

5. จากการปฏิบัติ

ประเมินสภาพจริง ความสามารถแท้ที่เราแสวงหาตามข้อตกลงพร้อมกัน มีการประเมินหลายฝ่าย ให้บุคคลประเมิน

ครู นักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากรในโรงเรียน มีส่วนร่วมในการประเมิน = สะท้อนผลตนเอง

เครืองมือวัดและประเมินผล การกำหนดเกณฑ์ในการประเมิน เช่น มีระดับของคะแนน มีเกณฑ์ ด้านคุณลักษณะ

“ 3 = ดีมาก , 2 = ดี , 1 = พอใช้ ส่วนอีกอย่างลักษณะคือ เครื่องมือ วิธีการ เกณฑ์ เช่น เครื่องมือเป็นแบบทดสอบ วิธีการสังเกต เกณฑ์ระดับ 3 ขึ้นไป ส่วนเครื่องมืออื่นมี แบบสัมภาษณ์ แบบวัดเจตคติ แฟ้มสะสมงาน เป็นต้น

การวัดผลประเมินผลปฏิสัมพันธ์กับคน(นักเรียน) แบบพิมพ์ต่างๆ

ก็จะไปปรากฏในแบบพิมพ์ต่างๆ ปพ.1 – ปพ.9 ติดตัวนักเรียนไปจนศึกษาต่อและทำงานในช่วงที่ผู้เรียน

จบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ , จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก็จะได้รับเอกสารแบบพิมพ์ ปพ.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน , ปพ.2 ประกาศนียบัตร , ปพ.4 ผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ,ปพ.6 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล(สมุดพก) แล้วให้โรงเรียนรายงานผู้สำเร็จการศึกษาในแบบ ปพ.3 ภายใน 30 วันตั้งแต่ที่ได้รับอนุมัติจบหลักสูตรเป็นจำนวน 3 ชุด ชุดที่ 1 เก็บไว้ที่โรงเรียน ชุดที่ 2 รายงานไปที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชุดที่ 3 รายงานไปที่สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ต่อไปตามลำดับครับ
16 เม.ย. 2549 12:41
53 ความเห็น
86202 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 41 ต๋อย วัดผล (Guest)

การวัดด้านทักษะพิสัย ในโรงเรียนทำกันบ้างไหม ครับ

ทำกันอย่างไรบ้าง ครับ

มีตัวอย่าง เครื่องมือวัด ที่ใช้จริงๆ ให้ดูไหมครับ

มีปัญหา/อุปสรรค ในการวัดก้านทักษะพิสัยยังไงบ้างครับ
15 ม.ค. 2551 13:18


ความคิดเห็นที่ 42 nook-civil@hotmail.com (Guest)

<P><FONT size=4>อยากทราบ<FONT color=#cc0066 size=5><STRONG>แนวทางแก้ไขปัญหาการประเมินหลักสูตร</STRONG></FONT>จะต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ</FONT></P>
10 ก.พ. 2551 17:49


ความคิดเห็นที่ 43 Nikolet (Guest)

Nice site!
18 มี.ค. 2551 21:05


ความคิดเห็นที่ 44 หมาไล่เนื้อ (Guest)

ผมอยากได้แนวข้อสอบวัดผลประเมินผล ตอนนี้กำลังเรียนหลักสูตร ป.บัณฑิต
17 ต.ค. 2551 09:36


ความคิดเห็นที่ 46 euro2000@hotmail.com (Guest)

เรียนหลักสูตร ป.บัณฑิต การวัดและประเมินผลยากจังเลย
14 เม.ย. 2552 15:01


ความคิดเห็นที่ 47 aoror_ice@hotmail.com (Guest)

อยากได้แนวข้อสอบการวัด ประเมินผลทางการศึกษาค่ะ
เรียนหลักสูตร ป.บัณฑิตอยู่ ขอบคุณมากนะคะ เพื่อนๆในนี้
          

19 ก.ย. 2552 12:07


ความคิดเห็นที่ 48 kudoshiniji (Guest)

ผมก็เรียนวิชาวัดและประเมินผล
ในการสอบ อาจารย์ให้ออกข้อสอบเป็นแบบเลือกตอบ
โดยให้สามารถวัดในด้านต่าง ๆ ได้ เช่น การวิเคราะห์ สังเคราะห์ การประเมินค่า ฯลฯ เป็นต้น
ซึ่งผมเองยังมองไม่ออกเลยว่าคำถามในรูปแบบใดที่จะวัดในแต่ละด้านได้
อยากได้คำแนะนำเช่นกันครับ
22 ก.ย. 2552 12:11


ความคิดเห็นที่ 49 k_konakom@yahoo.com (Guest)

การสร้างข้อสอบแบบเลือกตอบตามทฤษฎีของบลูม จะมีพฤติกรรมที่ต้องการวัดอยู่ 6 ประการ คือ ความรู้-ความจำ ความเข้าใจ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า นำไปใช้ แต่ละแบบจะมีคำกริยาที่แสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะที่ต้องการวัดแตกต่างกันไป แต่ก่อนจะสร้างข้อสอบได้ ต้องสามารถเขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมให้ได้ก่อน เพราะการสร้างข้อคำถามต้องสอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ต้องการวัด หากไม่สอดคล้องกันเมื่อนำมาให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) แล้ว ข้อสอบจะถูกตัดทิ้งไม่สามารถนำมาวัดพฤติกรรมนั้นๆ ได้จ้า
12 ธ.ค. 2552 21:39


ความคิดเห็นที่ 51 pam_ku55@hotmail.com (Guest)

อยากทราบความหมายของหลักวิชาการวัดผลค่ะ.....เห็นในระเบียบฯ เค้าเขียนว่า "...ãËé¤Ó¹Ö§¶Ö§ËÅÑ¡ÇÔªÒ¡ÒÃÇÑ´¼Å´éÇÂ" อยากทราบความหมายค่ะช่วยนิยามสั้นๆ ให้หน่อยได้มั๊ยคะ

ขอบคุณมากๆ ค่ะ
23 ก.พ. 2553 11:12


ความคิดเห็นที่ 52 http://www.ulmt.net (Guest)

ขอบคุณครับ ที่แบ่งปันครับรู้

Kings Network
26 ก.พ. 2553 07:27


ความคิดเห็นที่ 53 kru-khonthai (Guest)

ไม่ทราบว่าบทความในนี้นำไปอ้างอิงหรือประกอบเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือในรายงานได้หรือไม่คะ ถ้าได้ ขอทราบชื่อผู้เขียนบทความได้ไหมคะ หรือหากใครมีแหล่งดี ๆ รบกวนช่วยแนะนำบทความดี ๆ เกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลในห้องเรียนคณิตศาสตร์ก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะ
4 ส.ค. 2553 12:34


ความคิดเห็นที่ 54 นัด (Guest)

อยากทราบความสัมพันธ์ระหว่างการทดสอบ การวัดผล การประเมินผลและการวิจัย ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรค่ะ
17 มิ.ย. 2556 17:37

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น